Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Объектілер пішімін өзгерту.


Бұ л жағ дайда егер векторлеу кезінде дә лсіздіктер жіберілген болса, онда оларды ФОРМА қ ұ ралының кө мегімен жө ндеуге болады.

1. Картадан қ ажетті объектіні таң даң ыз.

2. ПЕНАЛ панелінен ФОРМА қ ұ ралын таң даң ыз. MapInfo Форма режиміне ө теді жә не полисызық тың екі сегменті қ иылысатын барлық нү ктелерде тү йіндерді кө рсетеді. Объект тү рін тү йіндерді орын ауыстыру, қ осу немесе кетіру арқ ылы ө згертуге болады.

3. Тү йінді орын ауыстыру ү шін, оны белгілеп жә не тышқ анның сол батырмасын жібермей жаң а орынғ а қ озғ алтың ыз. Ортақ тү йіндері бар полисызық тар сегменттері сә йкесінше қ айта салынатын болады.

4. Тү йін қ осу ү шін ПЕНАЛ панелінен ТҮ ЙІН Қ ОСУ қ ұ ралын таң даң ыз, курсорды жаң а тү йінді орналастырғ ың ыз келетін жерге орналастырың ыз жә не тышқ анның сол жақ батырмасын шертің із. MapInfo басқ а тү йіндер секілді орын ауыстыруғ а немесе кетіруге болатын тү йінді қ осады.

Тү йіндерді қ иыстыру.

Тү йіндер тек ғ ана объектілердің пішімдерін ө згерту ү шін қ олданылмайды, сонымен қ атар бір біріне қ атысты оларды тең естіру ү шін де қ олданылады. MapInfo-та бұ л ү діріс Тү йіндерді қ иыстыру деп аталады.

1. БАПТАУ > РЕЖИМДЕР> КАРТА ТЕРЕЗЕСІ бұ йрығ ын орындаң ыз.

«Карта терезесінің режимдері» сұ хбат терезесі шығ ады (сурет 15).

2. Қ иылысу радиусы шамасына 5 пиксел тағ айындаң ыз. ОК басың ыз.

3. Пернелер тақ тасындағ ы S пернесін басу арқ ылы тү йіндерді қ иыстыру

режимін қ осың ыз.

4. Режимді қ осқ аннан кейін MapInfo бір объектіні басқ а объектінің сә йкес

тү йіндерімен, егер олардың арасындағ ы қ ашық тық қ иысу радиусы шамасынан кіші болса автоматты тү рде тү йіндерді қ иыстырады.

5. S пернесін қ айта басу тү йіндерді қ иыстыру режимін сө ндіреді.

 

6-сурет - «Карта терезесінің режимдері» сұ хбат терезесі

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.