Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЗОБРАЖЕННЯ НА КРЕСЛЕННЯХ
План

1. Загальні положення. Види зображень. Вигляди.

2. Розрізи, перерізи.

3. Умовності та спрощення при побудові зображень.Виносні елементи.

 

Література:

А) основна:

1. Антонович Є.А. Креслення / Є.А. Антонович та ін. – Львів : Видавн. «Світ», 2006.

2. Ванін В.В. Оформлення графічної документації: Навчальний посібник / В.В. Ванін та ін. – К. : Каравела, 2003.

3. Верхола А.П. Інженерна графіка: креслення, комп’ютерна графіка / А.П. Верхола, Б.Д. Коваленко. – К. : Каравела, 2006.

Б) додаткова:

4. Боголюбов С.К. Черчение: Учебник для средних специальных учебных заведений / С.К. Боголюбов. – 2-е изд., испр. – М. : Машиностроение, 1989.

5. Годик Е.Й. Техническое черчение / Е.Й. Годик, В.М. Лисянский, В.Е. Михайленко, А.М. Пономарьов. – К. : Высшая школа, 1983.

6. Михайленко В.Є. Інженерна графіка: підручник для студентів вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов [За ред. В.Є. Михайленка]. – Львів, 2002.

7. Черчение:Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов/Д.М. Борисов, Е.А. Василенко, Б.А. Ляпунов, М.Н. Макарова [Под ред. Д.М. Борисова]. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: Просвещение, 1987.

8. Черчение /А.М.Хаскин. – 4-е изд., перераб. и доп. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1985. – 447 с.

В) Інтернет-ресурси:

1. http://dvoika.net/ (Сайт містить навчальний матеріал з нарисної геометрії та креслення)

2. http://www.chertilnik.ru/ingraf_teoriya.html (Сайт містить теоретичну інформацію з курсу «Креслення»)

3. http://www.gubkin.ru/faculty/mechanical_engineering/chairs_and_departm s/automation_designing_buildings/questions-0506.php (Сайт містить довідкову інформацію по ГОСТ'ам для виконання креслень).

Основний зміст

1. Загальні положення. Види зображень. Вигляди

В процесі конструювання при виконанні технічних креслень предметів – деталей, приладів і інших пристроїв – трьох основних площин проекцій нерідко виявляється недостатньо. При виконанні зображень застосовують також ряд правил і умовностей, які дозволяють істотно понизити трудомісткість виконання креслень, зменшити витрату паперу на їх оформлення при збереженні наочності і однозначності їх розуміння.

Правила зображення предметів на кресленнях всіх галузей промисловості і будівництва викладені в стандартах ЕСКД.

Основні положення і визначення.Предмети на технічних кресленнях зображають по методу прямокутного проектування на взаємно перпендикулярні площини проекцій. При цьому передбачається, що предмет, що зображається, розташований між спостерігачем і відповідною площиною проекцій (слайд 1). Такий метод проектування називають також методом першого кута (метод Е). На слайді 1 разом з першим кутом I позначені також кути II, III і IV, що утворюються при перетині фронтальної і горизонтальної площин проекцій.Слайд 1.

За основні площини проекцій приймають шість граней куба; грані (площини проекцій) суміщають з площиною, як показано на слайді 2. Грань 5 допускається розташовувати поряд з гранню 4.

Слайд 2

Зображенням є будь-яке креслення, яке може бути виглядом, розрізом або перерізом, виконане встановленим способом проектування, як правило, в певному масштабі, і службовець для виявлення форми і всіх необхідних розмірів предмету.

Головне зображення. Зображення на фронтальній площині проекцій приймається на кресленні як головний. Предмет розташовують щодо фронтальної площини проекцій так, щоб зображення на ній — головне зображення — давало якнайповніше уявлення про форму і розміри предмету.

Предмети слід зображати у функціональному положенні або в положенні, зручному для їх виготовлення. Предмети, що складаються з декількох частин, слід зображати у функціональному положенні.

Предмети, використовувані в будь-якому положенні, зображають в положенні, зручному для їх виготовлення. Предмети, функціональне положення яких похиле, зображають у вертикальному або горизонтальному положенні.

Довгі (високі) предмети, функціональне положення яких вертикальне (щогли, колони, стовпи), можна зображати в горизонтальному положенні, причому нижню частину предмету слід поміщати справа.

Вигляд – зображення зверненої до спостерігача видимої частини поверхні предмету.

Розріз – зображення предмету, в думках розітнутого однією або декількома площинами; при цьому уявний розтин предмету відноситься тільки до даного розрізу і не спричиняє за собою зміни інших зображень того ж предмету.На розрізі показують те, що виходить в січній площині і що розташоване за нею. Площини уявного розтину предмету (уявні площини) називають січними площинами.

Січну площину розрізу вибирають так, щоб можна було якнайповніше показати внутрішні форми предмету.

Частина деталі, розташована між січною площиною і спостерігачем, в думках видалена, а утворене січною площиною перетин заштрихований.

Переріз – зображення фігури, що виходить при уявному розтині предмету однією або декількома площинами. На перерізі показується тільки те, що виходить безпосередньо в січній площині. Якщо січна площина проходить через некруглий отвір і перетин виходить таким, що складається з окремих самостійних частин, то слід застосовувати розрізи.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал