Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.




ЗАНЯТТЯ 11

ТЕМА: Будова, топографія і функція легень та плеври. Бронхіальне та альвеолярне дерево (схема). Ацинус. Сегменти легень. Серед­остіння та його вміст. Рентгено­анатомія органів травної та дихальної систем.

Актуальність теми: Знання анатомії органів дихання дає можливість в подальшому вивчати патогенез захворювань цих органів, розробляти методи профілактики та необхідні методи лікування.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову легень, топографію складових компонентів кореня легень у воротах легень;

б) частки, сегменти та часточки легень;

в) бронхіальне дерево, особливості будови стінки його складових частин;

г) альвеолярне дерево, склад, будова стінки;

д) ацинус, аерогематичний бар'єр, газообмін;

е) плевру, її частини, плевральні кишені;

ж) топографію легень і плеври;

з) середостіння, топографію, поділ, вміст;

и) рентгенанатомію органів травної і дихальної систем.

 

ВМІТИ:

а) показати легені, їх частки, часточки, корінь, плевру, середостіння;

б) намалювати схему бронхіального і альвеолярного дерева;

в)описати рентгенограми органів травної і дихальної систем

Завдання для самостійної позааудиторної роботи:

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть

а) анатомічну будову легень;

б) поділ легенів на частки, сегменти та часточки;

в) будову легеневої часточки;

г) будову та функцію бронхів і бронхіального дерева;

д) будову альвеолярного дерева;

е) будову плеври, її частини;

ж) середостіння, топографію, поділ, вміст;

з) топографію легень і плеври;

и) рентгенанатомію органів травної та дихальної систем.

Контрольні питання:

1. Анатомічна будова легень.

2. Корінь легень, топографія його складових частин у воротах легень.

3. Частки, сегменти, часточки легень.

4. Бронхіальне дерево, склад, особливості будови стінки складових частин.

5. Альвеолярне дерево, склад, особливості будови.

6. Ацинус, склад, функція.

7. Аерогематичний бар'єр, будова, газообмін.

8. Плевра, будова, частини, плевральні кишені.

9. Топографія, скелетотопія плеври і легень.

10. Середостіння, межі, розподіл, вміст, з'єднання.

11. Рентгенанатомія органів травної і дихальної систем.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають Самостійно вивчають і демонструють будову і топографію; будову середостіння та плеври. На живому демонструють проекцію легень на грудну клітку. Викладач консультує студентів по темі заняття, . В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.



 

 

Тести для самоконтролю знань

 

  1. Яким номером на малюнку позначено bronchus lobaris?

 

 

 

A. 7

B. 4

C. 5

D. 20

E. 8

 

 

2. Яким номером на малюнку позначено bronchus principalis dexcter?

 

A. 20

B. 14

C. 5

D. 17

E. 8

 

 

3. Яким номером на малюнку позначено lobus superior dexcter?

A. 13

B. 1

C. 5

D. 12

E. 10

 

4. Яким номером на малюнку позначено recessus costodiaphragmaticus?

A. 9

B. 11

C. 2

D. 8

E. 14

 

5. Яким номером на малюнку позначений thymus?

 

A. 15

B. 3

C. 2

D. 6

E. 1

 

6. Яким номером на малюнку позначено fissura horizontals?

 

A. 12

B. 10

C. 15

D. 5

E. 1

 

7. Яким номером на малюнку позначено impressio cardiaca?

 

A. 7

B. 11

C. 12

D. 3

E. 13

8. Яким номером на малюнку позначено ductuli alveolares?

 

A. 15

B. 14

C. 7

D. 5

E. 16

 

9. Яким номером на малюнку позначено bronchiolus respiratorius?

 

A. 16

B. 14

C. 7

D. 5

E. 15

 

10. Яким номером на малюнку позначено ductuli alveolares?

 

A. 11

B. 9

C. 14

D. 10

E. 12

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. У поліклініку звернувся хворий зі скаргами на затруднення при проходженні страви по стравоходу. При рентгенологічному обстеженні встановлено, що затримка має місце на рівні 5 грудного хребця. Пухлина якого органу може стримувати проходження страви у цьому відділі стравоходу?



A. Лівого головного бронху

B. Дуги аорти

C. Правого головного бронху

D. Щитоподібної залози

E. Правої легені

 

2. У хворого запалення легенів ускладнилось ексудативним плевритом. В якому з перелічених анатомічних утворень переважним чином може накопичуватися рідина?

A. Sinus costodiaphragmaticus pleurae

B. Sinus costomediastinalis pleurae

C. Sinus phrenicomediastinalis pleurae

D. Sinus transversus pericardii

E. Sinus obliquus pericardii

 

3. При потраплянні стороннього тіла в дихальні шляхи, на який бронх повинен звернути увагу лікар для пошуку стороннього тіла і його видалення?

A. Правий головний бронх.

B. Лівий головний бронх.

C. Ліві часткові бронхи.

D. Ліві сегментарні бронхи.

E. Праві часткові бронхи.

 

 

4. Хворому необхідно зробити пункцію порожнини плеври. В якій частині міжреберного простору провести голку?

A. В нижній частині міжреберного простору, по верхньому краю ребра

B. Посередині міжреберного простору на рівній віддалі від країв сусідніх ребер

C. У верхній частині міжреберного простору, по нижньому краю ребра

D. У задній частині міжреберного простору, по нижньому краю ребра

E. В передній частині міжреберного простору, посередині віддалі між краями сусідніх ребер

 

5. Хворому на туберкульоз була видалена середня доля правої легені. Які сегменти були видалені?

A. Латеральний і медіальний.

B. Верхній і передній.

C. Медіальний базальний і латеральний базальний.

D. Верхній язичковий і нижній язичковий.

E. Задній і передній.

 

6. При операції правосторонньої лобектомії хірург підійшов до кореня правої легені з метою окремого виділення і обробки його складових. Вкажіть порядок розміщення елементів кореня правої легені з якими лікар зустрінеться при виділенні та обробці в напрямку зверху вниз ?

A. Бронх, легенева артерія, легенева вена

B. Легенева артерія, бронх, легенева вена

C. Легенева вена, легенева артерія, бронх

D. Бронх, легенева артерія, діафрагмальний нерв

E. Діафрагмальний нерв, бронх, бронхіальна артерія і вена

 

7. В клініку госпіталізовано пацієнтку із пухлиною, розташованою у середній долі правої легені. Показана операція. Яку найбільшу кількість сегментів можна видалити у складі цієї долі?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

E. 1

 

8. Дитина 3-х років поступила у лікарню з чужорідним тілом у бронхах. В який бронх найімовірніше всього потрапило чужорідне тіло?

A. В правий головний бронх

B. В лівий головний бронх

C. В правий сегментарний бронх

D. В лівий сегментарний бронх

E. В дольковий бронх

 

 

9. Хворий поступив в клініку з діагнозом плеврит. На рентгенограмі виявлено наявність ексудату на рівні середньої пахвової лінії. В якому місці плевральної порожнини знаходиться максимальна кількість ексудату?

A. В реберно-діафрагмальному синусі

B. Біля кореня легені

C. В діафрагмально-медіастінальному синусі

D. В реберно-медіастінальному синусі

E. В ділянці купола легені

 

10. В хірургічне відділення поступив хворий з ножовим пораненням грудної клітки справа та пневмотораксом (проникнення повітря у плевральну порожнину). Перкуторно нижня межа правої легені по середньоключичній лінії піднялася на рівень III ребра. Де в нормі вона повинна обстежуватися?

A. VI ребро

B. VII ребро

C. VIII ребро

D. IX ребро

E. V ребро

 

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

6. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

7. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

8. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, док тора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

9. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

10. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

11. С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

12. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

13. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична розробка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.027 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал