Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до якості сільськогосподарської продукції.
 

Сільськогосподарська продукція повинна відповідати вимогам безпечності та якості.

Згідно зі ст. 1 Закону України від 23 груд­ня 1997 р. "Про якість та безпеку харчових продуктів і продоволь­чої сировини",

якість харчового продукту— це така сукупність йо­го властивостей, що визначає здатність харчового продукту забез­печувати потреби організму людини в енергії, поживних та смако-ароматичних речовинах, стабільність їх складу і споживних власти­востей протягом терміну придатності.

Безпека харчових продуктіввизначається відсутністю загрози шкідливого впливу на організм людини самих харчових продуктів, продовольчої сировини та су­путніх матеріалів.

Ввезення, виготовлення (крім виготовлення для особистого споживання), надання на реалізацію, реалізація або використання іншим чином харчових продуктів, продовольчої сировини і супут­ніх матеріалів без документального підтвердження їх якості та безпеки заборонено.

Неякісні та небезпечні харчові продукти, продовольча сировина й супутні матеріали підлягають вилученню з обігу в порядку, вста­новленому законодавством

Загальне державне регулювання якості та безпеки сільськогос­подарської продукції здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим та центральні органи вико­навчої влади областей, районів, міст Києва та Севастополя.

Органами із спеціальною компетенцією в галузі державного регу­лювання якості та безпеки сільськогосподарської продукції є уповноважені центральні органи виконав­чої влади в галузі охорони здоров'я, захисту прав споживачів, стан­дартизації, метрології та сертифікації, ветеринарної медицини, карантину рослин, їхні органи в Автономній Республіці Крим, облас­тях, районах, містах Києві та Севастополі у межах їхньої компетенції.

Зокрема, у складі Міністерства аграрної політики України фун­кціонує Державна інспекція з контролю якості сільськогосподар­ської продукції та моніторингу її ринку — урядовий орган держав­ного управління, який діє на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2003 р. № 1429. Вона здійснює контроль якості сільськогосподарської продукції та сировини під час їх ви­робництва, збереження та реалізації, у тому числі при проведенні експортно-імпортних операцій. До її компетенції належить також здійснення моніторингу стану кількісного та якісного зберігання зерна і продуктів його переробки, бобових та олійних культур і си­ровини, а також ринку зернових культур.

Державна служба ветеринарної медицини України (ветеринарна служба) здійснює державний контроль та державний нагляд за такими харчовими продуктами:1) необроблені харчові продукти тваринного походження на потужностях (об’єктах) з їх виробництва;

2) усі рослинні продукти, сільськогосподарська продукція та необроблені харчові продукти тваринного походження, що продаються на агропродовольчих ринках.

Ветеринарна служба здійснює державний контроль за виробництвом і готовою продукцією на м’ясопереробних, рибодобувних, рибопереробних, молокопереробних підприємствах, які використовують необроблені харчові продукти тваринного походження як сировину, та підприємствах гуртового зберігання необроблених харчових продуктів тваринного походження.

Функціями державного регулювання якості та безпеки сільськогос­подарської продукції є:

державне нормування показників якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів;

— державна реєстрація спеціальних харчових продуктів;

— державна реєстрація нормативних документів на харчові про­дукти, продовольчу сировину і супутні матеріали;

— декларування відповідності харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів;

— сертифікація харчових продуктів, продовольчої сировини, су­путніх матеріалів, запровадження систем контролю якості та безпе­ки виробництва цих продуктів, сировини, матеріалів;

— встановлення та додержання порядку ввезення в Україну хар­чових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів;

— здійснення контролю за додержанням порядку ввезення хар­чових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів.

Згідно ЗУ "Про якість та безпеку харчових продуктів та продовольчої сировинивиробник (продавець) сільськогосподарської продукції зобов'язаний постійно перевіряти її якість та вживати заходів щодо недопущення реаліза­ції непридатних харчових продуктів, продуктів із вичерпаним тер­міном придатності й тих, на яких відсутнє або нерозбірливе марку­вання; забезпечувати безперешкодний доступ на відповідні об'єкти працівникам, які здійснюють державний контроль і нагляд, для перевірки відповідності виробництва, зберігання, транспортування, реалізації, використання харчових продуктів і продовольчої сиро­вини вимогам, нормам і правилам щодо їх якості та безпеки; нада­вати безоплатно цим працівникам необхідні для виконання їх функцій нормативні документи та інші відомості, а також зразки вико­ристаних продовольчої сировини, супутніх матеріалів і харчових продуктів, що випускаються; відшкодовувати споживачам шкоду, заподіяну внаслідок порушення законодавства про якість та безпе­ку харчових продуктів і продовольчої сировини.Суб'єкти підприємницької діяльності повинні здійснювати реа­лізацію харчових продуктів і продовольчої сировини відповідно до правил торгівлі харчовими продуктами, які затверджуються Кабіне­том Міністрів України або уповноваженим ним органом.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал