Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ФИЗИКА пәнінен емтихан сұрақтарының тізімі

 

 

1. Материалдық нүкте дегеніміз – есептің берілген шартында ...

 

2. Қозғалыстағы дене жылдамдығының бірлік уақытта модулі бойынша өзгеруін сипаттайтын физикалық шама ...

 

3. Дененің сызықтық және бұрыштық жылдамдықтары арасындағы байланыс:

 

4. Тыныштық күйден қозғала бастаған дененің үшінші секундтың аяғындағы жылдамдығы 3м/с. Қозғалыс басынан қанша уақыт өткенде дененің жылдамдығы 9м/с болады?

 

5. Автомобиль жолдың бірінші жартысын 100 км/сағ жылдамдықпен, ал екінші жартысын 60 км/сағ жылдамдықпен өтті. Автомобильдің орташа жылдамдығы:

 

6. Горизонтқа бұрыш жасай лақтырылған дене траекториясының ең жоғарғы нүктесінде үдеу қалай бағытталады?

 

7. Радиусы 12 м болатын шеңбер жасап қозғалған дененің орын ауыстыруын анықтаңыз.

 

8.Нүкте қозғалысының теңдеуі: x=4-6t+t3, 0,5 c уақыттағы оның үдеуі:

 

9. Берілген формула a = v2/r қандай шаманы анықтайды ?

 

10. Нормаль үдеудің дәлірек анықтамасын көрсетіңіз

 

11. Нормаль үдеудің бағыты қалай бағытталады ?

 

12. Тыныштықта тұрған дене жылдамдығын 5 с уақыт ішінде 10 м/с-қа жеткізді. Үдеуі қандай ?

13. Х осінің бойымен қозғалған дененің жылдамдығы уақыт бойынша v=10+4t заңымен өзгереді, 5 с өткеннен соң орташа жылдамдығы неге тең?

14. Қатты дененің айналмалы қозғалысы үшін Ньютонның екінші заңы қалай жазылады ?

 

15. Ауырлық күшінің формуласын көрсетіңіз ?

 

16. Ньютонның үшінші заңы қай санақ жүйесінде орындалады?

 

17. Тарту күші 100 Н-ға тең ракета 10 м қашықтыққа орын ауыстырады, осы кездегі ракета қозғалтқышының жұмысын анықтаңыздар.

 

18. Радиусы 12 м болатын шеңбер жасап қозғалған дененің орын ауыстыруын анықтаңыз. 

19. Екеуі де вектор болатын физикалық шамаларды көрсетіңіз.

 

20. Потенциалдық энергия:

 

21. Дененің кинетикалық энергиясы 100 Дж және импульсі 40 кг·м/с. Дененің массасы неге тең?

 

22. Адам бір минутта 100 қадам жасайды. Қадамның ұзындығы 60 см. Адамның қозғалыс жылдамдығын м/с – пен анықтаңыздар.

 

23. Мына тендеумен берілген дене қозғалысының үдеуін анықтаңыздар X=20+2t - 4.5t2

 

24. Проекциялары vх = 4 м/с, vу = 1 м/с жылдамдықтың модулі қандай?

 

25. Материалық нүктенiң жүрген жолының сол жолды жүруге кеткен уақытына қатынасын ...

деп атайды.

26. Массасы m дене көлбеу жазықтықта тыныш тұр. Жазықтық горизонтпен α бұрышын жасайды. Үйкеліс коэффициенті-µ. Жазықтық жағынан денеге әсер ететін үйкеліс күшінің шамасы:

 

27. Денеге басқа денелер тарапынан болатын әсер етуші шама қалай аталады ?

 

28. Цилиндрдің инерция моменті.

 

29. Берілген теңдеу көмегімен жылдамдық теңдеуін жазыңыз S = 0.1 t + 0.2 t2

 

30. Орын ауыстыру дегеніміз не?

 

31. Үйкеліс күшінің теңдеуі: 

32. Дене импульсінің формуласы:

 

33. Нүктенің қозғалыс теңдеулері х=3t, y=t2 түрінде берілген. t=2 c кезіндегі нүктенің жылдамдығын анықтаңыз.

 

34. Жүрілген жол деген не?

 

35. Қандай заң берілген S mv =Const.

 

36. Массасы 0,6 кг дене радиусы 10 см шеңбер жасап қозғалады. Дене шеңберді толық 3 рет айналғандағы орын ауыстыруы неге тең болады?

 

37. Қандай қозғалыста дененің жылдамдығы шамасы жағынан тұрақты болады ?

 

38. Қозғалыс теңдеуі берілген S =20 t+0.2t2 . Осындағы 20 саны нені көрсетеді ?

 

39. Массасы 0,5 кг дене 4 м биіктіктен 8 м/с2 үдеумен құлаған. Дененің импульсінің өзгерісі қандай?

 

40. Қандай жағдайда дененің потенциалдық энергиясы Жерге қатысты тұрақты болып қалады, ал кинетикалық энергиясы өзгереді?

 

41. Ньютонның 2-заңы басқаша қалай айтылады ?

 

42. Инерция моменті 50 кг×м2 болатын денеге 400 Н×м күш моменті әсер етеді. Дене қандай бұрыштық үдеумен айналады ?

 

43. Дененің бір нүктесіне 3 Н және 4 Н екі күш түсірілген. Осы күштердің арасындағы бұрыш p/2. Осы күштердің тең әсерлі күшінің модулін табыңыз.

 

44. Дене көкжиекпен 600 бұрыш жасайтын көлбеу жазықтықпен сырғанайды. Үйкеліс коэффициенті 0,2-ге тең. Дененің үдеуі неге тең? (g=10 м/с2).

 

45. Бекітілген осьті айнала қозғалатын дененің кинетикалық энергиясының формуласын көрсетіңіз.

 

46. Егер теміржол вагонының буферінің пружинасын 1 см-ге қысу үшін 30 кН күш қажет болса, оны 4 см-ге қысу үшін қандай күш қажет?

 

47. Штейнер теоремасы үшін жазылған өрнекті көрсетіңіз.

 

48. «Материалдық нүкте өзінің тыныштық күйін немесе бірқалыпты түзу сызықты қозғалысын сыртқы күштер әсер еткенше сақтайды». Бұл:

 

49. Үйкеліс күшінің формуланы көрсетіңіз.

 

50. Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің инерттілік өлшемі …. деп аталады.

 

51. Бұрыштық жылдамдығы 0,5 с-1, айналып тұрғын маховикті тоқтату үшін қандай жұмыс жасау керек? Маховиктің айналу өсіне қатысты инерция моменті 4·10-4 кг·м2.

 

52. Дене радиусы R=4м болатын шеңбер бойымен v = 6 м/с жылдамдықпен бірқалыпты айналады. Дененің үдеуін анықтаңыз.

 

53. Тас 80 м биіктіктен еркін құлады. Тастың түсу уақытын анықтаңыздар.

 

54. Ньютонның екінші және үшінші заңдары:

 

55. Деформацияланған дененің потенциалдық энергиясы:

 

56. Тангенциал үдеудің бағыты қалай бағытталады ?

 

57. Егер бастапқы жылдамдығы 1 м/с екенін ескеріп, 1 с-та жылдамдығын екі есе арттырса, массасы 1 кг денеге қандай күш әсер етеді?

 

58. Дененің инерттілігін анықтайтын шама:

 

59. Консервативті күш дегеніміз:

 

60.Айналып тұрған дененің айналу осіне қатысты импульс моменті есептелетін өрнек:

 

61.Бұрыштық жылдамдық:

 

62. Қозғалыс теңдеуі S = 15t-0,4t2 берілген дене жылдамдығының өрнегі:

 

63. Бастапқы жылдамдығы 36 км/сағ автомобиль бір қалыпты қозғала отырып, 20 c өткен соң тоқтады. Автомобильдің үдеуін және тежелу уақыты ішінде жүрген жолын табыңыз.

 

64. Динамиканың негізгі теңдеуін көрсетіңіз.

 

65. Материалдық нүктенің инерция моменті.

 

66. Дене 100 метр жолды 10 секундта өтті. Жолдың алғашқы 6 метрін 2 секунд ішінде өтті, содан кейін тоқтап 3 секунд бойы тұрды. Оның осы жолдағы орташа жылдамдығы қандай?

 

67. Берілген санақ жүйесінде қозғалыстағы материалдық нүктенің жүріп өткен сызығы не деп аталады?

 

68. Келтірілген өрнектердің қайсысы ілгерілемелі қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі болып табылады?

 

69. Тұрақты 2 рад/с бұрыштық жылдамдықпен айналып тұрған дөңгелектің шетіндегі нүктелердің сызықтық жылдамдығы 40 м/с. Дөңгелектің радиусы:

 

70. Массасы 2 кг денеге 30 Н және 40 Н екі күш әсер етеді. Егер күштер өзара 900 бұрыш жасаса, дененің үдеуі қандай болады?

 

71. Насос двигателі 10 минут ішінде 20 м3 суды 6 м биіктікке көтерді. Двигательдің қуатын анықтаңыздар (g = 9,8 м/с2).

 

72. Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы- ...

 

73. Дене 15 м/с жылдамдықпен жоғары вертикаль лақтырылған. Ол қандай жылдамдықпен жерге түседі? Ауаның кедергісін ескермеңіз.

 

74. Серпімді деформацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде оның потенциалдық энергиясы қалай өзгереді?

 

75. Берілген теңдеу қалай аталады?

 

76. Тербеліс периодын 4 есе азайтқанда толқын ұзындығы қаншаға өзгереді?

 

77. Келтірілген сурет бойынша қисық сызықты үдемелі қозғалыстағы материалдық нүктенің толық үдеуінің бағытын көрсетіңіз. Қозғалыс сағат тілі бағытымен.

1 5

 

2 3 4

78. Дене белгілі бір биіктіктен құлады. Жерге құлаған кезде оның жылдамдығы 30 м/с болды. Дене қандай биіктіктен құлағанын анықтаңыз.

 

79. Егер денеге әер етуші күштердің векторлық жиыны нольге тең болса, ол қалай қозғалуы мүмкін?

 

80. Дене горизонтқа бұрыш жасай қозғалып барады. Дененің қозғалысы кезінде төменде келтірілген қай шама сақталады? Ауа кедергісі жоқ.

 

81. Жүрілген жолы S, айнымалы күштің жасайтын жұмысы неге тең (FS -күштің қозғалыс бағытындағы проекциясы)?

 

82. Дененің инерттілігін сипаттайтын шама:

 

83. Егер шеңбер бойымен бірқалыпты айнала қозғалған дененің сызықтық жылдамдығын қозғалыс барысында 2 есе көбейтсе, онда оның нормаль үдеуі қалай өзгереді? Шеңбердің радиусы өзгермейді деп есептеңіз.

 

84. Жылдамдықтың модулі және бағыты бойынша өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын кинематикалық шама:

 

85. Келтірілген формулалардың қайсысы Ньютонның 2-заңын білдіреді?

 

86. Серпімді деформацияланған дененің деформациясын 2 есе кеміткенде оның потенциалдық энергиясы қалай өзгереді?

 

87. Айналыстағы дененің массасы 2 есе ұлғайып, жылдамдығы 2 есе кемісе, айналу кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

 

88. Механикалық қуаттың халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігін көрсетіңіз.

 

89. Қандай да бір оське қатысты еркін айнала алатын қатты дене үшін Ньютонның екінші

заңы қалай жазылады ?

 

90. Инерттілік дегеніміз не?

 

91. Массасы m және радиусы R біртекті дискінің инерция моменті:

 

92. Дене 2 сағат ішінде 500 кДж жұмыс атқарады. Дененің қуаты қандай ?

 

93. Берілген шамалардың қайсысы Джоульмен өлшенбейді?

 

94. Импульс дегеніміз:

 

95. Қозғалыс мөлшерінің (импульстің) сақталу заңы:

 

96.Тұрақты 2 Н күш әсер ететін дене қозғалысының теңдеуі x = 5+2t2 берілген. Дененің массасы?

 

97. Массасы 2 кг шар 4 м/с жылдамдықпен қозғала отырып, тыныштықта тұрған массасы осындай шарға соқтығысты. Соқтығысу серпімсіз деп алып, шарлардың соқтығысқаннан кейінгі жылдамдықтарын анықтаңыздар.

 

98. Бір қалыпты айналмалы қозғалыс үшін бұрыштық жылдамдық пен бұрыштық үдеудің шамалары қандай болу керек?

 

99. Дененің айналмалы қозғалысы кезінде қандай физикалық шама оның инерттілігі болып табылады?

 

100.Тұрақты жылдамдықпен ұшып бара жатқан ұшақтан жүк тасталған. Ұшаққа байланысты санақ жүйесіндегі тасталынған жүктің траекториясы қандай болады? Ауа кедергісі ескерілмеген.

 

101. Материалдық нүктенің немесе дененің айналмалы қозғалысы кезінде оның инерттілігін сипатайтын шаманы көрсетіңіз.

 

102. Берілген формуланы түсіндіріңіз ? =mgh.

 

103. Массасы 2 т дене қандай күштің әсерінен 0,25 м/с2 үдеу алады ?

 

104. Денеге басқа денелер тарапынан болатын әсер етуші шама қалай аталады ?

 

105. Инерция моменті 50 кг×м2 болатын денеге 400 Н×м күш моменті әсер етеді. Дене қандай бұрыштық үдеумен айналады ?

 

106. Қозғалмайтын нүктеге қатысты күш моментінің формуласы

 

107. Бүкіл әлемдік тартылыс заңын пайдалана отырып, гравитациялық тұрақтының өлшем бірлігін табыңыздар.

108. Келтірілген өрнектердің қайсысы ілгерілемелі қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі болып табылады?

 

109. Берілген формула W = Jw2 /2 қандай шама ?

 

110. Егер дөңгелектің инерция моменті 3 кг·м2 болса, 12 Н·м күш моменті әсерінен қандай бұрыштық үдеумен айнала алады?

 

111. Дененің импульсінің формуласы:

 

112. Массасы 3 т дененің салмағын анықтаңыз.

 

113. Дене 7 м/с жылдамдықпен тік жоғары лақтырылған. Дене 2 м биіктікке көтерілгенде, оның толық энергиясы қалай өзгереді?

 

114. Стерженьнің (шыбықтың) ортасына перпендикуляр оське қатысты инерция моменті.

 

115. Математикалық маятниктің циклдік жиілігінің формуласын көрсетіңіз.

 

116.Мына теңдеуден x=5cos (pt/6+p) материалдық нүктенің тербеліс периодын анықтаңыз.

 

117. Серіппелі маятниктің циклдік жиілігінің формуласын көрсетіңіз.

 

118. Қатаңдығы 2 кН/м серіппеге ілінген 80 кг жүктің тербеліс периоды:

 

119.Мына теңдеуден x=5cos (pt/6+p) материалдық нүктенің тербеліс периодын анықтаңыз.

 

120. Массасы 0,1 г материалдық нүктенің тербелісі x=Acoswt теңдеуімен берілген, мұндағы A=5 см, w=20 с-1. Кері қайтарушы күштің максимал мәні:

 

121. Математикалық маятниктің массасын m есе арттырса, тербеліс жиілігі:

 

122.Тербелістердің дифференциалды теңдеуі х"+0,25π2х=0 түрінде берілсе, өшпейтін гармоникалық тербелістердің периоды неге тең?

 

123. Тербеліс периодын 4 есе азайтқанда толқын ұзындығы қаншаға өзгереді?

124. Материялдық нүкте тербелісі x= теңдеуімен берілген, тербеліс периодты анықтыңыз.

125. Тербеліс периодын 4 есе азайтқанда толқын ұзындығы қаншаға өзгереді?

 

126. Өшетін еркін тербелістердің амплитудасын көрсететін өрнек?

 

127. Өшетін тербелістің дифференциалдық теңдеуінің түрі:

 

128. Толқын неден пайда болады ?

 

129. Мына теңдеуден x=5cos (pt/4+p) материалдық нүктенің тербеліс периодын анықтаңыз.

 

130. Cos немесе Sin заңдары бойынша өтетін тербеліс қалай аталады ?

 

131. Период пен тербеліс жиілігін байланыстыратын теңдеу:

 

132. Жиілігі 1 Гц материалдық нүктенің тербеліс периодын анықтаңыз.

133. Серіппелі маятниктің циклдік жиілігінің формуласын көрсетіңіз.

 

134. Жиіліктері тең бірдей бағытталған екі гармониялық тербелістерді қосқанда ... пайда болады.

135. Материялдық нүкте тербелісі x= теңдеуімен берілген, тербеліс периодты анықтыңыз.

 

136. Сыртқы күштің әсерінен болатын тербеліс ...деп аталады.

 

137. Ұзындықтары бірдей, массаларының қатынасы m1=2m2 болатын математикалық маятниктердің периодтарын салыстырыңыз.

 

138. Теңдеу көмегімен тербелістің амплитудасын анықтаңыз х = 0.54 Cos ( 2 p t + p/2)

 

139.Мына теңдеуден x=5cos (pt/6+p) материалдық нүктенің тербеліс периодын анықтаңыз.

 

140. Периоды 5 секунд болатын тербеліс жиілігі қандай болады ?

 

150. Бірлік уақыт ішінде толқынға перпендикуляр бірлік аудан арқылы толқын тасымалдайтын энергия…. . .деп аталады:

 

151. Қатаңдығы 2 кН/м серіппеге ілінген 80 кг жүктің тербеліс периоды:

 

152.Серіппеге масасы 10 кг жүк ілінген. Егер серіппе 9,8 Н күштің әсерінен 1,5 см-ге созылса, онда жүктің вертикаль тербелісінің периоды қандай?

 

153. Серіппелі маятниктің циклдік жиілігінің формуласын көрсетіңіз.

 

154. Бірлік уақыт ішіндегі толық тербелістер саны ... деп аталады.

 

155. Келесі теңдеу арқылы x = 6 cos (pt+p/2) тербеліс фазасын анықтаңыз.

 

156. Өшетін тербеліс теңдеуі :

 

157. Ұзындығы 1 м-ге тең математикалық маятниктің тербеліс периоды:

 

158. Физикалық маятниктің периодының формуласын анықтаңыздар.

 

159. Берілген газ үшін ср = 14,7·103 Дж/(кг·К), сV = 10,5·103 Дж/(кг·К). Осы газ үшін адиабата көрсеткішін анықтаңыз.

 

160. Бойль-Мариотт заңын көрсетіңіз.

 

161. Изотермиялық процесс үшін жұмыстың формуласы:

 

162. Идеал газ үшін изобаралық процестің формуласын көрсетіңіздер.

 

163. Молекулалардың орташа арифметикалық жылдамдығы:

 

164.Изотермиялық процесс үшін Бойль-Мариотт заңының теңдеуі:

 

165. 1 моль сутегі бар ыдыста қанша сутегі молекуласы бар?

 

166. РV координатасында берілген диаграммасының қандай бөлігі изохоралық процеске сәйкес келеді ?

Р

 

 

2 3 5

0 V

 

 

167. Қай график изохоралық процеске сәйкес келеді?

p 5

V

 

168. Қандай жағдайда атқарылған жұмыс шамасы көп болады?

Р P P

 

10 10 20

 

0 5 15 20 V 0 5 25 V 0 5 20 V

 

169. Адиабата көрсеткішін қалай анықтауға болады?

 

170. Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасы:

 

171. Заттың бір килограмын 1 К-ге қыздыруға қажет жылу мөлшері:

 

172. Изобаралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасы:

 

173. Идеал газдың изохоралық процесс үшін формуласын жазыңыз.

 

174. р,V диаграммасында идеал газдың изотермалары көрсетілген. Осылардың қайсысы ең үлкен температураға сәйкес келеді?

P

V

 

175. Көлемі 3 м3, қысымы 100 кПа, ал температурасы 270С газда қанша молекула бар?

 

176. Карно циклы қандай процестерден тұрады?

 

177. Қыздырғыштың температурасы 500 К. Қыздырғыштан алып отырған әр кДж энергиядан двигатель 350 Дж механикалық жұмыс жасайды. Суытқыштың температурасын табыңыз.

 

178. Қандай процестердің графиктері берілген?

P 1

 

 

T

 

179.Термодинамикалық жүйенің көлемі өзгергенде істелетін жұмысты есептеуге арналған формуланы көрсет.

 

180. Тұрақты массадағы газдың 2 күйі А және В нүктелерімен көрсетілген. Осы күйдегі газ көлемдерін салыстырыңыз.

 

181. Газдың температурасы 27°C болғанда көлемі 6 л болды, ал 77°C болғанда көлемі қандай болады (қысымы тұрақты деп есептеңіз)?

182. Ыдыстағы гелийдің мөлшері 2 моль. Осы ыдыста гелийдің жуық шамамен неше атомы бар? Авогадро тұрақтысы NA=6·1023моль-1.

 

183. Абсолют температурасын 4 есе арттырған кезде газдың орташа арифметикалық жылдамдығы қалай өзгереді?

 

184. Идеал газдың изохоралық процесс үшін формуласын жазыңыз.

 

185. Бір атомды идеал газ қыздырғыштан 2 кДж жылу энергия алды. Егер процесс изохоралық болса, онда газдың ішкі энергиясының өзгеруі неге тең?

 

186.Тұрақты р қысымда газдың көлемі DV ұлғайды. Қандай физикалық шама р·DV көбейтіндісіне тең?

 

187. Газдың температурасы 3 есе кемісе, молекулалардың орташа квадрат жылдамдығы қалай өзгереді?

 

188. Идеал газ үшін изобаралық процестің формуласын көрсетіңіздер.

 

189. Берілген формулалардың қайсысы мына анықтамаға сәйкес келеді: жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясының өсуі мен жүйенің сыртқы денелердің үстінен орындайтын жұмысқа жұмсалады.

 

190. Клаузиус теңсіздігі:

 

191. Су буының қандай массасында молекула саны 3,35·1022 болады?

 

192. Идеал газдың берілген мөлшері 1-күйден 2-күйге (сурет) өтуі кезінде газ көлемі қалай өзгереді?

р

 

 

Т

 

193. Молекулалардың орташа арифметикалық жылдамдығы:

 

194. Изохоралық процесс кезінде азотқа 70 Дж жылу берілді. Азоттың ішкі энергиясын арттыруға қанша жылу кетті?

 

195.Адиабаталық процесс кезінде қандай шарт міндентті түрде орындалады?

 

196.Төменде келтірілген өрнектердің ішіндегі идеал газ күйінің теңдеуі:

 

197. Тұрақты көлемдегі меншікті жылу сыйымдылығы формуласында CV=Ri/2M молекулалардың еркіндік дәрежесін көрсетіңіз.

 

198. Бойль-Мариотт заңы қандай процеске қолданылады ?

 

199. Изобаралық процесс қандай жағдайда өтеді ?

 

200. Бір моль оттегінде қанша молекула бар?

 

201 Молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы:

 

202. Изохоралық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасы:.

 

203. Изотермиялық процесс кезінде идеал газға 5000 Дж жылу берілді. Газдың ішкі энергиясы қаншаға өзгерді?

 

204. Массасы 18 грамм су буында қанша молекула бар?

205. Оттегі О2 молекулалардының еркіндік дәреже санын анықтаңыз:

 

206.Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы:

 

207. Газға 100 Дж жылу берілді және сыртқы күштер 300 Дж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергия өзгерісі неге тең?

 

208. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі.

 

209. Төменде келтірілген формулалардың қайсысы идеал газ молекула-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі болып табылады?

 

210. Қандай процесте газдың ішкі энергиясы өзгермейді?

 

211. Егер V=Const болса, онда қандай процесс өтеді ?

 

212. Изобаралық процестің графигін көрсетіңіз.

P P P V P

 

 

V V Т T T

 

213.Адиабаталық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасы:

214. Мына қатынаспен қандай шаманы анықтауға болады?

215. Нольдік нүктеден h биіктікке көтерілген дене үшін, ауырлық күшінің жұмысын анықтаңыздар.

 

216. Суретте горизонтқа бұрыш жасап лақтырылған дененің қозғалыс траекториясы көрсетілген. Траекторияның қай нүктесінде дененің толық механикалық энергиясы максимал мәнге ие болады (ауа кедергісі ескерілмейді)?

2 .

 

h

1 4 3

217 Бір моль идеал газ бастапқы р,V,T параметрімен p=const күйде 3V көлеміне дейін ұлғаяды.Осында газ қандай жұмыс істейді?

 

218. Тұрақты 105 Па қысымдағы бөлмедегі ауаның көлемі 20 дм3 артты. Газ қандай жұмыс жасады?

 

219. Мольдік жылу сыйымдылықты өрнектейтін формуланы көрсетіңіз.

 

220. Екі атомды молекуланың айналмалы қозғалыс үлесіне келетін еркіндік дәреже саны:

 

221. Энтропия ұғымын айқындайтын өрнек:

 

222. Идеал газдың молекула-кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі:

 

223. РV координатасында берілген диаграммасының қандай бөлігі изобарлық процеске сәйкес келеді ?

Р

 

 

2 3 5

0 V

 

224. Гей –Люссак заңын көрсетіңіз.

 

225. Жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің сыртқы күштерге қарсы жұмыс атқаруына жұмсалады. Қандай заң берілген?

226. Изотермиялық процестің графигін көрсетіңіз.

p 1

2

5

 

4 V

 

 

227. Бойль-Мариотт заңын көрсетіңіз.

 

228.Изотермиялық процесс үшін термодинамиканың бірінші бастамасы:

 

229. Карно циклы:

 

230. Көлемі 3 м3, қысымы 100 кПа, ал температурасы 270С газда қанша молекула бар?

 

231. Заттың бір килограмын 1 К-ге қыздыруға қажет жылу мөлшері ?

 

232. Изотермиялық процесс кезінде идеал газға 5000 Дж жылу берілді. Газдың ішкі энергиясы қаншаға өзгерді?

 

233. Ыдыстағы газдың жартысы шығарылып жіберілді. Қалған газдың қысымын 3 есе арттырғанда оның абсалют температурасы қалай өзгереді ?

234. Мына қатынаспен қандай шаманы анықтауға болады?

235. Екі атомды молекуланың айналмалы қозғалыс үлесіне келетін еркіндік дәреже саны:

 

236.Егер қыздырғыштың және салқындатқыштың абсолют температуралары екі есе өскен болса, онда идеал жылу машинсының п.ә.к.-і қалай өзгереді?

237. Мына қатынаспен қандай шаманы анықтауға болады?

238.Тұрақты концентрация кезінде газ қысымы √3 есе өседі. Молекулалардың орташа кинетикалық энергисы

 

239. Идеал газдың адиабата теңдеуін көрсетіңіз:

 

240. Нақты газға арналған теңдеу:

 

241. Газ молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығының ең ықтимал жылдамдыққа қатынасы неге тең?

 

242. Төменде келтірілген формулалардың қайсысымен бір молекуланың массасын анықтауға болады?

 

243. Изохоралық процесс қандай жағдайда өтеді ?

 

244. Молекулалардың ең ықтималды жылдамдығы:

 

245. Қалыпты атмосфералық қысым:

 

246. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі.

 

247.Адиабаталық процеске арналған термодинамиканың бірінші бастамасы:

 

248. Идеал газдың бір молекуласының ілгерлемелі қозғалыс кезіндегі орташа кинетикалық энергиясының формуласы қай өрнекпен өрнектеледі?

 

249. Газға 100 Дж жылу берілді және сыртқы күштер 300 Дж жұмыс жасады. Газдың ішкі энергия өзгерісі неге тең?

 

250. Жүйеге берілген жылу мөлшері жүйенің ішкі энергиясын өзгертуге жұмсалады. Қандай заң берілген?

 

251. Жылу құбылыстары үшін энергияның сақталу заңы:

 

252. Зарядтың сақталу заңының өрнегін көрсетіңіз.

 

253. Электр өрісі үшін суперпозиция принципі:

 

254. Электрон дегеніміз .... элементар бөлшек.

 

255. Өрістің берілген нүктесіндегі зарядтар жүйесінің кернеулігі жекелеген зарядтардың

әр қайсысының кернеуліктерінің векторлық қосындысына тең.

 

256. Берілген заң қалай аталады? Зарядтардың өзара әсерлесу күші сол зараядтардың шамаларының көбейтіндісіне тура, ал олардың ара қашықтығына кері пропорционал.

 

257. Кулон заңының теңдеуі:

 

258. Кулон заңының оқылуын жазыңыз. Кулон заңымен нені есептейміз?

 

259. Электр өрісінің күштік сипаттамасы не?

 

260. Қандай шама электростатикалық өрістің энергетикалық сипаттамасы болып табылады?

 

261. Қандай шама электростатикалық өрістің электрлік сипаттамасы болып табылады ?

 

262. Зарядтардың өзара әсерлесу күші қай заңмен анықталады?

 

263. Электр өрісіндегі заряд потенциалын анықтауға болатын формуланы көрсетіңіз.

 

264. Кернеулігі 50 В/м электр өрісіндегі 5 нКл зарядқа өріс тарапынан әсер ететін күшті анықтаңыз.

 

265. Тұйықталған бет арқылы өтетін электр өрісі кернеулігінің векторлық ағыны осы беттің

ішіндегі зарядтардың алгебралық қосындысын e0-ге бөлгенге тең.

 

266. Электр өрісіндегі заряд потенциалын анықтауға болатын формуланы көрсетіңіз.

 

267. Оқшауланған өткізгіштің электр сыйымдылығының өрнегі:

 

268. Салыстырмалы диэлектр өтімділігі әр түрлі ортаның ...

 

269. Конденсатордың сыйымдылығы 2Ф, астарларындағы потенциалдар айрымы 4 В. Конденсатор заряды:

 

270. Зарядталған конденсатор энергиясының формуласы.

271. Қандай шаманы анықтайтын өрнек берілген

272. Жазық конденсатор сыйымдылығын анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.

 

273. Цилиндр пішінді конденсатор сыйымдылығын анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.

 

274. Сфералық конденсатор сыйымдылығын анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.

275. Қандай шаманы анықтайтын өрнек берілген

276. Қандай шаманы анықтайтын өрнек берілген

277. Қандай шаманы анықтайтын өрнек берілген

278. Қандай шаманы анықтайтын өрнек берілген

279. Қандай шаманы анықтайтын өрнек берілген

280. Электр өрісі кернеулігі мен потенциалы арасындағы байланыс:

 

281. Электр сыйымдылық деген не? Формуласы..

 

282. Бірнеше конденсаторларды параллель жалғағанда конденсаторлар батареясында:

 

283. Бірнеше конденсаторларды тізбектеп жалғағанда конденсаторлар батареясында:

 

284. Өзара әсерелесуші екі зарядттың арақышықтығы 3 есе артса, әсерлесу күші қалай өзгереді?

 

285. Нүктелік зарядтың өріс кернеулігін анықтайтын формуланы эжазыңыз.

 

286. Электр өрісіндегі заряд потенциалын анықтауға болатын формуланы көрсетіңіз.

 

287. Зарядтардың өзара әсерлесуін қандай заңмен анықтауға болады?

 

288. Конденсатор сыйымдылығы қандай параметрлерден тәуелді болады?

 

289. Электр өрісінде электронға 5 мН күш әсер етсе, өріс кернеулігі қандай болады?

 

290. Электр сыйымдылығы 10 пФ оқшауланған өткізгішке 12 в кернеу берсе, заряды қандай болады?

 

291. Өрістің берілген нүктесіндегі зарядтар жүйесінің кернеулігі жекелеген зарядтардың

әрқайсысының кернеуліктерінің векторлық қосындысына тең.

 

292. Анықтамаға сәйкес өріс кернеулігі:

 

293. Электр өрісінің энергиясының тығыздығы:

294. Кернеулігі 70 В/м электр өрісіндегі 7 нКл зарядқа өріс тарапынан әсер ететін күшті анықтаңыз.

 

295. Конденсаторларды тізбектей қосқандағы жалпы электр сыйымдылқ:?

296. Қандай өрнек берілген ?

297. Өткізгіштердің көлденең қимасы арқылы бірлік уақыт ішінде өтетін электр зарядымен

анықталатын скаляр шама...

 

298. Электр тогы деген не?

 

299. Ток тығыздығы деген не? Формуласы.

 

300. Ом заңдарын көрсетіңіз.

 

301. Үш өткізгіш тізбектеп қосылған жағдай үшін дұрыс жауапты көрсетіңіз

 

302. Кедергісі 150 Ом өткізгіш ұштарындағы кернеу 2 В. Осы өткізгіштегі ток күші:

 

303. Электр тогы тығыздығының формуласы:

 

304. Джоуль-Ленц заңы:

 

305. Металдардағы электр тогын тасымалдаушылар ... болады.

 

306. Кедергісі 100 Ом өткізгіш ұшатарындағы кернеу 20 в болса, өткізгіш арқылы қанадй ток өтеді?

 

307. Тізбек бөлігі үшін Ом заңының оқылуын және өрнегін жазыңыз.

 

308. Кедергісі 50 Ом өткізгіш арқылы 0,2 А ток өтеді, оның ұштарындағы кернеу қандай?

 

309. Ұштарындағы кернеуі 24 В болатын өткізгіш бойынан 2 А ток өтеді. Өткізгіш кедергісін анықтаңыз.

 

310. Дифференциалды түрдегі Ом заңы:

 

311. Өткізгіштерді өзара параллель жалғағанда қандай параметрлер барлығында бірдей болады?

 

312. Электр тогы деген не? Тұрақты токқа анықтама беріңіз.

 

313. Бірнеше өткізгіштерді параллель жалғағанда:

 

314. Кедергісі 100 Ом болатын өткізгіш ұштарындағы кернеу 5 В, Осы өткізгіштегі ток күшінің шамасын анықтаңыз (есепті шығарып көрсетіңіз).

 

315. Үш өткізгіш параллель қосылған. Дұрыс жауапты көрсетіңіз

 

316. Кедергісі 100 Ом өткізгіш ұштарындағы кернеу 2 В. Осы өткізгіштегі ток күші:

 

317. Берілген формула қалай аталады ?

318. Өткізгіш ұштарындағы кернеуді 2 есе арттырсақ, ток күші қалай өзгереді?

 

319. Металдың темпертаурасын арттырсақ, кедергі өзгере ме? Өзгерсе, қалай, формуласы?

 

320. Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы...

 

321. Кедергісі 40 Ом өткізгіш бойындағы ток күшінің мәні 0,5 А өткізгіш ұштарындағы кернеуді анықтаңыз.

 

322. Кирхгофтың бірінші ережесі:

 

323. Кирхгофтың екінші ережесі:

 

324. Ток тығыздығының анықтамасын көрсетіңіз.

 

325. Ток тығыздығының анықтамасына сәйкес формуласын көрсетіңіз.

 

326. Ток күшінің анықтамасына сәйкес формуласын көрсетіңіз.

 

327. Біртекті емес тізбек үшін Ом заңының өрнегі.

 

328. Дифференциалды түрдегі Ом заңының өрнегін көрсетіңіз.

 

329. Электр қозғаушы күшінің анықтамасын көрсетіңіз.

330. Қандай шаманы анықтайтын өрнек берілген

331. Қандай шаманы анықтайтын өрнек берілген

332. Қандай шаманы анықтайтын өрнек берілген

333. Қандай өрнек берілген

334. Қандай өрнек берілген ?

335. Қандай заң берілген ?

336. Берілген өрнек қалай аталады ?

337. Өткізгіштерді қалай жалғағанда мына шарт орындалады ?

 

338. Берілген өрнек қалай аталады å Ik Rk = å ek ?

339. Берілген өрнек қалай аталады å Ii = 0 ?

 

340. ЭҚК.-нің анықтамаға сәйкес формуласын көрсетіңіз.

 

341. Тұрақты ток жұмысын анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.

 

342. Тұрақты токтың қуатын анықтайтын өрнекті көрсетіңіз.

 

343. Өткізгіштерді қалай жалғағанда ток күштері барлығында бірдей болады?

 

344. Магнит өрісі қалай пайда болады?

 

345. Бір зарядқа магнит өрісінің әсер күші қалай аталады?

 

346. Радиусы 10 см дөңгелек катушка арқылы 0,2 а ток өтсе, оның центріндегі магнит өрісі кернеулігі қандай болады?

 

347. Магнит өрісінің энергиясы:

 

348. Тогы бар өткізгішке әсер етуші магниттік күш Ампер заңы бойынша:

 

349. Катушкадағы ток шамасы 3 есе артса, магнит өрісі энергиясы қалай өзгереді.

 

350. Магнит өрісін қалай байқауға болады ?

 

351. Индукциясы 50 МтЛ магнит өрісінде перпендикуляр бағытта 0,5 А тогы бар өткізгіш орналасқан. Өткізгіштің қандай ұзындығына күш әсер етеді?

 

352. Индукциясы 0,7 мТл магнит өрісінде оған перпендикуляр бағытта қоғалған электронға әсер етеін күш 50 мН болса, жылдамдығы қандай болады?

 

353. Магнит өрісі тарапынан тогы бар өткізгішке әсер ететін күш қалай аталады?

 

354. Био-Савар-Лаплас заңын өрнектейтін теңдеу:

 

355. Магнит өрісіндегі протонға 5 мН күш әсер еткенде ол 2 м/с жылдамдықпен өріске перпендикуляр бағытта қоғалады. Магнит өрісінің индукциясын анықтаңыз

 

356. Индукциясы 40 мВ/м электр өрісіндегі электронға әсер ететін күшті анықтаңыз.

 

357. Магнит өрісін сипаттайтын шамаларды көрсетіңіз

 

358. Зарядталған бөлшекке әсер етуші Лоренц күші:

 

359. Фарадейдің электромагниттік индукция заңын көрсетіңіз.

 

360. Электр тербелістерін қандай құралдарда аламыз?

 

361. Айнымалы ток деген не?

 

362. Өздік индуцияның электр қозғаушы күші:

 

363. Магнит өрісінің энергиясы 4 есе артқан болса, катушкадағы ток шамасы қалай өзгерген?

 

364. Магнит өрісі арқылы ток тудырып алуға болатын құбылыс ...

 

365. Айнымалы ток теңдеуін жазыңыз.

 

366. Дөңгелек токтың центріндегі магнит өрісін анықтауға болатын формула:

 

367. Магнит өрісі қалай пайда болады? Магнит өрісін сипаттайтын шамаларды атаңыз.

368. Зарядталған бөлшек магнит өрісіне параллель бағытта ұшып кірсе, одан ары қарай қозғалады?

 

369. Зарядталған бөлшек магнит өрісіне перпендикуляр бағытта ұшып кірсе, одан ары қарай қозғалады?

 

370. Зарядталған бөлшек магнит өрісіне сүйір бұрышпен ұшып кірсе, одан ары қарай қозғалады?

371. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің траекториясының радиусы қай өрнекпен анықталады?

 

372. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің траекториясының адымы қай өрнекпен анықталады?

 

373. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің айналыс периоды қай өрнекпен анықталады?

 

374. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшекке Лоренц күші қалай әсер етеді?

 

375. Индкуциясы 2 мТл магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектің кинетикалық энергиясы қалай өзгереді?

 

376. Жарық табиғаты туралы Максвелл теориясы.

 

376. Максвелл теңдеулер жүйесіне кіретін өрнектерді көрсетіңіз.

 

377. Ығысу тогы деген не?

 

378. Фуко тогы деген не?

 

379. Индукциялық ток деген не?

 

380. Құйынды ток деген не?

 

381. Өздік индукцияның анықтамасын көрсетіңіз.

 

382. Ленц ережесін көрсетіңіз.

 

383. Берілген өрнекті атаңыз

384. Берілген өрнекті атаңыз

385. Жарықтың шағылу заңын көрсетіңіз.

 

386. Жарықтың сыну заңын көрсетіңіз.

387. Берілген өрнекті атаңыз .

388. Дифракция жарықтың қандай қасиетін дәлелдейді?

 

389. Дифракция максимум шартын көрсетіңіз.

 

390. Дифракция минимум шартын көрсетіңіз.

 

391. Интерференция максимум шартын көрсетіңіз.

 

392. Интерференция минимум шартын көрсетіңіз.

 

393. Жарық дисперсиясының өрнегін көрсетіңіз.

 

394. Зат дисперсиясы деген не?

 

395. Қалыпты дисперсия деген не?

 

396. Аномаль диперсия деген не?

 

397. Жарық призмадан өткенде болатын құбылыс қалай аталады?

 

398. Комптон эффектсінің өрнегін көрсетіңіз.

 

399. Комптон эффектсінің анықтамасы қайсысы?

 

400. Жарықтың көлденең электрмагнитік құбылыс екендігін қай құбылыс дәлелдейді?

 

401. Екі немесе бірнеше жарық толқындарының қосылуы кезінде бірін-бірі күшейтуі

немесе әлсіретуі қандай құбылыс болады?

 

402. Мына өрнек қалай аталады, яғни қандай заң берілген ?

403. Мына өрнек қалай аталады, яғни қандай заң берілген R=sT4 ?

 

404. Сәйкестікті көрсетіңіз.

1. Стефан-Больцман заңы; 2. Малюс заңы; 3. Вин заңы.

а. ; ә. R=sT4; б. I=Iο cos 2a;

 

405. Протондар саны N = 7, массалық сан А = 17 болса, нейтрондар саны нешеге тең болады?

 

406. Реакция нәтижесінде пайда болған бөлшекті анықтаңыз.

 

407. Реакция нәтижесінде пайда болған элементті анықтаңыз.

 

408. -сәуле деген не?

 

409. -бөлшек деген не?

 

410. -бөлшек деген не?

 

411. ыдырауда элемент қандай өзгеріске ұшырайды?

 

412. ыдырауда элемент қандай өзгеріске ұшырайды?

 

413. Радиоактивті ыдырау заңын көрсетіңіз.

 

414. Орташа өмір сүру уақыты деген не?

 

415. Жартылай ыдырау периодының формуласы.

 

416. Радиоактивті ыдырау заңын көрсетіңіз.

 

417. Малюс заңы қандай құбылыс үшін жазылады?

 

418. Гюйгенс теориясы бойынша жарық дегеніміз ...

 

419. Когерентті жарық толқындары дегеніміз ...

 

420. Интерференция құбылысы деген не?

 

421. Жарық дифракциясы дегеніміз не?.

 

422. Вин заңын көрсетіңіз.

 

423. Жарықтың толқындық қасиетін дәлелдейтін құбылыстарды атаңыз.

 

424. Дифракциялық тор тұрақтысы?

 

425. Өзіне түскен жарық сәулесін толық жұтатын дене қалай аталады?

 

426. Жарықтың корпускулалық қасиетін дәлелдейтін жарық құбылыстарын атаңыз.

 

427. Фотоэффект құбылысы үшін Эйнштейн теңдеуі қандай заң негізінде жазылған?

 

428. Фотоэффект үшін қандай теңдеу қолданамыз?

 

429. Поляризацияланған жарық дегеніміз не?

 

430. Берілген өрнек n = f (l) ... құбылысы үшін жазылған

 

431. Сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі:

 

432. Берілген өрнек I=Iο cos 2 a ... құбылысы үшін жазылған

 

433. Фотон энергиясының формуласы:

 

434. Қандай құбылыс жарықтың толқындық қасиетін анықтайды?

 

435. Фотоэффектің қызыл шекарасы деген не? Қалай анықтайды?

 

436. Поляризацияланған жарықтың табиғи жарықтан қандай айырмашылығы бар ?

 

437. Стефан-Больцман заңының формуласын көрсетіңіз.

 

438. Интерференция құбылысы қандай толқындардан алынады?

 

439. Изобарлар деген не?

 

440. Ядро құрамындағы нейтрондар санын қалай анықтауға болады?

 

441. Ядролық реакциядағы белгісіз изотопты анықтаңыз. 2He3 + 0n1 … + 1He1

 

442. Радиоактивтілік деген не?

 

443. Нейтрондар саны N = 6, массалық сан А = 13 болса, протондар саны:

 

444. Изотоптар деген не?

 

445. Радиоактивті ыдырау заңы :

 

 

446. Масса ақауын есептейтін формула:

 

 

417 Ядроның байланыс энергиясының формуласы:

 

448. Протондар мен нейтрондар қалай аталады ?

 

449. Бериллий 4Ве7 изотопының ядросында неше протон бар ?

 

450. Нуклондар деген не?

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
По курсу в целом | Соотношение государства и права, их историческое развитие

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.18 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал