Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 1. Алексеев LB., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько A.M
1. Алексеев LB., Ярошевич Н.Б., Чушак-Голобородько A.M. Бюджетна система: Навчальний посібник. - К.: Хай-Тек Прес, 2007. - 376 с.

2. Бабич Т. С. Макрофінансове бюджетування : навч. посіб. / Т. С. Бабич, Т. В. Жибер ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : КНЕУ, 2011. - 311 с.

3. Бліщук К. М. Державні та місцеві фінанси. Бюджетний процес : навч. посіб. / К. М. Бліщук, Л. Р. Михайлинин. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Львів, 2011. – 176 с.

4. Боярко І. М. Ефективність фінансів державного сектору економіки в системі управління соціально-економічним розвитком України : моногр. / І. М. Боярко, Н. А. Дехтяр, О. В. Дейнека. – Суми : Унів. кн., 2012. – 165 с.

5. Буряк П.Ю. Фінанси: підручник // Буряк П.Ю., Смолінська С.Д., Татарин Н.Б. – К.: "Хай-Тек Пресс”, 2010. – 392 с. – ISBN– 978966-2143-36-2.

6. . Бюджетна система України та Євросоюзу : [монографія] / [Булгакова С. О., Барановський О. І., Кучер Г. В. та ін.] ; за заг. ред. А. А. Мазаракі. - К. : КНТЕУ, 2010. - 396 с.

7. Бюджетний менеджмент: Підручник // за ред.. В.Федосова. - К.: КНЕУ, 2004. - 864 с.

8. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. / К. Ф. Ковальчук, Д. Є. Козенков, Н. П. Козенкова, С. П. Якубова. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2011. – 248 с.

9. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2004. - 544 с.

10. Власюк Н. І. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К. : Алерта, 2011. – 328 с.

11. Ганущак Ю.А. Місцеві бюджети / Юрій Ганущак. – К. : Легальний статус, 2011. – 48 с. – (Бібліотека депутата місцевої ради). ISBN 978-966-8312-57-1.

12. Гром В.А. Міжбюджетні відносини: сучасний стан та напрями удосконалення // Економічні науки.-Серія «Облік і фінанси».- Випуск 7(25).-Ч.4-2010

13. Дегтяренко З. Досвід наповнювання місцевих бюджетів // Казна - 2007. - № 4-5. - С. 29-32.

14. Державний бюджет і бюджетна стратегія, 2012-2014. Стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України : [монографія] / за заг. ред. М. Я. Азарова. - К. : Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління", 2011. - Ч. 2. - 702 с .

15. Дем’янишин Василь Концептуальні засади видатків бюджетів та їх розподіл між ланками бюджетної системи / В. Дем’янишин // Вісник ТНЕУ.- 2008. - №3. – С. – 62-77

16. Диверсифікація доходів місцевих бюджетів : [монографія] / [Луніна І. О., Кириленко О. П., Лучка А. В. та ін.] ; за ред. І. О. Луніної.- К. : НАН України; Ін-т екон. та прогнозув., 2010. - 320 с.

17. Карлін М.І. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Знання, 2008. – 428 с.18. Кириленко О.П. Місцеві фінанси: Підручник - К.: Знання, 2006. - 677 с.

19. Кириленко О. Теретичні та практичні аспекти фінансового механізму забезпечення органів місцевого самоврядування в Україні // Світ фінансів № 1 2010. С.17.

20. Клець Л. Є. Бюджетний менеджмент : навч. посіб. до практ. занять для студ. спец. 7.03050804 «Фінанси» всіх форм навчання / Л. Є. Клець ; Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ, 2012. – 156 с.

21. Лободіна Зоряна /Оцінка методів управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я // Світ фінансів № 4 (29) 2011р.

22. Лопушинський І. П. Бюджетний процес в Україні : навч. посіб. / І. П. Лопушинський, Ю. С. Гаврилюк, Я. М. Казюк. – Херсон : Грінь Д. С., 2011. – 364 с.

23. Місцеві бюджети в умовах кризових явищ і реформування : [монографія] / за заг. ред. О. Л. Яременка. - Х. : ХІФ УДУФМТ, 2011. - 182 с.

24. Місцеві фінанси у схемах і таблицях : навч. посіб. [Гапонюк М. А., Бураченко А. Є., Яцюта В. Т. та ін.] ; за заг. ред. В. М. Федосова. - К. : КНЕУ, 2010. - 600 с.

25. Мних Є.В. Фінансовий контроль бюджетних ресурсів: Монографія. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2008. – 186 с.

26. Навчально-методичний посібник / Н. Б. Ярошевич, Н. О. Шпак, В. Є. Матвіїшин. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 224 с.

27. Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

28. Нова архітектура бюджетної системи України: ризики та можливості для економічного зростання / Жаліло Я. А., Молдован О. О., Шевченко О. В.; за ред. Я. А. Жаліла. - К. : НІСД, 2010. - 35 с.29. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. - К.: Знання-Прес, 2006. - 607 с.

30. Посібник для органів місцевого самоврядування. / Проект "Реформа місцевих бюджетів в Україні", RTI International - К.: 2005. - 56 с.

31. Рева Т.М., Ковальчук К.Ф., Кучкова H.B. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 208с.

32. Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 264 с.

33. СидорІринаНеподаткові надходження в контексті наповнення Державного та місцевих бюджетів Україн // Світ фінансів № 3 (28) 2011р.

34. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 240с.

35. Управління державним бюджетом України:Підручник для студентів вузів / колектив авторів [за заг. редакцією М.Я. Азарова] – К.:Міністерство фінансів України, 2010.- 816 с.

36. Тулай О., Тріпак М./Тенденції формування доходів місцевих бюджетів // Світ фінансів № 4(29) 2011 р.

37. Федосов В.М. Бюджетна система : підруч. / за наук . ред.В. М. Федосова, С. І. Юрія. —К. : Центр учбов. Літератури ; Тернопіль: Екон. думка, 2012. — 871 [1]

38. Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2008. – 440 с.

39. Хлівний В. /Форми, методи та інструменти бюджетного регулювання/Володимир Хлівний, Зоряна Мацук//Світ фінансів № 4(29) 2011.

40. Циганова Н. Розрахунок планових показників обсягу діяльності стаціонарів лікарень і поліклінік // Баланс-бюджет. - 2005. - №11. - с. 9-14.

41. Чала Ніна Дмитрівна Бюджетна система: навч.посіб. /Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. К. : Знання, 2010. 223с.

42. Чечетов М.В., Чечетова Н.Ф., Бережна А.Ю. Бюджетний менеджмент: Навчальний посібник. - Харків: ВД"ІНжек", 2004. - 1008 с.

43. Юрій С.І., Стоянов В.І., Даневич О.С. Казначейська система: Підручник.-2-ге вид. змін, й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, 2006. - 818 с.

 

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.014 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал