Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Методи навчання
 

Лекції із застосуванням наочних засобів (застосуванням графічних матеріалів, схем землеустрою, планів землекористування тощо), презентації, лабораторні завдання, розрахункове домашнє завдання, опрацювання нового матеріалу, самостійне опрацювання нового матеріалу, в т.ч. із застосуванням Інтернет-ресурсів.

 

Методи контролю

Поточне тестування, оцінка виконання лабораторних та самостійних завдань, оцінка за ІНДЗ, підсумкове контрольне опитування.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

(один заліковий модуль)

 

Поточне тестування та самостійна робота ІНДЗ Сума (в балах)
Змістовий модуль 1
Т1   Т2 Т3   Т4 Т5 Т6 Т7 Σ за ЗМ

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістового модуля.

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS

Сума балів за всі види навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90-100 А відмінно зараховано
85-89 В дуже добре
75-84 С добре
70-74 D задовільно
60-69 E допустимо
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Методичне забезпечення

1. Робоча програма навчальної дисципліни.

2. Конспекти лекцій та лабораторних занять.

3. Методичні матеріали до проведення лабораторних занять та виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань.

4. Підручники і навчальні посібники.

5. Питання для поточного контролю і тестові завдання.

6. Презентації, блок-схеми, графіки та інші ілюстративно-демонстраційні засоби навчання.

 

14. Рекомендована література

Базова

1. Земельний кодекс України: Коментар. – Харків: ТОВ “Одісей”, 2002. – 600 с.

2. Земельний кодекс України. – Львів: Укртехнології, 2001. – 80 с.

3. Земельні ресурси України / [за ред. В. В. Медведєва, Т. М. Лактіонової]. – К.: Аграрна наука, 1998. – 150 с.

4. Маслов А. В., Юнусов А. Г., Горохов Г. И. Геодезические работы при землеустройстве. - М.: Недра, 1990.- 215 с.

5. Третяк А. М. Наукові основи землеустрою: навч. посіб. - К.: ТОВ ЦЗРУ, 2002. – 342 с.Допоміжна

1. Топографія з основами геодезії /За ред. А. П. Божок. - К.: Вища школа, 1995.-280 с.

2. Господинов Г. В., Сорокин В. Н. Топография. – М.: Изд - во МГУ, 1967. - 359 с.

3. Земледух Р. М. Картографія з основами топографії. - К.: Вища школа, 1993.-56 с.

4. Картография с основами топографии / Под ред. Г. Ю. Грюнберга - М.: Просвещение, 1991. - 576 с.

5. Топографо-геодезические термины: Справочник / Б. С.Кузьмин, Ф. Я. Герасимов, В. М. Молоканов и др. - М.: Недра, 1989. - 261 с.

6. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. – М.: Недра, 1985, - 152с.

7. Ратушняк Г. С., Попова Г. С. Використання топографічних карт і планів при проектуванні споруд. – В.: ВДТУ, 1997. – 125с.

8. Дехтяренко Ю. Ф. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні: Навчальний посібник. – К.: Профі, 2007. – 624 с.

9. Михайлюк В. І. Оцінка земель. Навчальний посібник / В. І. Михайлюк, Я. М. Біланчин. – Одеса: Чорномор’я, 2003. – 90 с.

10.Методические указания по проведению полевой топографической практики (для студентов 1-х курсов геолого-географических специальностей всех форм обучения) / Суворовская О. Л., Сульдин В. А. – Одесса, 1984.

11.Методические указания по проведению полевой геодезической практики (для студентов 2-го курса геолого-географических специальностей) / Суворовская О. Л., Сульдин В. А. - Одесса. 1984.

12.Дешифрування аерофотографічних знімків. Конспект лекцій / Суворовська О. Л., Петровський В. В. - Одеса, 2001. 

 

15. Інформаційні ресурси

 

Посилання на офіційні джерела з законодавчо-нормативною та методичною інформацією:

1. Державне агентство земельних ресурсів України [Електронний ресурс] – Режим доступу:

http://www.dazru.gov.ua.

2. Міністерство аграрної політики та продовольства України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minagro.gov.ua.

3. Міністерство екології та природних ресурсів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.menr.gov.ua.

4. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mon.gov.ua.

5. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minregion.gov.ua.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.01 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал