Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Мета та завдання курсу
1.1 Мета вивчення дисципліниполягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенції для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

1.2 Компетенції, які формуються у процесі засвоєння дисципліни

Основні професійні компетенції

Засвоївши програму навчальної дисципліни «Охорона праці в галузі» спеціалісти (магістри)за відповідними напрямами підготовки, спеціальностями та спеціалізаціями мають бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог охорони праці та володіти такими основними професійними компетенціями з охорони праці:

у науково-дослідній діяльності:

· готовність застосовувати сучасні методи дослідження і аналізу ризиків, загроз і небезпек на робочих місцях та виробничих об’єктах;

· здатність поставити завдання та організувати наукові дослідження з визначення професійних, виробничих ризиків, загроз на робочих місцях.

у технологічній діяльності:

· обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);

· участь у проведенні розслідування нещасних випадків, аварій та професійних захворювань;

· розробка та проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків, з ліквідації наслідків аварій на виробництві.

в організаційно-управлінській діяльності:

· впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;

· здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці при виконанні виробничих та управлінських функцій;

· здатність до організації діяльності виробничого колективу з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці;

· управління діями щодо запобігання виникненню нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві;

· впровадження ефективного розподілу функцій, обов’язків і повноважень з охорони праці у виробничому колективі.

у проектній діяльності:

· розробка і впровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування зразків техніки і робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень в галузі охорони праці.у педагогічній діяльності:

· розробка методичного забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці.

у консультаційній діяльності:

· надання допомоги та консультації працівників з практичних питань безпеки праці;

· готовність контролювати виконання вимог охорони праці в організації.

 

Навчально-тематичний план

 

Назва тем    
Всього Лекц. Практ. Індивід. заняття СРС Форма контролю  
 
4.1.Міжнародні норми в галузі охорони праці 4.2.Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі 4.8Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці 8,5 0,5 ТЗ, ІЗ  
4.3.Система управління охороною праці в організації 4.4.Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків 4.9.Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві 8,5     0,5 ТЗ, ІЗ  
4.6.Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях 6,5 0,5 - ТЗ, ІЗ  
4.5.Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності 8,5 0,5 ТЗ, ІЗ  
4.7.Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах   0,5 0,5 ТЗ, ІЗ  
Разом: іспит  

 

3. Зміст дисципліни за темамиТема 1. Міжнародні норми в галузі охорони праці

Соціальне партнерство (соціальний діалог) в охороні праці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпечення охорони праці. Соціальний діалог в Європейському Союзі.

Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Визначення та основні принципи соціальної відповідальності. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Стандарт SA 8000 «Соціальна відповідальність». Міжнародний стандарт ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». Вимоги до забезпечення охорони праці в структурі соціальної відповідальності.

Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці. Рамкова директива 89/391/ЄС «Про введення заходів, що сприяють поліпшенню безпеки та гігієни праці працівників».

Трудові норми Міжнародної організації праці. Конвенції та Рекомендації МОП. Основні Конвенції МОП в галузі охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва. Організація об’єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров’я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. Європейський Союз. Співдружність незалежних держав.

Тема 2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі

Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці. Галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Положення про організацію системи управління охороною праці в галузі.

Тема 3. Система управління охороною праці в організації

Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП). Забезпечення функціонування та побудова СУОП в організації. Положення про СУОП, структура та зміст його розділів.

Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Політика в галузі охорони праці. Планування. Впровадження і функціонування СУОП. Перевірки і коригувальні дії. Аналіз з боку керівництва.

Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП.

Планування заходів з охорони праці. Види планування та контролю стану охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

Галузеві системи управління охороною праці. Мета та принципи функціонування. Організаційна та функціональна структури СУОПГ.

Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків.

Загальні положення та визначення. Мета та завдання розслідування нещасних випадків. Обов’язки роботодавця щодо розслідування нещасних випадків. Обставини, за яких проводиться розслідування.

Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом.

Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Розслідування нещасних випадків. Спеціальне розслідування нещасних випадків. Розслідування професійних захворювань. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, основні документи.

Розслідування та облік аварій. Розслідування інцидентів та невідповідностей.

Особливості розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру.

Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань. Розподіл травм за ступенем тяжкості. Методи дослідження виробничого травматизму.

Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності

Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Загальні вимоги безпеки в галузі. Вимоги безпеки під час експлуатації основного технологічного обладнання, при підготовці сировини та при виробництві продукції. Вимоги безпеки до розміщення обладнання та утримання робочих місць. Забезпечення безпеки контрольно-вимірювальних приладів, автоматизованих систем управління, сигналізації та зв'язку.

Вимоги до санітарного контролю за станом повітря робочої зони. Вимоги до засобів індивідуального захисту.

Особливості заходів електробезпеки на підприємствах галузі.

Вимоги безпеки до виробничих і допоміжних приміщень. Утримання території підприємств галузі. Особливості охорони праці при ремонтних роботах, під час вантажно-розвантажувальних робіт. Вимоги безпеки праці під час експлуатації систем опалення, вентиляції і кондиціювання повітря.

Вимоги до працівників певних категорій і порядок допуску їх до роботи.

Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці в галузі. Шкідливі хімічні речовини, біологічні чинники, виробничий пил. Вібрація, шум, інфразвук, ультразвук. Виробничі випромінювання. Мікроклімат робочої зони.

Важкість праці: Динамічні, статичні навантаження. Напруженість праці. Увага, напруженість аналізаторних функцій, емоційна та інтелектуальна напруженість, монотонність праці.

Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях

Вимоги безпеки до лабораторних приміщень та обладнання для наукових досліджень.

Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Наукова база охорони праці. Національний науково-дослідний інститут промислової безпеки та охорони праці, галузеві науково-дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці галузевих науково-дослідних інститутів. Кафедри охорони праці та інші підрозділи вищих навчальних закладів.

Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональні програми.

Аналіз професійного та виробничого ризиків. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності. Мета і методи аналізу. Використання статистичної звітності і актів розслідування нещасних випадків і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму. Автоматизовані системи управлінні охороною праці, обліку, аналізу та дослідження травматизму.

Тема 7.Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

Класи виробничих та складських приміщень по вибуховій та пожежній небезпеці. Вогнестійкість будівельних конструкцій і матеріалів.

Протипожежні перешкоди. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. Пожежна безпека технологічного устаткування, електрообладнання, систем опалення, вентиляції. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання.

Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.

Тема 8. Державний нагляд і громадський контроль
за станом охорони праці

Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

Тема 9. Соціальне страхування від нещасного випадку
та професійного захворювання на виробництві

Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування.

Суб’єкти та об’єкти страхування. Види страхування. Страховий ризик і страховий випадок. Фонд соціального страхування від нещасних випадків. Правління Фонду. Виконавча дирекція Фонду. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати. Обов’язки та права суб’єктів страхування
від нещасних випадків. Обов’язки Фонду. Права та обов’язки застрахованої особи. Права та обов’язки роботодавця як страхувальника.

4. План лекційних занять

Тема, години Питання до розгляду Матеріали візуального супроводження ТЗН
Міжнародні норми в галузі охорони праці. Нормативно-правові основи охорони праці у галузі Система управління охороною праці в організації   1.Соціальне партнерство (соціальнийдіалог) в охороніпраці. Соціальне партнерство як принцип законодавчого та нормативно-правового забезпеченняохоронипраці. Соціальнийдіалог в ЄвропейськомуСоюзі. 2.Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці.ОсновніКонвенції МОП в галузіохоронипраці. 3. Законодавчі та нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. 4. Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. 5. Основні вимоги до побудови і функціонування системи управління охороною праці (СУОП).       Слайд 1-7; 12-18; 22-24   ММП
Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві 1.Вимоги до працівниківпевнихкатегорій і порядок допуску їх до роботи. Санітарно-гігієнічнівимоги до умов праці в галузі. 2. Мікрокліматробочоїзони. Важкістьпраці: Динамічні, статичнінавантаження. Напруженістьпраці. Увага, напруженістьаналізаторнихфункцій, емоційна та інтелектуальнанапруженість, монотонністьпраці. 3. Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. 4. Права та обов'язкироботодавця як страхувальника.     Слайд 8-11; 20-22; 25-30     ММП

План практичних занять

Тема, години Питання для обговорення Форма організації заняття Форма поточного контролю Компетенції
Міжнародні норми в галузі охорони праці. Нормативно-правові основи охорони праці у галузі   Законодавча основа Євросоюзу з питань охорони праці. Охорона праці - частина соціальної політики ЄС. Директиви ЄС з охорони праці.Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Основні напрямки співробітництва. Організація об'єднаних націй. Всесвітня організація охорони здоров'я. Міжнародна агенція з атомної енергії. Міжнародна організація праці. Покажчик нормативно-правовихактів з питаньохоронипраці. Галузевіпрограмиполіпшення стану безпеки, гігієнипраці та виробничогосередовища. Положення про організаціюсистемиуправлінняохороноюпраці в галузі.     Дискусія, опитування, аналіз ситуацій, презентація   ТЗ, ІЗ Розуміннящодо міжнародних норм в галузі охорони прац;. нормативно-правової основи охорони праці у галузі   Вміннящодо використання нормативно-правових актів з питань ОП; організувати СУОП на підприємстві в окремої галузі.
Система управління охороною праці в організації. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об'єктах Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях.   Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007. Примірний розподіл функціональних обов'язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Галузевісистемиуправлінняохороноюпраці. Мета та принципифункціонування. Організаційна та функціональнаструктури СУОПГ. Програмиполіпшення стану безпеки, гігієнипраці та виробничогосередовища. Загальнодержавна (національна), галузеві, регіональніпрограми. Забезпечення безпечної евакуації персоналу. Наукова база охорони праці.     Дискусія, опитування, аналіз ситуацій, презентація   ТЗ, ІЗ   Розуміння щодоелементів системи управління охороною праці, міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007. Вміння використовувати на підприємствіПрограмиполіпшення стану безпеки, гігієнипраці та виробничогосередовища. Забезпечити безпечну евакуацію персоналу.  
Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності.   Вимоги до працівниківпевнихкатегорій і порядок допуску їх до роботи. Санітарно-гігієнічнівимоги до умов Важкістьпраці: Динамічні, статичнінавантаження. Напруженістьпраці. Увага, напруженістьаналізаторнихфункцій, емоційна та інтелектуальнанапруженість, монотонністьпраці. праці в галузі. Аналіз умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Загальні вимоги безпеки в галузі. Дискусія, опитування, аналіз ситуацій, презентація ТЗ, ІЗ Розуміння щодо санітарно-гігієнічнівимоги до умовпраці; щодовимог до працівниківпевнихкатегорій і порядок допуску їх до роботи Загальних вимог безпеки в галузі.   Вмінняаналізуватистан умов праці у галузі за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві   Завданнястрахуваннявіднещасноговипадку. Принципи та видистрахування. Суб'єкти та об'єктистрахування. Видистрахування. Страховийризик і страховийвипадок. Фонд соціальногострахуваннявіднещаснихвипадків. Правління Фонду. Виконавчадирекція Фонду. Страховіексперти з охоронипраці, їхфункції і повноваження. Фінансуваннястраховихвиплат, соціальнихпослуг та профілактичнихзаходів. Джерелафінансування Фонду. Страховітарифи. Страховівиплати. Обов'язки та права суб'єктівстрахуваннявіднещаснихвипадків. Обов'язки Фонду. Права та обов'язкизастрахованої особи. Дискусія, опитування, аналіз ситуацій, презентація ТЗ, ІЗ Розуміннящодо принципівтавидівстрахування. Суб'єкти та об'єктистрахування. Видистрахування. Вміння оцінити стан соціального страхування на підприємстві, рівень відшкодування працівникові в разі пошкодження здоров’я.

 

 

5. Карта самостійної роботи студента

з дисципліни «Охорона праці в галузі»

Види самостійної роботи Трудомісткість (годин) Планові терміни виконання Форми контролю Максимальна кількість балів
Денна форма навчання
1 семестр
1. Обов’язкові види СРС
За систематичність і активність роботи на практичних заняттях
1.1.Підготовка до практичних занять Протягом семестру Робота в малих групах
За виконання модульних (контрольних) завдань
1.2. Підготовка до 1-ї модульної контрольної роботи (ПМК-1)   Термін згідно з розкладом занять   Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт
1.3. Підготовка до 2-ї модульної контрольної роботи (ПМК-2)
1.4. Підготовка до 3-ї модульної контрольної роботи (ПМК -3)
За виконання індивідуальних завдань для самостійного опрацювання
1.4. Виконання індивідуального завдання №1 Термін згідно з розкладом занять Захист під час індивідуальних занять
1.5. Виконання індивідуального завдання №2
Разом балів за обов’язкові види СРС 90
2. Вибіркові види СРС
За виконання завдань для самостійного опрацювання
2.1. Аналітичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою Протягом семестру Обговорення результатів проведеної роботи під час індивідуальних занять
2.2. Розробка тестів за заданою тематикою курсу Протягом семестру
Всього      
Разом балів за вибіркові види СРС
Всього балів за СРС у 1-му семестрі
           

5.1 Підсумковий модульний контроль (ПМК)

Об’єктами поточного контролю знань студентів є:

а) систематичність, активність та результативність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни, інтегральним показником чого є рівень засвоєння знань;

б) виконання індивідуальних завдань;

в) участь у конференціях.

ПМК-1 здійснюється за матеріалами 1-9 теми

 

ПМК-1 складається з 2-х завдань:

перше – теоретичні питання (6 питань);

друге – 6 вибіркових тестів.

 

 

Критерії оцінювання ПМК

 

ПМК-1 за 60 - бальною шкалою:

 

– теоретичні питання (6питань) – по 5 балів –30 балів;

– 6 вибіркових тестів – по 5 балів –30 балів.

 

 

5.2 Обов’язкові індивідуальні завдання для самостійної роботи

Компетенції, які формуються у процесі самостійної роботи студентів:

 

Ø Здатність та вміння до пошуку сучасної інформації в інформаційних мережах, наукових виданнях;

Ø Здатність до системного мислення, творчого пошуку;

Ø Вміння провести комплексний аналіз проблеми та здатність до прийняття рішення щодо кола вирішення проблеми;

Ø Вміння виділити сучасні проблеми та основні тенденції використання та розвитку трудового потенціалу суспільства:

Ø Вміння сформулювати висновки та запропонувати заходи щодо більш ефективного використання фізіологічної та психологічної складової трудового потенціалу суспільства;

Ø Вміння підготувати та провести презентацію, захистити завдання у групі;

Ø Здатність до засвоєння нових знань.

Критерії оцінки обов’язкових індивідуальних завдань

Індивідуальне завдання оцінюється за 10-ти бальною системою за такими складовими:

- розкриття теми;

- підготовка доповіді та презентації;

- підготовка, обробка та доповідь додаткової сучасної, закордонної інформації та огляд наукової літератури;

- участь у дискусії та відповіді на додаткові запитання.

 

Теми обов’язкових індивідуальних завдань

Тема. Нормативно-правові основи охорони праці у галузі

1.Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Міжнародні норми соціальної відповідальності. Директиви ЄС з охорони праці.

2. Покажчик нормативно-правових актів з питань охорони праці.

3. Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

 

Тема. Система управління охороною праці в організації

 

1. Елементи системи управління охороною праці, міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007.

2. Примірний розподіл функціональних обов’язків з охорони праці керівників, посадових осіб і фахівців підприємства галузі. Пріоритет функцій забезпечення безпеки. Ефективність функціональної структури СУОП.

3. Планування заходів з охорони праці. Виявлення, оцінка та зменшення ризиків небезпечних подій. Облік і аналіз показників охорони праці. Плани локалізації і ліквідації аварійних ситуацій й аварій. Мета та основні параметри планів. Аналітична та оперативна частини Плану.

4. Інтегровані системи менеджменту в галузі охорони праці. Основні складові інтегрованої системи менеджменту. Функціональні та організаційні особливості.

5. Регіональні системи управління охороною праці, мета, принципи та основні функції. Служби охорони праці місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

 

Тема.Травматизм та професійні захворювання в галузі. Соціальне страхування на виробництві

1. Розслідування та облік нещасних випадків, хронічних професійних захворювань і отруєнь на виробництві. Організація розслідування, склад комісій з розслідування, встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом, основні документи.

2. Розслідування та облік аварій, інцидентів та невідповідностей.

3.Дослідження та профілактика виробничого травматизму. Звітність та інформація про нещасні випадки, аналіз їх причин. Методи дослідження виробничого травматизму. Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики травматизму та професійної захворюваності в галузі.

4. Завдання страхування від нещасного випадку. Принципи та види страхування. Страхові експерти з охорони праці, їх функції і повноваження.

5.Фінансування страхових виплат, соціальних послуг та профілактичних заходів. Джерела фінансування Фонду. Страхові тарифи. Страхові виплати.

 

 

Тема. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. Основні напрями поліпшення стану повітря виробничої зони. Вентиляція і освітлення виробничих приміщеньта захист від випромінювань

 

1. Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Наукова база охорони праці.

2. Сучасні заходи та засоби щодо колективного та індивідуального захисту працюючих від дій факторів повітря робочої зони. Засоби індивідуального захисту. Вимоги до виробничих приміщень.

3. Захист від інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання. Засоби захисту. Індивідуальні засоби захисту.

4.Вимоги до експлуатаційного персоналу, застосування ЗІЗ. Перша допомога при лазерному випромінюванні органів зору і шкіряного покриття.

 

Тема.Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах

1. Забезпечення безпечної евакуації персоналу.

2. Державний пожежний нагляд. Пожежна профілактика при проектуванні і експлуатації промислових об’єктів, будинків, споруд, технологічного обладнання.

3. Пожежна сигналізація і зв'язок. Засоби гасіння пожеж. Протипожежне водопостачання. Первинні засоби пожежогасіння. Автоматичні засоби пожежогасіння на об'єктах галузі.

Тема.Державний нагляд і громадський контроль
за станом охорони праці

1. Органи державного нагляду за охороною праці. Основні принципи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

2. Держгірпромнагляд. Права і відповідальність посадових осіб Держгірпромнагляду. Перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.

3. Проведення державного нагляду за охороною праці. Види та основні параметри проведення наглядових заходів.

 

5.3 Індивідуальні завдання для самостійної роботи


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.035 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал