Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Электрмагниттік индукция құбылысы
$$$ 111

Индукция ЭҚК-i қандай формуламен анықталады?

А)

В)

С)

D) e=I(R+r)

E) e=IR - Dj

 

$$$ 112

Тiзбектi ток көзінен ажырату уақытының ұзақтығы 0,2 с болғанда катушкада 10 В өздiк индукциясының орташа ЭҚК-i пайда болса, катушканы қиып өтетiн магнит ағыны қандай болады?

А) 2 Вб

В) 4 Вб

С) 8 Вб

D) 10 Вб

E) 5 Вб

 

$$$ 113

Ауданы 20 см2 контурмен шектелген бет арқылы магнит ағыны Ф=2cos10t Вб заңымен уақыт бойынша өзгередi. Контурда қозған максималь ЭҚК-i қанша болады?

А) 2 В

В) 5 В

С) 10 В

D) 20 В

E) 40 В

 

$$$ 114

Контурмен шектелген беттi қиып өтетiн магнит ағыны DФ/Dt=0,3 Вб/с жылдамдығымен бiрқалыпты өзгередi. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-i қанша болады?

А) 3 В

В) 0,6 В

С) 0,3 В

D) 0,06 В

E) 0,03 В

 

$$$ 115

Катушкадағы ток күшi 1 секундта 5 А жылдамдықпен бiрқалыпты өзгередi. Егер катушка индуктивтiлiгi 0,4 Гн болса, ондағы өздiк индукция ЭҚК-i қанша болады?

А) 5 В

В) 4,6 В

С) 2 В

D) 0,4 В

E) 0,08 В

 

$$$ 116

Ұзындығы 0,3 м өткiзгiш ұштарында 18 мВ потенциалдар айырымы пайда болуы үшiн, индукциясы 6 мТл өрiстiң магниттiк күш сызықтарына перпендикуляр жазықтықта өткізгіш қанша жылдамдықпен қозғалуы керек?

А) 10 м/с

В) 20 м/с

С) 30 м/с

D) 60 м/с

E) 180 м/с

 

$$$ 117

Өткізгіштен жасалған рамада магнит ағыны Ф=2,2cos(15t+p/2) Вб заңы бойынша өзгеретін болса, максималь ЭҚК-i қанша болады?

А) 37 В

В) 33 В

С) 22 В

D) 15 В

E) 1,1p В

 

$$$ 118

Квадрат формалы қабырғасы 6 см және кедергiсi 20 Ом тұйық өткiзгiш горизонталь жазықтықта орналасқан. өткiзгiш индукциясы 0,2 Тл вертикаль магнит өрiсiне орналасқан делік. Квадратты қарама-қарсы бұрыштары арқылы тартып, өткiзгiштi екi қабаттап жинағанда, ол арқылы өтетiн заряд қандай болады?

А) 2 мкКл

В) 6 мкКл

С) 20 мкКл

D) 24 мкКл

E) 36 мкКл

 

$$$ 119

Дөңгелек контур, уақыт бойынша өсетiн бiртектi магнит өрiсiне орналастырылған. Магнит индукциясының векторы, суретте көрсетiлгендей, бiзден ары қарай сурет жазықтығына перпендикуляр бағыт бойынша өседі. Контурдағы индукциялық токтың бағыты қандай болады? 

А) сағат тiлi бағытымен

В) сағат тiлiне қарсы бағытпен

С) токтың бағыты өткiзгiш кедергiсiне тәуелдi

D)рда ток пайда болмайды

E) токтың бағыты контурмен шектелген ауданға тәуелдi

 

$$$ 120

Индукциясы 0,02 Тл вертикаль, бiркелкі магнит өрiсiнде горизонталь жазықтықта ұзындығы 0,5 м стержень 4 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдығымен айналады. Айналу осi стерженнің бір ұшы арқылы өтетiн болса, стерженьде пайда болатын индукция ЭҚК-i қандай болады?

А) 10 мВ

В) 20 мВ

С) 30 мВ

D) 40 мВ

E) 50 мВ

 

$$$ 121

Контурды қиып өтетiн магнит ағыны мына заң Ф=12cos10t Вб бойынша өзгередi. Контурда қозатын ЭҚК-iң максималь мәнi қандай болады?

А) 12 В

В) 10 В

С) 1,2 В

D) 120 В

E) 220 В

 

$$$ 122

Тогы бар өткізгіште қоздырылған магнит өрісінің кернеулігін қай заңмен анықтауға болады:

А) Ампер заңы

В) Джоуль – Ленц заңы

С) Ленц заңы
D) Фарадей заңы
Е) Кулон заңы

 

$$$ 123

Орамдағы ток және оның геометриялық пішіні өзгермеген. Катушканың орам санын 6 есе кеміткенде, катушканың индуктивтігі қалай өзгереді?А) 6 есе артады

В) 36 есе кемиді

С) Өзгермейді, себебі орам санына тәуелсіз.
D) 36 есе артады
Е) 6 есе кемиді

 

$$$ 124

Төменде келтірілген заңдардың қайсысы Максвеллдің теңдеуін сипаттайды:

А) Толық ток заңы

В) Электромагниттік индукция заңы

С) Кулон заңы

D) Био - Савар - Лаплас заңы

Е) Гаусс теоремасы

 

$$$ 125

Төмендегі Максвелл теңдеулерінің қайсысы кеңістікте электр өрісі өзгергенде құйынды магнит өрісінің пайда болатынын сипаттайды:

А)

В)

С)

D)

Е)

 

$$$ 126

Тұйық өткізгіш контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит өрісінің ағыны уақытқа тура пропорционал артады. Осы контурда пайда болатын индукциялық ток күші туралы не айтуға болады?

А) Ток күші тұрақты

В) Ток күші нөлге тең

С) Контурда айнымалы ток пайда болады

D) Ток күші уақытқа тура пропорционал артады

E) Ток күші бірқалыпты кемиді

 

$$$ 127

Суретте контур арқылы өтетін магнит ағынының уақытқа тәуелді өзгерісінің сызбасы келтірілген. Осы контурда пайда болатын индукцияның ЭҚК-і неге тең?

А) 3 В

В) -2 В

С) -1,5 В

D) 2, 25 В

Е) 2, 25 В

 

$$$ 128

Индуктивтілігі 2 Гн катушкадағы ток күші 0,1 с уақытта 5А ден 3А –ге дейін бірқалыпты кемитін болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і неге тең:

А) 40 В

В) 10 В

С) 0,4 В

D) 20 В

Е) 100 В

 

$$$ 129

Индуктивтілігі 0,5 Гн катушкамен 4 А ток өтеді. Осы катушкадағы магнит өрісінің энергиясын табу керек:

А) 2 Дж.

В) 16 Дж

С) 8 Дж

D) 4 Дж

Е) 0,8 Дж

 

$$$ 130

Баллистикалық гальвонометрге жалғанған сақина тәріздес өткізгішке түзу магнит салынды. Тізбектен q=2 мкКл электр заряды өтеді. Егер гальвонометр кедергісі 20 Ом болса сақина арқылы өтетін магнит ағыны неге тең:

А) 10 Вб

В) 0,01 мВб

С) 0,04 мВб

D) 40 Вб

Е) 10 мкВб

$$$ 131

Индуктивтілігі 1 мГн өткізгіш контурдағы ток күші I = 8t - t2 заңдылығымен өзгереді. Уақыттың қандай t мәнінде өздік индукция ЭҚК – і нөлге тең болады:

А) t=0

B) t=8 c

C) t=4 c

D) t=2 c

Е) t=1 c

 

$$$ 132

Егер тiзбектi 0,2 с iшiнде айырғанда катушкада 10 В-қа тең болатын өздiк индукциясының орташа ЭҚК-i пайда болса, катушканы қиып өтетiн магнит ағыны қандай болады?

A) 5 Вб

B) 2 Вб

C) 10 Вб

D) 4 Вб

E) 8 Вб

 

$$$ 133

Индуктивтiлiгi 4 Гн катушкадағы ток күшi 4 А. Катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе азаюы үшiн, катушкадағы ток күшi қанша болуы керек?

A) 4 А

B) 2 А

C) 8 А

D) 1 А

E) 3 А

 

$$$ 134

Катушкадағы ток күшi 5 секундта 5 А жылдамдығымен бiрқалыпты өзгередi. Катушка индуктивтiлiгi 0,4 Гн болса, ондағы өздiк индукция ЭҚК-i қандай болады?

A) 10 В

B) 62,5 В

C) 0,08 В

D) 4 В

E) 0,4 В

 

$$$ 135

Тұрақты магнитті катушкаға жақындатып, алыстатқанда электр тогы пайда болады. Бұл қандай құбылыс:

A) Өздікиндукция.

B) Магниттік индукция.

C) Электростатикалық индукция.

D) Электромагниттік индукция.

E) Индуктивтік.

 

$$$ 136

Контурмен шектелген беттi қиып өтетiн магнит ағыны dФ/dt = 0,3 Вб/с жылдамдығымен бiрқалыпты өзгередi. Контурда пайда болған индукция ЭҚК-i қандай болады?

A) 0,06 В

B) 0,03 В

C) 0,6 В

D) 3 В

E) 0,3 В

 

$$$ 137

Егер тiзбектi 0,2 с iшiнде айырғанда катушкада 10 В-қа тең болатын өздiк индукциясының орташа ЭҚК-i пайда болса, катушканы қиып өтетiн магнит ағыны қандай болады?

A) 5 Вб

B) 2 Вб

C) 10 Вб

D) 4 Вб

E) 8 Вб

 

$$$ 138

Бiртектi магнит өрiсiнiң күш сызықтары, ауданы 25 см2 раманың жазықтығымен 30°-қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрiсiнiң индукциясы 4 мТл болса, раманы қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi қандай болады?

A) 4 мкВб

B) 5 мкВб

C) 25 мкВб

D) 10 мкВб

E) 100 мкВб


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.013 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал