Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тест тапсырмасы

М.Х. Дулати атындағ ы тараз мемлекеттік университеті

Психология жә не педагогика» кафедрасы

 

Тест тапсырмасы

«Педагогика» пә нінен

 

1 курс, Барлық мамандық магистранттары ү шін

 

1. Жаң а материалды ө ткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип:

А) Бірізділік

В) Ғ ылымилық

С) Кө рнекілік

D) Саналылық

Е) Шамағ а лайық тық

 

2. Дү ниетаным:

А) Адам санасының ерекше айрық ша формасы

В) Ө зіндік позициясын таң дау

С) Басқ а адамды тү сіну ә дістері

D) Шындық ты ұ ғ ыну

Е) Адамдар қ арым-қ атынасын тү сіну

 

3. Оқ ыту пә нінің мазмұ нын ашатын, тақ ырыптардың кезектестігін, оларды игеруге бө лінген уақ ыттарды жә не оқ ыту пә нінің мақ саты мен мінедеттерін анық тайтын қ ұ жат:

А) Оқ ыту бағ дарламасы

В) Оқ у қ ұ ралы

С) Мемлекеттік стандарт

D) Оқ ылық

Е) Оқ ыту жоспары

 

4. Адамгершілік мазмұ нды нақ ты фактілер мен оқ иғ аларды жарқ ын, эмоционалды баяндау:

А) Этикалық ә ң гіме

В) Тү сіндіру

С) Талап қ ою

D) Жаттығ у

Е) Ә ң гіме кең ес

 

5. Дидактиканың нақ ты тү сініктері:

А) Сабақ беру, оқ ыту, білім беру, оқ у

В) Оқ ыту, ө здігінен білім алу

С) Оқ у ситуациясы, оқ ыту ә дісі

D) Ілім оқ у пә ні

Е) Оқ ушы мұ ғ алім

 

6. Қ оршағ ан табиғ а ортағ а оң кө зқ арасты, жауапкершілікті тә рбиелеу:

А) Экологиялық тә рбиесі міндеті

В) Азаматтық тә рбиесі міндеті

С) Экономикалық тә рбиесі міндеті

D) Ең бек тә рбиесі міндеті

Е) адамгершілік тә рбиесі міндеті

 

7. Қ Р-ғ ы 12-жылдық білім беруге кө шу қ арастырады:

А) Ү ш дең гейді

В) Бір дең гейді

С) Бес дең гейді

D) Тө рт дең гейді

Е) Екі дең гейді

 

8. Қ азақ стан Республикасындағ ы білім беруді дамытудың мемлекеттік бағ дарламасының арналғ ан мерзімдері:

А) 2005-2010 ж.ж.

В) 2003-2010 ж.ж.

С) 2000-2005 ж.ж.

D) 2003-2030 ж.ж.

Е) 2005-2015 ж.ж.

 

9. Педагогикада қ олданылатын жалпы ғ ылымилық категория:

А) Тұ лғ а

В) Моларь

С) Қ оғ ам

D) Қ ұ былыс

Е) Этнос

 

10. Зерттеушілерге сауалнамалық жауап алу ә дісі не береді

А) Белгілі бір директер жинап алуғ а жә не сұ раныстардың зерттеліп отырғ ан педагогикалық қ ұ былыстардың кү й-жайын анық тауғ а мү мкіндік береді

В) Оқ ушылардың дербес қ абілетін байқ ауғ а кө мектеседі

С) Бір ғ ана байқ аумен ашыла қ оймайтын іс жү зіндегі материалдарды жинауғ а кө мектеседі

D) Зерттеуші тә рбиенің тиімді тә сілдері мен ә дістерін тексереді

Е) Зерттеуші оқ ытудың тиімді тә сілдері мен ә дістерін зерттейді

 

11. Оқ ыту–бұ л:

А) оқ ушы мен мұ ғ алімнің мақ сатты тү рде білім, білік жә не дағ дыны мең геруге бағ ытталғ ан ө зара ә рекет жасау процесі

В) тұ лғ алық қ асиеттерді қ алыптастыру

С) мұ ғ алімнің басқ аруымен жү ргізілетін процесс

D) адамның арнайы мақ сат кө здеген ә рекеті

Е) жеке адамның қ алыптасу процесіне ішкі жә не сыртқ ы факторлардың ық палы

 

12. Тә рбие мақ саты адамның қ абілеттіліктері мен дарынын дамыту деп кө рсеткен классик – педагог:

А) И.Песталоцци

В) Коменский

С) Ж.Ш.Руссо

D) И.Гербарт

Е) Джон Локк

 

13. «Оқ ыту» дегеніміз

А) Оқ ушы мен мұ ғ алімнің мақ сатты тү рде білім, білік жә не дағ дыны мең геруге бағ ытталғ ан ө зара ә рекет жасау процесі

В) Мұ ғ алімнің басқ аруымен жү ргізілетін процестер

С) Адамның арнайы мақ сат кө здеген ә рекеті

D) Жеке адамның қ алыптасу процесіне ішкі жә не сыртқ ы факторлардың ық палы

Е) Тұ лғ алық қ асиеттерді қ алыптастыру

 

14. Тә рбие «стимул–реакция–бекіту» схемасы бойынша дамиды деп қ арастыратын шетелдік педагогикалық концепция:

А) Бихевиоризм

В) Неотомизм

С) Экзистенциализм

D) Прагматизм

Е) Неопозитивизм

 

15. Оқ ыту тә сілдері:

А) Оқ ыту ә дісінің қ ұ рамды бө лігі

В) Оқ ыту жолдары

С) Оқ ыту қ ұ ралдары

D) Оқ ыту моделі

Е) Оқ ыту эталоны

 

16. Педагогика алғ ашқ ыда мына ғ ылым саласында дамыды:

А) Философия

В) Эстетика

С) Психология

D) Этика

Е) Антропология

 

17. Тә рбиенің ө мірмен, ең бекпен байланысы принципі қ арастырады:

А) Жағ ымсыз ә рекеттермен, жалқ аулық пен, босқ а жү рушілікпен кү ресті

В) Білім мазмұ нын игеруді

С) Тә рбиенің ә діс, қ ұ рал жә не тү рлерінің байланыстылығ ын

D) Тә рбиешілер мен ата-аналардың ә рекетінің бірлігін

Е) Барлық балалар мен жас жеткіншектердің ө ндірістік ең бекке қ атысуының міндетілігін

 

18. Еліктеуге негізделген тә рбие ә дісі:

А) Оң ү лгі–ө неге

В) Қ ұ птау

С) Ә деттендіру, ү йрету

D) Жаттығ у

Е) Сендіру

 

19. Ұ жымның дамуындағ ы екінші сатысында талапты:

А) Мұ ғ аліммен бірге белсенді топ та қ оя алады

В) Тек белсенді топ қ оя алады

С) Мектеп директоры қ оя алады

D) Ұ жымдағ ы ә р оқ ушы қ оя алады

Е) Тек мұ ғ алім қ оя алады

 

20. Алғ ан білімді практикада қ олдана білу:

А) Іскерлік

В) Білім

С) Оқ ығ андық

D) Тә рбиелік

Е) Білімділік

 

21. Оқ ыту процесінің нә тижелілігін дидактикалық процесті оқ ыту жағ дайымен бірлікте анық тау:

А) Диагностика

В) Тә рбиелеу

С) Жү йелеу

D) Оқ ыту

Е) Бақ ылау

 

22. Тұ тас педагогикалық процесс теориясын жасаушы Қ азақ стандық зерттеуші–педагог:

А) Н.Д.Хмель

В) Н.Қ ұ лманова

С) Қ.Жарық баев

D) Р.Г.Лемберг

Е) Қ.Бержанов

 

23. Мұ ғ алімдердің ә дістемелік дең гейін кө теру:

А) Ә дістемелік кең естің функциясы

В) Ата-аналар кө митетінің функциясы

С) Оқ ушылар комитетінің функциясы

D) Мектеп кең есінің функциясы

Е) Педагогикалық кең естің функциясы

 

24. Тұ лғ а:

А) Оның ә леуметтік мә нін кө рсететін қ асиеттер жиынтығ ы

В) Бір адамды екінші адамнан айыратын ерекшелік

С) Тірі организмнің дамуының ең жоғ ары дең гейі

D) Саналы жә не ойлай білетін адам

Е) Жеке адам

 

25. Педагогтық ә деп кө рінеді:

А) Мінез-қ ұ лқ ынан

В) Сө зінен

С) Дү ниетанымынан

D) Білімінен

Е) Жұ мысының нә тижесінен

 

26. Педагогика ғ ылымы тө мендегі ғ ылымдардың қ айсысымен тығ ыз байланысады:

А) Философия, психология, физиология

В) Филология, физика, тамақ ө неркә сібі

С) Философия, астрономия, медицина

D) Дене тә рбиесі, сурет, ең бек

Е) Математика, география, ең бек

 

27. Білім беру мазмұ нын таң дағ анда материалдық жә не формальдық теориялардың бірлігін қ амтамасыз ету идеясын ұ сынғ ан педагог:

А) К.Д.Ушинский

В) А.С.Макаренко

С) Л.Н.Толстой

D) И.Г.Песталоции

Е) Я.А.Каменский

 

28. Жыл бойында оқ ытылатын оқ у пә ндері қ ұ рамы кө рсетілетін мемлекеттік қ ұ жат:

А) Оқ у жоспары

В) Календарлық жоспар

С) Мектептің жылдық жұ мыс жоспары

D) Оқ у бағ дарламасы

Е) Мектеп жарғ ысы

 

29. Мадақ тауды қ олдану талаптары:

А) Ұ жымның пікірін ескеру

В) Оқ ушылардың тә рбиелік дең гейінің жоғ ары болуы

С) Жоспарлы болуы

D) Шығ армашылық, мә дениетті қ алыптастыру, тілді дамыту

Е) Бағ ытылық тың болуы

 

30. Мұ ғ алімдердің теориялық жә не практикалық дайындық тарының бірлігін қ амтамасыз етуге бағ ытталғ ан ә дістемелік жұ мыс формасы:

А) Проблемалық семинар жә не практикум

В) Ә дістемелік кең ес

С) Жас мұ ғ алім мектебі

D) Пә ндік-ә дістемелік бірлестік

Е) Ә дістемелік кү н

 

31. Жоспар:

А) Жұ мыстың орындалу мерзімі мен бірізділігі алдын ала жобаланып кө рсетілген іс-шаралардың жү йесі

В) Мектептің негізгі міндеттері мен жұ мыстың формалары

С) Оқ у-тә рбие процесін талдау жасау

D) Оқ у-тә рбие жұ мысы мен оның тү рлеріне талдау жасау

Е) Ә рекет тү рлері мен жұ мыстың формалары

 

32. Отбасы, бұ л:

А) Тұ лғ аның негізін қ алайтын алғ ашқ ы қ ұ рылымдық бірлік

В) Туысқ андық жағ ынан негізделген, мү шелері бір-бірімен ө зара байланысты шағ ын топ

С) Екі адамның некесі

D) Барлық қ арым-қ атынастарда адам тұ тастай кө рінетін қ ұ рылым

Е) Талаптарды қ анағ аттандыруғ а арналғ ан адамдардың ә леуметтік-педагогикалық тобы

 

33. Педагогикалық шеберлік:

А) Тұ лғ алық жә не іскерлік қ асиеттер мен кә сіптік біліктілік жиынтығ ы

В) Тұ лғ алық қ абілеттіліктер

С) Біліктілік

D) Тұ лғ алық қ асиеттер

Е) Кә сіптік білімдер мен біліктер жиынтығ ы

 

34. Жаттығ у, лабораториялық жұ мыс, практикалық жұ мыс:

А) Практикалық ә дістер

В) Ауызша ә дістер

С) Кітаппен жұ мыс

D) Зерттеу ә дістері

Е) Кө рнекілік ә дістер

 

35. Дү ниетаным:

А) Адам санасының ө зіндік (спецификалық) формасы

В) Адамдық қ арым-қ атынасты тү сіну

С) Басқ а адамды тү сіну қ абілеті

D) Шынайылық ты сезіну

Е) Ө зіндік позицияны таң дау

 

36. Жарыс ә дісі:

А) Ө з нә тижесін басқ алардың нә тижелерімен салыстыра отырып тұ лғ а қ асиеттерін қ алыптастыру жә не бекіту

В) Тә рбиеленушінің басқ а тә рбиеленушілерден артық шылығ ын анық тау

С) Тиімді ә дісті анық тау жолы

D) Жең імпаз анық талатын ойын

Е) Нә тижені бекіту ә дісі

 

37. Тұ лғ аның ө зінде меншікті қ ұ лық тық (адамгершілік) қ асиеттерді қ алыптастыруғ а бағ ытталғ ан саналы іс-ә рекет:

А) Ө зін тә рбиелеу

В) Ө з бетімен білім алу

С) Ө зін басқ ару

D) Ө зін дамыту

Е) Ө зін жетілдіру

 

38. Адамгершілік мазмұ нды нақ ты фактілер мен оқ иғ аларды жарқ ын, эмоционалды баяндау:

А) Этикалық ә ң гіме

В) Жаттығ у

С) Ә ң гіме-кең ес

D) Тү сіндіру

Е) Талап қ ою

 

39. Ертеден келе жатқ ан, мә ні ө згермеген, тә рбиенің идеал-мақ саты:

А) Тұ лғ аны жан-жақ ты жә не ү йлесімді дамыту

В) Жалпы адами қ ұ ндылық тарды қ алыптастыру

С) Тұ лғ аның жас ерекшеліктерін ескере отырып дамыту, дербестігін, шығ армашылық мү мкіндігін дамыту

D) Қ ызығ ушылық тарын тә рбиелеу

Е) Мырзаны тә рбиелеу

 

40. Педагог іс-ә рекетінің обьектісі:

А) Педагогикалық процесс

В) Оқ ушылардың ата-аналары

С) Оқ у міндеттері

D) Оқ ыту тү рлері

Е) Оқ ыту ә дістері

 

41. Педагогикалық такт:

А) Педагогтың балалармен педагогикалық қ арым-қ атынас кезінде сақ тауы тиіс шаралар принципі

В) Қ оршағ ан ортамен ө зара ә сердің белсенділік формасы

С) Ересектер мен балалардың ө зара ә рекеті

D) Тә рбиелік ә рекеттердің шарасы

Е) Адамның ішкі ә лемінің сыртқ а шығ уы

 

42. Педагогиканың ғ ылым ретінде дамуын анық тайды:

А) Қ оғ ам ө мірінде тә рбие ролінің артуы

В) Болашақ ұ рпақ қ а білім беру міндеті

С) Ғ ылым қ ызметкерлеріне деген қ ажеттілік

D) Бала бақ ыты ү шін ата-ананың қ амқ орлығ ы

Е) Тұ қ ым сақ таудың биологиялық заң ы

 

43. Педагогика ғ ылымының пайда болу себебі:

А) Адамды ө мірге дайындау қ ажеттілігі

В) Ғ ылымның дамуы

С) Тә рбие мақ сатының ө згеруі

D) Ғ ылыми-техникалық прогресс

Е) Тә рбие маң ызының артуы

 

44. Оқ у ү рдісі нә тижесін, белгіленген мақ сатқ а қ ол жеткізу дә режесін сипаттайтын ұ ғ ым:

А) Оқ ыту нә тижесі

В) Оқ ыту ә дістері, қ ұ ралдары

С) Оқ ыту мазмұ ны

D) Оқ ыту мақ саты

Е) Оқ ытуды ұ йымдастыру формасы

 

45. А.С.Макаренко балалар ұ жымын дамытуғ а қ атысты келесі перспективаларды бө ліп кө рсетті:

А) Жақ ын, орта, алыс

В) Мектепке дейінгі, жасө спірім, жастық

С) Жалпы, топтық, жекелік

D) Балалық, ата-аналық

Е) Қ ол жетпейтіндер, жартылай қ ол жететіндер, толық қ ол жететіндер

 

46. Тұ лғ а дамуының негізгі қ озғ аушы кү ші:

А) Қ арама-қ айшылық

В) Тә рбие принциптері

С) Тұ қ ымқ уалаушылық

D) Ө зін-ө зі тә рбиелеу ә дістері

Е) Тә рбие ә дістері

 

47. Педагог тұ лғ асына қ ойылатын талап:

А) Білікті маман

В) Жақ сы отбасы

С) Бейжайлық

D) Қ ызық ты адам

Е) Тиянақ ты адам

 

48. Белгілі бір оқ у пә нін сипаттайтын қ ұ жат:

А) Оқ у бағ дарламасы

В) Типтік бағ дарлама

С) Оқ у қ ұ ралы

D) Оқ у кітабы

Е) Оқ у жоспары

 

49. Ынталандыру ә дісіне жататындар:

А) Марапаттау, жазалау

В) Диспут

С) Конференция

D) Жаттығ у

Е) Этикалық ә ң гіме

 

50. Жаттығ у дегеніміз:

А) Ү йрету, дағ дыландыру

В) Ұ жымның пікірін ескеру

С) Білімді бақ ылау

D) Білімді бағ алау

Е) Тексеру, бағ алау

 

51. «Ұ лы дидактика» ең бегінің авторы кім

А) Я.А.Каменский

В) К.Д.Ушинский

С) Ж.Б.Қ оянбаев

D) В.А.Сухомлинский

Е) А.С.макаренко

 

52. А.С.Макаренко бойынша ұ жым дамуының кезең дері:

А) 3

В) 4

С) 5

D) 2

Е) 6

 

53. Ұ жымның дамуындағ ы бірінші сатыда талапты:

А) Тек мұ ғ алім қ оя алады

В) Мұ ғ аліммен бірге белсенді топ та қ оя алады

С) Мектеп директоры қ оя алады

D) Тек белсенді топ қ оя алады

Е) Ұ жымдағ ы ә р оқ ушы қ оя алады

 

54. Оқ удағ ы саналық жә не белсенділік:

А) Дидактикалық принцип

В) Оқ ыту заң дылығ ы

С) Оқ ыту ә дісі

D) Зерттеу тә сілі

Е) Зерттеу ә дісі

 

55. Оқ ыту процесінің қ озғ аушы кү штері:

А) Оқ у тапсырмалары мен оқ ушылардың білім дең гейі арасындағ ы қ арама-қ айшылық тар

В) Ғ ылым мен практиканың байланысы

С) Дидактикалық зерттеулердің нә тижелері

D) Мұ ғ алімнің жігері

Е) Білімдерді, іскерліктерді, дағ дыларды игеру қ ажеттілігін оқ ушылардың тү сінуі

 

56. «Мұ ғ алімдерге ең тамаша міндет жү ктелген, кү н астында одан жоғ ары тұ рғ ан ешнә рсе жоқ» деп жазғ ан

А) Я.А.Каменский

В) Ы.Алтынсарин

С) А.С.Макаренко

D) В.А.Сухомлинский

Е) К.Д.Ушинский

 

57. Жаң а педагогикалық білімдерді қ алыптастыру процесі, танымдық іс-ә рекет тү рі:

А) Ғ ылыми педагогикалық зерттеу

В) Педагогикалық экспертиза

С) Педагогикалық эксперимент

D) Педагогикалық консилиум

Е) Педагогикалық бақ ылау

 

58. «Білім беру» ұ ғ ымына анық тама берің із:

А) Қ оғ ам мү шелерінің адамгершілік, интеллектуалдық, мә дени жә не дене дамуы мен кә сіби біліктілігінің жоғ ары дең гейіне қ ол жеткізуді мақ сат ететін ү здіксіз тә рбиелеу мен оқ ыту процесі

В) Жеке адамның кө зқ арасын, адамгершілігін жә не т.б. қ асиеттерін дамыту

С) Жеке тұ лғ аның кә сіпке даярлаудың нә тижесі

D) Ғ ылымда жинақ талғ ан білім жү йесін жеке адамның мең геруі жә не оны ө мірде тиімді етіп қ олдана білуі

Е) Оқ ытушы мен оқ ушы арасындағ ы мақ сатты бағ ытталғ ан ө зара қ арым-қ атынастың нә тижесі

 

59. Сынып-сабақ тық жү йе сақ талып, бірақ оқ ушыларды қ абілеттілігі мен интеллект дең гейіне қ арай тү рлі сыныптарғ а бө летін жү йе:

А) Мангейм

В) Трамп-жоспар

С) Белл-ланкастер

D) Дальтон-жоспар

Е) Келлер-жоспар

 

60. Жекеше сұ раудың ұ тымды жақ тары:

А) Білімді терең ірек тексеру

В) Тә ртіп пен реттіліктің қ алыптасуы

С) Бағ алардың журналғ а қ ойылуы

D) Білімді ә діл бағ алау

Е) Жауаптардың бағ алануы

 

61. Тә рбиенің ө мірмен, ең бекпен байланысы принципі қ арастырады:

А) Барлық балалар мен жас жеткіншектердің ө ндірістік ең бекке қ атысуының міндеттілігі

В) Білім мазмұ нын игеру

С) Жағ ымсыз ә рекеттермен, жалқ аулық пен, босқ а жү рушілікпен кү рес

D) Тә рбиешілер мен ата-аналардың ә рекетінің кесімдігі

Е) Тә рбиенің ә діс, қ ұ рал жә не тү рлерінің байланыстылығ ы

 

62. Мұ ғ алімдердің теориялық жә не практикалық дайындық тарының бірлігін қ амтамасыз етуге бағ ытталғ ан ә дістемелік жұ мыс формасы:

А) Проблемалық семинар жә не практикум

В) Ә дістемелік кең ес

С) Жас мұ ғ алім мектебі

D) Пә ндік-ә дістемелік бірлестік

Е) Ә дістемелік кү н

 

63. Педагог қ ызметіндегі негізгі функция:

А) Басқ арушы функция

В) Жоспарлау функциясы

С) Бақ ылау функциясы

D) Мақ сатқ а сә йкес функция

Е) Бағ алау функциясы

 

64. Тақ ырыпты кү нтізбелік немесе сабақ жоспарының қ ұ рылуымен аяқ талатын мұ ғ алімнің іс-ә рекетінің кезең і:

А) Жоспарлау

В) Ынталандыру

С) Оқ ушылардың іс-ә рекетін ұ йымдастыру

D) Диагностикалау

Е) Қ адағ алау

 

65. Педагогикалық ұ жымның, жеке мұ ғ алімнің іс-ә рекетіндегі барлық бағ ыттарын тексеру:

А) Қ орытынды бақ ылау

В) Фронталді бақ ылау

С) Аралық бақ ылау

D) Тақ ырыптық бақ ылау

Е) Ағ ымдық бақ ылау

 

66. Оқ у материалын мең герту бағ ытындағ ы мұ ғ алімнің іс-ә рекеті:

А) Сабақ беру

В) Оқ ыту

С) Білім беру

D) Оқ у

Е) Дидактика

 

67. Оқ ытуды ұ йымдастыру формалары бір-бірінен мынадай тү сініктер арқ ылы ерекшеленеді:

А) Оқ ушылардың қ ұ рамымен, сабақ ты ө ткізу орны жә не уақ ытымен, мұ ғ алім мен оқ ушылардың іс-ә рекетінің сипатымен, бұ л ә рекетті мұ ғ алім тарапынан басқ арумен

В) Қ алыптасқ ан іскерлік пен дағ дының мазмұ нымен, оқ ушылардың жеке жұ мыс дә режесімен

С) Оқ ыту ә дістерімен, мұ ғ алім мен оқ ушылардың байланыс тү рлерімен

D) Оқ ушылардың ө зіндік дә режесімен

Е) Мұ ғ алім мен оқ ушылардың іс-ә рекетінің сипатымен, бұ л ә рекетті мұ ғ алім тарапынан басқ арумен

 

68. Ә р сабақ та оқ ушылардың оқ у материадарын игеруін жү йелі тү рде бақ ылау:

А) Ағ ымдық бақ ылау

В) Қ орытынды бақ ылау

С) Аралық бақ ылау

D) Оқ ыту ә дісі

Е) Тақ ырыптық бақ ылау

 

69. Ұ жымдық шығ армашылық істердің авторы:

А) А.С.Макаренко

В) В.А.Сухомлинский

С) Н.М.Блонский

D) С.Т.Шацкий

Е) И.П.Иванов

 

70. Ө зін-ө зі тә рбиелеу процесінің кезең дері:

А) Мақ сатты анық тау, белгіленген жұ мысты орындау, жұ мыс қ орытындыларын жинақ тау

В) Мақ сатты анық тау, кү нделікті ө мірді ұ йымдастыру, ө зін-ө зі бақ ылау

С) Ө з-ө зі танып білу, бұ рыннан алғ ан тә рбиедегі кемшіліктерді ө зін-ө зі сендіру

D) Тә рбиеленушілердің даму сапасының дең гейін анық тау, іс-ә рекеттің нақ ты жоспарын қ абылдау

Е) Жұ мсалғ ан кү ш нә тижелерін анық тау, тә рбие қ ұ ралдарының мә нін тү сіну, жалпығ а бірдей ә дістерді пайдалану

 

71. Мұ ғ алім басты тұ лғ а болу ү шін оғ ан қ ойылатын талаптар:

А) Педагогтық ә деп жә не ұ стаздық шеберлік

В) Идеялық

С) Ерік-жігер

D) Шыдамдылық

Е) Табандылық

 

72. Тұ лғ а дамуының қ андай факторы мақ сатты жә не ол қ оғ ам мақ сатына сә йкес ә сер етеді:

А) Тә рбие

В) Мектептегі орта

С) Географиялық орта

D) Отбасы

Е) Тұ қ ымқ уалаушылық

 

73. Жеке адамның дамуы:

А) Ішкі жә не сыртқ ы басқ арылатын, басқ арылмайтын факторлардың ық палымен жеке адамның жетілу процесі

В) Организмдегі ө су мен қ озғ алу процесі

С) Баланың ақ ыл-ой жә не дене жағ ынан жетілуі

D) Ескі жағ дайдан жаң а жағ дайғ а қ арай қ озғ алу процесі

Е) Адамның психикалық жағ ынан белгілі бір дә режеге жетуі

 

74. Ұ жымдық танымдық іс-ә рекет формаларына қ атысы жоқ:

А) Оқ ушының сабақ тағ ы жауабы

В) Шағ ын топтардағ ы жұ мыс

С) Іскерлік ойындар

D) Топтық іс-ә рекет

Е) Проблемалық ситуациаларды біріге отырып шешу

 

75. Дидактика зерттейді:

А) Оқ ыту заң дылық тарын

В) Тә рбие ү рдісін

С) Педагогикалық ү рдісті

D) Тә рбиелік шаралар жү йсін

Е) Оқ у орнын ұ йымдастыру ерекшеліктерін

 

76. Ауызша, кө рнекілік жә не практикалық ә дістері деп жіктеу негізі (белгісі):

А) Білім тү пнұ сқ асы

В) Дидактикалық мақ сатқ а байланысты

С) Ынтымақ тастық формасы

D) Оқ ушы іс-ә рекетіне байланысты

Е) Танымдық іс-ә рекет

 

77. Ә рекеттегі педагогика тұ жырымдамасын ұ сынғ ан:

А) В.Лай

В) Г.А.Цукерман

С) Г.Кершенштейнер

D) Д.Дьюи

Е) Е.М.Матюшкин

 

78. Қ андай қ асиеттер ата-анадан балағ а туғ аннан беріледі:

А) Қ абілеттер дамуының негізі-нышандар

В) Білімдер, іскерліктер

С) Ә леуметтік тә жірибе

D) Арнайы қ абілеттер

Е) Адамгершілік қ асиеттер

 

79. Сабақ беру басымды роль атқ аратын дидактикалық жү йе:

А) Дә стү рлі дидактикалық концепция

В) Дамыта оқ ыту

С) Модульдік оқ ыту

D) Психологиялық оқ ыту теориялары

Е) педоцентрлік концепция

 

80. Педагог іс-ә рекетінің обьектісі:

А) Педагогикалық процесс

В) Оқ ушылардың ата-аналары

С) Оқ у міндеттері

D) Оқ ыту ә дістері

Е) Оқ ыту тү рлері

 

81. Оқ ыту ә дісі:

А) Оқ ушыларғ а білім, іскерлік, дағ дыны игерту, олардың танымдық қ аблеттерін жә не тұ лғ алық қ асиеттерін дамытуғ а бағ ытталғ ан педагог жә не оқ ушылардың ө зара байланысқ ан іс-ә рекеттері

В) Оқ ушылардың білім, іскерлік, дағ дыны игеру, олардың дү ниетанымын қ алыптастыру жә не қ абілеттерін дамыту жолдары

С) Оқ ушыларда іскерлік жә не дағ ды қ алыптастыру ү шін мұ ғ алім қ олданатын тә сілдер жиынтығ ы

D) Білім мен дағ ды қ алыптастыру мақ сатымен нақ ты қ имылдарды кө п рет қ айталау

Е)Оқ ушылардың танымдық іс-ә рекетіне басшылық жасау амалдары

 

82. Педагогикалық іс-ә рекет мә ні:

А) Оқ у жә не тә рбие процесін ұ йымдастыру

В) Ә леуметтік сұ ранысты орындау

С) Оқ ушыларғ а тек білімдер беру

D) Оқ ушыларды басқ ару

Е) Оқ ушығ а ә сер ету

 

83. Педагогикалық қ арым-қ атынастың практикада қ олданылып жү рген стильдерін атаң ыз:

А) Авторитарлық, демократиялық, либералдық

В) Ынтымақ тастық, жариялылық, ү стемдік

С) Гуманизм, ө зара тү сіністік, жариялылық

D) Авторитарлық, ү стемдік, силастық

Е) Демократиялық, гуманистік, жариялылық

 

84. Педагогикалық эксперимент:

А) Болжамдарды тексеру ү шін ғ ылыми негізделген тә жірибе

В) Бар белгілердің негізінде логикалық тұ рғ ыдан бө лу

С) Білікті мамандардың педагогикалық қ ұ былысты бағ алауы

D) Білім мазмұ нын жаң артудың жолдары

Е) Ғ ылыми негізделген логикалық болжам

 

85. Тұ лғ аның «қ алыптасу сә ті»(педагогикалық жағ дай):

А) Оқ ыту процесінің элементарлық бө лігі

В) Іскерліктер, дағ дылар қ алыптастыру негізі

С) Педагогикалық процестің компоненттері

D) Педагогикалық процестің элементарлық бө лігі

Е) Тә рбие процесінің элементарлық бө лігі

 

86. Арнайы ұ йымдастырылғ ан педагог пен тә рбиеленушілердің мақ сатты ө зара қ имылдары:

А) Педагогикалық процесс

В) Оқ ыту процесі

С) Оқ у-тә рбие процесі

D) Тә рбие процесі

Е) Мектептегі тә рбие жұ мыстарының бағ ыттары

 

87. Оқ у пә ні бойынша ғ ылыми білім негіздерін баяндайтын кітап:

А) оқ улық

В) дидактикалық материал

С) автореферат

D) ә дістемелік қ ұ рал

Е) монография

 

88. Педагогикалық талдау объектісі:

А) Сабақ, тә рбие шаралары

В) Мектеп қ ұ жаттары

С) Мұ ғ алім, оқ ушы тұ лғ алары

D) Мектептің ата-аналармен жұ мысы

Е) Мұ ғ алім, оқ ушы іс-ә рекеттері

 

89. Педагогикалық талдау мә ні:

А) Педагогикалық процестің даму тенденциалары мен жағ дайын анық тау, оны басқ ару туралы ұ сыныстар жасау

В) Оқ ушылардың ү лгерімін кө теру

С) Педагог жұ мысындағ ы кемшіліктерді табу

D) Оқ ушылар іс-ә рекеттерін басқ аруды жетілдіру

Е) Мектеп басшылығ ы мен мұ ғ алімдер арасындағ ы қ арама-қ арсы байланыстарды қ амтамасыз ету

 

90. Тә рбие теориясы мен ә дістемесінің зерттеу пә ніне кірмейді:

А) Оқ ушылардың білімділігі

В) Тә рбие жұ мысы мазмұ нын анық тау

С) Тә рбие ә дістерін жасау

D) Оқ ытудың оқ ушылар тә рбиесіне ә серінзерттеу

Е) Тұ лғ а қ алыптасуындағ ы тә рбие мә ні мен мағ ынасын ашып кө рсету

 

91. Мемлекеттің белгілі бір жалпы принцптер негізінде қ ұ рылғ ан, бір-бірімен байланысты оқ ыту-тә рбие мекемелерінің жиынтығ ы:

А) Білім беру жү йесі

В) Дидактикалық жү йе

С) Педагогикалық жү йе

D) Ә леуметтік жү йе

Е) Мектептен тыс мекемелер

 

92. Сабақ, семинар:

А) Оқ ытуды ұ йымдастыру формалары

В) Педагогикалық жү йе

С) Оқ ыту ә дістері

D) Оқ ыту қ ұ ралдары

Е) Дидактикалық жү йе

 

93. Жарыс, мадақ тау, жазалау-бұ л ә дістер:

А) Іс-ә рекет жә не қ арым-қ атынас тә жірбиесін қ алыптастыру

В) Ө зіндік сананы қ алыптастыру

С) Сананы қ алыптастыру

D) Мінез-қ ұ лық мә дениетін қ алыптастыру

Е) Іс-ә рекетті жә не мінез-қ ұ лық ты ынталандыру

 

94. Оқ у процесін ұ йымдастыруғ а қ атысты негізгі талаптар, бастапқ ы ережелер:

А) Оқ ыту прициптері

В) Оқ ыту мақ саты

С) Білім беру мазмұ ны

D) Оқ ыту ә дістері

Е) Оқ ыту міндеттері

 

95. «Процесс» ұ ғ ымының мағ ынасы:

А) Жылжу

В) Нә тиже

С) Сфера

D) Жү йе

Е) Мақ сат

 

96. Оқ ыту нә тижесін анық тау мұ ғ алім тұ лғ асынан тә уелсіз болуын талап ететін бақ ылау принципі:

А) Обьективтілік

В) Саналылық

С) Беріктік

D) Кө рнекілік

Е) Жү йелілік

 

97. Педагогикалық технология ұ ғ ымын алғ аш қ олдана бастағ ан мемлекеттер:

А) АҚ Ш, Англияда

В) Франция, Италияда

С) Испания, Португалияда

D) Германия, Австралияда

Е) Швеция, Норвегияда

 

98. Оқ у бағ дарламасы мына принцип бойынша қ ұ рылады:

А) Концентрациялық жә не линейлік

В) Қ ызығ ушылық жә не комфорттық

С) Ық шамдық жә не шамағ а лайық тық

D) Тізімділік жә не достық

Е) Ғ ылымилық жә не кө рнекілік

 

99. Ө зінде белгілі бір қ асиеттерді дамытуғ а бағ ытталғ ан адамның саналы іс-ә рекеті:

А) Ө зін-ө зі тә рбиелеу

В) Тә рбиелеу

С) Ө зін-ө зі сендіру

D) Қ айта тә рбиелеу

Е) Іскерлік

 

100. Іс-ә рекеттің бір тү рін кү шейтуге, ал енді бір тү рін тежеуге арналғ ан тә рбие ә дісі:

А) Жазалау

В) Мадақ тау

С) Ү лгі-ө неге

D) Талап қ ою

Е) Бақ ылау

 

101. Пә ндер бойынша оқ у бағ дарламасы нені басшылық қ а ала отырып жасалады:

А) Оқ у жоспары негізінде

В) Кү нтізбелік жоспар бойынша

С) Оқ улық бойынша

D) Сабақ жоспары негізінде

Е) Ө з еркімен

 

102. Тұ лғ аның даму дең гейінің педагог қ ойғ ан мақ сатқ а сә йкестігі:

А) Тә рбиелілігі

В) Тә рбиелеу критериі

С) Тә рбиелік кө рсеткіштері

D) Тә рбие диагностикасы

Е) Тә рбиелену мү мкіндігі

 

103. Педагогикалық процестің жү йе қ ұ раушы компоненті:

А) Мақ сат

В) Эталон

С) Міндет

D) Модель

Е) Мазмұ н

 

104. Қ андай қ асиеттер ата-анадан балағ а туғ аннан беріледі:

А) Қ абілеттер дамуының негізі -нышандар

В) Білімдір, іскерліктер

С) Адамгершілік қ асиеттер.

D)Арнайы қ абілеттер

Е) Ә леуметтік қ абілеттер

 

105. Жеке тұ лғ аның дү ниетанымы:

А) Ақ иқ аттың жалпылама кө рінісінің жоғ ары дең геймен ерекшеленетін интелектуалдық жә не эмацияналды-жігерлік сипаттарды топтастырғ ан феномен

В) Жек тұ лғ аны қ оршағ ан ортасы

С) Рефлекстік қ асиеттері

D) Ә рекеттерді ө зара байланыстыру

Е) Арақ атынастың формасы

 

106. Тү сініктерді, фактілерді, теорияларды, заң дылық тарды игеру:

А) Білім қ алыптасуының кө рсеткіштері

В) Іскерлік қ алыптасуының кө рсеткіштері

С) Тә рбиелік кө рсеткіші

D) Тұ лғ алық қ асиеттер қ алыптасуының кө рсеткіштері

Е) Дағ ды қ алыптасуының кө рсеткіштері

 

107. Бағ дарламалап оқ ыту мақ саты:

А) Автоматтандырылғ ан қ арама-қ арсы байланыстарды қ амтамасыз ету

В) Оқ ыту процесін басқ аруды жетілдіру

С) Тә рбие мақ саттарын шешу

D) Оқ ушылардың оқ у мү мкіндіктерін туралы ақ парат алу

Е) Оқ ушыларың оқ у жетістіктерін анық тау

 

108. Білімнің есте жақ сы сақ талуын, олардың оқ ушы санасының бір бө лігі, жү ріс-тұ рысының негізгі болуын талап ететін принцип:

А) Беріктік

В) Ғ ылымилық

С) Жү йелік жә не белсенділік

D) Саналылық жә не белсенділік

Е) Оқ ыту мен практиканың байланысы

 

109. Екінші кезең дегі ұ жымның дамуының сипатталуы:

А) ұ жымның ә рекетін басқ аруғ а жә не ә сер етуге мү мкіншілігі бар белсенділер пайда болады

В) педагог оқ ушыларғ а талап қ ояды

С) қ оғ амдыұ пікір қ алыптаса бастайды

D) тә рбиенушілер бір-бірін жеткілікті білмейді

Е) ұ жымның алғ ашқ ы бірігуі

 

110. Ғ ылыми фактілерді, тү сініктерді, заң дарды, заң дылық тарды тү сінуі, есте сақ тауы жә не қ айтадан айту:

А) Білім

В) Іскерлік

С) Дағ ды

D) Білім беру

Е)Тә жірибе

 

111. Дү ниетанымдық, мұ раттық, нормалық негізде қ алыптасқ ан тұ лғ а мінез-қ ұ лқ ының принципі:

А) ө мірлік позиция

В) ө зіндік талдау

С) ө зіндік реттеу

D) ө зіндік сана

Е) ө зіндік бақ ылау

 

112. Отбасында баланы тә рбиелеу жү йесінің сипаты:

А) Баланың тұ лғ аысын қ алыптастыру ү шін жасалғ ан жағ дайлармен, ата-аналардың мінез-қ ұ лқ ы жә не ө зіндік стилі

В) Бірлескен ең бекті ұ йымдастыру

С) Ата-аналардың тә жірибесін беру

D) Жиі жә не уақ ытша берілетін ү й ішілік тапсырмалар

Е) Моральдық жә не материалдық кө термелену

 

113. Оқ ыту процесінің бір жағ ы сабақ беру, ал екінші жағ ы-бұ л:

А) Оқ у

В) Тә рбие

С) Тану

D) Оқ ыту

Е) Білім беру

 

114. Педагогикалық шеберлік:

А) Тұ лғ алық жә не іскерлік қ асиеттер мен кә сіптік біліктілік жиынтығ ы

В) Тұ лғ алық қ абілеттіліктер

С) Біліктілік

D) Тұ лғ алық қ асиеттер

Е) Кә сіптік білімдер мен біліктер жиынтығ ы

 

115. Я.А.Коменскийдің пікірі бойынша «Дидактиканың алтын ережесі»:

А) Кө рнекілік

В) Сабақ тастық

С) Жү йелілік

D) Тү сініктілік

Е) Ғ ылымилық

 

116. Дамыта оқ ыту тұ жырымдамасының негізін салғ ан:

А) Л.В.Занков

В) П.Я.Гальперин жә не Н.Ф.Талызин

С) Ш.А.Амонашвили, Шаталов

D) А.М.Матюшин жә не М.Ш.Махмутов

Е)В.В.Давыдов жә не А.Б.Эльконин

 

117. Қ оғ амдық тапсырма:

А) Белсенді топ пен ұ жым тарапынан берілуі керек

В) Мектеп ә кімшілігінен берілуі керек

С) Мұ ғ алімнің тарапынан берілуі керек

D) Ата-ана тарапынан берілуі керек

Е) Пә н мұ ғ алімдерінен берілуі керек

 

118. Оқ у материалын терең жә не жан-жақ ты игеруінің негізі болып табылады жә не оның негізінде жаң а жә не ө ткен материалдың арасындағ ы байланысын орнату жатады:

А) Тү сіну

В) Бақ ылау

С) Жалпылау

D) Ұ ғ ыну

Е) Қ абылдау

 

119. Ең бек тә рбиесінің мақ саты:

А) Ең бек мә дениетін қ алыптастыру

В) Ең бек іскерлігін қ алыптастыру

С) Ең бек туралы білімдер қ алыптастыру

D) Ең бек дағ даларын қ алыптастыру

Е) Ең бек қ ұ ралдары туралы тү сінік қ алыптастыру

 

120. Педагогика пә нінің зеттеулерін атаң ыз:

А) оқ у

В) таным

С) ү рдіс

D) ү лгерім

Е) ұ ғ ым

 

121. Білімдік зерттеулерінің маң ызы...

А) білім беру

В) нақ тылау

С) ойлау

D) білуге қ ұ марлық

Е) біліктілік

 

122. Пә ннің міндеттері...

А) тә рбие беру

В) қ алыптастыру

С) ұ штастыру

D) дара дамыту

Е) тұ лғ алық

 

123. Педагогика ғ ылымын алғ аш дамытушылардың тұ ң ғ ышы:

А) Крупская

В) Покровский

С)Луначарский

D) Пинневич

Е) Калашников

 

124. Педагогикалық ұ ғ ымдардың бастыларын атаң ыз...

А) тә рбие

В) мінез-қ ұ лық

С) білім қ ұ марлық

D) іскерлік

Е) шеберлік

 

125. Негізгі педагогикалық ұ ғ ымдарды атап берің із...

А) оқ ыту

В) теория

С) тұ тастық

D)таным

Е) талаптылық

 

126. Білім беру ұ ғ ымын алғ аш педагогикағ а енгізген:

А) Песталоции

В) Дистерварг

С)Герварт

D) Локк

Е) Пирогов

 

127. Жастарды ө мірде дайындаудың басты қ ұ ралы:

А) оқ ыту

В) тә рбие

С)білім беру

D) талаптылық

Е) іскерлік

 

128. Пә ннің мақ саты...

А) оқ ыту

В) еркін дамыту

С) жалпылық ұ ғ ым беру

D) салыстырмалық

Е) іс-ә рекеттерін дамыту

 

129. Педагогиканың алғ аш дамуына ү лес қ осқ ан «Ата-аналар ү шін кітаптың» авторы:

А) Макаренко

В) Пинкевич

С)Крупская

D) Щацкий

Е) Луначарский

 

130. Педагогика дамуының басы болғ ан алғ ашқ ы «Қ олө нер» училищесінің авторы:

А) Ыбырай

В) Шоқ ан

С)Абай

D) Торайғ ыров

Е) Байтұ рсынов

 

131. Алғ аш қ ыздар училищесін ашқ ан ғ алым:

А) Ыбырай

В) Абай

С) Шоқ ан

D) Байтұ рсынов

Е) Дулатов

 

132. Педагогика дамуындағ ы тұ ң ғ ыш қ ұ рал «Қ азақ хрестоматиясының» (1889) авторы:

А) Шоқ ан

В) Ыбырай

С)Абай

D) Байтұ рсынов

Е) Дулатов

 

133. «Атаның баласы болма, адамның баласы бол» мақ алдың авторы:

А) Абай

В) Ыбырай

С) Шоқ ан

D) Байтұ рсынов

Е) Жұ мабаев

 

134. Педагогика дамуындағ ы ағ артушылық шығ армаларды алғ аш жазғ ан:

А) Абай

В) Ыбырай

С) Байтұ рсынов

D) Шә кә рім

Е)Шоқ ан

 

135. Педагогика дамуындағ ы алғ аш поэтикалық шығ армалар жазғ ан:

А) Абай

В) Шә кә рім

С) Шоқ ан

D)Ыбырай

Е) Торайғ ыров

 

136. Педагогикадағ ы ғ ылыми ұ ғ ымның негізін салғ ан қ азақ ағ артушы ө кілі:

А) Шоқ ан

В) Ыбырай

С)Абай

D) Байтұ рсынов

Е) Ә лжанов

 

137. Білімді қ араң ғ ылық тың кү ніне тең еген тұ ң ғ ыш қ азақ ақ ыны:

А) Сұ лтанмахмұ т

В) Шоқ ан

С) Ыбырай

D)Абай

Е) Жұ мабаев

 

138. Ұ лттық -тә рбиенің кө рнекті ө кілі: (1858-1934)

А) Шә кә рім

В) Абай

С) Сұ лтанмахмұ т

D) Аймауытов

Е) Жұ мабаев

 

139. Тұ ң ғ ыш педагогикада «Ә ліппе» жә не «Тіл» қ ұ ралын жасағ ан авторы:

А) Байтұ рсынов

В) Аймауытов

С) Ыбырай

D) Жұ мабаев

Е)Абай

 

140. Қ азақ тілінде тұ ң ғ ыш есеп қ ұ ралының авторы:

А) Дулатов

В)Абай

С) Ыбырай

D) Шоқ ан

Е) Аймауытов

 

141. Мектепке дейінгі тә рбие мә селесін алғ аш кө терген қ азақ ә йелі:

А) Қ ұ лажанова

В) Аймауытов

С)Дулатов

D) Жұ мабаев

Е) Ә лжанов

 

142. Қ азақ тілінде «Тә рбие» жә не «Тә рбиеге жетекші» атты ең бектің авторы:

А) Аймауытов

В) Ыбырай

С) Шоқ ан

D) Жұ мабаев

Е)Абай

 

143. Қ азақ тілінде алғ аш педагогика оқ улығ ын жасағ ан ө кілі:

А) Жұ мабаев

В)Аймауытов

С) Байтұ рсынов

D) Қ ожахметов

Е) Ә лжанов

 

144. Педагогика мен психологияны байланыстырып «Ес жә не есте сақ тау», «Дағ дылану мә селелері» атты ең бектің авторы:

А) Ә лжанов

В) Жұ мабаев

С) Байтұ рсынов

D) Аймауытов

Е)Шә кә рім

 

145. Тұ ң ғ ыш қ азақ тілінде «Педагогика тарихы» атты ең бектің авторы:

А) Бержанов

В) Тә жібаев

С) Қ ожахметов

D) Ә лжанов

Е)Сембаев

 

146. Тұ ң ғ ыш ағ артушы ғ алым:

А) Ә л-Фараби

В) Баласағ ұ н

С) Дулати

D) Жалайри

Е) Науаи

 

147. Ғ ылым зерттеу эксперменттің тү рлері қ андай? Соның ең маң ыздысы:

А) лабораториялық эксперимент

В) тексеру эксперимент

С) жасампаз эксперимент

D) бағ дарламалы эксперимент

Е)табиғ и эксперимент

 

148. Ғ ылыми педагогикалық зерттеу ә дістерінің қ олданылмалы тү рі:

А) бақ ылау ә дісі

В) ә ң гіме ә дісі

С) мектеп қ ұ жаттарын зерттеу

D) оқ ушылар жұ мысын зерттеу

Е) Сө йлеу ә дісі

 

149. Жеке адамды дамытудағ ы тә рбиенің рө лі:

А) ең бек тә рбиесі

В) ақ ыл-ой тә рбиесі

С) эстетикалық тә рбие

D) дербес тә рбие

Е) ық палды тә рбие

 

150. Даму жө ніндегі орыс педагогтерінің ең маң ызды ой-пікір айтқ ан педагог:

А) Ушинский

В) Макаренко

С) Шацкий

D)Крупская

Е) Луначарский

 

151. Жеке тұ лғ аның дамуы туралы Қ азақ стан педагогтарының ой-пікірлері, оның маң ыздысы:

А) Сембаев

В)Тә жібаев

С) Лемберг

D) Бержанов

Е) Ә лжанов

 

152. Балалардың дербес ерекшелігінің ең ү здігі:

А) қ абілет

В) қ абылдау

С) мінез-қ ұ лық

D) темперамент

Е)тү йсік

 

153. Баланың жас ерекшелігін тұ ң ғ ыш зерттеген педагог:

А) Руссо

В)Песталоци

С) Герварт

D) Дистервег

Е) Пирогов

 

154. Тә рбиенің жә не балалардың жас ерекшеліктерін зерттеп тұ ң ғ ыш пікір айтқ ан педагог:

А) Песталоци

В) Герварт

С) Русси

D) Дистервег

Е) Пирогов

 

155. Мұ ғ алімдер ынтымақ тастығ ының принципі:

А) педагогикалық ынтымақ тастығ ы

В) ойластыру ынтымақ тастығ ы

С)мақ сатты ынтымақ тастық

D) жеке тұ лғ а ынтымақ тастығ ы

Е) Серпінді жә не саналы ынтымақ тастық

 

156. Тә рбие ұ жымының қ озғ аушы кү ші:

А) тә рбиелік

В) идеологиялық

С) ұ жымшылдық

D)ынтымақ тастық

Е) ұ жымдық ерекшелік

 

157. Тә рбие теориясының ең маң ыздысы...

А) сабақ теориясы

В) бақ ылау теориясы

С) салыстырмалы теория

D) тә рбие теориясы

Е) ә дістемелік теория

 

158. Тә рбие жә не дербес ерекшеліктің ө зара байланысын тү сіндірің із:

А) темперамент

В) холерик

С) флегматик

D) сангвиник

Е) меланхолик

 

159. Тә рбиенің басты міндеттерін атаң ыз...

А) ең бекпен байланыс

В) ө мірмен

С) экономикалық біліммен

D) экологиялық біліммен

Е) политехникалық

 

160. Тә рбие ә дістерін жіктеуді тү сіндірің із:

А) қ оғ амдық

В) саналылық

С) іс-ә рекет

D) бақ ылау

Е) ө зін-ө зі бақ ылау

 

161. Тә рбие тә сілдері:

А) ә ң гіме

В) ә ң гімелесу

С) пікірталас

D) дә ріс

Е) ой толғ аныстары

 

162. Ұ ғ ымды қ алыптастырудағ ы педагогтардың ең бастылары:

А) Макаренко

В)Крупская

С) Белинский

D) Сухомлинский

Е) Щацкий

 

163. Ұ жымның салаларын атаң ыз:

А) табиғ и байланыстылық

В) объектісі

С)жақ сы мақ саткерлік

D) ө зін-ө зі басқ ару

Е) органдары

 

164. «Ұ жымның қ ұ діретті кү ші» атты ең бектің авторы:

А) Сухомлинский

В)Щацкий

С) Луначарский

D) Макаренка

Е) Блонский

 

165. Ұ жымның даму кезең дерін анық тағ ан педагог:

А) Сухомлинский

В)Луначарский

С) Макаренко

D) Блонский

Е) Крупская

 

166. Қ ұ лық тә рбиесінің тү рлері:

А) адамдық мораль

В) мораль этикасы

С) нормативтік этика

D) ұ жымшылдық мораль

Е) гуманизмдік мораль

 

167. Ұ жымның кезең дері:

А) даму кезең і

В) ық палды кезең

С) кө зқ арас қ алыптастыру

D) танымды қ алыптастыру

Е) болашағ ы бар

 

168. Дү ниетаным жә не оның қ ұ рамды бө ліктері:

А) сенім

В) дү ниетаным кең істігі

С) адам мұ раты

D) таным мұ раты

Е) талғ амдық

 

169. Сенімнің басты бө ліктері:

А) ғ ылым

В) ә деби

С) саяси

D) тілдік

Е) тарихи

 

170. Ұ жымның болашағ ының ең маң ыздысы:

А) болашақ белсенділігі

В) орта перспектива

С) қ ашық болашақ

D) мақ сатты перспектива

Е)жақ ын болашақ

 

171. Моральдің қ ай тү рі: ерекше:

А) ізгілік мораль

В) белсенді мораль

С) моральдық нормалар

D) қ айрымдылық

Е) қ ағ идалар

 

172. Қ ұ лық тә рбиесінің міндеттері:

А) оқ ушыларды мораль нормасына қ алыптастыру

В) мінез-қ ұ лық тә жірбиесін қ алыптастыру

С) санасына ық пал ету

D) ең бекке баулу

Е) сезімін тә рбиелеу

 

173. Қ иын бала тә рбиесінің ерекшеліктері:

А) жас ерекшелігін ұ дайы ескеру

В) тә рбиеге кө нбеушілік

С) ө мірдегі сә тсіздік

D) санасыздық

Е) ойлаушылық

 

174. Ақ ыл-ой тә рбиесінің міндеттері:

А) білім беру

В) қ алыптастыру

С) мазмұ ндық ережелері

D) іс-ә рекетшілдік

Е) шынығ ушылық

 

175. Ақ ыл-ой тә рбиесінің халық педагогикасындағ ы рө лі:

А) халық тың тә рбие

В) сабақ қ а ынталандыру

С) зиялылық

D) сана-сезімін ояту

Е) қ алыптастыру

 

176. Ең бек тә рбиесінің қ ұ рамдас бө лігі қ ай тә рбиелер, ең ерекшесі:

А) адамгершілік тә рбие

В)ақ ыл-ой тә рбиесі

С) қ ұ қ ық тә рбиесі

D) эстетикалық тә рбие

Е) сезім тә рбие

 

177. Экономикалық тә рбиедегі қ ұ қ ық тық заң дылық тү сінігі:

А) экономикалық заң дылық

В) жекеменшік тү рлері

С) қ ұ қ ық тық заң дылық

D) тә рбие заң дылық тары

Е) қ оғ ам жә не экология

 

178. Жеке адамның дамуындағ ы ең бектің ролі:

А) қ оғ амдық -пайдалы ең бекті жетілдіру

В) ә деттендіру

С) дағ дыландыру

D) ең бек мә дениетін дамыту

Е) қ алыптастыру

 

179. Кә сіптік бағ дар беру жү йесінің ерекшелігі:

А) кә сіптік білім

В) кә сіптік диагностика

С) кә сіптік кең ес беру

D) кә сіптік бағ дар

Е) кә сіптік бейімделу

 

180. Кә сіптік-бағ дар берудің негізін салғ ан педагог:

А) Болдыров

В) Крупская

С) Щацкий

D) Макаренко

Е) Қ айыров

 

181. Экономикалық тә рбиенің міндеттері:

А) мектепте экономикалық сабақ ты айқ ындау

В) ә леуметтік жағ дай

С) ө нім тапсырыстары

D) қ аражат кө ң ілдерін табу

Е) салалы ө нім табу

 

182. Оқ ушылардың ойларын дамытатын сабақ тар, олардың ең негізгісі:

А) қ ұ қ ық негіздері

В) ең бекке баулу

С) физика

D) биология

Е) тарих

 

183. Адам тұ лғ асын дамытатын ең бек тү рлері:

А) қ оғ амдық ең бек

В) саналы ең бек

С) салыстырмалы ең бек

D) қ арапайым ең бек

Е) ө німді ең бек

 

184. Экологиялық тә рбиенің басты міндеттері:

А) табиғ атты қ орғ ау

В) ең бек іс-ә рекетінде экологиялық білімді қ олдану

С) мектеп экологиялық білім жә не тә рбие

D) қ оғ ам мү шелерін ө здері туралы тү сініктері

Е) бә рі дұ рыс

 

185. Экологиялық қ оуіптен қ орғ ау жолдарын айқ ындау:

А) ауа мен су тазалығ ы

В) жер беті ластығ ын болдырмау

С) орман алқ абын жасау

D) экологиялық шаралар жиынтығ ы

Е) сел мен тасқ ын апатын алдын алу

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Трофобластическая болезнь: пузырный занос, хорионэпителиома. Этиология. Клиника. Диагностика. Лечение. | Политика
© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.