Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Економіка підприємства
 

1. За яким видом потужності здійснюється обґрунтування виробничої програми?
а) вхідною; б) вихідною; в) середньорічною; г) пропусковою.
2. Якісна та кількісна характеристика об’єкта, яка виражається числом, що вказує його властивості, це:
а) норма; б) норматив; в) показник; г) чисельність.
3. Нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень при нормативному терміні окупності 6,7 років складе:
а) 0,12; б) 0,15; в) 0,20; г) 0,25.
4. Визначте добровільне об'єднання підприємств, суб'єкти якого повністю втрачають свою юридичну і господарську самостійність:
а) асоціація; б) корпорація; в) консорціум; г) жодне з них.
5. Визначте показник порівняльної ефективності капітальних вкладень:
а) фондовіддача; б) приведені витрати в) термін окупності; г) прибуток.
6. Нормативний термін окупності капітальних вкладень при нормативному коефіцієнті ефективності 0,2 складе:
а) 4 роки; б) 8 років; в) 5 років; г) 10 років.
7. Який вид прибутку реально поступає в розпорядження підприємства?
а) загальний; б) чистий; в) звітний; г) балансовий.
8. Собівартість виробництва товару є показником:
а) директивним; б) розрахунковим; в) відносним; г) узагальнюючим.
9. Суспільний механізм розподілу матеріальних благ через добровільний обмін – це:
а) ринок; б) торгівля; в) бартер; г) перерозподіл.
10. Якщо оптова ціна товару враховує транспортні витрати на його доставку покупцеві, то вона називається:
а) вільна; б) регульована; в) «франко»; г) договірна.
11. Яку норму витрат матеріальних ресурсів визначають максимально допустимі витрати матеріалів на одиницю продукції?
а) прогресивну; б) фактичну; в) змішану; г) стандартну.
12. Який механізм охоплює механізми високоякісної продуктивної праці, науково-технічного розвитку виробництва та підприємництва?
а) мотиваційний; б) економічний; в) фінансовий; г) організаційний.
13. Витрати, які не змінюються залежно від кількості виготовленої продукції, називаються:
а) постійними; б) змінними; в) комплексними; г) накладними.
14. За боргами товариства у межах належних їм внесків відповідають учасники:
а) ПАТ; б) ПрАТ; в) ТОВ; г) ФПГ.
15. Витрати, які змінюються при зміні обсягів виробництва продукції, називаються:
а) постійними; б) змінними; в) комплексними; г) накладними.
16. Реструктуризація підприємства, пов’язана із підготовкою та перепідготовкою персоналу з орієнтацією на конкурентоспроможне функціонування підприємства, зміну його організаційної структури, називається:
а) технічною; б) фінансовою; в) економічною; г) управлінською.
17. Відношення вартості введених основних фондів до вартості всіх фондів на кінець року – це коефіцієнт:
а) вибуття; б) оновлення; в) ліквідації; г) введення.
18. Яка вартість основних виробничих фондів відображає вартість основних фондів, ще не перенесену на собівартість виготовленої продукції?
а) первісна; б) ліквідаційна; в) залишкова; г) відновна.
19. До яких витрат належать амортизаційні відрахування?
а) умовно-змінних; б) змінних; в) постійних; г) сукупних.
20. Готові вироби на складі підприємства, продукція відвантажена, яка знаходиться у дорозі, грошові кошти та кошти в незавершених розрахунках належать до:
а) оборотних фондів б) фондів обігу; в) запасів і витрат; г) резервів.
21. Перелік видів продукції, передбачених для виготовлення на підприємстві, – це:
а) асортимент; б) прайс-лист; в) номенклатура; г) список.
22. Вартість виробленої продукції, що припадає на 1 грн. вартості основних виробничих фондів, характеризує:
а) фондовіддача; б) фондомісткість; в) зношеність; г) придатність.
23. Предмети праці, які повністю оброблені у даному підрозділі підприємства, але потребують подальшого оброблення в іншому підрозділі, – це:
а) сировина; б) напівфабрикати; в) матеріали; г) комплектуючі.
24. Перелік виробів, що виробляються, по назвах, сортах, профілях у заданій кількості – це:
а) асортимент; б) прайс-лист; в) номенклатура; г) список.
25. Процес обчислення собівартості окремих виробів – це:
а) розрахунок; б) планування; в) калькулювання; г) кошторис.
26. Який принцип потребує, щоб досягався визначений результат при мінімальних витратах або при заданому обсягу витрат максимальний результат?
а) принцип прибутковості; б) принцип фінансової стійкості;
в) принцип економічності; г) немає вірної відповіді
27. За якою вартістю не оцінюються основні виробничі фонди на підприємстві?
а) за початковою; б) за вартістю відновлення;
в) за залишковою вартістю; г) немає правильної відповіді.
28. До якої групи входить незавершене виробництво?
а) до оборотних фондів; б) до фондів обігу;
в) до оборотних коштів (засобів); г) немає правильної відповіді.
29. Підприємство набуває прав юридичної особи з дня:
а) зборів учасників; б) відкриття розрахункового рахунку;
в) державної реєстрації; г) підписання установчих документів.
30. Який метод розрахунку середньорічної вартості основних фондів використовується, якщо відомі лише їх величини на початок та кінець року?
а) середньої хронологічної; б) середньої арифметичної простої;
в) середньої арифметичної зваженої; г) немає правильної відповіді.
31. Фондомісткість характеризує вартість основних фондів, що приходиться на:
а) одного робітника; б) 1 грн. валового прибутку;
в) 1 грн. товарної продукції; г) немає правильної відповіді.
32. Відновлення нормального фізичного зносу конструктивних елементів засобів праці та максимально можливе оновлення первинних техніко-експлуатаційних їх параметрів – це:
а) поточний та капітальний ремонт; б) модернізація;
в) реновація; г) заміна.
33. При збільшенні обсягів виробництва поповнення власних оборотних коштів здійснюється за рахунок:
а) короткострокових кредитів банків; б) дебіторської заборгованості;
в) чистого прибутку підприємства; г) немає правильної відповіді.
34. Група статутних об'єднань – це:
а) асоціація і корпорація; б) трест, картель, синдикат;
в) концерн і консорціум; г) немає правильної відповіді.
35. Предмети праці, обробка яких не завершена, але вони знаходяться на робочому місці або у процесі транспортування від одного робочого місця до іншого, – це:
а) незавершена продукція; б) напівфабрикати;
в) комплектуючі; г) запасні частини.
36. Виручка від реалізації продукції за мінусом повної собівартості – це:
а) чистий дохід; б) маржинальний прибуток;
в) чистий прибуток; г) прибуток від реалізації.
37. Система санаційних заходів розробляється на основі:
а) стратегії санації; б) програми санації;
в) бізнес-плану санації; г) реалізації плану санації
38. В ринкових умовах господарювання основним цільовим показником діяльності підприємства є:
а) обсяг реалізованої продукції; б) обсяг товарної продукції;
в) прибуток; г) виручка.
39. Залежно від способу віднесення витрат на собівартість окремих видів продукції статті калькуляції поділяються на:
а) постійні та змінні; б) основні та накладні;
в) прямі та непрямі; г) першочергові та другорядні.
40. Які витрати необхідно додати до виробничої собівартості продукції, щоб отримати повну собівартість?
а) витрати на сировину і зарплату; б) загальновиробничі витрати;
в) позавиробничі витрати; г) немає правильної відповіді.
41. Відношення середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному вираженні – це:
а) фондомісткість; б) фондовіддача;
в) фондоозброєність; г) фондорентабельність.
42. Система взаємопов’язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи, називається:
а) проектом реструктуризації; б) стратегією санації;
в) бізнес-планом санації; г) програмою санації
43. До вартісних показників виробничої програми не належить:
а) товарна продукція; б) валова продукція;
в) асортимент продукції; г) усі відповіді правильні.
44. Який з показників виробничої програми відображає обсяг знов утвореної вартості:
а) чиста продукція; б) товарна продукція;
в) реалізована продукція; г) немає правильної відповіді.
45. Величина амортизаційних відрахувань визначається на підставі:
а) норм амортизації; б) норма кількості обладнання;
в) структури основних засобів; г) немає правильної відповіді.
46. Які з перелічених елементів входять до складу ненормованих обігових коштів?
а) запаси сировини і матеріалів; б) витрати майбутніх періодів;
в) грошові кошти; г) немає правильної відповіді.
47. Норма виробничих запасів у днях забезпеченості не включає:
а) поточний запас; б) страховий запас;
в) тривалість виробничого циклу; г) немає правильної відповіді.
48. Доход, отриманий від купівлі акцій інших емітентів (підприємств), – це:
а) звичайний доход; б) капітальний доход;
в) дивідендний доход; г) немає правильної відповіді.
49. Основним джерелом інвестицій на промисловому підприємстві є:
а) кошти споживачів продукції; б) прибуток підприємства;
в) амортизаційний фонд; г) немає правильної відповіді.
50. Одноелементними є витрати:
а) заробітна плата; б) сировина і матеріали;
в) паливо і енергія; г) усі відповіді правильні.
51. Комплексними є витрати:
а) заробітна плата; б) сировина і матеріали;
в) загальновиробничі; г) немає правильної відповіді.
52. За ступенем однорідності витрати поділяються на:
а) прямі й непрямі; б) елементні й комплексні;
в) постійні та змінні; г) немає правильної відповіді.
53. Норма виробничих запасів у днях забезпеченості включає:
а) поточний запас; б) страховий запас;
в) підготовчий запас; г) усі відповіді правильні.
54. За способом обчислення на окремі різновиди продукції витрати поділяються на:
а) прямі й непрямі; б) елементні й комплексні;
в) постійні та змінні; г) немає правильної відповіді.
55. Рентабельність інвестованих ресурсів не характеризує показник:
а) рентабельність активів; б) рентабельність продукції;
в) рентабельність власного капіталу; г) немає правильної відповіді.
56. На підставі зв’язку з обсягом виробництва витрати поділяються на:
а) прямі й непрямі; б) елементні й комплексні;
в) постійні та змінні; г) немає правильної відповіді.
57. Який показник характеризує суму оборотних активів, авансованих на 1 грн. реалізованої продукції?
а) коефіцієнт фондовіддачі; б) коефіцієнт завантаження;
в) коефіцієнт оборотності; г) немає правильної відповіді
58. До економічних елементів витрат не відносяться:
а) матеріальні витрати; б) витрати на оплату праці;
в) загальновиробничі витрати; г) немає правильної відповіді.
59. Комплексними є витрати:
а) заробітна плата; б) сировина і матеріали;
в) витрати на збут; г) немає правильної відповіді.
60. На основі економічних елементів витрат складається:
а) кошторис витрат на виробництво; б) планова калькуляція;
в) баланс підприємства; г) немає правильної відповіді.
61. Яка структура капітальних вкладень характеризується співвідношенням грошових коштів, що спрямовуються на просте і розширене відтворення?
а) відтворювальна; б) економічна;
в) технологічна; г) класична.
62. Перелік виробів, що виробляються, по назвах, сортах, профілях у заданій кількості – це:
а) асортимент продукції; б) номенклатура продукції;
в) склад і структура виробництва; г) немає правильної відповіді.
63. Період від моменту початку функціонування машин у виробничому процесі до дати списання їх у зв’язку із зношенням – це:
а) цикл придатності машин; б) експлуатаційний цикл машин;
в) термін служби машин і обладнання г) немає правильної відповіді.
64. Кількість оборотів, які оборотні кошти здійснюють за певний час, показує:
а) коефіцієнт оборотності; б) тривалість (період) обороту;
в) коефіцієнт завантаження; г) немає правильної відповіді.
65. Який з перелічених показників не характеризує технічний рівень підприємства:
а) фондоозброєність праці; б) прибуток підприємства;
в) середній вік технічних засобів; г) немає правильної відповіді.
66. Одноелементними не є витрати:
а) заробітна плата; б) сировина і матеріали;
в) загальновиробничі; г) немає правильної відповіді.
67. Економічні елементи витрат включають:
а) матеріальні витрати; б) витрати на оплату праці;
в) амортизаційні відрахування; г) усі відповіді правильні.
68. За змістом технічний рівень продукції:
а) вужчий за поняття її якості; б) ширший за поняття її якості;
в) не зіставний з поняттям її якості; г) немає правильної відповіді
69. Група договірних об'єднань – це:
а) концерн, асоціація та трест; б) асоціація, корпорація та картель;
в) концерн, корпорація, консорціум; г) концерн, асоціація та синдикат
70. Товарна продукція, яка була поставлена споживачу та оплачена ним, – це:
а) реалізована продукція б) відвантажена продукція;
в) валова продукція; г) чиста продукція.
71. Номенклатура, асортимент та якість продукції; кількість устаткування, величина виробничих площ – ці фактори впливають на величину:
а) виробничої програми; б) виробничої потужності підприємства;
в) чистої продукції; г) немає правильної відповіді.
72. Залежно від моменту оцінки вартість основних фондів поділяють на:
а) повну та залишкову; б) відновну та ліквідаційну;
в) первісну та відновну; г) загальну та часткову.
73. Кошторис витрат на виробництво продукції складається:
а) за статтями калькуляції; б) у розрізі економічних елементів;
в) на одиницю виробу; г) немає правильної відповіді
74. Вартість кредитних ресурсів не залежить від:
а) ступеню ризику; б) норми банківського відсотку;
в) курсу акцій; г) немає правильної відповіді.
75. Сукупність грошових доходів та надходжень, які знаходяться у розпорядженні суб’єктів господарювання та призначені для виконання фінансових зобов’язань, здійснення витрат по розширеному відтворюванню та економічному стимулюванню робітників, – це:
а) оборотні кошти; б) грошові кошти;
в) інвестиційні ресурси; г) фінансові ресурси.
76. Валова продукція обчислюється за такою формулою:
а) ГП (готова продукція) + РПХ (роботи та послуги промислового характеру) + ПФ (напівфабрикати);
б) ТП (товарна продукція) – НПн (незавершене виробництво на початок періоду) + НПк (незавершене виробництво на кінець періоду);
в) ЗП (заробітна плата) + П (прибуток);
г) немає правильної відповіді.
77. Рентабельність – це:
а) абсолютний показник ефективності діяльності підприємства;
б) відношення собівартості до чистого прибутку підприємства;
в) відносний показник ефективності діяльності підприємства;
г) немає правильної відповіді
78. Учасники командитного товариства відповідають за боргами товариства:
а) усім належним їм майном;
б) у межах належних їм внесків;
в) частина учасників – всім майном, а решта – в межах належних їм внесків;
г) у межах належних їм акцій
79. Реальні інвестиції передбачають вкладення капіталу для:
а) простого і розширеного відтворення основних фондів;
б) відшкодування витрат виробництва;
в) простого відтворення основних фондів;
г) немає правильної відповіді.
80. Під виробничою потужністю підприємства розуміють:
а) максимально можливий випуск продукції за одиницю часу;
б) фактичний обсяг виробництва за певний проміжок часу;
в) обсяг випуску продукції, передбачений виробничою програмою підприємства;
г) немає правильної відповіді
81. Валові капітальні вкладення спрямовуються:
а) на просте та розширене відтворення основних фондів;
б) просте відтворення основних фондів;
в) розширене відтворення основних фондів;
г) лише на нове будівництво
82. Поняття економічної категорії «продуктивність праці» включає:
а) витрати живої праці на виробництво одиниці продукції;
б) здатність конкретної праці за одиницю робочого часу створювати певні споживчі вартості;
в) кількість виробленої продукції за одиницю робочого часу;
г) немає правильної відповіді
83. Грошова оцінка основних виробничих фондів необхідна для:
а) правильного визначення їх загальної вартості, динаміки та структури;
б) здійснювання виробничо-господарської діяльності підприємства;
в) визначення загальної кількості наявних засобів праці;
г) розрахунку коефіцієнта змінності
84. Рентабельність виробничих фондів визначається:
а) відношенням прибутку до середньої вартості основних і оборотних засобів підприємства;
б) відношенням прибутку від реалізації до виручки від реалізації;
в) відношенням балансового прибутку до середньої вартості майна підприємства;
г) немає правильної відповіді
85. Технічний розвиток підприємства – це:
а) процес створення нових й удосконалення застосовуваних технологій, засобів виробництва і кінцевої продукції з використанням досягнень науки;
б) процес удосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на кінцеві результати його господарської діяльності;
в) процес формування і удосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на досягнення науки і техніки;
г) процес формування та удосконалення техніко-технологічної бази підприємства, зорієнтований на кінцеві результати його господарської діяльності
86. Скорочення тривалості виробничого циклу дає можливість:
а) збільшити тривалість одного обороту;
б) збільшити коефіцієнт завантаження оборотних коштів;
в) вивільнити оборотні кошти;
г) зменшити кількість оборотів оборотних коштів
87. Для підприємств із дискретним процесом виробництва максимально можливий фонд часу роботи устаткування визначається як:
а) календарний фонд часу;
б) календарний фонд часу за мінусом часу, необхідного для проведення ремонтів і технологічних зупинок устаткування;
в) номінальний фонд часу роботи устаткування;
г) дійсний фонд часу роботи устаткування
88. Матеріально-технічне забезпечення діяльності підприємства – це:
а) постачання необхідних матеріальних ресурсів для виробництва;
б) постачання необхідних трудових ресурсів для виробництва;
в) постачання необхідних фінансових ресурсів для виробництва;
г) усі відповіді правильні
89. Коефіцієнт освоєння проектної потужності відображає співвідношення:
а) обсягу випуску продукції та проектної потужності підприємства;
б) величин фактично досягнутої і проектної потужності;
в) обсягу випуску продукції та норми її випуску;
г) проектної виробничої потужності підприємства та річного обсягу випуску продукції
90. До показників, що характеризують рівень прогресивності технології, відносять:
а) середній строк експлуатації устаткування;
б) надійність устаткування;
в) середній вік застосовуваних технологічних процесів;
г) продуктивність устаткування
91. Рівень використання устаткування за продуктивністю визначає:
а) коефіцієнт інтенсивності навантаження устаткування;
б) коефіцієнт екстенсивності завантаження устаткування;
в) інтегральний коефіцієнт навантаження устаткування;
г) коефіцієнт змінності устаткування
92. Підрозділ підприємства, для якого освоєння нових ринків є важким, але він має високий ступінь специфічних виробничих знань і технологій і без нього неможлива кооперація і збут на підприємстві, належить до:
а) об’єктів, що легко реорганізуються;
б) об’єктів, що потенційно підлягають реорганізації;
в) об’єктів, що важко піддаються реорганізації;
г) об’єктів, що підлягають ліквідації
93. Якщо ринкова вартість акціонерної компанії нижча за суму зобов’язань кредиторам, то:
а) акціонерний капітал компанії збільшується;
б) акціонерний капітал компанії втрачає вартість;
в) платоспроможність акціонерної компанії падає;
г) акціонерна компанія є платоспроможною
94. Стратегічна реструктуризація підприємства забезпечує:
а) оперативне зниження дебіторської заборгованості;
б) відновлення конкурентоспроможності продукції;
в) суттєве покращення результатів діяльності підприємства;
г) довготермінову конкурентоспроможність підприємства
95. Комплекс заходів, спрямованих на відновлення стійкої технічної, економічної та фінансової життєздатності підприємства, називається:
а) стратегією реструктуризації підприємства;
б) програмою реструктуризації підприємства;
в) процедурою реструктуризації підприємства;
г) метою реструктуризації підприємства
96. Об'єктами калькулювання на підприємстві виступають:
а) загальний обсяг виробництва продукції;
б) витрати майбутніх періодів;
в) кожен вид продукції, що випускається;
г) немає правильної відповіді
97. Технологічна структура капітальних вкладень характеризується:
а) складом грошових коштів, що спрямовуються за різним призначенням;
б) питомою вагою капітальних вкладень в будівельно-монтажні роботи, придбання обладнання тощо;
в) співвідношенням грошових коштів, що спрямовуються на просте і розширене відтворення;
г) немає правильної відповіді.
98. Заробітна плата – це:
а) сукупність матеріальних благ і послуг, отриманих із суспільних фондів споживання;
б) абсолютна сума грошових коштів, отриманих працівниками пропорційно кількості та якості праці;
в) винагорода в грошовому вираженні, яку за трудовим договором власник виплачує працівникам за виконану ними роботу;
г) немає правильної відповіді
99. Система показників рентабельності підприємства відображає:
а) абсолютний ефект діяльності підприємства;
б) відносну ефективність діяльності підприємства;
в) ефективність використання поточних витрат живої праці;
г) немає правильної відповіді.
100. Система показників рентабельності підприємства відображає:
а) абсолютний ефект діяльності підприємства;
б) відносну ефективність діяльності підприємства;
в) ефективність використання поточних матеріальних затрат;
г) немає правильної відповіді.
101. Учасники товариства з повною відповідальністю відповідають за борги товариства:
а) усім належним їм майном;
б) у межах належних їм внесків;
в) у межах належних їм внесків і майном у розмірі, кратному внеску;
г) майном у розмірі, кратному внеску
102. Основними умовами виникнення ринкового господарства були:
а) інтернаціоналізація виробництва;
б) економічна самостійність суб’єктів господарювання;
в) суспільний поділ праці, спеціалізація та кооперація;
г) збільшення обсягів виробництва на підприємствах
103. Калькуляція собівартості продукції складається:
а) в розрізі комплексних статей на одиницю виробу;
б) за статтями витрат на калькуляційну одиницю;
в) за економічними елементами на визначений період;
г) немає правильної відповіді
104. До змінних витрат належать:
а) матеріальні витрати і заробітна плата виробничого персоналу;
б) амортизаційні відрахування;
в) адміністративні та управлінські витрати;
г) немає правильної відповіді
105. Повна собівартість включає витрати:
а) цеху на виробництво конкретного виду продукції;
б) на виробництво і збут продукції;
в) на технологічні операції;
г) немає правильної відповіді
106. Підприємство функціонує на основі:
а) Закону України «Про підприємства»;
б) Господарського кодексу України;
в) інструкцій, затверджених відповідним міністерством;
г) положення про підприємство.
107. Під фізичним зношенням основних фондів розуміють:
а) поступову втрату основними фондами своїх первісних техніко-експлуатаційних характеристик внаслідок їх експлуатації або бездіяльності;
б) процес знецінення основних фондів до настання їх повного зношення під впливом НТП;
в) процес перенесення вартості основних фондів на вартість виготовленої продукції частинами по мірі експлуатації;
г) немає правильної відповіді
108. Тривалість одного обороту в днях являє собою:
а) відношення оборотних коштів до суми виручки від реалізації продукції;
б) час, протягом якого оборотні кошти знаходяться в обороті;
в) відношення середнього залишку оборотних коштів до виручки від реалізації продукції;
г) немає правильної відповіді
109. При відрядно-прогресивній системі оплати праці заробіток працівника:
а) складається з відрядного заробітку та премії за досягнення певних результатів;
б) залежить не від його особистого виробітку, а від результатів праці працівників, що ним обслуговуються;
в) передбачає оплату робіт, виконаних у межах встановленої норми, за звичайними відрядними розцінками, а робіт, виконаних понад нормативний рівень, – за підвищеними розцінками, залежно від ступеня виконання завдання;
г) немає правильної відповіді
110. Трудові одиниці вимірювання виробничої програми підприємства використовуються для:
а) оцінки загальних результатів виробничої діяльності підприємства, встановлення темпів росту продукції;
б) обґрунтування виробничої потужності, розрахунку чисельності працюючих;
в) характеристики речового складу плану, його узгодження з потребами;
г) немає правильної відповіді
111. Під собівартістю продукції розуміють:
а) витрати на сировину, матеріали, придбання обладнання і заробітну плату працівників;
б) виражені в грошовій формі поточні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції;
в) капітальні витрати підприємства;
г) немає правильної відповіді
112. Витрати на 1 грн. товарної продукції визначаються як відношення:
а) прибутку до собівартості продукції;
б) собівартості продукції до її вартості в оптових цінах промисловості;
в) собівартості продукції до її вартості в оптових цінах підприємства;
г) немає правильної відповіді
113. До складу нормованих обігових коштів включають:
а) кошти на розрахунковому рахунку;
б) готову продукцію на складі підприємства;
в) кошти в касі підприємства;
г) немає правильної відповіді.
114. Норма запасу деталей на одиницю ремонтної складності відповідних машин та устаткування є основою для розрахунку оборотних коштів:
а) у запасах готової продукції;
б) у виробничих запасах, що тяжіють до основних фондів;
в) у незавершеному виробництві;
г) у витратах майбутніх періодів
115. Якщо прибутковість підприємства нижча за вартість його капіталу, то:
а) це підприємство підлягає ліквідації;
б) це підприємство є банкрутом;
в) це є однією з перших ознак руху до банкрутства даного підприємства;
г) це підприємство є прибутковим
116. Виробнича програма підприємства відображає:
а) обсяг випуску продукції, асортимент і номенклатуру, питому вагу продукції вищої категорії якості;
б) обсяг випуску продукції, собівартість продукції;
в) собівартість продукції, чисельність працюючих;
г) немає правильної відповіді
117. Моральний знос основних засобів спричиняє:
а) бездіяльність основних засобів;
б) припинення експлуатації основних засобів;
в) науково-технічний прогрес у галузі;
г) немає правильної відповіді.
118. Сукупний норматив обігових коштів складається:
а) із сукупних витрат на оборотні фонди в минулому періоді;
б) суми часткових нормативів елементів обігових коштів;
в) норми витрат на окремі елементи обігових коштів;
г) немає правильної відповіді.
119. Поточний виробничий запас утворюється з метою забезпечення:
а) підготовки сировини до виробничого споживання;
б) безперебійного процесу виробництва між двома черговими поставками матеріальних ресурсів;
в) приймання і складування сировини і матеріалів;
г) немає правильної відповіді.
120. Які чинники впливають на формування виробничої потужності підприємства:
а) номенклатура, асортимент і якість виготовлюваної продукції;
б) кількість встановленого устаткування, розміри і склад виробничих площ;
в) можливий фонд часу роботи устаткування;
г) усі відповіді правильні.
121. Виробнича програма підприємства – це:
а) система завдань з виробництва продукції в розгорнутій номенклатурі і асортименті, відповідної якості і в певні терміни;
б) розрахунок максимально можливого випуску продукції;
в) обчислення планового випуску продукції, що поставляється на зовнішній ринок;
г) немає правильної відповіді.
122. До вартісних показників виробничої програми належать:
а) номенклатура та асортимент продукції;
б) товарна, реалізована, валова продукція;
в) вартість основних фондів, кількість вироблених виробів, нормативна трудомісткість;
г) немає правильної відповіді.
123. Сутність підприємницької діяльності відображають поняття:
а) самостійність, ініціатива, ризик, прибуток;
б) децентралізація, державне регулювання;
в) постійна конкурентна боротьба;
г) немає правильної відповіді.
124. Ціна товару як економічна категорія – це:
а) сукупність витрат на його виробництво та збут;
б) кількість грошей, яка сплачується за одиницю товару;
в) грошовий еквівалент вартості товару;
г) немає правильної відповіді.
125. Товарна продукція включає:
а) готову продукцію, напівфабрикати власного виробництва, призначені для реалізації іншим підприємствам, роботи і послуги промислового характеру;
б) роботи і послуги виробничого характеру, вартість сировини і матеріалів, амортизаційні відрахування;
в) готову продукцію, напівфабрикати власного виробництва, призначені для споживання, зміну залишків незавершеного виробництва;
г) немає правильної відповіді.
126. Для погодинної форми оплати праці характерна оплата праці згідно з:
а) кількістю виробленої (обробленої) продукції;
б) кількістю наданих послуг;
в) кількістю відпрацьованого часу;
г) немає правильної відповіді
127. Фонд основної заробітної плати не включає:
а) доплати за основні та додаткові відпустки;
б) тарифну зарплату відрядників та погодинників;
в) доплати за преміальними системами;
г) немає правильної відповіді
128. До постійних витрат належать:
а) електроенергія на технологічні потреби;
б) амортизаційні відрахування;
в) зарплата робітників-відрядників;
г) немає правильної відповіді
129. Як економічна категорія прибуток:
а) характеризує ефективність використання ресурсів;
б) є фінансовою основою для подальшого розвитку підприємства;
в) відображує чистий доход, створений у сфері матеріального виробництва в процесі підприємницької діяльності;
г) немає правильної відповіді
130. Структура основних фондів – це:
а) їх склад за окремими елементами;
б) склад і питома вага кожного елементу в загальній вартості основних виробничих фондів;
в) співвідношення окремих елементів у загальній вартості основних фондів;
г) немає вірної відповіді
131. Матеріаломісткість продукції характеризує:
а) рівень матеріальних витрат підприємства на одиницю продукції або на одну гривню виготовленої продукції;
б) загальну вагу матеріалів, використаних на виготовлення товарної продукції;
в) норми витрати матеріалів на виготовлення продукції;
г) немає правильної відповіді
132. Фінансові інвестиції передбачають вкладення капіталу для:
а) простого і розширеного відтворення основних фондів;
б) придбання цінних паперів;
в) відшкодування витрат виробництва;
г) немає правильної відповіді
133. Потреба підприємства у реальних інвестиціях залежить від:
а) економічної ситуації на підприємстві та ринку;
б) економічної ситуації в країні;
в) політичної ситуації в країні;
г) немає правильної відповіді
134. Поняття засоби виробництва і виробничі фонди:
а) рівнозначні;
б) поняття «засоби виробництва» ширше за поняття «виробничі фонди»;
в) поняття «виробничі фонди» ширше за поняття «засоби виробництва»;
г) немає правильної відповіді
135. Принцип фінансової стійкості передбачає, що:
а) досягається визначений результат при оптимальних витратах;
б) в будь-який момент підприємство може здійснити обов’язкові платежі;
в) доходи перевищують витрати;
г) немає правильної відповіді
136. В процесі експлуатації вартість основних виробничих фондів:
а) переноситься на продукцію, яка виробляється та реалізується, повністю в кожному виробничому циклі;
б) не відтворюється;
в) переноситься частинами по мірі зношення на продукцію, яка виробляється та реалізується;
г) немає правильної відповіді
137. Функцією оборотних коштів є:
а) стимулювання зростання обсягів виробництва;
б) грошове забезпечення процесів виробництва;
в) платіжно-розрахункове обслуговування процесів виробництва та реалізації продукції;
г) немає правильної відповіді
138. Фондовіддача характеризує вартість виробленої продукції, що припадає на:
а) одного робітника;
б) 1 грн. вартості основних виробничих фондів;
в) 1 грн. авансованого капіталу;
г) немає правильної відповіді
139. До складу капітальних вкладень не включають:
а) вартість будівельно-монтажних робіт;
б) вартість інструментів, зарахованих до оборотних фондів;
в) вартість земельних ділянок;
г) вірна відповідь зазначена в пунктах (б) і (в).
140. Акція – цінний папір, що:
а) надає право на частку майна і прибутку акціонерного товариства;
б) свідчить про надання комерційного кредиту;
в) надає право на частку прибутку акціонерного товариства;
г) немає правильної відповіді
141. Коефіцієнт оборотності показує:
а) кількість оборотів, які здійснюють оборотні кошти за аналізований період;
б) час, протягом якого оборотні кошти перебувають в обігу;
в) прибуток, отриманий на 1 грн. авансованих оборотних активів;
г) немає правильної відповіді
142. Чисті капітальні вкладення спрямовуються на:
а) просте і розширене відтворення основних фондів;
б) просте відтворення основних фондів;
в) розширене відтворення основних фондів;
г) немає правильної відповіді
143. Фондовіддача – це відношення:
а) середньорічної вартості основних фондів до обсягу випуску продукції у вартісному виразі;
б) відношення обсягу випуску продукції до середньорічної вартості основних фондів;
в) річної суми прибутку до середньорічної вартості основних фондів;
г) немає правильної відповіді
144. Товарна продукція – це:
а) вартість всієї продукції підприємства, виробленої за певний період, незалежно від ступеня її готовності;
б) вартість продукції, доставленої замовникам і оплаченої ними;
в) вартість виготовленої і підготовленої до реалізації продукції підприємства;
г) немає правильної відповіді
145. Інвестиції – це:
а) довгострокові вкладення грошей, майнових та інтелектуальних цінностей в матеріальні та нематеріальні активи, корпоративні права та цінні папери з метою отримання прибутку або соціального ефекту;
б) витрати матеріальних, фінансових й інтелектуальних ресурсів з метою отримання доходу;
в) грошові кошти, вкладені в об’єкт розвитку;
г) немає правильної відповіді
146. Коефіцієнт вибуття основних фондів – це:
а) відношення вартості основних фондів, що вибули, до середньорічної вартості всіх фондів;
б) відношення вартості вибулих основних фондів до вартості всіх фондів на кінець року;
в) відношення вартості вибулих основних фондів до вартості всіх фондів на початок року;
г) немає правильної відповіді
147. Початкова вартість основних виробничих фондів включає:
а) витрати на модернізацію та капітальний ремонт;
б) амортизаційні відрахування;
в) витрати на демонтаж устаткування;
г) немає вірної відповіді
148. На підставі якої класифікаційної ознаки підприємство визначається як комерційне:
а) мета й характер діяльності;
б) форма власності майна;
в) правовий статус і форма господарювання;
г) немає вірної відповіді.
149. Норма амортизації – це:
а) розмір відрахувань у відсотках від балансової вартості;
б) втрата частини вартості основних фондів під впливом НТП;
в) величина, що дорівнює терміну експлуатації основних виробничих фондів;
г) немає правильної відповіді
150. Фонди обігу – це:
а) відносини, що відображують процес кругообігу тих грошових коштів, які забезпечують авансування оборотних фондів та фондів обігу;
б) співвідношення між окремими елементами оборотних активів, виражене у процентах;
в) кошти, що обслуговують процес реалізації;
г) немає правильної відповіді
               

 
Данная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал