Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів
Метод- це спосіб діяльності, направлений на досягнення певної мети.

Метод навчання – спосіб впорядкованої взаємодіяльності вчителя та учнів спрямована на досягнення мети навчання. (метод навчання = метод викладання + метод учіння).

За джерелом інформації: словесні (розповідь, пояснення, лекція, бесіда. Розповідь - це усний виклад змісту навчального матеріалу, який не переривається запитаннями учнів. Розповідь-вступ, розповідь-виклад, розповідь-заключення, висновок (застосовується на уроках географії, природознавства, історії). Завдання -ознайомлення з предметом і явищами в сукупності їх головних зв'язків і залежностей Пояснення - найскладніший вид розповіді. Завдання - розкриття причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей розвитку природи та ін. Лекція - застосовується для усного викладу (10-11 кл.) широкого за змістом матеріалу. (Часто супроводжує семінарське заняття). Бесіда - це розмова вчителя з учнями, організована за допомогою старанно продуманої системи запитань, які поступово підводять учнів до засвоєння фактів нового поняття чи закономірності.

Використовують прийоми: постановки запитань; прийоми обговорення відповідей і поглядів, думок учнів, прийоми корегування відповідей, прийоми формулювання відповідей.), Наочні (методи ілюстрацій (плакат, карти), метод демонстрацій (демонстрація приладів, дослідів, препаратів, показ кіно і діафільмів). практичні методи (аспект передачі і сприйняття навчальної інформації, (не несуть нової інформації): постановка задачі чи завдання; планування виконання завдання; управління; регулювання, контроль; виявлення недоліків. Відносять: письмові вправи; лабораторні досліди (практикуми з фізики, хімії), виконання трудових завдань в майстерні, заняття з машинними тренажерами, виконання вправи з звукозаписуючим апаратом.

За логкою отримання знань: індуктивний, дедуктивний: індуктивні - від конкретного до загального, вимагає більше часу на вивчення матеріалу, не розвиває достатньо абстрактне мислення, дедуктивні -застосування вивченого загального положення до того чи іншого окремого випадку (забезпечує швидке проходження навчального матеріалу, активніше розвиває абстрактне мислення).

За хар-ом пізнавальної діяльності: пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, проблемно-науковий (аспект мислення), частково-пошукові, дослідницькі Репродуктивні: передбачають активне сприйняття і запам'ятовування учбової інформації. Неможливе без використання словесних, наочних і практичних методів навчання, які є матеріальною основою цих методів. При репродуктивній побудові розповіді вчитель в готовому вигляді формулює факти, доведення, акцентує увагу на головному.

Проблемно-пошукові: вчитель пропонує проблемну ситуацію (запитання, задача); організовує колективне обговорення підходів до розв'язування поставленої проблеми; підтверджує правильність висновків.

За аспектом керування навчанням: методи самостійної роботи і роботи під керівництвом вчителя (аспект управління навчанням). Методи самостійної роботи: робота з підручником, довідковою літературою. Види: по завданню (і при безпосередньому і керівництві) вчителя; при власній ініціативі учня.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал