Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Класифікація активів комерційного банку


Активи комерційного банку – напрямки розміщення і використання ресурсів комерційного банку. Банківські активи утворюються в результаті активних операцій банку, тобто розміщення власних і залучених коштів з метою одержання доходу, підтримки ліквідності і забезпечення функціонування банку.

Під структурою активів розуміють співвідношення різних за якістю статей активу балансу до валюти балансу. Активи банку можна групувати за критеріями:

- за призначенням; - за термінами розміщення;

- за ліквідністю; - за суб'єктами.

- за ступенем ризику;

За призначенням активи можна розділити на п'ять категорій:

1. Касові активи, що забезпечують ліквідність банку призначені для щоденного безперебійного виконання банками своїх зобов'язань з безготівкового перерахування коштів і з видачі готівки з рахунків клієнтів. Як правило, доходів від розміщення засобів у такі активи банки не одержують. На їхню частку припадає 15-20 % всіх активів банку.

До касових активів відносять:

- кошти в касах банків, обмінних пунктах, банкоматах;

- кореспондентський рахунок у центральному банку;

- кореспондентські рахунки в комерційних банках;

- кошти перераховані у фонд обов'язкових резервів у центральному банку.

2. Працюючі активи - активи, що приносять дохід, мають відносно невеликий термін обертання. В даний час у структурі працюючих активів найбільшу частку має кредитування різних галузей народного господарства. На частку працюючих активів припадає 55-70 % всіх активів банку.

До працюючих активи включають:

- депозити в ЦБ;

- міжбанківські кредити видані і депозити в комерційних банках;

- кредити небанківським позичальникам;

- факторингові операції;

- короткострокові вкладення в державні боргові зобов'язання, у боргові зобов'язання й акції для перепродажу;

- векселі в портфелі банку.

3. Інвестиційні активи – довгострокові вкладення банку у вигляді прямих чи портфельних інвестицій. Метою таких вкладень є диверсифікація ризиків, забезпечення підвищених доходів у майбутньому, розширення сфери впливу банку і т.д. Частка таких активів – 3-10 %.

До інвестиційних активів включають:

- акції і боргові зобов'язання, придбані для інвестування;

- векселі з терміном погашення більше 1 року;

- прямі інвестиції: участь у дочірніх фірмах, внески в статутний капітал юридичних осіб і т.д.

4. Позаоборотні активи – призначені для забезпечення виконання комерційним банком своїх прямих функцій. Комерційні банки повинні побудувати або орендувати приміщення, транспортні засоби, комп'ютери, програмно-технічне забезпечення, засоби комунікації і т.д. Частка таких активів становить 10-15 %.До позаоборотних активів відносять:

- основні засоби;

- капітальні вкладення;

- нематеріальні активи;

- господарські матеріали і МШП.

5. Інші активи. До числа інших активів відносять кошти в розрахунках, дебіторську заборгованість, транзитні рахунки, витрати майбутніх періодів і т.д. Частка таких активів становить 0-10 %. Занадто висока питома вага інших активів може свідчити про негативні тенденції в діяльності банку.

За ліквідністю активи банку поділяються на :

1) Високоліквідні (готівка, дорогоцінні метали, засоби в ЦБ);

2) Ліквідні (кредити і платежі на користь банку з терміном виконання до 30 днів, легкореалізовані цінні папери й інші цінності );

3) Низьколіквідні (кредити, видані банком, розміщені депозити з терміном погашення, що залишився, понад рік );

4) Малоліквідні (довгострокові інвестиції, необоротні активи, прострочена заборгованість і т.д. ).

Якість активів визначається потенційною зворотністю вкладених коштів в установлений договором термін з урахуванням нарахованих відсотків (для працюючих активів) або можливістю реалізувати даний актив за ціною, не меншою його балансової вартості (для необоротних активів) .

Сутність ліквідності полягає в можливості своєчасної реалізації вартості активу. Основним параметром, за яким визначається ліквідність активу, є час, необхідний для його реалізації і перетворення в абсолютно ліквідні кошти – гроші. Фактори, що впливають на ліквідність банку, поділяються на внутрішні (відповідність активних і пасивних операцій по термінах погашення, достатність власних і стабільність залучених ресурсів, позитивні результати діяльності ) і зовнішні (розвиненість грошового і фінансового ринків, якість Управління банківською системою країни).

Усі показники ліквідності поділяються на групи:

- достатності власних засобів;

- співвідношення активних і пасивних операцій за термінами і змістом;

- якість і ризикованість активів;

- структури і стабільності пасивів;

- прибутковості і рентабельності.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал