Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЭЛЕКТР ӨРІСІ
181.Электр зарядының сақталу заңы:

182. Кулон заңы қалай оқылады? Кулон заңының формуласы:

184. Электрстатикалық өрістің күштік сипаттамасы:

185. Электр өрісі кернеулігінің анықтамасын тұжырымдайтын формула:

Нүктелік зарядтың вакуумдегі электрстатикалық өрісінің кернеулігі

187. Электрстатикалық өрістің энергетикалық сипаттамасы:

188. Электрстатикалық өрістердің суперпозиция принципі қалай оқылады?формуласы

190. Вакуумдегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасы қалай оқылады?

191. Вакуумдегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы

192.Электрстатикалық өріс кернеулігі векторының циркуляциясы туралы теорема

және формуласы

193. Нүктелік зарядтың вакуумдегі электрстатикалық өрісінің потенциалының формуласы

194. Электрстатикалық өрістің кернеулігі мен потенциалының арасындағы байланыс формуласы

195.Электр өрісінің берілген нүктесінде орналасқан бірлік оң зарядтың потенциалдық

энергиясына тең физикалық шама ... қалай аталады?

196. Электр өрісінің берілген нүктесінде орналасқан бірлік оң зарядқа әсер ететін

электрлік күшке тең және бағыттас физикалық векторлық шама ... қалай аталады?

197. Модулі бойынша тең, аралары зерттелетін нүктеге дейінгі қашықтықпен

салыстырғанда айтарлықтай аз болатын екі нүктелік зарядтар жүйесі ... қалай аталады?

198.Дипольдің электрлік моменті формуласы. Диэлектриктің поляризация векторы формуласы

200. Изотропты диэлектриктегі электрлік ығысу формуласы

201.Диэлектриктегі электрстатикалық өріс үшін Гаусс теоремасының формуласы:

203.Жазық конденсатордың электрлік сыйымдылығы формуласы:

204.Оңашаланған шардың электрлік сыйымдылығы формуласы:

205. Зарядталған конденсатордың энергиясы формула

206. Электрстатикалық өріс энергиясының көлемдік тығыздығы формуласы:

207. Зарядтары бірдей өлшемдері тең екі кішкентай шардың ара қашықтығын өзгертпей, бір

шардың зарядының жартысын екіншісіне ауыстырса, шарлардың кулондық өзараәсерлесу күші қанша өзгереді?

A) 4есе B) 3есе C) 2есе D) 1,5есе E) 0,75есе

208.Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын өзгертпей вакуумнен суға (εсу=81) көшірсе,

олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?

A) 9 есе артады B) 9 есе кемиді C) 81есе артады

D) 81 есе кемиді E) өзгермейді.

209.Егер екі нүктелік зарядты ара қашықтығын 3 есе азайтып, вакуумнен суға (εсу=81)

көшірсе, олардың өзара әсерлесу күші қалай өзгереді?

A) 9 есе артады B) 9 есе кемиді C) 81есе артады

D) 81 есе кемиді E) өзгермейді.

210. Квадраттың төбелерінде әрқайсысы +qo төрт нүктелік заряд орналасқан. Квадрат

центрінде электр өрісінің кернеулігі мен потенциалы қандай болады? ( φо және Ео - бір

зарядтың квадрат центріндегі электр өрісінің потенциалы мен кернеулігі).

A) Е=0, φ =0. B) Е=0, φ =φо. C) Е=0, φ =4φо.

D) Е=Ео, φ =φо. E) Е=4Ео, φ =4φо

211. Кернеулігі 100В/м біртекті электр өрісінде массасы 1г тең 10мкКл нүктелік заряд

қозғалып келеді. Зарядтың үдеуі қандай?

A) 0,01м/с2 B) 0,1м/с2 C) 1м/с2 D) 10м/с2 E) 100м/с2.

212. Жазық конденсатордың электр өрісінің кернеулігі 80 В/м, астарларының арақашықтығы 4см болса, олардың потенциалдар айырымы қандай?

A) 320В B) 32В C) 3,2В D) 1,6В E) 0,8В.

213. Электрстатикалық өрістің потенциалы φ нүктеде зарядты бөлшектің толық

энергиясы W, ал кинетикалық энергиясы K болса,бөлшектің заряды қандай?

A) B) C) D) E) .

 

214. Әрқайсының электрлік сыйымдылығы 10мкФ бес конденсаторды параллель

жалғағанда, конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылығы қандай болады?

215. Әрқайсының электрлік сыйымдылығы 10мкФ бес конденсаторды тізбектей

жалғағанда, конденсаторлар батареясының жалпы сыйымдылығы қандай болады?

216. Зарядталған ауа конденсаторының астарлары F күшімен біріне-бірі тартылады. Егер

астарлар арасын тұрақтысы ε=2 болатын диэлектрикпен толтырса, олардың өзара

тартылу күші неге тең болады?

A) 4F B) 2F C) F D) F/2 E) F/4

217. Сұлба бойынша жалпы сыйымдылықты табыңыз:

С2

С1=20 пФ, С2=50 пФ, С3=200 пФ, С4=100 пФ

C1

C3

 

 

C4

 

A) 91,9 пФ B) 22,22 пФ C) 11,1 пФ

D) 14,15 пФ E) 18,9 пФ

218. Сұлба бойынша жалпы сыйымдылықты табыңыз:

С1 С2

С1=20 пФ, С2=20 пФ, С3=10 пФ, С4=40 пФ

 

 

С3 C4

 

A) 15 пФ B) 18 пФ C) 30 пФ

D) 20 пФ E) 6 пФ

219. Суретте электрстатикалық өрістің күш сызықтары көрсетілген.Өрістің қай нүктесінде

потенциал үлкен болады?

A) 1

.3 B) 2

.1 C) 3

.5 D) 4

.2 E) 5.

.4

 

 

220. Радиустары R және 2R зарядталған металл шарлардың зарядтарының беттік тығыздықтары бірдей σ12. Кіші шардың потенциалының үлкен шар потенциалына қатынасы қандай?

A) 0.25 B) 0.5 C) 1 D) 2 E) 4.

 

221. Нүктелік q=20нКл зарядты электр өрісінің екі нүктесінің арасында тасымалдағанда

сыртқы күштер A= 4мкДж жұмыс атқарған.Электр өрісінің атқарған жұмысын Aэл

және екі нүктенің потенциалдар айырымын Δφ анықтаңыз.

A) А = А эл= 4мкДж, Δφ=200В. B) А = А эл=- 4мкДж, Δφ=400В.

C) А = А эл= 4мкДж, Δφ=100В. D) А = А эл= -4мкДж, Δφ=200В

E) Aэл= 0, Δφ=200В.

 

222.Оңашаланған радиусы R=4см сфераны φ=500В потенциалға дейін зарядтағанда,оның

электр өрісінің энергиясы қандай болады?

A) 550мкДж B) 55мкДж C) 5,5мкДж D) 0,55мкДж E) 0,055мкДж.

 

А)Кернеулігі 3 кН/Кл өрісте шамасы 10 нКл зарядқа әсер ететін күш қандай:

В) Шамасы 5·10 –10 Кл нүктелік зарядқа 3·10 –7 Н күш әсер етеді. Өріс кернеулігін анықта:

С)Шамасы 2·10-9 Кл заряд кернеулігі 7 В/м болатын электр өрісінде орналасса оған әсер ететін күш қандай:

12.Қай график қозғалмайтын нүктелік екі зарядтың арасындағы кулондық күш модулінің зарядтардың ара қашықтығына тәуелділігін сипаттайды?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 1,3

 

14. Біртекті электр өрісіне бастапқы жылдамдықпен ұшып кірген протон кернеулік сызықтарының бойымен қозғалғанда, оның жылдамдығы артты. Протонның бастапқы жылдамдығының бағыты;

 

 

A) B)

C) D)

E)

 

 

13.Суретте электр өрісінің күш сызықтары көрсетілген.Қай суретте электр өрісі біртекті?

А)1. B) 2. C) 3. D) 4. E) 1,2

 

14. Ауалық конденсатордың астарларының арасындағы потенциалдар айырымы 600В. Егер олардың арасына слюда пластина енгізсе, потенциалдар айырымы қандай болады?

Слюданың диэлектрилік өтімділігі .

А) 3600 В. В) 1800 В. С) 600В. D) 100 В. Е) 0

13.Электр сыйымдылығы С болатын q зарядқа дейін зарядталған конденсаторға сыйымдылығы дәл сондай зарядталмаған конденсаторды параллель жалғаған. Осылай жалғаған екі конденсатордан құралған жүйеның энергиясы қандай өрнекпен аңықталады?

A) B) C) D) E)

 

12.Нүктелік оң Q зарядтың электр өрісінде зарядтан бірдей қашықтықта орналасқан А және В нүктелерінің потенциалдар айырымы :

A) >0 B) <0 C) =0

D) зарядтың шамасына байланысты >0 немесе <0

E ) >0

 

15. Электр өрісінің А нүктесіндегі потенциалы 100В, ал В нүктесіндегі потенциалы 200В.

Шамасы 5 мКл зарядты А нүктесінен В нүктесіне көшіргенде электр өрісінің атқарған

жұмысы қандай?

A) 0,5 Дж. B) -0,5 Дж. C) 0,05 Дж. D) -0,05 Дж. E) 0.

ЖжжМассасы 2m заряды бөлшек біртекті электр өрісінде а үдеуімен қозғалады. Электр өрісінің кернеулігі неге тең?

 

11.Тең қабырғалы үшбұрыштың екі төбесінде шамалары бірдей аттас зарядтар орналасқан. Үшбұрыштың үшінші төбесінде кернеулік векторы...

 

А) жоғары

B) төмен

C) оңға

D) солға бағытталған

E) бізге қарай

12. Көміртегі ионының заряды +2е. Көміртегінің ядросының заряды +6е. (е – элементар электр заряды). Иондағы электрондар саны . . .

A) 0 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

 

13. Жіпке ілінген оң зарядталған шарды біртекті электр өрісіне енгізгенде, вертикальдан солға қарай ауытқыған. Электр өрісі кернеулігінің векторы қалай бағытталған?

 

 

A) B) C) D) E)

13. Оң зарядтың электр өрісі берілген. Өрістің а нүктесінде кернеулік векторы қалай бағытталған?

A) 1. B) 2. C) 3. D) 4. E) а нүктесінде электр өрісі болмайды.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал