Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Р-450 карциноми Герена
Пухлинний ріст характеризується високою метаболічною активністю пухлинних клітин та утворенням значної кількості токсичних продуктів метаболізму [10], потребує високого рівня активності компонентів клітинної системи детоксикації [9]. Провідним елементом цієї системи є мікросомальна монооксигеназна система. Висока активність системи цитохромів Р-450, як елементів цієї системи дозволяє забезпечити знешкодження як ендогенних, так і екзогенних токсичних продуктів метаболізму. Підвищений рівень активності цієї системи пояснює підвищений рівень лікарської резистентності пухлин [54].

Водночас відомо, що експресія генів цитохрому Р-450 може бути індукована різними сполуками [10], які найчастіше виявляються або субстратами дії цих ізоформ або продуктами реакцій інших ферментів. В цьому аспекті ретиноїди прямо або опосередковано здатні індукувати експресію визначених ізоформ [4]. Ця індукція може відбуватися прямо через активацію промотора, який містить RARE (retinoic acid responsive element), або шляхом його взаємодії із рецепторами РК у комплексі з лігандами, або ж зв’язано із гетеродимерами в комплексі із PPAR (рецептори проліфераторів пероксисом) [2, 4].

У зв’язку з цим ми зацікавились чи пов’язані виявлені морфологічні параметри росту карциноми Герена з активністю цитохрому Р-450. Для перевірки висловленого припущення нами визначались два основних типи інтенсивності реакцій гідроксилювання та окислення як основних реакцій, які каталізуються ситемою цитохрому Р-450 [55].

Нами було встановлено, що карцинома Герена в авітамінозному організмі, яка характеризується низькими темпами росту, володіла зниженою гідроксилазною та деметилазною активностями відповідно у 8 та 2 рази порівняно із показниками контрольної групи тварин (рис. 3.6.).

*
*
*

А б

Рис. 3.6. n-Гідроксилазна (а) та N-деметилазна (б) активність цитохрому Р-450 в мікросомній фракції карциноми Герена

Водночас введення в раціон тваринам фізіологічних доз вітаміну А супроводжувалась підвищенняим досліджуваних активностей до контрольного рівня, а показники гідроксилазної активності статистично достовірно переважали показники контрольної групи в 2,17 рази (рис. 3.6.). Виявлена тенденція індукції гідроксилазної активності цитохрому Р-450 спостерігалася і у випадку введення супрафізіологічних доз вітаміну А. Поряд із цим показники у обох випадках були статистично достовірними із показниками контрольних тварин.

Отримані результати показують, що більш чутливим показником до змін активності виявились показники гідроксилазної активності порівняно з деметилазною, про що свідчить надзвичайно низька гідроксилазна активність мікросомної фракції карциноми Герена при відсутності вітаміну А та її зростання при появі в раціоні цього вітаміну. Цей факт можна пов’язати з тим, що основним типом реакцій за участю цитохромів, які відбуваються з ретиноїдами в клітині є саме їх гідроксилювання, а основна частина їх – це цитохроми які індукуються саме ретиноїдами [55]. 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал