Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Що розуміють під звичайною діяльністю?
а) Операції пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), які є визначально. метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу
б) Діяльність підприємства а також операції, які її забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності
в) Діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства.

13. Для узагальнення в бухгалтерському обліку інформації про доходи від операційної курсової різниці у плані рахунків Б/О передбачено рахунки:

а) 70
б) 71
в) 74

14. Складіть кореспонденцію рахунків на підставі даної господарської операції: “Відпущено зі складу для реалізації за готівку олію соняшникову”:

Дт Кт.
а) 301 702
б) 702 791
в) 902 28

15. Вкажіть первинний документ, на підставі якого була здійснення попередня господарська операція:

а) рахунок-фактура
б) накладна
в) Прибутковий касовий ордер

16. Вставте пропущене слово “_____________протилежні доходам

а) Витрати
б) Податки
в) Прибутки

 


17. Рахунок 70 “Дохід від реалізації” відображається:

а) В розділі 2 активу балансу
б) В розділі 1 пасиву балансу
в) В балансі не наводиться

18. Згідно класифікації П(С)БО 15 доходи від звичайної діяльності не включають:

а) Дохід від реалізації продукції
б) Фінансовий дохід
в) Дохід від надзвичайних подій

19. Вкажіть кореспонденцію рахунків на підставі наведеної господарської операції: “Віднесено на фінансовий результат дохід від реалізації необоротних активів”

Дт Кт.
а) 746 793
б) 742 793
в) 742 13

Сформулюйте зміст господарської операції на підставі наведеної кореспонденції рахунків Дт 44, Кт 792

а) Отримано прибуток від фінансових операції підприємства
б) Отримано збиток від фінансових операцій підприємства
в) Визначено збиток від іншої звичайної діяльності

 


Питання до іспиту

1. Предмет, метод та організація бухгалтерського обліку?

2. Облік матеріальних витрат та витрат на оплату праці та порядок їх включення до собівартості продукції, згідно П(С)БО 16,9.

3. Організаційна побудова бухгалтерії та організація робітників обліку (бухгалтерів)?

4. Облік витрат у виробництві, згідно норм П(С)БО 9. Облік витрат допоміжних виробництв?

5. Облік виробничих запасів на складах та в бухгалтерії, згідно П(С)БО 9?6. Завдання обліку грошових коштів та розрахунків (П(С)БО 4)?

7. Основні засоби – поняття, оцінка, первинний облік.

8. Документальне оформлення основних засобів. (П(С)БО 7)?

9. Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції, згідно норм П(С)БО 16.?

10. Оцінка виробничих запасів згідно П(С)БО 9 “Запаси”?

11. Облік витрат на підготовку виробництва та освоєння нових видів продукції.

12. Облік витрат на обслуговування та управління виробництвом?

13. Завдання обліку праці та оплати праці. Класифікація та оперативний облік особового складу. Методи обліку відпрацьованого часу?

14. Облік операції в іноземній валюті. Облік грошових коштів на валютному рахунку, згідно норм П(С)БО 4?

15. Завдання та основні вимоги організації, бухгалтерського обліку на підприємстві?

16. Облік незавершеного виробництва. Зведений облік витрат на виробництво по нормам П(С)БО 16?

17. Групування витрат на виробництво за економічними елементами та статтями калькуляції по П(С)БО 16?

18. Облік коштів цільового фінансування та цільового надходження?

19. Завдання обліку витрат на виробництво. Склад витрат, які включаються до собівартості продукції по П(С)БО 16?

20. Облік фінансових результатів?

21. Облік ремонту та переоцінки основних засобів.

22. Облік орендованих основних засобів згідно П(С)БО 14,7?

23. Аналітичний та синтетичний облік реалізації продукції?

24. Малоцінні та швидкозношувані предмети (МШП),їх класифікація. Документальне оформлення руху МШП.

25. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку. Порядок відкриття розрахункового рахунку по П(С)БО 4?26. Нарахування та відрахування із заробітної плати. Види утримань та відрахувань із заробітної плати?

27. Облік розрахунків з бюджету та по страханню?

28. Облік руху матеріалів в бухгалтерії та розподіл відхилень, згідно стандарту 9,16 ?

29. Синтетичний та аналітичний нематеріальних активів?

30. Аналітичний та систематичний облік заробітної плати та пов`язаних з нею розрахунків?

31. Облік кредитних операцій. Облік короткострокових та довгострокових кредитів банку, згідно стандарту 11 ?

32. Інвентаризація матеріалів, МШП. Переоцінка матеріальних цінностей?

33. Аналітичний та синтетичний облік грошових коштів на розрахунковому рахунку?

34. Порядок нарахування додаткової заробітної плати та виплат за рахунок коштів соціального страхування?

35. Облік розрахунків з підзвітними особами?

36. Тарифна система, нормування праці, форми оплати праці?

37. Облік фінансових інвестицій?

38. Форми оплати праці та види заробітної плати. Фонд оплати праці?

39. Документальне оформлення та облік касових операцій?

40. Облік депонованої заробітної плати. Документальне оформлення операцій по обліку заробітної плати?

41. Облік власного капіталу?

42. Облік руху основних засобів. Облік амортизації та зносу основних засобів?

43. Завдання обліку готової продукції та її реалізації. Готова продукція, її облік та оцінка?

44. Прямі та непрямі витрати на виробництво продукції. Облік непрямих витрать та порядок їх включення до собівартості продукції, згідно П(С)БО 16 ?

45. Облік доходів за видами діяльності. Облік використання прибутку підприємства?

46. Завдання обліку виробничих запасів у виробництві, класифікація та оцінка виробничих запасів по П(С)БО 9 ?

47. Облік виробки робітників – відрядників. Порядок нарахування основної заробітної плати?

48. Облік розрахунків з постачальниками та покупцями. Форми безготівкових розрахунків?

49. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів?

50. Синтетичний та аналітичний облік грошових коштів?

51. Документальне оформлення обліку надходження та витрат виробничих запасів?

52. Облік витрат звітного періоду?.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал