Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Тема: Поняття екологічного чинника. Абіотичні, біотичні й антропогенні чинники середовища.
 

План:

1. Поняття екологічного чинника, їх вплив на живі організми. Класифікація екологічних чинників.

2. Абіотичні чинники та їхня характеристика.

3. Біотичні чинники та їх вплив на формування життєвого середовища. Основні форми біотичних взаємовідносин.

4. Антропогенні чинники та їх характеристика. Взаємодія екологічних чинників.

 

ПІСЛЯ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТЕМИ ВИ ПОВИННІ:

Знати:

класифікацію екологічних чинників;

абіотичні чинники та їхню характеристику;

біотичні чинники (фітогенні та зоогенні);

форми біотичних відносин;

антропогенні чинники.

 

 

Вміти:

пояснити форми впливу екологічних чинників на життєдіяльність організмів;

навести приклади різних форм біотичних взаємовідносин;

характеризувати різні види біотичних чинників;

характеризувати вплив людини на поширення живих організмів.

розуміти взаємодію екологічних чинників.

 

 

Ключові поняття та терміни:

 

форми біотичних взаємовідносин, абіотичні чинники, біотичні чинники, антропогенні чинники, закон „мінімуму”, закон толерантноті, стенобіонтні види, еврибіонтні види, конкуренція, хижацтво, фенологія,ксерофіти, гігрофіти, мезофіти. паразитизм, аменсалізм, симбіоз. екологічний чинник,

 

Рекомендована література:

Білявський Т.А. Основи загальної екології / Т.А. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – К. : Либідь, 1995. – 368 с. (стор. 89 – 96).

Екологія: основи теорії і практикум : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: „Новий Світ – 2000”, „Магнолія плюс”, 2003. – 296 с. (стор. 37 – 46).

Злобін Ю. А. Загальна екологія : навч. посібник / Злобін Ю. А., Кочубей Н. В. – Суми : ВТД „Університетська книга”, 2003. – 416 с.

Кучерявий В.П. Екологія / В.П. Кучерявий. – Львів : Світ, 1999. – 320 с. (стор. 55 – 121).

Микитюк О.М. Основи екології : навч. посібник / О.М. Микитюк, В.В. Грицайчук, О.З. Злотін. – Харків : „ОВС”, 2004. – 144 с (стор. 10-35).

Назарук М.М. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді : навч. посібник / М.М. Назарук, І.Б. Койнова. – Львів : Еней, 2004. – 216 с. (стор. 66-80).

Основи екології та охорони навколишнього природного середовища : навч. посібник / Я.І. Бедрій, В.С. Джигирей, А.І. Кидисюк. Львів, 1999. – 238 с.

Основи екології та соціоекології. / під ред. М.М.Назарука. – Львів, 1998. (стор. 37-47).

 

Питання для самоконтролю:

1. Дайте визначення поняття „екологічний чинник”.

2. Назвіть основні абіотичні чинники.

3. Які типи біотичних взаємовідносин Ви знаєте?2. Наведіть приклади дії фітогенних чинників.

3. У чому особливості впливу зоогенних чинників?

4. Що таке конкуренція і які види конкуренції виділяють?

5. Наведіть приклад паразитичних рослин та комах.

6. Дайте характеристику одного з типів взаємовідносин організмів.

7. Що таке екологічна ніша?

8. Які види називають еврібіонтними і стенобіонтними?

9. Що вивчає фенологія?

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2018 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал