Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З М І С Т


Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Поняття літературної мови. Функції мови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Поняття мовної норми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Функціональні стилі сучасної української літературної мови . . . . . . . . . . . . . 5 Загальна характеристика наукового стилю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Загальна характеристика офіційно-ділового стилю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Документ та його функції . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Реквізити ділових паперів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Класифікація документів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Вимоги до мови ділових паперів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Заява . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Автобіографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Резюме . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Характеристика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Службові записки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Довідка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Доручення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Розписка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Протокол . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Витяг із протоколу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Терміни та їх місце в діловому мовленні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Професійна лексика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Неологізми та запозичення в ОДС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Книжні слова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Усне ділове мовлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Писемне мовлення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Поняття про етикет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32Теми для самостійного вивчення ……………………………………………. 33

Список рекомендованої літератури . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Навчальне видання

 

Конспект лекцій з української мови (для студентів 1 курсу напрямів підготовки 6.030504 - «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»)

 

Укладачі: Жигло Оксана Олександрівна,

Кір’янова Олена Василівна

 

 

Редактор: М.З.Аляб’єв

 

 

Коректор:

 

Комп’ютерний набір і верстка: Кір’янова О.В.

 

План 2008, поз. 51 Л


Підп. до друку 8.04.08 Формат 60х84 1/16 Папір офісний.

Друк на ризографі Умовн.-друк. арк. 1,3 Обл.-вид. арк. 1,5

Тираж 100 прим. Замовл. №


61002, м. Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

 


Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, м. Харків, вул. Революції, 12mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал