Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст навчання читання на початковому ступені
(за Г.В.Роговою та І.М.Верещагіною. 2000)

 

Лінгвістичний складник Психологічний складник Методологічний складник
Букви Навички читання вголос і мовчки Уміння Вміння
Букво-сполучення • слів ■ антиципації ■ читати за ключовими словами
Слова ■словосполучень ■ виділення головного ■ користуватися транскрипцією при читанні
Словоспо­лучення ■ речень ■ скорочення ■ користуватися довід­ковим апаратом
Речення ■ тексту ■ інтерпретації ■ здійснювати мовну і контекстуальну здогадку

 

 

Навчання читання є складним і тривалим процесом, у якому розрізняють три основні стадії:

1.формування техніки читання;

2.навчальне читання;

3.зріле читання.

1.3. Ця стадія характерна для початкового і середнього етапів навчання і передбачає формування автоматизмів розпізнавання букв, буквосполучень та графічних образів цілих слів, словосполучень. Сформовані автоматизми згодом складають основу навичок читання.

На початковому етапі основною формою читання є читання уголос, яке є важливим засобом навчання читання про себе/ мовчки. Методисти (Г.В. Рогова та ін.) умовно виділяють два періоди в навчання читання уголос - дотекстовийітекстовий.

Метадотекстового періоду - засвоєння первинної матерії, тобто графіки нової (іноземної) мови, оволодіння буквено-звуковими зв'язками, читання окремих слів, словосполучень, простих речень. Важливим завданням цього періоду є розвиток навичок правильного озвучування слів та інтонаційного оформлення речень з точки зору їх логічного членування. Читання уголос допомагає зміцнити вимовний аспект, який є спільним для всіх видів МД.

На цьому етапі навчання техніки читання букви вводяться поступово - спочатку декілька приголосних та голосна, з якими можна скласти односкладові слова. Засвоївши зв'язок буква-звук, учні самостійно читають слова уголос, виконують вправи на звуко-буквений та буквено-звуковий аналіз, що сприяє зміцненню графемно-фонемних зв'язків при читанні.

З метою кращого засвоєння особливостей графіки іноземної мови, що вивчається, дуже корисним є прийом "друкування" - написання букв та слів у друкованому варіанті.

Дотекстовий період триває доти, доки учні читають окремі елементи тексту: слова, словосполучення та речення, не об'єднані ситуативно.

Читання простих, але зв'язних текстів відбувається в текстовийперіод. Його мета - навчити учнів одночасно сприймати і розуміти зміст тексту, не відволікаючи уваги на технічний бік читання. Цей рівень досягається в результаті систематичної тренувальної роботи з текстом: читати можна навчитися лише шляхом читання. 

Етапи навчання читання

 

І етап II етап ІІІ етап
Мета етапу -
оволодіння графікою та орфографією оволодіння мовленнєвими навичками читання оволодіння вміннями читання

 

 

Система вправ для навчання читання

 

 

 

 

1 група II група III група
Вправи для формування Вправи для розвитку умінь читання
навичок техніки читання мовленнє­вих навичок читання
Вправи на впіз­навання і розріз­нення графем Вправи на встановлення і реалізацію графемно-фонемних відповідностей
Некомунікативні рецептивні вправи на: ■ упізнавання, ■ розрізнення, ■ групування, ■ розташування. Некомунікативні й умовно-комунікативні рецептивні і репродуктивні вправи на: ■ озвучування, ■ називання, ■ написання, ■ читання ізольованих слів, ■ читання словосполучень, ■ прогнозування форми слова. ■ вправи для формування лексичних навичок читання; ■ вправи для формування граматичних навичок читання. ■ вправи, які готують до читання текстів; ■ вправи з навчання читання текстів.

Вправи для навчання читання

 

Вправи для формування мовленнєвих навичок читання     Вправи для розвитку вмінь читання
Мета - підготувати учнів до читання текстів Мета - вчити читати тексти
Мета - формування лексичних навичок читання Мета - формування граматичних навичок читання ■ на синтагматичне членування речень ■ на інтонаційне оформлення речень ■ на розширення поля читання ■ на збільшення швидкості сприймання тексту ■ з розумінням основного змісту ■ з повним розумінням змісту ■ з пошуком інформації

 1.4.а) Серед вправ, що формують навички техніки читання, слід насамперед назвати такі:

¨ Читання хором за вчителем(диктором). Вправи цього типу будуються лише на знайомому матеріалі. Таке читання формує у учнів також уміння членувати речення на синтагми, правильно інтонувати їх, розставляти фразові наголоси тощо.

¨ Самостійне читання хором.Всі учні одночасно читають один текст. Учитель керує читання, постукуючи олівцем по столу Слова і прості речення тут читатимуть всі учні, навіть найслабші.

¨ Самостійне індивідуально- масове читання.Учні незалежно один від одного одночасно напівголосно або голосно читають текст. Для такого читання пропонують лише тексти, в яких учні, на думку вчителя, не робитимуть помилок, або такі, що вже читалися на попередніх уроках.

¨ Індивідуальне читання. Вумовах уроку нераціонально часто вдаватись до цього виду читання, його доцільно пропонувати як домашнє завдання* з метою розвитку швидкості читання. Індивідуальне читання вголос є також засобом контролю.

(* На думку Вишневського. Інші методисти дотримуються протилежної думки - вчитись читати на початковому етапі можна лише на уроці під контролем вчителя, тому домашнє завдання типу "прочитати текст" буде малоефективним.)

б) Читання в класівключає кілька кроків:

1.перевірка знання заданих на попередньому уроці виразів. Включення їх у фонетичну зарядку.

2.Пред'явлення задачі. В інструкції визначається форма виконання ( усно, письмово, якою мовою), а також підкреслюється доцільність швидкого виконання задачі.

3.Власне читання. Бажано забезпечити повну самостійність виконання.

4.Перевірка прочитаного то оцінювання. Учні здають виконані задачі.

5.Озвучення тексту. Якщо дозволяє час, це варто робити на тому ж уроці. Перший раз текст може прочитати вчитель. Його можна прослухати також в аудіо запису. Повторення читання має супроводжуватись аналізом граматичних форм тощо.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал