Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Склад і оформлення курсової роботи
Одеська державна академія будівництва і архітектури

Кафедра Міське будівництво і господарство

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

До виконання курсової роботи

по дисципліні „Технічна експлуатація будівель і споруд ”

(для студентів денної та заочної форми навчання

спеціальності 7.092103 – Міське будівництво і господарство)

Одеса – 2009


„Затверджено ”

Редакційно-видавничою

Радою ОДАБА.

 

 

Укладачі: к.т.н., доцент Щербина С.М.;

ст. викл. Холдаєва М.І.

 

 

Рецензенти: Головний інженер ТОВ «Стікон» Черепенко О.Л.

Головний інженер ВБМО «Одесбуд» Паращенко Ю.П.

 

 

 

 

Відповідальний за випуск: завідувач кафедри “Міське будівництво та господарство д.т.н., професор Барабаш І.В.


Вступ

 

Сьогодні перед інженерами-будівельниками стоїть завдання оцінювання технічного стану та надійності будівель та споруд, розв’язання питання про можливість їх подальшої нормальної експлуатації або реконструкції й підсилення.

Важливою складовою частиною комплексу робіт з оцінювання технічного стану конструкцій та будівель i споруд у цілому є обстеження. Метою обстеження є встановлення реальної несучої здатності й експлуатаційної придатності будівельних конструкцій та основ для використання цих даних при визначенні їх надійності, необхідності підсилення і розробленні проекту реконструкції. При обстеженні також повинен вестися пошук оптимального варіанта конструктивно-планувального рішення, способу можливого підсилення несучих конструкцій з урахуванням його технологічності, забезпечення мінімуму трудовитрат, матеріальних ресурсів та часу на виконання робіт із реконструкції.

Виконання курсової роботи – одна з найактивніших форм учбових занять. Воно сприяє систематизації і закріпленню студентами знань теоретичних розділів дисципліни, поглибленому вивченню методів проведення обстежень будівель.

Метою даної курсової роботи є проведення обстеження та за його результатами складання висновку про технічний стан будинку або квартири.

Особливість натурного обстеження пов’язана із проведенням робіт, як правило, у стиснутих умовах, відсутністю доступу до пошкоджених конструкцій з габаритними приладами діагностики та можливості їх підключення до необхідної напруги і т. ін. Оглядом встановлюється функціональне зонування території з уточненими межами ділянок житлової та суспільної забудови, транспортних мереж, тротуарів, озеленення, місць відпочинку і господарських майданчиків та дійсну несучу спроможність, експлуатаційну придатність будинків і їх конструктивних елементів, а також інші характеристики, що використовуються при розробці проектно-кошторисної документації на реконструкцію чи капітальний ремонт окремих будинків, кварталу чи мікрорайону.При виконанні курсової роботи необхідне поглиблене вивчення КДП-2041-12 "Правила оцінки фізичного зносу жилих будинків", збірників УПВС та іншої спеціальної літератури.

Все це формує студента як майбутнього фахівця, і привертає його до самостійної творчої роботи.

Студент – автор роботи, він відповідає за всі ухвалені в ній рішення і розрахунки.

Основою для виконання проекту є індивідуальне завдання, яке видається викладачем.


Склад і оформлення курсової роботи

 

Курсова робота містить:

 

А – розрахунково-пояснювальну записку об'ємом 20-30 сторінок рукописного тексту (чорнилом або пастою) на листах формату 210´297 мм. (А4). Текст записки пишеться з одного боку листа. В кінці записки приводиться список використаної літератури;

Б – графічну частину – 3-4 аркуші креслень формату А3 (А4), які підшиваються вкінці пояснювальної записки (плани, розрізи, генплан та ін.).

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал