Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Анатомия модульі бойынша тест сұрақтары


1.Кө мей кіреберісін қ андай анатомиялық қ ұ рылымдар шектейді

A. Мү йіз тә різді шеміршектер

+++ B. ожау-кө мей қ атпарлары (plicae aryepiglotticae)

C. жү зіктә різді шеміршек (cartilagо cricoidea)

D. ожау тә різді шеміршектер (cartilagines arytenoidea)

E. қ алқ антә різді шеміршектер

2.Кең ірдектің бө ліктерін кө рсетің із:

A. бассү йек бө лігі

B. бас бө лігі (pars cranialis)

+++C. кеуде бө лігі (pars thoracica)

D. іштік бө лігі (pars abdominalis)

E. жамбастық бө лігі

3. Ө кпе тү бірін тү зетін негізгі анатомиялық қ ұ рылымдарды кө рсетің із:

A. альвеолалық қ апшық тар

B. альвеолалық жолдар

+++C. негізгі бронх (brоnchus principalis)

D. сегменттік бронхтар

E. ү лестік бронх

4. Оң ө кпе қ ақ пасында ең жоғ ары орналасқ ан анатомиялық қ ұ рылымды кө рсетің із:

A.ө кпе артериясы

B.ө кпе веналары

C.нервтер

+++D. бронхтар

E. лимфа тү йіні

5. Ацинусты қ ұ руғ а қ атысатын қ ұ рылымды кө рсетің із:

A.ү лесшелік бронхтар

+++B. тыныстық бронхиолалар (br. respiratorii)

C. субсегменттік бронхтар

D. ү лестік бронхтар

E. сегменттік бронхтар

6. Соң ғ ы бронхиолалардың қ абырғ асында болмайды:

+++A. шеміршектер

B. кірпікшелі эпителии

C. шырышты бездер

D. бірың ғ ай салалы бұ лшық еттік элементтер

E. шырышты қ абық

7. Оң жоғ арғ ы ү лестік бронх қ анша бронхқ а бө лінеді

A.екі

+++B. ү ш

C. тө рт

D. бес

E. он

8. Оң ө кпенің ортаң ғ ы ү лесінде қ анша сегмент бар

+++A. екі

B. ү ш

C. тө рт

D. бес

E. он

9. Сол ө кпенің жоғ арғ ы ү лесінде қ анша сегмент бар

A.екі

B.ү ш

C.тө рт

+++D. бес

E. он

10.Оң ө кпенің тө менгі ү лесінде қ анша сегмент бар

A.екі

B.ү ш

C.тө рт

+++D. бес

E. он

11. Ауа мен қ анның арасында газ алмасу ө тетін ө кпенің қ ұ рылымдық элементтерін кө рсетің із:

A. негізгі бронхтар

+++B. кө піршіктер (alveoli pulmonis)

C. ү лестік бронхиолалары

D. ү лесшелік бронхтар

E. сегменттік бронхтар

12. Негізгі бронхтар қ ай кө кірекаралық қ а жатады:

A. артқ ы

B. алдың ғ ы

C. жоғ арғ ы

+++D. ортаң ғ ы

E. тө менгі

13. Париеталды ө кпеқ аптың бө ліктерін кө рсетің із:

+++A. қ абырғ алық (pars costalis pleurae)

B. омыртқ алық (pars vertebralis pleurae)

C. ө кпелік

D. жү ректік

E. тө стік

14. Тыныс алу жү йесiнiң тө менгi тыныс алу жолдарына кiретiн бө лiктерiн кө рсетiң iз

+++A.кө мекей

B.жұ тқ ыншақ тың ауыз бө лiгi

C.жұ тқ ыншақ

D.жұ тқ ыншақ тың мұ рын бө лiгi

E.мұ рын қ уысы

15. Аталғ ан анатомиялық қ ұ рылымдардың қ айсысы тө менгi мұ рын жолымен қ атынасады

A.торлы сү йектiң ортаң ғ ы ұ яшық тары

+++B.кө зжас-мұ рын ө зегi

C.жоғ арғ ы жақ сү йек қ ойнауы

D.тор сү йектiң артқ ы ұ яшық тары

E.маң дай қ ойнауы

16. Аталғ ан анатомиялық қ ұ рылымдардың қ айсысы ортаң ғ ы мұ рын жолымен қ атынасады

+++A.маң дай қ ойнауы

B.тор сү йектің артқ ы ұ яшық тары

C.сынатә рiздi қ ойнау

D.кө зұ я

E.бассү йек қ уысы

17. Кө мей қ андай қ ызмет атқ арады

+++A.дауыс шығ ару

B. қ ан тү зу

C.тіректік

D.иммундық

E.эндокриндi

18. Кө мей қ арыншасын шектейтiн анатомиялық қ ұ рылымдарды кө рсетiң iз

A.сына тә різді шеміршек

+++B.дауыс қ атпары

C.ожау-кө мей қ ақ пашығ ы байламы

D.ожаутә рiздi шемiршек

E.қ алқ аншатә різді шеміршектер

19. Кө мейдiң тақ шемiршектерiн атаң ыз

A.ожаутә рiздi шемiршек

+++B.жү зiктә рiздi шемiршек

C.сынатә рiздi шемiршек

D.мү йiзшетә рiздi шемiршек

E.сесмойдалық

20. Жү зiктә рiздi шемiршектiң доғ асы қ ай жақ қ а қ арай бағ ытталғ ан:

+++A.алғ а қ арай

B.артқ а қ арай

C.жоғ ары

D.тө мен

E.латералді

21. Кең iрдек айрығ ы (бифуркациясы) қ ндай анатомиялық қ ұ рылымдардың тұ сында орналасқ ан

A.тө с сү йектiң бұ рышы

+++B.Y-шi кеуде омыртқ асы

C.тө с сү йектiң мойындырық тiлiгi

D.қ олқ а доғ асының жоғ арғ ы жиегi

E.II –кеуде омыртқ асы

22. 2-сементке бө лінетін ө кпенiң ү лесін кө рсетің із

A.оң ө кпенiң тө менгi ү лесi

+++B.оң ө кпенiң ортаң ғ ы ү лесi

C.сол ө кпенiң тө менгi ү лесi

D.оң ө кпенiң жоғ арғ ы ү лесi

E.сол ө кпенiң жоғ арғ ы ү лесi

23. Мұ рынның шырышты қ абығ ы қ андай қ ызмет атқ арады:

A.газ алмасу

B.эндокриндік

C.қ ан тү зу

+++D.тазарту

E.дыбыс тү зу

24. Кө мей арт жағ ынан қ андай анатомиялық қ ұ рылыммен жанасады

A.тіласты бұ лшық еттері

B.қ алқ анша безі

+++C.жұ тқ ыншақ

D.мойын шандырының омыртқ аалды табақ шасы

E.ө ң еш

25. Сол жағ ымен салыстырғ анда оң жақ ө кпенің қ андай ерекшеліктері бар

+++A.кең деу жә не қ ысқ а

B.ұ зындау

C.тарлау

D.иереленген

E.жоғ арылау

26. Ө кпедегі іncіsura cardіaca орналасқ ан жерді кө рсетің із

A.оң ө кпенің артқ ы жиегі

+++B.сол ө кпенің алдың ғ ы жиегі

C.сол ө кпенің тө менгі жиегі

D.оң ө кпенің тө менгі жиегі

E.оң ө кпенің алдың ғ ы жиегі

27. Аrbor alveolarіs (ацинус) тү зуге қ атысатын қ ұ рылымдарды кө рсетің із:

A.негізгі бронхтар

B.бронхтар

C.ү лестік бронхтар

+++D.альвеолдық қ апшық тар

E.сегменттік бронхтар

28. Оң жақ ө кпе ұ шының дене бетіне проекциясын кө рсетің із

A.тө стен 3-4 см. жоғ ары

B.IІІ-мойын омыртқ асының қ ылқ ан ө сіндісі дең гейінде

C.І-қ абырғ адан 5-6 см. жоғ ары

+++D.бұ ғ анадан 2-3 см. жоғ ары

E.І қ абырғ а дең гейінде

29. Қ андай қ ұ рылымдар тармақ талғ анда тыныс бронхиолдары пайда болады

A.bronchі segmentales

B.ү лесшелік бронхтар

+++C.соң ғ ы бронхиолдар

D.bronchі lobares

E.сегменттік бронхтар

30. Оң ө кпеде қ анша ү лес бар:

A.екі

+++B.ү ш

C.тө рт

D.бес

E.он

31. Сол ө кпеде қ анша ү лес бар:

+++A.екі

B.ү ш

C.тө рт

D.бес

E.он

32. Оң ө кпеде қ анша сегмент бар: A.екі

B.ү ш

C.тө рт

D.бес

+++E.он


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.