Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


От учреждения _____


АСТАНА 2015 ж/г.

 

Ө НДІРІСТІК (ДИПЛОМ АЛДЫНДАҒ Ы) ТӘ ЖІРИБЕДЕН Ө ТУГЕ АРНАЛҒ АН НҰ СҚ АУ   Студенттердің ө ндірістік (диплом алды) тә жірибесі оқ у процесінің қ ұ рамдас бө лігі болып табылады, оның мақ саты – тү йінді қ ұ зіреттілігін бекіту, оқ ыту мамандығ ы бойынша практикалық дағ ды мен кә сіптік тә жірибе қ алыптастыру болып табылады. Ө ндірістік тә жірибе – шығ арылатын кафедраның оқ ытушысы мен тә жірибе базасы базасының (ұ йымның) сә йкес бө лімшесінің жетекшісі немесе маманы басшылығ ымен жү ргізілетін студенттің ө з бетінше жасайтын жұ мысы. Ө ндірістік тә жірибе теориялық білім толық аяқ талғ аннан соң бітіруші курста ұ йымдастырылады. Тә жірибеге шық пас бұ рын студент кафедрададан тә жірибе бағ дарламасын, кү нделікті, тә жірибеге жолдама алуы керек. Тә жірибеге студент жақ сы дайындалып бару мақ сатында кафедрадан тағ айындалғ ан жетекшіден қ ажетті кең естер алуғ а, ұ сынылғ ан ә дебиеттерді оқ уғ а, алдағ ы жұ мыстардың мазмұ ны мен бағ дарламасымен танысуғ а міндетті. Тә жірибеден ө тетін орнына келген студент ұ йымның кадр бө ліміне тә жірибеге жолдамасын ұ сынады. Студент практикант ретінде ресімделген соң, оғ ан бекітілген ү лгіде танысуғ а міндетті ұ йымдағ ы ішкі тә ртіп жә не ең бекті сақ тау ережесімен, Қ Р ең бек заң намасы тарайды. Тә жірибеден ө туші студент ұ йыммен (мекеме) танысқ ан соң тә жірибеден ө ту кү нтізбелік кестесін жасауы қ ажет. Студент тә жірибе барысында жұ мыс орны, кү ні мен кү нделікті орындалғ ан жұ мыстың кө лемін кө рсетілген кү нделікті жү ргізеді. Кү нделіктегі жазулар қ олмен толтырылады жә не сә йкес жұ мыс барысында ұ йым тарапынан тә жірибеге бақ ылауда болғ ан жетекші қ олтаң басымен расталады. Тә жірибе аяқ талғ ан соң кү нделікте ұ йым тарапынан тә жірибе жетекшісінің сын-пікірі беріледі. Тә жірибе барысында студент міндетті: ұ йымда бекітілген техника қ ауіпсіздігі мен ең бекті сақ тау, ішкі тә ртіп ережелерін, ең бек тә ртібін сақ тауғ а; шын ниетімен, толық кө лемде жә не бекітілген мерзімде тә жірибе бағ дарламасын орындауғ а; ұ йым тарапынан тә жірибе жетекшісі мен кафедрадан тә жірибе жетекшісінің нақ ты тапсырмалары мен жұ мыстарын нақ ты жә не уақ тылы орындауғ а; дипломдық жұ мысты орындауғ а жә не ө ндірістік тә жірибе бойынша есепке қ ажетті практикалық материалдарды жинақ тауғ а, ө ң деуге жә не дайындауғ а; кафедра тарапынан тә жірибе жетекшісіне рецензиялауғ а тә жірибе есебін уақ тылы дайындап ұ сынуғ а; Тә жірибе бойынша есеп тә жірибе бағ дарламасына жә не тә жірибе жетекшісінің қ осымша нұ сқ ауларына сә йкес қ ұ растырылады. Тә жірибе бойынша есеп кафедра тарапынан жетекшісінің ұ намды сын-пікірінен соң, кафедра мә жілісінде бекітілген комиссия алдында қ орғ алады жә не балдық -рейтингтік ә ріпті жү йе бағ асы бойынша бағ аланады. Тә жірибе бойынша есепті қ орғ ау ашық тү рде жү ргізіледі.  

       
 
 
 
 


 
 
АСТАНА 2015 ж/г.  
    ИНСТРУКЦИЯ по прохождению производственной (преддипломной) практики Производственная (преддипломная) практика студентов является составной частью учебного процесса, ее цель – закрепление ключевых компетенций, приобретение практических навыков и опыта профессиональной деятельности по обучаемой специальности. Производственная практика – это самостоятельная работа студента под руководством преподавателя выпускающей кафедры и специалиста или руководителя соответствующего подразделения базы (организации) практики. Организуется на выпускном курсе после полного завершения теоретического обучения. Перед выходом на практику студент должен получить на кафедре дневник, программу практики, направление на практику, памятку. В целях лучшей подготовки к практике студент обязан ознакомиться с программой и содержанием предстоящих работ, изучить рекомендуемую литературу, получить необходимые консультации руководителя практики от кафедры. По прибытии на место практики студент должен предъявить в отдел кадров организации направление на практику. С момента оформления в качестве практиканта на студента распространяется трудовое законодательство РК, правила охраны труда и внутреннего распорядка, действующие в организации, с которыми он должен быть ознакомлен в установленном порядке. Студент-практикант после ознакомления с организацией (предприятием) обязан составить календарный график прохождения практики. В период практики студент ведет дневник, в котором ежедневно фиксируется объем выполненной работы с указанием даты и места работы. Записи в дневнике ведутся от руки и ежедневно заверяются подписью руководителя практики от организации, под наблюдением которого выполнялась соответствующая работа. По завершении практики в дневнике дается отзыв руководителя практики от организации. В период прохождения практики студент обязан: · соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего распорядка, охраны труда и техники безопасности, установленные в организации; · добросовестно, в полном объеме и в установленный срок выполнить программу практики; четко и своевременно выполнять конкретные задания и поручения руководителя практики от кафедры и руководителя практики от организации; · осуществить сбор, обработку и подготовку практических материалов для оформления отчета по производственной практике и выполнения дипломной работы; · своевременно подготовить и представить на рецензирование руководителю практики от кафедры отчет по практике. Отчет по практике составляется в соответствии с программой практики и дополнительными указаниями руководителя практики. При положительной рецензии руководителя практики от кафедры, отчет о


 

 
 

 


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.