Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методичні рекомендації. У першому питанні необхідно розглянути поняття та розкрити сутність кримінально-виконавчої політики
У першому питанні необхідно розглянути поняття та розкрити сутність кримінально-виконавчої політики, як однієї з складових частин соціальної політики держави. При вивченні політики держави у сфері виконання кримінального покарання необхідно розглянути соціальне призначення, завдання, зміст і форми вираження, засоби, методи і суб'єкти формування та реалізації кримінально-виконавчої політики держави.

Питання про кримінально-виконавчу політику – ключове. Від його розуміння залежить засвоєння таких питань курсу, як цілі і завдання кримінально-виконавчого законодавства, основні засоби виправлення засуджених, правове становище засуджених та ін.

Необхідно знати основні принципи кримінально-виконавчої політики в сучасних умовах. Важливо також уяснити співвідношення політики і кримінально-виконавчого права.

При відповіді на друге запитання необхідно звернутися до положень теорії права про те, що розуміється під галуззю права. Слід вказати на основні ознаки, що характеризують кримінально-виконавче право як самостійну галузь: власні предмет, метод правового регулювання, система норм. Необхідно уяснити систему принципів кримінально-виконавчого права, їх зміст що дозволяє краще зрозуміти специфіку кримінально-виконавчого права і його призначення.

Зміст предмета кримінально-виконавчого права зазначено в ч. 2 ст. 1 КВК. Студенту рекомендується провести порівняльний аналіз даної норми зі ст. 1, 2 раніше діючого Виправно-трудового кодексу УРСР та визначити, як змінився предмет кримінально-виконавчого права.

Розглядаючи питання про метод регулювання даної галузі права, слід вказати не тільки на його переважно імперативний характер, а й на можливість застосування інших методів - диспозитивного, заохочення, знайти в КВК України приклади.

Необхідно знати положення загальної теорії права про поняття принципів права. Слід звернути увагу на те, що принципи кримінально-виконавчого права базуються на загальних принципах права, принципах інших галузей права, що регулюють боротьбу зі злочинністю, і принципах політики держави у сфері виконання покарання. Рекомендується провести порівняльний аналіз законодавчого закріплення принципів у Конституції України, Кримінальному та Кримінально-виконавчому кодексах України.

Під час розгляду третього питання слід розглянути кримінально-виконавче законодавство в широкому сенсі як систему джерел (форм) кримінально-виконавчого права, а також у вузькому, а саме, звернути увагу на те, що кримінально-виконавче законодавство - це система законів, яка безпосередньо регулює суспільні відносини, що виникають з приводу і в процесі виконання (відбування) всіх видів кримінальних покарань та застосування інших заходів кримінально-правового впливу. Отже студент повинен розуміти як співвідносяться поняття джерела кримінально-виконавчого права та кримінально-виконавче законодавство.Характеризуючи види джерел кримінально-виконавчого права, потрібно підкреслити, що в останні роки виявляється тенденція пріоритетної ролі міжнародних правових актів у їх співвідношенні з відповідним законодавством України.

Що стосується четвертого питання, то тут необхідно чітко засвоїти визначення кримінально-виконавчих правовідносин, навчитися виділяти їх основні характерні риси. Дуже важливо визначити структуру (суб'єкти, об'єкт, зміст) кримінально-виконавчих правовідносин і вміти їх коротко прокоментувати. Звернути увагу на підстави виникнення і припинення кримінально-виконавчих правовідносин. Далі слід порівняти кримінально-правові відносини з кримінально-виконавчими.

Для відповіді на п'яте питання слід пам'ятати, що предмет курсу кримінально-виконавчого права становить відповідна йому галузь науки. Відповідно необхідно розрізняти кримінально-виконавче право як галузь права, як науку і як навчальну дисципліну (курс). Предмет науки і курсу кримінально-виконавчого права ширше предмета галузі права: так, в курсі даної галузі права на відміну від власне галузі права вивчаються політика держави в сфері виконання покарання, історія розвитку українського законодавства, кримінально-виконавче право зарубіжних країн та ін.

Питання для обговорення

1. Зміст, суб'єкти та тенденції сучасної кримінально-виконавчої політики в Україні.2. Сучасний стан реалізації політики та законодавства у сфері виконання покарань.

3. Поняття кримінально-виконавчого права і його співвідношення з іншими галузями права та навчальними дисциплінами.

4. Система сучасного українського кримінально-виконавчого законодавства та його структура і зміст.

5. Принципи кримінально-виконавчої політики, кримінально-виконавчого законодавства і права.

6. Співвідношення кримінально-виконавчого законодавства України з міжнародно-правовими актами в галузі виконання покарань і поводження із засудженими.

7. Система чинних міжнародних актів про поводження з засудженими, їх класифікація і загальна характеристика.

Завдання для роботи в години самостійної підготовки

1. На основі лекційного матеріалу і з урахуванням рекомендацій кафедри вивчити нормативні правові акти і літературу з даної теми.

2. На основі вивченої літератури складіть схему по системі принципів кримінально-виконавчого права.

3. На основі вивченої рекомендованої по темі літератури до семінарського заняття необхідно скласти загальну схему джерел кримінально-виконавчого права.

4. Порівняйте трактування цілей покарання, що містяться у ст. 50 КК, і визначення цілей кримінально-виконавчого законодавства у ст. 1 КВК. У чому полягають подібності та відмінності даних понять?

5. Відповідно до кримінально-виконавчого законодавства засуджені до позбавлення волі мають право на звернення до Президента з проханням про помилування і брати участь в самодіяльних організаціях засуджених. Питається, до яких принципів кримінально-виконавчого права належать помилування засуджених і можливість участі в самодіяльних організаціях?

6. Знайти відповіді на наступні питання:

Назвіть елементи змісту кримінально-виконавчої політики та її форми.

У чому виражається специфіка кримінально-виконавчого права?

Поняття кримінально-виконавчого права та його основні ознаки як самостійної галузі права.

Зв’язок кримінально-виконавчого права з іншими галузями права.

Назвіть основні нормативно-правові акти у сфері виконання покарань та охарактеризуйте їх.

Як співвідносяться поняття виконання і відбування покарання?

Перерахуйте вчених, які внесли значний внесок у розвиток теорії пенітенціарного, виправно-трудового та кримінально-виконавчого права.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал