Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ТЕСТ №30
Этил спирті төменгі заттарға жатады:

1. Таңдамалы емес әсер беретін тежегішеке

2. Таңдамалы емес әсер беретін белсендіргішке

3. Жалпы белсендіргіш әсер берушілерге

4. Жалпы тежгіш әсер берушілерг

5. Шеткі жүйке жүйесіне әсер берушілерге

 

 

№8 СӨЖ

1. Тақырыбы: Дәріге тәуелділік шақыратын заттар.

2. Мақсаты: Дәрілік тәуелділік шақыратын препараттарды, пайда болу механизмін және алдын алу жолдарын өзіндік түрде оқу.

3. Тапсырма:

1. Дәрілік тәуелділіктің пайда болу механизмдерін оқу

2. Дәрілік тәуелділіктің түрлері туралы түсінік

3. Абстиненция синдромының көріністерін білу

4. Дәрілік тәуелділікті емдеу және алдын алу принциптерін білу

5. Дәрілік тәуелділікті шақыратын препараттарды білу

 

4. Орындау түрі: презентация.

5. Орындау критерийлері:

1. «Дәрілік тәуелділік шақыратын затттар» тақырыбы бойынша негізгі әдебиеттерді оқу және таңдап алу

2. библиографияны құрастыру

3. ақпараттарды жүйелеу және өңдеу

4. презентацияның жоспарын дайындау

Презентация құрастыру талаптары:

1. Презентация «Microsoft Power Point» бағдарламасы бойынша құрастырылады

2. Слайдтардың саны – 10-15 тал.

3. Презентация жеңіл қабылданатындай және сауатты жасалынуы керек

4. Соңғы слайдта библиографияны көрсету қажет.

6. Тапсыру мерзімі:«Орталық жүйке жүйеге әсер ететін заттар» тарауы бойынша рубежді бақылауға (11-ші аптаға) дейін.

 

7. Бағалау критерийлері:

1. Тақырыпты түсінікті және нақты баяндауы

2. Тақырыптың негізгі сұрақтарын бөлу және тақырыптың негізгі сұрақтарын дұрыс мазмұндау.

3.Аудиторияның сұрақтарына дұрыс жауап беруін білу.

4. Ұзақтығы – 10 мин.

 

Сапа критерийлері 0 баллов 50-74 б. 75-89 б. 90-100 б.
Презентация мазмұны тақырыбы мен алдына қойған мақсатына сай келуі Жұмыс тақырыпқасай келмейді Жұмыстың мазмұны негізгі параметрлер бойынша тақырыпқа және берілген тапсырмаларға сәкес келеді Жұмыстың мазмұны тақырыпқа және берілген тапсырмаларға сәкес келеді тақырыпқа және берілген тапсырмаларға толығымен сәкес келеді
Тақырыптың толық ашылуы және қолданылған деректер Тақырып ашылмаған Тақырып толық ашылмаған, әдебиеттер аз Тақырып ашылған, бірақ кейбір сұрақтар анықтауды қажет етеді Тақырып толық ашылған, қазіргі жаңа әдебиеттер жеткілікті мөлшерде қолданылған
Материалды біріктіріп қысқаша қорытынды жасау Жұмыстың ішкі байланыстығы жоқ, қорытындылар жоқ Материал байланыстырылған, бірақ тараулардың өзара байланысы жоқ, қорытындылар анық емес Әдебиет материал тұжырымдалған, қорытындылар бар Әдебиет материал толық тұжырымдалған, әр тарау келесі тараудың логикалық жалғасы болып табылады, қорытындылар анық
Иллюстрация, оның мазмұндылығы иллюстрациялық материалдар жоқ Иллюстрациялар тақырыпқа сай келмейді, ақпараттылығы төмен Иллюстрациялар тақырыпқа сәйкес, ақпараттылығы жақсы Иллюстрациялар тақырыпқа сәйкес, ақпараттылығы жоғары
Құрылымы мен безендірілуінің талапқа сай болуы Сәйкес келмейді Безендірілудегі негізгі талаптар орындалған Презентацияны безендірілутолығымен талаптарға сәйкес келеді Презентацияны безендірілутолығымен талаптарға сәйкес келеді

 8.Әдебиеттер:Негізгі:

1. Харкевич Д.А. Фармакология. Жоғары оқу орындарына арналған оқулық.. Мемлекеттік тілдегі аудармасы. – Алматы, 2004.- 608 бет.

2. Маркова И.В., Неженцев М.В. Фармакология. С-Петербург. 2001.С.33-47

3. Аляутдин Р.Н. Фармакология. Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2004. С. 98-128.

 

Қосымша:

1.Машковский М.Д. Лекарственные средства. Он бесінші басылым. - М.: Новая волна, 2007. б.1206.

2. Гудман Г., Гилман Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману.

10-ші бас. аудармасы. М. «Практика». 2006 ж. 1648 б.

3.Справочник врача общей практики. ЭКСМО – ПРЕСС, 2002. т. 1-2. – 926 б. (т.2).

4. Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология. – М.: Медицина, 2002, т.1-2. – 669 б.

5.Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. – М.: Медицина, 2000. – 740 б.

6. Бертрам Г. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология (м.ғ.д., проф. Э.Э. Звартау аудармасы.) - Санкт-Петербург, 1998.- 1043б.

7. Кафедрада оқылатын дәрістер.

9. Бақылау:

1. дәрілік тәуелділікті шақыруы мүмкін препараттарды атау.

2. дәрілік тәуелділіктің түрлерін атау

3. наркотикалық анальгетиктерді, этил спиртін, бензодиазепиндерді қолданғанда абстиненция синдромының қандай көріністері пайда болады?

4. Осы топ препараттарымен шақырылған абстиненция синдромында көмек көрсету шаралары

5. Опиатты тәуелділікте қолданылатын наркотикалық анальгетиктердің антагонистері қандай препараттары болып табылады?

6. Алкогольды қолдануына байланысты абстиненция синдромында қандай заттар қолданылады?

7. Бензодиазепин туындыларының антагонистін атаңыз.

№ 9 СӨЖ

1. Тақырыпбы: Әртүрлі фармакологиялық топтың анальгетикалық белсенділігі бар орталық әсерлі опиоидты емес препараттары.

2. Мақсаты:Анальгетикалық компоненттен тұратын әр түрлі фармакологиялық топтарға жататын препараттардың әсер ету ерекшеліктерін және медицинаық тәжірибиеде қолдануын меңгеру.

3. Тапсырма:

1. Анальгетикалық белсенділігі бар орталықтан әсер ететін опиоидты емес препарттардың фармакокинетикалық және фармакодинамикалық жалпы заңдылықтарын оқу.

2. Анальгетикалық компоненттен тұратын әр түрлі фармакологиялық топтарға жататын препараттарды қолданудың негізгі көрсеткіштерін, қарсы көрсеткіштерін және жанама әсерлерін оқу.

3. Кейбір патологиялық жағдайларда осы топқа жататын заттар арасынан керек препаратты таңдауды үйрену. Жедел көмек көрсету кезінде қолданатын өмірге қажетті препараттардың патенттелмеген халықаралық аттарын білу.

4. Осы топқа жататын препараттардың дәрілік қалпын және қабылдау тәсілдерін таңдауды үйрену, рецепттерге түзетулер жүргізу, препараттарды алмастыру, мөлшерін бағалау.

5. Осы топқа жататын препараттардың жағымсыз әсерлерін тану, олардың алдын алу және түзетулер жүргізу.

6. Осы топ препараттарының жаңа заттар арсеналын ажырату, олардың қолданыста жүрген препараттардан артықшылықтарын және кеңінен қолданатын синоимдерін білу.

4. Орындау түрі:препараттың атын, патенттелмеген аттарын, әсер ету механизмін, фармакологиялық әсерлерін, қолдануын, жанама әсерлерін, шығару қалпын қамтитын кестелер құрастыру

5. Орындау критерилері:

1. СӨЖ материалдарын оқулық арқылы, қосымша құрал жабдықтар арқылы оқу.

2. Соңғы жылдардағы әдебиеттік басылымдарды таңдау және оқу.

3. Ақпараттарды өңдеу және жүйелеу.

6. Өткізу мерзімі: “ОЖЖ әсер ететін заттар” бөлімі бойынша рубеждік тексеруге дейін.

 

7. Бағалау критерилері:

Дәстүрлі баға Критериясы Балл
«5» СӨЖ ның барлық талаптарды толық орындаған 90-100 б.
«4» СӨЖ орындағанда аздаған қателер жіберілген, тапсырма толық орындалмаған 75-89 б.
«3» СӨЖ орындағанда біршама қателер жіберілген, тапсырма толық орындалмаған 50-74 б.
«2» СӨЖ орындағанда маңызды қателер жіберілген тапсырма орындалмаған, СӨЖ ның критериясына сәйкес емес 0 – 49 б.

 

8.Әдебиет:

Негізгі:

1.Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2006.- C. 210-211.

2.Харкевич Д.А. Фармакология: Учебник. Москва. Изд. дом «ГЭОТАР-МЕД». 2005.- C. 210-211.

3.Маркова И.В., Неженцев М.В. Фармакология. С-Петербург. 2001. - 445 б.

 

Қосымша:

1.Машковский М.Д. Лекарственные средства. Издание пятнадцатое. - М.: Новая волна, 2007. т. 1-2. – 601 б.

2.Справочник врача общей практики.Издание Москва ЭКСМО–ПРЕСС,2002.т. 1-2.–926 б. (т.2).

3.Оксфордский справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии. – М.: Медицина, 2000. – 740 б

4.Клиническая фармакология. /Под ред. В.Г.Кукеса. – ГЭОТАР.: Медицина, 1999.- 517 б.

5.Базисная и клиническая фармакология. /Под ред. Катцунга. – С-П.: Невский Диалект 1998, т. 1-2. – 609 б. (т.1).

6.Белоусов Ю.Б., Моисеев В.С., Лепахин В.К. Клиническая фармакология и фармакотерапия. - М: Универсум Паблишинг, 1997. – 529 б

7.Лоуренс Д.Р., Бенитт П.Н. Клиническая фармакология. - М.: Медицина, 1993, т. 1-2. - 668 б. (т.2).

8.Бертрам Г. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология (перевод д.м.н., проф.

9.Э.Э. Звартау.) - Санкт-Петербург, 1998.- 1043 б.

10. Гудман Г., Гилман Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. Перевод

10-го издания. М. «Практика». 2006 г. 1648 б.

 

 

№ 10 СӨЖ

1. Тақырыбы: «Витаминдік және коферменттік препараттар».

2. Мақсаты:

1.Витаминдік және коферменттік препараттардың әсерлерінің ерекшеліктерін, қолданылуын, жанама және уытты әсерлерін өз бетінше оқу.

2. Витаминдік және коферменттік препараттарға әртүрлі дәрілік қалыпта өз бетінше рецепт жазу.

3. Тапсырма:

1. Витаминдердің және витамин тектес қосылыстардың жіктелуі.

2. Суда еритін витаминдердің қолданылуы, олардың коферменттері, жанама әсерлері.

3. В тобына жататын витаминдердің зат алмасу үрдісінде алатын орны, олардың фармакокинетика және фармакодинамикасының ерекшеліктері, препараттардың салыстырмалы сипаттамалары.

4. Аскорбин қышқылы, негізгі фармакологиялық әсерлері.

5. Коферментік препараттардың әсер ету ерекшеліктері жанама әсерлері.

6. Майда еритін витаминдер, қолданылуы, олардың жанама әсерлерінің даму мүмкіндіктері.

7. Ретинол, Фармакокинетикасы мен фармакодинамикасының ерекшеліктері, қолданылуы, жанама әсерлері, гипервитаминоздың даму мүмкіндіктері.

8. Д тобының витаминдері, олардың фосфор және кальций алмасуына әсерлері, қолданылуы, жанама әсерлері, гипервитаминоздың даму мүмкіндіктері.

9. Токоферолдар, олардың биологиялық маңызы, препараттардың фармакодинамикасы, антиоксиданттық қасиеттері.

10. К витаминінің препараттары, фармакодинамикасы, қан ұюына әсерлері.

11. Филлохинононың синтетикалық орын басушылары - викасол, оның әсерлерінің ерекшеліктері.

12. Витаминтәріздес қосылыстар (кофакторлар), карнитин, орот және липой қышқылдарының фармакодинамикасы, қолдануға көрсетулері.

13. Биофлавоноидтар, алыну көздері, негізгі фармакологиялық әсерлері.

14. Витаминдік жетіспеушілік, олардың даму себептері.

15. Гипо- және гипервитаминоз жөнінде түсінік. Витаминдік препараттармен улану.

16. Рецептті бір реттік дозасын есептеп талдап жазу және тексеруге беру.

4. Орындау қалпы:

Рецептті талдап жазу және бір реттік дозасын есептеу.

5. Орындау критерийі:

· Тақырып бойынша материалды таңдау және оқу;

· Библиография құрастыру;

· Рецептті талдап жазу және бір реттік дозасын есептеу;

· Жұмысты рәсімдеу.

6. Тапсыру мерзімі:«Қабыну, имундық үрдістерге әсер ететін заттар» бөлімі бойынша дейінгі аралық бақылауға дейін (11-ші аптаға дейін).

7. Бағалау критерийі:

- Студентпен оқу материалдарын меңгеру деңгейі.

- Студенттің рецептті дүрыс жаза білуі, толық талдау беру және бір реттік дозасын есептеу.

- Материалды кафедраның талаптарына сәйкес рәсімдеу:

1. Жазылған рецепттер рәсімделген болу керек және мазмұны: титулді парақтан, талдап жазылған рецепттен және бір реттік дозадан; қолданылған әдебиет көрсетілуі керек

Бағдарламалық препараттар

Тиамин бромиді, кокарбоксилаза, рибофлавин, кальций пантотенаты, никотин қышқылы, пиридоксин гидрохлориді, пиридоксальфосфат, цианокобаламин, фоль қышқылы, кальций пангаматы, аскорбин қышқылы, рутин, аскорутин, ретинол ацетаты, ергокальциферол, токоферол ацетаты, викасол, фитоменадион.

Есте сақтауға арналған препараттар

Тиамин бромиді, никотин қышқылы, пиридоксин гидрохлориді, аскорбин қышқылы, эргокальциферол, токоферол ацетаты, цианокобаламин.

№ 11 СӨЖ

1.Тақырыбы «Қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттар»жөнінде түсінік.

2. Мақсаты:

1.Қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттар әсерлерінің ерекшеліктерін, қолданылуын, жанама және уытты әсерлерін өз бетінше оқу.

2. Қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттар әртүрлі дәрілік қалыпта өз бетінше кесте құрастыру.

3. Тапсырма:

1. Қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттардың жіктелуін зерттеу.

2. әртүрлі топтардағы қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттардың әсер ету механизмін, әсер ету ерекшеліктерін, қолдануын және жанама әсерлерін зерттеу.

3. Қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттардың жағымсыз әсерлерінің анықтай білу және оларды жою, жедел көмек көрсету үшін дәрілік заттарды таңдай білу.

4. Қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттардың жаңа арсеналын және олардың кең тараған синонимін білуге үйрену.

4. Орындалу түрі:

Қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттарға жататын бағдарламалық препараттардың фармакологиялық сипаттамалық кестесін құру, келесі бөлімдерді алғанда:

1. Жіктеуге байланысты топтар;

2. негізгі препараттар;

3. әсер ету механизмі;

4. қолданылуы;

5. жанама әсерлері

5. Орындалу шарттары:

Кесте толығымен тұру керек, жіктеуге байланысты тобы, препараттар, әсер ету механизмі, қолданылуы, жанама әсерлері.

6. Өткізу мерзімі- 15 аптадан кеш емес

7. Бағалау критерилері:

1. Қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттардың жіктелуін зерттеу

2. Әртүрлі топтардағы қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттардың әсер ету механизмін, әсер ету ерекшеліктерін, қолдануын және жанама әсерлерін зерттеу.

3. Қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттардың жағымсыз әсерлерінің анықтай білу және оларды жою, жедел көмек көрсету үшін дәрілік заттарды таңдай білу.

4. Қан сарысуын алмастырушы және дезинтоксикалық заттардың жаңа арсеналын және олардың кең тараған синонимін білуге үйрену.

Дәстүрлі баға Критериясы Балл
«5» СӨЖ ның барлық талаптарды толық орындаған 90-100 б.
«4» СӨЖ орындағанда аздаған қателер жіберілген, тапсырма толық орындалмаған 75-89 б.
«3» СӨЖ орындағанда біршама қателер жіберілген, тапсырма толық орындалмаған 50-74 б.
«2» СӨЖ орындағанда маңызды қателер жіберілген тапсырма орындалмаған, СӨЖ ның критериясына сәйкес емес 0 – 49 б.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.015 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал