Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Неврология_каз

 

$$$001

Науқас бала 3 жаста отыра алмайды, басын әрең ұстайды, омыртқасы доға тәрізді бүгілген. Бұлшықеттік тонус төмендеген. Осы көрсетілген симптомдар қандай ауруды сипаттайды?

А) Вердниг-Гоффман амиотрофиясы

В) Шарко-Мари амиотрофиясы

С) Томсен миотониясы

D) Ландузи-Дежерин ауруы

Е) Дюшенн ауруы

{Дұрыс жауап}= D

{Күрделілігі}=1

{Оқулық}= (Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$002

Науқас 40 жаста, ішімдік ішумен айналысады, ±йқыдан т±рѓаннан кейін оњ жақ қолыныњ жазылу қызеті б±зылѓан. Неврологиялық кµрініс: қол басы, білегін жаза алмайды. m.triceps рефлекстері жоқ, иықтыњ артқы беті мен саусақтардыњ сыртқы бетінде ги­пестезия байқалады. Науқаста қандай сезімталдық типі б±зылѓан?

A) µткізгіштік

B) ж±лындық-сегментарлық

C) т‰біршіктік

D) шеткері

E) қыртыстық

{Д±рыс жауап }=Е

{К‰рделілік}=1

{Оқулық}= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец , Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$003

26-жасар әйел, 7 жыл бойы эпилепсиямен ауырады, д‰кенде жалпы тырыспалық ±стама пайда болып, сол себепті госпитализацияланды. Компьютерлік томографияда патология жоқ, қанныњ газдық қ±рамында шамалы ацидоз, ликворда: белок-4,5 г/л, қант-6,0 ммоль/л, лейкоциттер -3 ммоль/л, эритр-жоқ, қысым130 мм сын. баѓ, мµлдір. М‰мкін диагнозды атањыз?

А) идиопатиялық талма

В) мањдай бµлігініњ ісігі

С) ми баѓаныныњ аневризмасы

D) ми эхинококкозы

E) саркома

{Д±рыс жауап }=А

{К‰рделілігі}=2

{Оқулық}= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец , Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$004

33 жастаѓы науқаста суық тигеннен соњ және ауыр ж‰к кµтергеннен кейін сол аяѓыныњ алдыњѓы сыртқы бетінде қатты ауырсыну пайда болды, ахиллов рефлекс жоқ, гипестезия Л4-Л5-S1 аймаѓында. Компьютерлік томографияда - Л4-Л5-S1дењгейінде парамедиандық типтегі протрузиялар. М‰мкін болатын диагнозды атањыз?

А) Қ±м саѓаты типі бойынша ісік

В) Ж±лын қан айналымыныњ б±зылуы

С) Диск жарыѓы

D) Омыртқадаѓы метастаздарE) Гийен-Барре синдромы

F) д±рыс жауапты білмейтін

{Д±рыс жауап }=С

{К‰рделілігі}=2

{Оқулық}= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец , Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$005

8 айлық балада омыртқаның белсегізкөздік бөлімі деңгейінде жұлынмилық жарық бар, неврологиялық симптоматика аяқ жақтардардың тарамыстық рефлекстерінің кішкене жандануымен сипатталады. Интраоперационды: жұлын ми қыртысының омыртқа ақауының ісінуі. Болжаулы диагноз.

А) Миеломенингоцеле

В) Менингорадикулоцеле

С) Миелоцистоцеле

D) Менингоцеле

Е) Миелоцеле

{Дұрыс жауап}= D

{Күрделілігі}=2

{Оқулық}=(Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$006

8 жастағы науқас ұл балада жүргенде қиындық байқалады. Объективті: жалпы арықтау фонында балтыр-аяқ бұлшықеттерінің көлемінің ұлғайғаны айқындалады. Интеллект төмендеген. Жүрек ұшында систоликалық шу бар. Мына диагноз қойылады:

А) Ландузи-Дежерин ауруы

В) Ревматизм

С) Шарко-Мари ауруы

D) Дюшенн ауруы

Е) Вильсон-Коновалов ауруы

{Дұрыс жауап}= С

{Күрделілігі}=2

{Оқулық}=(Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.){Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$007

Науқаста тетрапарез, әсіресе дисталды бµліктерінде айқын білінеді, қол аяқтарында атрофиялар, карпорадиалдық және ахилл рефлекстерініњ болмауы, m.biceps жәнес м.triceps тізелік және сіњірлік рефлекстердіњ тµмендеуі. Қол аяқтарыныњ дисталды бµліктерініњ сезімталдықтыњ барлық т‰рлері тµмендеген, жоѓары қолѓап, ш±лық т‰рінде. Ласег, Вассерман, Нери симптомдары білінеді. Ж‰йке ж‰йесініњ қандай бµлімдері зақымдалѓан?

A) алдыњѓы м‰йіздер

B) артқы т‰біршіктер

C) артқы м‰йіздер

D) шеткері ж‰йкелер

E) кµптеген шеткері ж‰йкелер

{Д±рыс жауап }=Е

{К‰рделілігі}=3

{Оқулық}= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец , Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$008

Науқаста ж‰руініњ б±зылуы, жазуыныњ µзгеруі байқалады. Об-ті: атаксиялық ж‰ріс, Ром­берг позасында т±рақсыз. Координаторлық сынамаларды қыиндықпен орындайды. Оњ жақта ‰лкен амплитудалы горизонталды нистагм. Скандирленген сµйлеу. Оњ жақта б±лшық ет тонусыныњ тµмендеуі. Қандай синдром анықталды?

A) Вестибулярлық атаксия

B) Мишықтық атаксия

C) Сенситивті гемиатаксия

D) Спастикалық гемипарез

E) Акинетикалық - ригидный

{Д±рыс жауап }=В

{К‰рделілігі}=3

{Оқулық}= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец , Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$009

52-жастаѓы әйелде 6 ай бойы ‰демелі деменция, атаксиялық ж‰піс, діріл және миоклониялық тырыспалар дамыѓан. Сµйлеуі баяулап, т‰сініксіз, қол-аяқтарыныњ қимылы қолайсыз болды. Жан±ясында ешкім осындай аурулар жоқ. Бас миыныњ магнитті-резонансты томографияда ауытқулар жоқ. ЭЭГ-зерттеулерде фондық белсенділіктіњ б±зылыстар, ‰шкір разрядтар, бір интервалдан кейін қайталанатын және бастыњ екі жаѓына жайылатын µзгерістер анықталды. Ангиограммада бас ішілік µзгерістер табылмаѓан. Қандай диагнозды қоюѓа болады?

A) мультиинфаркты деменция;

B) ж±лын семуі;

C) фридрейх атаксия;

D) субарахноидалды қан қ±йылу;

E) менингоэнцефалит.

{Д±рыс жауап }=Е

{К‰рделілігі}=3

{Оқулық}= А. А. Скоромец, А. П. Скоромец , Т. А. Скоромец. Нервные болезни учеб.пособие М. : МЕДпресс-информ, 2008. - 552 с. 50

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$010

10 жастағы балада аяқ жақтардың, бет және дененің бұлшықеттерінің еріксіз тартылуы пайда болды. Еріксіз қозғалыс тыныштық кезінде де, сол сияқты өзіндік қозғалыс кезінде де болады. Науқас біресе көзін қатты жұмады, біресе тілін шығарады, бет-аузын қозғалтады, біресе аяғын, біресе қолын лақтырады. Бұлшықеттік тонус төмендеген. Қандай синдром болады?

А) Гемибаллизм

В) Атетоз

С) Xореялық гиперкинез

D) Торсиондық дистония

Е) Миоклония

{Дұрыс жауап}= С

{Күрделілігі}=3

{Оқулық}=(Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

$$$011

1 айлық науқас балада ыңырсып жылау, дисфония, дисфагия, кенеттен тоқтап қалатын демалудың бұзылуы, спастикалық тетрапарез бар. Анамнезінде щипцының көмегімен тууға көмектесілген. Зақымдану ошағы:

А) Омыртқаның мойын бөлімі

В) Омыртқаның бел бөлімі

С) Краниоспиналдық бөлім

D) Омыртқаның кеуде бөлімі

Е) Омыртқаның мойын-кеуде бөлімі

{Дұрыс жауап}= С

{Күрделілігі}=3

{Оқулық}=(Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Курс}=7

{Семестр}=14

 

$$$012

Науқас 13 жаста, ешбір себепсіз дене қызуы 39 ° көтерілді, жалпы әлсіздік, бас ауруы, құсу, психомоторлық қозумен ауысып отыратын естің өшуі, жарықтан қорқу пайда болды. Менингеальді симптомдар айқындалған. Бактериялық менингит диагностикаланған. Қандай іс-әрекет жасалады:

А) Үйге шақырылған невропотолог кеңесімен үйде қалдыру.

В) Шұғыл интенсивті терапия бөлімшесіне жатқызу.

С) Шұғыл инфекциялық бөлімшеге жатқызу.

D) Эндолюмбальді 5% глюкозы ерітіндісін 50 мл енгізу.

Е) Эндолюмбальді преднизолон енгізу (30мг).

{Дұрыс жауап}= В

{Күрделілігі}=3

{Оқулық}=(Бадалян Л.О. Детская неврология.- М.: ГЭОТАР - Медиа, 2006г.-840с.)

{Семестр}=14

 

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Психиатрия және наркология_каз | Жұқпалы аурулары_ каз

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.024 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал