Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шкільний граматичний мінімум
Тема: Формування граматичних навичок.

Мета:

- набути декларативних знань про суть процесу засвоєння граматичного матеріалу, етапи формування граматичної навички та систему вправ;

- спрямувати студентів на творчій пошук під час практичної діяльності у школі.

Література:

Ø Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. кол. авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. - К.: Ленвіт, 2002. - 328с./ст. 72-92.

Ø Бігич О.Б.Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя іноземної мови початкової школи: Навчальний посібник. - К.: Ленвіт, 2006. - 200 с./ст. 60-75

Ø Вишневський О.І. Діяльність учнів на уроці іноземної мови. Київ, "Радянська школа". - 1989

Ø 3латогорская Р.Л. В помощь будущему учителю немецкого языка. - М.: "Просвещение" – 1978

План:

1. Активний і пасивний граматичний мінімум. Граматичні навички мовлення. Поняття "граматична структура" і "зразок мовлення".Етапи формування граматичної навички.

2. Ознайомлення з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

3. Автоматизація дій учнів з граматичними структурами активного граматичного мінімуму.

Завдання для студентів:

- вивчити базову термінологію з теми;

- конкретизувати знання про зміст навчання граматики в початковій школі;

- набути уявлення про шкільний граматичний мінімум;

- набути уявлення про одиницю навчання граматичного матеріалу;

- конкретизувати знання про етапи навчання граматики;

- конкретизувати знання про систему вправ для навчання граматики.

Понятійний апарат:

граматична компетенція

активний граматичний мінімум

пасивний граматичний мінімум

граматичні навички мовлення

граматична структура

зразок мовлення

I Активний та пасивний граматичний мінімум.

Мета навчання граматичного матеріалу іноземної мови, що вивчається, - це оволодіння граматичними навичками мовлення: репродуктивними, тобто граматичними навичками говоріння і письма, та рецептивними, тобто граматичними навичками аудіювання і читання.

Зміст навчання граматики

Граматичний матеріал Граматичні навички
■ активний граматичний мінімум, ■ пасивний граматичний мінімум. ■ репродуктивні (говоріння, письмо), ■ рецептивні (аудіювання, читання).

В середніх навчальних закладах вивчаються не всі граматичні явища, а спеціально відібраний граматичний мінімум,який складається з активного та пасивного граматичного мінімуму:

Шкільний граматичний мінімум

Активний граматичний мінімум Пасивний граматичний мінімум
■ для вираження власних думок в усній (говоріння) чи письмовій (письмо) формах; ■ для розуміння чужих думок, сприйнятих в усній (аудіювання) чи письмовій (читання) формах. ■ для розуміння чужих ду­мок, сприйнятих в усній (аудіювання) чи письмо­вій (читання) формах.

Щоб сприймати і розуміти думки інших людей, необхідно володіти як активним, так і пасивним граматичним мінімумом.Граматичні навички мовлення, як і всі інші, повинні характеризуватися такими ознаками, як автоматизованість, гнучкість та стійкість і формуватися поетапно.

Сформованість репродуктивної граматичної навички - одна з передумов функціонування вміння висловлювати свої думки в усній та письмовій формі. Щоб здійснити свій комунікативний вибір, той, хто говорить/пише, має спочатку вибрати граматичну структуру (ГС), яка б відповідала даній ситуації мовлення. Обрану ГС потрібно оформити відповідно до норм даної мови (синтаксичні та морфологічні особливості ГС). Вибір та оформлення ГС здійснюються паралельно: засвоюючи форму, учень повинен мати певний комунікативний намір (запитати, попросити, заперечити тощо).

Сформованість рецептивноїграматичної навички - одна з передумов функціонування вміння розуміти думки інших людей в усній та письмовій формах. В цьому випадку першою операцією у формуванні рецептивної граматичної навички є сприймання звукового або графічного образу ГС, що супроводжується розпізнаванням граматичних форм та співвіднесенням їх з певним значенням.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал