Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Інтегрального індексу економічної безпеки
 

1. Оскільки властивості соціально-економічних явищ характеризуються, як правило, множиною ознак (m≥2), то при упорядкуванні одиниць сукупності виникає необхідність агрегування усіх ознак множини в одну інтегральну оцінку.

2. Агрегування ознак ґрунтується на так званій теорії “адитивної цінності”, згідно з якою цінність цілого дорівнює сумі цінностей його складових. Якщо ознаки множини мають різні одиниці вимірювання, то адитивне агрегування потребує приведення їх до однієї основи, тобто попередньої нормалізації. Вектор первинних ознак [х1, х2, ... , хm] замінюється вектором нормалізованих значень [z1, z2, … , zm].

3. На практиці застосовують різні способи нормалізації. Усі вони ґрунтуються на порівнянні емпіричних значень показника хi з певною величиною а. Такою величиною може бути максимальне хmax, мінімальне хmin, середнє значення сукупності [х1, х2, ... , хm] чи еталонне (порогове) xе значення показника.

4. Якщо хij - деякі показники, j=1,…,m; i=1,...,n, які в сукупності характеризують певну галузь (i сферу) економіки, то інтегральний показник (індекс) безпеки для цієї галузі повинен мати вигляд лінійної згортки:

(1),

де ij  вагові коефіцієнти, що визначають ступінь внеску j-го показника в

інтегральний індекс i-ї сфери економіки;

zij – нормалізовані значення вхідних показників хij.

 

5. Цей індекс дорівнює 1 тоді, коли всі xij набувають “найкращих”, або оптимальних, значень, і 0 тоді, коли всі показники “найгірші”.

6. Вимоги до ij та zij:

усі ij задовольняють такі умови:

(2),

(3),

кожен із zij є нормалізованим, тобто 0 ≤ zij ≤ 1, причому zij = 1 відповідає оптимальному значенню, а zij =0 – найгіршому.

 

7. Методика містить такі етапи конструювання інтегральної оцінки економічної безпеки:

Þ формування множини індикаторів;

Þ визначення характеристичних (оптимальних, порогових та граничних) значень індикаторів;

Þ нормалізація індикаторів;

Þ визначення вагових коефіцієнтів;

Þ розрахунок інтегрального індексу.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал