Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тест тапсырмасы

М.Х. Дулати атындағы тараз мемлекеттік университеті

Психология және педагогика» кафедрасы

 

Тест тапсырмасы

«Педагогика» пәнінен

 

1 курс, Барлық мамандық магистранттары үшін

 

1. Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип:

А) Бірізділік

В) Ғылымилық

С) Көрнекілік

D) Саналылық

Е) Шамаға лайықтық

 

2. Дүниетаным:

А) Адам санасының ерекше айрықша формасы

В) Өзіндік позициясын таңдау

С) Басқа адамды түсіну әдістері

D) Шындықты ұғыну

Е) Адамдар қарым-қатынасын түсіну

 

3. Оқыту пәнінің мазмұнын ашатын, тақырыптардың кезектестігін, оларды игеруге бөлінген уақыттарды және оқыту пәнінің мақсаты мен мінедеттерін анықтайтын құжат:

А) Оқыту бағдарламасы

В) Оқу құралы

С) Мемлекеттік стандарт

D) Оқылық

Е) Оқыту жоспары

 

4. Адамгершілік мазмұнды нақты фактілер мен оқиғаларды жарқын, эмоционалды баяндау:

А) Этикалық әңгіме

В) Түсіндіру

С) Талап қою

D) Жаттығу

Е) Әңгіме кеңес

 

5. Дидактиканың нақты түсініктері:

А) Сабақ беру, оқыту, білім беру, оқу

В) Оқыту, өздігінен білім алу

С) Оқу ситуациясы, оқыту әдісі

D) Ілім оқу пәні

Е) Оқушы мұғалім

 

6. Қоршаған табиға ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу:

А) Экологиялық тәрбиесі міндеті

В) Азаматтық тәрбиесі міндеті

С) Экономикалық тәрбиесі міндеті

D) Еңбек тәрбиесі міндеті

Е) адамгершілік тәрбиесі міндеті

 

7. ҚР-ғы 12-жылдық білім беруге көшу қарастырады:

А) Үш деңгейді

В) Бір деңгейді

С) Бес деңгейді

D) Төрт деңгейді

Е) Екі деңгейді

 

8. Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының арналған мерзімдері:

А) 2005-2010 ж.ж.

В) 2003-2010 ж.ж.

С) 2000-2005 ж.ж.

D) 2003-2030 ж.ж.

Е) 2005-2015 ж.ж.

 

9. Педагогикада қолданылатын жалпы ғылымилық категория:А) Тұлға

В) Моларь

С) Қоғам

D) Құбылыс

Е) Этнос

 

10. Зерттеушілерге сауалнамалық жауап алу әдісі не береді

А) Белгілі бір директер жинап алуға және сұраныстардың зерттеліп отырған педагогикалық құбылыстардың күй-жайын анықтауға мүмкіндік береді

В) Оқушылардың дербес қабілетін байқауға көмектеседі

С) Бір ғана байқаумен ашыла қоймайтын іс жүзіндегі материалдарды жинауға көмектеседі

D) Зерттеуші тәрбиенің тиімді тәсілдері мен әдістерін тексереді

Е) Зерттеуші оқытудың тиімді тәсілдері мен әдістерін зерттейді

 

11. Оқыту–бұл:

А) оқушы мен мұғалімнің мақсатты түрде білім, білік және дағдыны меңгеруге бағытталған өзара әрекет жасау процесі

В) тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру

С) мұғалімнің басқаруымен жүргізілетін процесс

D) адамның арнайы мақсат көздеген әрекеті

Е) жеке адамның қалыптасу процесіне ішкі және сыртқы факторлардың ықпалы

 

12. Тәрбие мақсаты адамның қабілеттіліктері мен дарынын дамыту деп көрсеткен классик – педагог:

А) И.Песталоцци

В) Коменский

С) Ж.Ш.Руссо

D) И.Гербарт

Е) Джон Локк 

13. «Оқыту» дегеніміз

А) Оқушы мен мұғалімнің мақсатты түрде білім, білік және дағдыны меңгеруге бағытталған өзара әрекет жасау процесі

В) Мұғалімнің басқаруымен жүргізілетін процестер

С) Адамның арнайы мақсат көздеген әрекеті

D) Жеке адамның қалыптасу процесіне ішкі және сыртқы факторлардың ықпалы

Е) Тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру

 

14. Тәрбие «стимул–реакция–бекіту» схемасы бойынша дамиды деп қарастыратын шетелдік педагогикалық концепция:

А) Бихевиоризм

В) Неотомизм

С) Экзистенциализм

D) Прагматизм

Е) Неопозитивизм

 

15. Оқыту тәсілдері:

А) Оқыту әдісінің құрамды бөлігі

В) Оқыту жолдары

С) Оқыту құралдары

D) Оқыту моделі

Е) Оқыту эталоны

 

16. Педагогика алғашқыда мына ғылым саласында дамыды:

А) Философия

В) Эстетика

С) Психология

D) Этика

Е) Антропология

 

17. Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі қарастырады:

А) Жағымсыз әрекеттермен, жалқаулықпен, босқа жүрушілікпен күресті

В) Білім мазмұнын игеруді

С) Тәрбиенің әдіс, құрал және түрлерінің байланыстылығын

D) Тәрбиешілер мен ата-аналардың әрекетінің бірлігін

Е) Барлық балалар мен жас жеткіншектердің өндірістік еңбекке қатысуының міндетілігін

 

18. Еліктеуге негізделген тәрбие әдісі:

А) Оң үлгі–өнеге

В) Құптау

С) Әдеттендіру, үйрету

D) Жаттығу

Е) Сендіру

 

19. Ұжымның дамуындағы екінші сатысында талапты:

А) Мұғаліммен бірге белсенді топ та қоя алады

В) Тек белсенді топ қоя алады

С) Мектеп директоры қоя алады

D) Ұжымдағы әр оқушы қоя алады

Е) Тек мұғалім қоя алады

 

20. Алған білімді практикада қолдана білу:

А) Іскерлік

В) Білім

С) Оқығандық

D) Тәрбиелік

Е) Білімділік

 

21. Оқыту процесінің нәтижелілігін дидактикалық процесті оқыту жағдайымен бірлікте анықтау:

А) Диагностика

В) Тәрбиелеу

С) Жүйелеу

D) Оқыту

Е) Бақылау

 

22. Тұтас педагогикалық процесс теориясын жасаушы Қазақстандық зерттеуші–педагог:

А) Н.Д.Хмель

В) Н.Құлманова

С) Қ.Жарықбаев

D) Р.Г.Лемберг

Е) Қ.Бержанов

 

23. Мұғалімдердің әдістемелік деңгейін көтеру:

А) Әдістемелік кеңестің функциясы

В) Ата-аналар көмитетінің функциясы

С) Оқушылар комитетінің функциясы

D) Мектеп кеңесінің функциясы

Е) Педагогикалық кеңестің функциясы

 

24. Тұлға:

А) Оның әлеуметтік мәнін көрсететін қасиеттер жиынтығы

В) Бір адамды екінші адамнан айыратын ерекшелік

С) Тірі организмнің дамуының ең жоғары деңгейі

D) Саналы және ойлай білетін адам

Е) Жеке адам

 

25. Педагогтық әдеп көрінеді:

А) Мінез-құлқынан

В) Сөзінен

С) Дүниетанымынан

D) Білімінен

Е) Жұмысының нәтижесінен

 

26. Педагогика ғылымы төмендегі ғылымдардың қайсысымен тығыз байланысады:

А) Философия, психология, физиология

В) Филология, физика, тамақ өнеркәсібі

С) Философия, астрономия, медицина

D) Дене тәрбиесі, сурет, еңбек

Е) Математика, география, еңбек

 

27. Білім беру мазмұнын таңдағанда материалдық және формальдық теориялардың бірлігін қамтамасыз ету идеясын ұсынған педагог:

А) К.Д.Ушинский

В) А.С.Макаренко

С) Л.Н.Толстой

D) И.Г.Песталоции

Е) Я.А.Каменский

 

28. Жыл бойында оқытылатын оқу пәндері құрамы көрсетілетін мемлекеттік құжат:

А) Оқу жоспары

В) Календарлық жоспар

С) Мектептің жылдық жұмыс жоспары

D) Оқу бағдарламасы

Е) Мектеп жарғысы

 

29. Мадақтауды қолдану талаптары:

А) Ұжымның пікірін ескеру

В) Оқушылардың тәрбиелік деңгейінің жоғары болуы

С) Жоспарлы болуы

D) Шығармашылық, мәдениетті қалыптастыру, тілді дамыту

Е) Бағытылықтың болуы

 

30. Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы:

А) Проблемалық семинар және практикум

В) Әдістемелік кеңес

С) Жас мұғалім мектебі

D) Пәндік-әдістемелік бірлестік

Е) Әдістемелік күн

 

31. Жоспар:

А) Жұмыстың орындалу мерзімі мен бірізділігі алдын ала жобаланып көрсетілген іс-шаралардың жүйесі

В) Мектептің негізгі міндеттері мен жұмыстың формалары

С) Оқу-тәрбие процесін талдау жасау

D) Оқу-тәрбие жұмысы мен оның түрлеріне талдау жасау

Е) Әрекет түрлері мен жұмыстың формалары

 

32. Отбасы, бұл:

А) Тұлғаның негізін қалайтын алғашқы құрылымдық бірлік

В) Туысқандық жағынан негізделген, мүшелері бір-бірімен өзара байланысты шағын топ

С) Екі адамның некесі

D) Барлық қарым-қатынастарда адам тұтастай көрінетін құрылым

Е) Талаптарды қанағаттандыруға арналған адамдардың әлеуметтік-педагогикалық тобы

 

33. Педагогикалық шеберлік:

А) Тұлғалық және іскерлік қасиеттер мен кәсіптік біліктілік жиынтығы

В) Тұлғалық қабілеттіліктер

С) Біліктілік

D) Тұлғалық қасиеттер

Е) Кәсіптік білімдер мен біліктер жиынтығы

 

34. Жаттығу, лабораториялық жұмыс, практикалық жұмыс:

А) Практикалық әдістер

В) Ауызша әдістер

С) Кітаппен жұмыс

D) Зерттеу әдістері

Е) Көрнекілік әдістер

 

35. Дүниетаным:

А) Адам санасының өзіндік (спецификалық) формасы

В) Адамдық қарым-қатынасты түсіну

С) Басқа адамды түсіну қабілеті

D) Шынайылықты сезіну

Е) Өзіндік позицияны таңдау

 

36. Жарыс әдісі:

А) Өз нәтижесін басқалардың нәтижелерімен салыстыра отырып тұлға қасиеттерін қалыптастыру және бекіту

В) Тәрбиеленушінің басқа тәрбиеленушілерден артықшылығын анықтау

С) Тиімді әдісті анықтау жолы

D) Жеңімпаз анықталатын ойын

Е) Нәтижені бекіту әдісі

 

37. Тұлғаның өзінде меншікті құлықтық (адамгершілік) қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған саналы іс-әрекет:

А) Өзін тәрбиелеу

В) Өз бетімен білім алу

С) Өзін басқару

D) Өзін дамыту

Е) Өзін жетілдіру

 

38. Адамгершілік мазмұнды нақты фактілер мен оқиғаларды жарқын, эмоционалды баяндау:

А) Этикалық әңгіме

В) Жаттығу

С) Әңгіме-кеңес

D) Түсіндіру

Е) Талап қою

 

39. Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал-мақсаты:

А) Тұлғаны жан-жақты және үйлесімді дамыту

В) Жалпы адами құндылықтарды қалыптастыру

С) Тұлғаның жас ерекшеліктерін ескере отырып дамыту, дербестігін, шығармашылық мүмкіндігін дамыту

D) Қызығушылықтарын тәрбиелеу

Е) Мырзаны тәрбиелеу

 

40. Педагог іс-әрекетінің обьектісі:

А) Педагогикалық процесс

В) Оқушылардың ата-аналары

С) Оқу міндеттері

D) Оқыту түрлері

Е) Оқыту әдістері

 

41. Педагогикалық такт:

А) Педагогтың балалармен педагогикалық қарым-қатынас кезінде сақтауы тиіс шаралар принципі

В) Қоршаған ортамен өзара әсердің белсенділік формасы

С) Ересектер мен балалардың өзара әрекеті

D) Тәрбиелік әрекеттердің шарасы

Е) Адамның ішкі әлемінің сыртқа шығуы

 

42. Педагогиканың ғылым ретінде дамуын анықтайды:

А) Қоғам өмірінде тәрбие ролінің артуы

В) Болашақ ұрпаққа білім беру міндеті

С) Ғылым қызметкерлеріне деген қажеттілік

D) Бала бақыты үшін ата-ананың қамқорлығы

Е) Тұқым сақтаудың биологиялық заңы

 

43. Педагогика ғылымының пайда болу себебі:

А) Адамды өмірге дайындау қажеттілігі

В) Ғылымның дамуы

С) Тәрбие мақсатының өзгеруі

D) Ғылыми-техникалық прогресс

Е) Тәрбие маңызының артуы

 

44. Оқу үрдісі нәтижесін, белгіленген мақсатқа қол жеткізу дәрежесін сипаттайтын ұғым:

А) Оқыту нәтижесі

В) Оқыту әдістері, құралдары

С) Оқыту мазмұны

D) Оқыту мақсаты

Е) Оқытуды ұйымдастыру формасы

 

45. А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуға қатысты келесі перспективаларды бөліп көрсетті:

А) Жақын, орта, алыс

В) Мектепке дейінгі, жасөспірім, жастық

С) Жалпы, топтық, жекелік

D) Балалық, ата-аналық

Е) Қол жетпейтіндер, жартылай қол жететіндер, толық қол жететіндер

 

46. Тұлға дамуының негізгі қозғаушы күші:

А) Қарама-қайшылық

В) Тәрбие принциптері

С) Тұқымқуалаушылық

D) Өзін-өзі тәрбиелеу әдістері

Е) Тәрбие әдістері

 

47. Педагог тұлғасына қойылатын талап:

А) Білікті маман

В) Жақсы отбасы

С) Бейжайлық

D) Қызықты адам

Е) Тиянақты адам

 

48. Белгілі бір оқу пәнін сипаттайтын құжат:

А) Оқу бағдарламасы

В) Типтік бағдарлама

С) Оқу құралы

D) Оқу кітабы

Е) Оқу жоспары

 

49. Ынталандыру әдісіне жататындар:

А) Марапаттау, жазалау

В) Диспут

С) Конференция

D) Жаттығу

Е) Этикалық әңгіме

 

50. Жаттығу дегеніміз:

А) Үйрету, дағдыландыру

В) Ұжымның пікірін ескеру

С) Білімді бақылау

D) Білімді бағалау

Е) Тексеру, бағалау

 

51. «Ұлы дидактика» еңбегінің авторы кім

А) Я.А.Каменский

В) К.Д.Ушинский

С) Ж.Б.Қоянбаев

D) В.А.Сухомлинский

Е) А.С.макаренко

 

52. А.С.Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері:

А) 3

В) 4

С) 5

D) 2

Е) 6

 

53. Ұжымның дамуындағы бірінші сатыда талапты:

А) Тек мұғалім қоя алады

В) Мұғаліммен бірге белсенді топ та қоя алады

С) Мектеп директоры қоя алады

D) Тек белсенді топ қоя алады

Е) Ұжымдағы әр оқушы қоя алады

 

54. Оқудағы саналық және белсенділік:

А) Дидактикалық принцип

В) Оқыту заңдылығы

С) Оқыту әдісі

D) Зерттеу тәсілі

Е) Зерттеу әдісі

 

55. Оқыту процесінің қозғаушы күштері:

А) Оқу тапсырмалары мен оқушылардың білім деңгейі арасындағы қарама-қайшылықтар

В) Ғылым мен практиканың байланысы

С) Дидактикалық зерттеулердің нәтижелері

D) Мұғалімнің жігері

Е) Білімдерді, іскерліктерді, дағдыларды игеру қажеттілігін оқушылардың түсінуі

 

56. «Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, күн астында одан жоғары тұрған ешнәрсе жоқ» деп жазған

А) Я.А.Каменский

В) Ы.Алтынсарин

С) А.С.Макаренко

D) В.А.Сухомлинский

Е) К.Д.Ушинский

 

57. Жаңа педагогикалық білімдерді қалыптастыру процесі, танымдық іс-әрекет түрі:

А) Ғылыми педагогикалық зерттеу

В) Педагогикалық экспертиза

С) Педагогикалық эксперимент

D) Педагогикалық консилиум

Е) Педагогикалық бақылау

 

58. «Білім беру» ұғымына анықтама беріңіз:

А) Қоғам мүшелерінің адамгершілік, интеллектуалдық, мәдени және дене дамуы мен кәсіби біліктілігінің жоғары деңгейіне қол жеткізуді мақсат ететін үздіксіз тәрбиелеу мен оқыту процесі

В) Жеке адамның көзқарасын, адамгершілігін және т.б. қасиеттерін дамыту

С) Жеке тұлғаның кәсіпке даярлаудың нәтижесі

D) Ғылымда жинақталған білім жүйесін жеке адамның меңгеруі және оны өмірде тиімді етіп қолдана білуі

Е) Оқытушы мен оқушы арасындағы мақсатты бағытталған өзара қарым-қатынастың нәтижесі

 

59. Сынып-сабақтық жүйе сақталып, бірақ оқушыларды қабілеттілігі мен интеллект деңгейіне қарай түрлі сыныптарға бөлетін жүйе:

А) Мангейм

В) Трамп-жоспар

С) Белл-ланкастер

D) Дальтон-жоспар

Е) Келлер-жоспар

 

60. Жекеше сұраудың ұтымды жақтары:

А) Білімді тереңірек тексеру

В) Тәртіп пен реттіліктің қалыптасуы

С) Бағалардың журналға қойылуы

D) Білімді әділ бағалау

Е) Жауаптардың бағалануы

 

61. Тәрбиенің өмірмен, еңбекпен байланысы принципі қарастырады:

А) Барлық балалар мен жас жеткіншектердің өндірістік еңбекке қатысуының міндеттілігі

В) Білім мазмұнын игеру

С) Жағымсыз әрекеттермен, жалқаулықпен, босқа жүрушілікпен күрес

D) Тәрбиешілер мен ата-аналардың әрекетінің кесімдігі

Е) Тәрбиенің әдіс, құрал және түрлерінің байланыстылығы

 

62. Мұғалімдердің теориялық және практикалық дайындықтарының бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған әдістемелік жұмыс формасы:

А) Проблемалық семинар және практикум

В) Әдістемелік кеңес

С) Жас мұғалім мектебі

D) Пәндік-әдістемелік бірлестік

Е) Әдістемелік күн

 

63. Педагог қызметіндегі негізгі функция:

А) Басқарушы функция

В) Жоспарлау функциясы

С) Бақылау функциясы

D) Мақсатқа сәйкес функция

Е) Бағалау функциясы

 

64. Тақырыпты күнтізбелік немесе сабақ жоспарының құрылуымен аяқталатын мұғалімнің іс-әрекетінің кезеңі:

А) Жоспарлау

В) Ынталандыру

С) Оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру

D) Диагностикалау

Е) Қадағалау

 

65. Педагогикалық ұжымның, жеке мұғалімнің іс-әрекетіндегі барлық бағыттарын тексеру:

А) Қорытынды бақылау

В) Фронталді бақылау

С) Аралық бақылау

D) Тақырыптық бақылау

Е) Ағымдық бақылау

 

66. Оқу материалын меңгерту бағытындағы мұғалімнің іс-әрекеті:

А) Сабақ беру

В) Оқыту

С) Білім беру

D) Оқу

Е) Дидактика

 

67. Оқытуды ұйымдастыру формалары бір-бірінен мынадай түсініктер арқылы ерекшеленеді:

А) Оқушылардың құрамымен, сабақты өткізу орны және уақытымен, мұғалім мен оқушылардың іс-әрекетінің сипатымен, бұл әрекетті мұғалім тарапынан басқарумен

В) Қалыптасқан іскерлік пен дағдының мазмұнымен, оқушылардың жеке жұмыс дәрежесімен

С) Оқыту әдістерімен, мұғалім мен оқушылардың байланыс түрлерімен

D) Оқушылардың өзіндік дәрежесімен

Е) Мұғалім мен оқушылардың іс-әрекетінің сипатымен, бұл әрекетті мұғалім тарапынан басқарумен

 

68. Әр сабақта оқушылардың оқу материадарын игеруін жүйелі түрде бақылау:

А) Ағымдық бақылау

В) Қорытынды бақылау

С) Аралық бақылау

D) Оқыту әдісі

Е) Тақырыптық бақылау

 

69. Ұжымдық шығармашылық істердің авторы:

А) А.С.Макаренко

В) В.А.Сухомлинский

С) Н.М.Блонский

D) С.Т.Шацкий

Е) И.П.Иванов

 

70. Өзін-өзі тәрбиелеу процесінің кезеңдері:

А) Мақсатты анықтау, белгіленген жұмысты орындау, жұмыс қорытындыларын жинақтау

В) Мақсатты анықтау, күнделікті өмірді ұйымдастыру, өзін-өзі бақылау

С) Өз-өзі танып білу, бұрыннан алған тәрбиедегі кемшіліктерді өзін-өзі сендіру

D) Тәрбиеленушілердің даму сапасының деңгейін анықтау, іс-әрекеттің нақты жоспарын қабылдау

Е) Жұмсалған күш нәтижелерін анықтау, тәрбие құралдарының мәнін түсіну, жалпыға бірдей әдістерді пайдалану

 

71. Мұғалім басты тұлға болу үшін оған қойылатын талаптар:

А) Педагогтық әдеп және ұстаздық шеберлік

В) Идеялық

С) Ерік-жігер

D) Шыдамдылық

Е) Табандылық

 

72. Тұлға дамуының қандай факторы мақсатты және ол қоғам мақсатына сәйкес әсер етеді:

А) Тәрбие

В) Мектептегі орта

С) Географиялық орта

D) Отбасы

Е) Тұқымқуалаушылық

 

73. Жеке адамның дамуы:

А) Ішкі және сыртқы басқарылатын, басқарылмайтын факторлардың ықпалымен жеке адамның жетілу процесі

В) Организмдегі өсу мен қозғалу процесі

С) Баланың ақыл-ой және дене жағынан жетілуі

D) Ескі жағдайдан жаңа жағдайға қарай қозғалу процесі

Е) Адамның психикалық жағынан белгілі бір дәрежеге жетуі

 

74. Ұжымдық танымдық іс-әрекет формаларына қатысы жоқ:

А) Оқушының сабақтағы жауабы

В) Шағын топтардағы жұмыс

С) Іскерлік ойындар

D) Топтық іс-әрекет

Е) Проблемалық ситуациаларды біріге отырып шешу

 

75. Дидактика зерттейді:

А) Оқыту заңдылықтарын

В) Тәрбие үрдісін

С) Педагогикалық үрдісті

D) Тәрбиелік шаралар жүйсін

Е) Оқу орнын ұйымдастыру ерекшеліктерін

 

76. Ауызша, көрнекілік және практикалық әдістері деп жіктеу негізі (белгісі):

А) Білім түпнұсқасы

В) Дидактикалық мақсатқа байланысты

С) Ынтымақтастық формасы

D) Оқушы іс-әрекетіне байланысты

Е) Танымдық іс-әрекет

 

77. Әрекеттегі педагогика тұжырымдамасын ұсынған:

А) В.Лай

В) Г.А.Цукерман

С) Г.Кершенштейнер

D) Д.Дьюи

Е) Е.М.Матюшкин

 

78. Қандай қасиеттер ата-анадан балаға туғаннан беріледі:

А) Қабілеттер дамуының негізі-нышандар

В) Білімдер, іскерліктер

С) Әлеуметтік тәжірибе

D) Арнайы қабілеттер

Е) Адамгершілік қасиеттер

 

79. Сабақ беру басымды роль атқаратын дидактикалық жүйе:

А) Дәстүрлі дидактикалық концепция

В) Дамыта оқыту

С) Модульдік оқыту

D) Психологиялық оқыту теориялары

Е) педоцентрлік концепция

 

80. Педагог іс-әрекетінің обьектісі:

А) Педагогикалық процесс

В) Оқушылардың ата-аналары

С) Оқу міндеттері

D) Оқыту әдістері

Е) Оқыту түрлері

 

81. Оқыту әдісі:

А) Оқушыларға білім, іскерлік, дағдыны игерту,олардың танымдық қаблеттерін және тұлғалық қасиеттерін дамытуға бағытталған педагог және оқушылардың өзара байланысқан іс-әрекеттері

В) Оқушылардың білім, іскерлік, дағдыны игеру,олардың дүниетанымын қалыптастыру және қабілеттерін дамыту жолдары

С) Оқушыларда іскерлік және дағды қалыптастыру үшін мұғалім қолданатын тәсілдер жиынтығы

D) Білім мен дағды қалыптастыру мақсатымен нақты қимылдарды көп рет қайталау

Е)Оқушылардың танымдық іс-әрекетіне басшылық жасау амалдары

 

82. Педагогикалық іс-әрекет мәні:

А) Оқу және тәрбие процесін ұйымдастыру

В) Әлеуметтік сұранысты орындау

С) Оқушыларға тек білімдер беру

D) Оқушыларды басқару

Е) Оқушыға әсер ету

 

83. Педагогикалық қарым-қатынастың практикада қолданылып жүрген стильдерін атаңыз:

А) Авторитарлық, демократиялық, либералдық

В) Ынтымақтастық, жариялылық, үстемдік

С) Гуманизм, өзара түсіністік, жариялылық

D) Авторитарлық, үстемдік, силастық

Е) Демократиялық, гуманистік, жариялылық

 

84. Педагогикалық эксперимент:

А) Болжамдарды тексеру үшін ғылыми негізделген тәжірибе

В) Бар белгілердің негізінде логикалық тұрғыдан бөлу

С) Білікті мамандардың педагогикалық құбылысты бағалауы

D) Білім мазмұнын жаңартудың жолдары

Е) Ғылыми негізделген логикалық болжам

 

85. Тұлғаның «қалыптасу сәті»(педагогикалық жағдай):

А) Оқыту процесінің элементарлық бөлігі

В) Іскерліктер,дағдылар қалыптастыру негізі

С) Педагогикалық процестің компоненттері

D) Педагогикалық процестің элементарлық бөлігі

Е) Тәрбие процесінің элементарлық бөлігі

 

86. Арнайы ұйымдастырылған педагог пен тәрбиеленушілердің мақсатты өзара қимылдары:

А) Педагогикалық процесс

В) Оқыту процесі

С) Оқу-тәрбие процесі

D) Тәрбие процесі

Е) Мектептегі тәрбие жұмыстарының бағыттары

 

87. Оқу пәні бойынша ғылыми білім негіздерін баяндайтын кітап:

А) оқулық

В) дидактикалық материал

С) автореферат

D) әдістемелік құрал

Е) монография

 

88. Педагогикалық талдау объектісі:

А) Сабақ, тәрбие шаралары

В) Мектеп құжаттары

С) Мұғалім, оқушы тұлғалары

D) Мектептің ата-аналармен жұмысы

Е) Мұғалім, оқушы іс-әрекеттері

 

89. Педагогикалық талдау мәні:

А) Педагогикалық процестің даму тенденциалары мен жағдайын анықтау, оны басқару туралы ұсыныстар жасау

В) Оқушылардың үлгерімін көтеру

С) Педагог жұмысындағы кемшіліктерді табу

D) Оқушылар іс-әрекеттерін басқаруды жетілдіру

Е) Мектеп басшылығы мен мұғалімдер арасындағы қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету

 

90. Тәрбие теориясы мен әдістемесінің зерттеу пәніне кірмейді:

А) Оқушылардың білімділігі

В) Тәрбие жұмысы мазмұнын анықтау

С) Тәрбие әдістерін жасау

D) Оқытудың оқушылар тәрбиесіне әсерінзерттеу

Е) Тұлға қалыптасуындағы тәрбие мәні мен мағынасын ашып көрсету

 

91. Мемлекеттің белгілі бір жалпы принцптер негізінде құрылған, бір-бірімен байланысты оқыту-тәрбие мекемелерінің жиынтығы:

А) Білім беру жүйесі

В) Дидактикалық жүйе

С) Педагогикалық жүйе

D) Әлеуметтік жүйе

Е) Мектептен тыс мекемелер

 

92. Сабақ, семинар:

А) Оқытуды ұйымдастыру формалары

В) Педагогикалық жүйе

С) Оқыту әдістері

D) Оқыту құралдары

Е) Дидактикалық жүйе

 

93. Жарыс, мадақтау, жазалау-бұл әдістер:

А) Іс-әрекет және қарым-қатынас тәжірбиесін қалыптастыру

В) Өзіндік сананы қалыптастыру

С) Сананы қалыптастыру

D) Мінез-құлық мәдениетін қалыптастыру

Е) Іс-әрекетті және мінез-құлықты ынталандыру

 

94. Оқу процесін ұйымдастыруға қатысты негізгі талаптар, бастапқы ережелер:

А) Оқыту прициптері

В) Оқыту мақсаты

С) Білім беру мазмұны

D) Оқыту әдістері

Е) Оқыту міндеттері

 

95. «Процесс» ұғымының мағынасы:

А) Жылжу

В) Нәтиже

С) Сфера

D) Жүйе

Е) Мақсат

 

96. Оқыту нәтижесін анықтау мұғалім тұлғасынан тәуелсіз болуын талап ететін бақылау принципі:

А) Обьективтілік

В) Саналылық

С) Беріктік

D) Көрнекілік

Е) Жүйелілік

 

97. Педагогикалық технология ұғымын алғаш қолдана бастаған мемлекеттер:

А) АҚШ, Англияда

В) Франция,Италияда

С) Испания, Португалияда

D) Германия, Австралияда

Е) Швеция, Норвегияда

 

98. Оқу бағдарламасы мына принцип бойынша құрылады:

А) Концентрациялық және линейлік

В) Қызығушылық және комфорттық

С) Ықшамдық және шамаға лайықтық

D) Тізімділік және достық

Е) Ғылымилық және көрнекілік

 

99. Өзінде белгілі бір қасиеттерді дамытуға бағытталған адамның саналы іс-әрекеті:

А) Өзін-өзі тәрбиелеу

В) Тәрбиелеу

С) Өзін-өзі сендіру

D) Қайта тәрбиелеу

Е) Іскерлік

 

100. Іс-әрекеттің бір түрін күшейтуге, ал енді бір түрін тежеуге арналған тәрбие әдісі:

А) Жазалау

В) Мадақтау

С) Үлгі-өнеге

D) Талап қою

Е) Бақылау

 

101. Пәндер бойынша оқу бағдарламасы нені басшылыққа ала отырып жасалады:

А) Оқу жоспары негізінде

В) Күнтізбелік жоспар бойынша

С) Оқулық бойынша

D) Сабақ жоспары негізінде

Е) Өз еркімен

 

102. Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сәйкестігі:

А) Тәрбиелілігі

В) Тәрбиелеу критериі

С) Тәрбиелік көрсеткіштері

D) Тәрбие диагностикасы

Е) Тәрбиелену мүмкіндігі

 

103. Педагогикалық процестің жүйе құраушы компоненті:

А) Мақсат

В) Эталон

С) Міндет

D) Модель

Е) Мазмұн

 

104. Қандай қасиеттер ата-анадан балаға туғаннан беріледі:

А) Қабілеттер дамуының негізі -нышандар

В) Білімдір,іскерліктер

С) Адамгершілік қасиеттер.

D)Арнайы қабілеттер

Е) Әлеуметтік қабілеттер

 

105. Жеке тұлғаның дүниетанымы:

А) Ақиқаттың жалпылама көрінісінің жоғары деңгеймен ерекшеленетін интелектуалдық және эмацияналды-жігерлік сипаттарды топтастырған феномен

В) Жек тұлғаны қоршаған ортасы

С) Рефлекстік қасиеттері

D) Әрекеттерді өзара байланыстыру

Е) Арақатынастың формасы

 

106. Түсініктерді,фактілерді,теорияларды,заңдылықтарды игеру:

А) Білім қалыптасуының көрсеткіштері

В) Іскерлік қалыптасуының көрсеткіштері

С) Тәрбиелік көрсеткіші

D) Тұлғалық қасиеттер қалыптасуының көрсеткіштері

Е) Дағды қалыптасуының көрсеткіштері

 

107. Бағдарламалап оқыту мақсаты:

А) Автоматтандырылған қарама-қарсы байланыстарды қамтамасыз ету

В) Оқыту процесін басқаруды жетілдіру

С) Тәрбие мақсаттарын шешу

D) Оқушылардың оқу мүмкіндіктерін туралы ақпарат алу

Е) Оқушыларың оқу жетістіктерін анықтау

 

108. Білімнің есте жақсы сақталуын, олардың оқушы санасының бір бөлігі,жүріс-тұрысының негізгі болуын талап ететін принцип:

А) Беріктік

В) Ғылымилық

С) Жүйелік және белсенділік

D) Саналылық және белсенділік

Е) Оқыту мен практиканың байланысы

 

109. Екінші кезеңдегі ұжымның дамуының сипатталуы:

А) ұжымның әрекетін басқаруға және әсер етуге мүмкіншілігі бар белсенділер пайда болады

В) педагог оқушыларға талап қояды

С) қоғамдыұ пікір қалыптаса бастайды

D) тәрбиенушілер бір-бірін жеткілікті білмейді

Е) ұжымның алғашқы бірігуі

 

110. Ғылыми фактілерді, түсініктерді, заңдарды, заңдылықтарды түсінуі, есте сақтауы және қайтадан айту:

А) Білім

В) Іскерлік

С) Дағды

D) Білім беру

Е)Тәжірибе

 

111. Дүниетанымдық, мұраттық, нормалық негізде қалыптасқан тұлға мінез-құлқының принципі:

А) өмірлік позиция

В) өзіндік талдау

С) өзіндік реттеу

D) өзіндік сана

Е) өзіндік бақылау

 

112. Отбасында баланы тәрбиелеу жүйесінің сипаты:

А) Баланың тұлғаысын қалыптастыру үшін жасалған жағдайлармен, ата-аналардың мінез-құлқы және өзіндік стилі

В) Бірлескен еңбекті ұйымдастыру

С) Ата-аналардың тәжірибесін беру

D) Жиі және уақытша берілетін үй ішілік тапсырмалар

Е) Моральдық және материалдық көтермелену

 

113. Оқыту процесінің бір жағы сабақ беру, ал екінші жағы-бұл:

А) Оқу

В) Тәрбие

С) Тану

D) Оқыту

Е) Білім беру

 

114. Педагогикалық шеберлік:

А) Тұлғалық және іскерлік қасиеттер мен кәсіптік біліктілік жиынтығы

В) Тұлғалық қабілеттіліктер

С) Біліктілік

D) Тұлғалық қасиеттер

Е) Кәсіптік білімдер мен біліктер жиынтығы

 

115. Я.А.Коменскийдің пікірі бойынша «Дидактиканың алтын ережесі»:

А) Көрнекілік

В) Сабақтастық

С) Жүйелілік

D) Түсініктілік

Е) Ғылымилық

 

116. Дамыта оқыту тұжырымдамасының негізін салған:

А) Л.В.Занков

В) П.Я.Гальперин және Н.Ф.Талызин

С) Ш.А.Амонашвили, Шаталов

D) А.М.Матюшин және М.Ш.Махмутов

Е)В.В.Давыдов және А.Б.Эльконин

 

117. Қоғамдық тапсырма:

А) Белсенді топ пен ұжым тарапынан берілуі керек

В) Мектеп әкімшілігінен берілуі керек

С) Мұғалімнің тарапынан берілуі керек

D) Ата-ана тарапынан берілуі керек

Е) Пән мұғалімдерінен берілуі керек

 

118. Оқу материалын терең және жан-жақты игеруінің негізі болып табылады және оның негізінде жаңа және өткен материалдың арасындағы байланысын орнату жатады:

А) Түсіну

В) Бақылау

С) Жалпылау

D) Ұғыну

Е) Қабылдау

 

119. Еңбек тәрбиесінің мақсаты:

А) Еңбек мәдениетін қалыптастыру

В) Еңбек іскерлігін қалыптастыру

С) Еңбек туралы білімдер қалыптастыру

D) Еңбек дағдаларын қалыптастыру

Е) Еңбек құралдары туралы түсінік қалыптастыру

 

120. Педагогика пәнінің зеттеулерін атаңыз:

А) оқу

В) таным

С) үрдіс

D) үлгерім

Е) ұғым

 

121. Білімдік зерттеулерінің маңызы...

А) білім беру

В) нақтылау

С) ойлау

D) білуге құмарлық

Е) біліктілік

 

122. Пәннің міндеттері...

А) тәрбие беру

В) қалыптастыру

С) ұштастыру

D) дара дамыту

Е) тұлғалық

 

123. Педагогика ғылымын алғаш дамытушылардың тұңғышы:

А) Крупская

В) Покровский

С)Луначарский

D) Пинневич

Е) Калашников

 

124. Педагогикалық ұғымдардың бастыларын атаңыз...

А) тәрбие

В) мінез-құлық

С) білім құмарлық

D) іскерлік

Е) шеберлік

 

125. Негізгі педагогикалық ұғымдарды атап беріңіз...

А) оқыту

В) теория

С) тұтастық

D)таным

Е) талаптылық

 

126. Білім беру ұғымын алғаш педагогикаға енгізген:

А) Песталоции

В) Дистерварг

С)Герварт

D) Локк

Е) Пирогов

 

127. Жастарды өмірде дайындаудың басты құралы:

А) оқыту

В) тәрбие

С)білім беру

D) талаптылық

Е) іскерлік

 

128. Пәннің мақсаты...

А) оқыту

В) еркін дамыту

С) жалпылық ұғым беру

D) салыстырмалық

Е) іс-әрекеттерін дамыту

 

129. Педагогиканың алғаш дамуына үлес қосқан «Ата-аналар үшін кітаптың» авторы:

А) Макаренко

В) Пинкевич

С)Крупская

D) Щацкий

Е) Луначарский

 

130. Педагогика дамуының басы болған алғашқы «Қолөнер» училищесінің авторы:

А) Ыбырай

В) Шоқан

С)Абай

D) Торайғыров

Е) Байтұрсынов

 

131. Алғаш қыздар училищесін ашқан ғалым:

А) Ыбырай

В) Абай

С) Шоқан

D) Байтұрсынов

Е) Дулатов

 

132. Педагогика дамуындағы тұңғыш құрал «Қазақ хрестоматиясының» (1889) авторы:

А) Шоқан

В) Ыбырай

С)Абай

D) Байтұрсынов

Е) Дулатов

 

133. «Атаның баласы болма, адамның баласы бол» мақалдың авторы:

А) Абай

В) Ыбырай

С) Шоқан

D) Байтұрсынов

Е) Жұмабаев

 

134. Педагогика дамуындағы ағартушылық шығармаларды алғаш жазған:

А) Абай

В) Ыбырай

С) Байтұрсынов

D) Шәкәрім

Е)Шоқан

 

135. Педагогика дамуындағы алғаш поэтикалық шығармалар жазған:

А) Абай

В) Шәкәрім

С) Шоқан

D)Ыбырай

Е) Торайғыров

 

136. Педагогикадағы ғылыми ұғымның негізін салған қазақ ағартушы өкілі:

А) Шоқан

В) Ыбырай

С)Абай

D) Байтұрсынов

Е) Әлжанов

 

137. Білімді қараңғылықтың күніне теңеген тұңғыш қазақ ақыны:

А) Сұлтанмахмұт

В) Шоқан

С) Ыбырай

D)Абай

Е) Жұмабаев

 

138. Ұлттық-тәрбиенің көрнекті өкілі: (1858-1934)

А) Шәкәрім

В) Абай

С) Сұлтанмахмұт

D) Аймауытов

Е) Жұмабаев

 

139. Тұңғыш педагогикада «Әліппе» және «Тіл» құралын жасаған авторы:

А) Байтұрсынов

В) Аймауытов

С) Ыбырай

D) Жұмабаев

Е)Абай

 

140. Қазақ тілінде тұңғыш есеп құралының авторы:

А) Дулатов

В)Абай

С) Ыбырай

D) Шоқан

Е) Аймауытов

 

141. Мектепке дейінгі тәрбие мәселесін алғаш көтерген қазақ әйелі:

А) Құлажанова

В) Аймауытов

С)Дулатов

D) Жұмабаев

Е) Әлжанов

 

142. Қазақ тілінде «Тәрбие» және «Тәрбиеге жетекші» атты еңбектің авторы:

А) Аймауытов

В) Ыбырай

С) Шоқан

D) Жұмабаев

Е)Абай

 

143. Қазақ тілінде алғаш педагогика оқулығын жасаған өкілі:

А) Жұмабаев

В)Аймауытов

С) Байтұрсынов

D) Қожахметов

Е) Әлжанов

 

144. Педагогика мен психологияны байланыстырып «Ес және есте сақтау», «Дағдылану мәселелері» атты еңбектің авторы:

А) Әлжанов

В) Жұмабаев

С) Байтұрсынов

D) Аймауытов

Е)Шәкәрім

 

145. Тұңғыш қазақ тілінде «Педагогика тарихы» атты еңбектің авторы :

А) Бержанов

В) Тәжібаев

С) Қожахметов

D) Әлжанов

Е)Сембаев

 

146. Тұңғыш ағартушы ғалым :

А) Әл-Фараби

В) Баласағұн

С) Дулати

D) Жалайри

Е) Науаи

 

147. Ғылым зерттеу эксперменттің түрлері қандай? Соның ең маңыздысы:

А) лабораториялық эксперимент

В) тексеру эксперимент

С) жасампаз эксперимент

D) бағдарламалы эксперимент

Е)табиғи эксперимент

 

148. Ғылыми педагогикалық зерттеу әдістерінің қолданылмалы түрі:

А) бақылау әдісі

В) әңгіме әдісі

С) мектеп құжаттарын зерттеу

D) оқушылар жұмысын зерттеу

Е) Сөйлеу әдісі

 

149. Жеке адамды дамытудағы тәрбиенің рөлі:

А) еңбек тәрбиесі

В) ақыл-ой тәрбиесі

С) эстетикалық тәрбие

D) дербес тәрбие

Е) ықпалды тәрбие

 

150. Даму жөніндегі орыс педагогтерінің ең маңызды ой-пікір айтқан педагог:

А) Ушинский

В) Макаренко

С) Шацкий

D)Крупская

Е) Луначарский

 

151. Жеке тұлғаның дамуы туралы Қазақстан педагогтарының ой-пікірлері, оның маңыздысы:

А) Сембаев

В)Тәжібаев

С) Лемберг

D) Бержанов

Е) Әлжанов

 

152. Балалардың дербес ерекшелігінің ең үздігі:

А) қабілет

В) қабылдау

С) мінез-құлық

D) темперамент

Е)түйсік

 

153. Баланың жас ерекшелігін тұңғыш зерттеген педагог:

А) Руссо

В)Песталоци

С) Герварт

D) Дистервег

Е) Пирогов

 

154. Тәрбиенің және балалардың жас ерекшеліктерін зерттеп тұңғыш пікір айтқан педагог:

А) Песталоци

В) Герварт

С) Русси

D) Дистервег

Е) Пирогов

 

155. Мұғалімдер ынтымақтастығының принципі:

А) педагогикалық ынтымақтастығы

В) ойластыру ынтымақтастығы

С)мақсатты ынтымақтастық

D) жеке тұлға ынтымақтастығы

Е) Серпінді және саналы ынтымақтастық

 

156. Тәрбие ұжымының қозғаушы күші:

А) тәрбиелік

В) идеологиялық

С) ұжымшылдық

D)ынтымақтастық

Е) ұжымдық ерекшелік

 

157. Тәрбие теориясының ең маңыздысы...

А) сабақ теориясы

В) бақылау теориясы

С) салыстырмалы теория

D) тәрбие теориясы

Е) әдістемелік теория

 

158. Тәрбие және дербес ерекшеліктің өзара байланысын түсіндіріңіз:

А) темперамент

В) холерик

С) флегматик

D) сангвиник

Е) меланхолик

 

159. Тәрбиенің басты міндеттерін атаңыз...

А) еңбекпен байланыс

В) өмірмен

С) экономикалық біліммен

D) экологиялық біліммен

Е) политехникалық

 

160. Тәрбие әдістерін жіктеуді түсіндіріңіз:

А) қоғамдық

В) саналылық

С) іс-әрекет

D) бақылау

Е) өзін-өзі бақылау

 

161. Тәрбие тәсілдері:

А) әңгіме

В) әңгімелесу

С) пікірталас

D) дәріс

Е) ой толғаныстары

 

162. Ұғымды қалыптастырудағы педагогтардың ең бастылары:

А) Макаренко

В)Крупская

С) Белинский

D) Сухомлинский

Е) Щацкий

 

163. Ұжымның салаларын атаңыз:

А) табиғи байланыстылық

В) объектісі

С)жақсы мақсаткерлік

D) өзін-өзі басқару

Е) органдары

 

164. «Ұжымның құдіретті күші» атты еңбектің авторы:

А) Сухомлинский

В)Щацкий

С) Луначарский

D) Макаренка

Е) Блонский

 

165. Ұжымның даму кезеңдерін анықтаған педагог:

А) Сухомлинский

В)Луначарский

С) Макаренко

D) Блонский

Е) Крупская

 

166. Құлық тәрбиесінің түрлері:

А) адамдық мораль

В) мораль этикасы

С) нормативтік этика

D) ұжымшылдық мораль

Е) гуманизмдік мораль

 

167. Ұжымның кезеңдері:

А) даму кезеңі

В) ықпалды кезең

С) көзқарас қалыптастыру

D) танымды қалыптастыру

Е) болашағы бар

 

168. Дүниетаным және оның құрамды бөліктері:

А) сенім

В) дүниетаным кеңістігі

С) адам мұраты

D) таным мұраты

Е) талғамдық

 

169. Сенімнің басты бөліктері:

А) ғылым

В) әдеби

С) саяси

D) тілдік

Е) тарихи

 

170. Ұжымның болашағының ең маңыздысы:

А) болашақ белсенділігі

В) орта перспектива

С) қашық болашақ

D) мақсатты перспектива

Е)жақын болашақ

 

171. Моральдің қай түрі:ерекше:

А) ізгілік мораль

В) белсенді мораль

С) моральдық нормалар

D) қайрымдылық

Е) қағидалар

 

172. Құлық тәрбиесінің міндеттері:

А) оқушыларды мораль нормасына қалыптастыру

В) мінез-құлық тәжірбиесін қалыптастыру

С) санасына ықпал ету

D) еңбекке баулу

Е) сезімін тәрбиелеу

 

173. Қиын бала тәрбиесінің ерекшеліктері:

А) жас ерекшелігін ұдайы ескеру

В) тәрбиеге көнбеушілік

С) өмірдегі сәтсіздік

D) санасыздық

Е) ойлаушылық

 

174. Ақыл-ой тәрбиесінің міндеттері:

А) білім беру

В) қалыптастыру

С) мазмұндық ережелері

D) іс-әрекетшілдік

Е) шынығушылық

 

175. Ақыл-ой тәрбиесінің халық педагогикасындағы рөлі:

А) халықтың тәрбие

В) сабаққа ынталандыру

С) зиялылық

D) сана-сезімін ояту

Е) қалыптастыру

 

176. Еңбек тәрбиесінің құрамдас бөлігі қай тәрбиелер, ең ерекшесі:

А) адамгершілік тәрбие

В)ақыл-ой тәрбиесі

С) құқық тәрбиесі

D) эстетикалық тәрбие

Е) сезім тәрбие

 

177. Экономикалық тәрбиедегі құқықтық заңдылық түсінігі:

А) экономикалық заңдылық

В) жекеменшік түрлері

С) құқықтық заңдылық

D) тәрбие заңдылықтары

Е) қоғам және экология

 

178. Жеке адамның дамуындағы еңбектің ролі:

А) қоғамдық-пайдалы еңбекті жетілдіру

В) әдеттендіру

С) дағдыландыру

D) еңбек мәдениетін дамыту

Е) қалыптастыру

 

179. Кәсіптік бағдар беру жүйесінің ерекшелігі:

А) кәсіптік білім

В) кәсіптік диагностика

С) кәсіптік кеңес беру

D) кәсіптік бағдар

Е) кәсіптік бейімделу

 

180. Кәсіптік-бағдар берудің негізін салған педагог:

А) Болдыров

В) Крупская

С) Щацкий

D) Макаренко

Е) Қайыров

 

181. Экономикалық тәрбиенің міндеттері:

А) мектепте экономикалық сабақты айқындау

В) әлеуметтік жағдай

С) өнім тапсырыстары

D) қаражат көңілдерін табу

Е) салалы өнім табу

 

182. Оқушылардың ойларын дамытатын сабақтар, олардың ең негізгісі:

А) құқық негіздері

В) еңбекке баулу

С) физика

D) биология

Е) тарих

 

183. Адам тұлғасын дамытатын еңбек түрлері:

А) қоғамдық еңбек

В) саналы еңбек

С) салыстырмалы еңбек

D) қарапайым еңбек

Е) өнімді еңбек

 

184. Экологиялық тәрбиенің басты міндеттері:

А) табиғатты қорғау

В) еңбек іс-әрекетінде экологиялық білімді қолдану

С) мектеп экологиялық білім және тәрбие

D) қоғам мүшелерін өздері туралы түсініктері

Е) бәрі дұрыс

 

185. Экологиялық қоуіптен қорғау жолдарын айқындау:

А) ауа мен су тазалығы

В) жер беті ластығын болдырмау

С) орман алқабын жасау

D) экологиялық шаралар жиынтығы

Е) сел мен тасқын апатын алдын алу

 

186. Экологиялық қорғау бағыттарының түсінігі:

А) ядролық соғыс

В) жер апаттары

С) су апаттары

D) әлеуметтік проблема

Е) сілкініске қарсы шаралар

 

187. Эстетикалық тәрбиенің міндеттері:

А) өнер эстетикасы

В)еңбек әсемдігіне тәрбиелеу

С) музыка эстетикасы

D) ой-өріс эстетикасы

Е) бәрі дұрыс

 

188. Эстетикалық тәрбиенің мақсаты:

А) өнер әдемілігі

В) жан сұлулығы

С) эстетикалық сезім

D) эстетикалық қабылдау

Е) эстетикалық ойлау

 

189. Эстетикалық тәрбиенің мақсаты:

А) мақсаткерлік

В) жауапкершілік

С) әдемілік

D) бағыттылық

Е) ой-өріс этикасы

 

190. Эстетикалық тәрбиенің негізін салған:

А) Репин

В) Перов

С) Федотов

D) Верашагин

Е) Шишкин

 

191. Дене тәрбиесін ұйымдастыру формалары:

А) сабақ

В) спорт

С) дене шынықтыру

D) гимнастика

Е) ойын

 

192. Дене тәрбиесінің құралдары:

А) халық ойындары

В) салт-сана дәстүрлері

С) мектеп-мұралары

D) ойлау жүйелері

Е) сөйлеу дәстүрлері

 

193. Оқыту принциптері:

А) көрнекілік принципі

В) түсініктілік принципі

С) саналуандылық пен белсенділік принципі

D)оқытудың ғылыми принципі

Е) педагогикалық процестің бағыныштылық принципі

 

194. Тұтас педагогикалық процес-оқыту, білім және тәрбие бірлігінің негізі:

А) оқыту-білім тәрбиесі

В) заңдылықтары

С) процестері

D) көрнекілік түрлері

Е) экономикалық мүмкіндігі

 

195. Оқу жоспарлары, бағдарламалар және оқулықтар жасау:

А) теориялық құралдар

Б) техникалық қx

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Трофобластическая болезнь: пузырный занос, хорионэпителиома. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. | Политика

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.274 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал