Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой, моли́ Бо́га о мне.


Мы́ слити ми при́ сно и твори́ ти, Госпо́ день А́ нгеле, блага́ я и поле́ зная да́ руй, я́ ко си́ льна яви́ в не́ мощи и непоро́ чна.

Сла́ ва Отцу́, и Сы́ ну, и Свято́ му Ду́ ху.

Я́ ко име́ я дерзнове́ ние к Царю́ Небе́ сному, Того́ моли́, с про́ чими безпло́ тными, поми́ ловати мя окая́ ннаго.

И ны́ не и при́ сно, и во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Мно́ го дерзнове́ ние иму́ щи, Де́ во, к Вопло́ щшемуся из Тебе́, преложи́ мя от уз и разреше́ ние ми пода́ ждь и спасе́ ние, моли́ твами Твои́ ми.

Молитва ко Господу нашему Иисусу Христу

 

Го́ споди, Иису́ се Христе́, Бо́ же мой, поми́ луй мя гре́ шнаго.

Влады́ ко Христе́ Бо́ же, И́ же страстьми́ Свои́ ми стра́ сти моя́ исцели́ вый и я́ звами Свои́ ми я́ звы моя́ уврачева́ вый, да́ руй мне, мно́ го Тебе́ прегреши́ вшему, сле́ зы умиле́ ния; сраствори́ моему́ те́ лу от обоня́ ния Животворя́ щего Те́ ла Твоего́, и наслади́ ду́ шу мою́ Твое́ ю Честно́ ю Кро́ вию от го́ рести, е́ юже мя сопроти́ вник напои́; возвы́ си мой ум к Тебе́, до́ лу пони́ кший, и возведи́ от про́ пасти поги́ бели: я́ ко не и́ мам покая́ ния, не и́ мам умиле́ ния, не и́ мам слезы́ уте́ шительныя, возводя́ щия ча́ да ко своему́ насле́ дию. Омрачи́ хся умо́ м в жите́ йских страсте́ х, не могу́ воззре́ ти к Тебе́ в боле́ зни, не могу́ согре́ тися слеза́ ми, я́ же к Тебе́ любве́. Но, Влады́ ко Го́ споди Иису́ се Христе́, сокро́ вище благи́ х, да́ руй мне покая́ ние всеце́ лое и се́ рдце люботру́ дное во взыска́ ние Твое́, да́ руй мне благода́ ть Твою́ и обнови́ во мне зра́ ки Твоего́ о́ браза. Оста́ вих Тя, не оста́ ви мене́; изы́ ди на взыска́ ние мое́, возведи́ к па́ жити Твое́ й и сопричти́ мя овца́ м избра́ ннаго Твоего́ ста́ да, воспита́ й мя с ни́ ми от зла́ ка Боже́ ственных Твои́ х Та́ инств, моли́ твами Пречи́ стыя Твоея́ Ма́ тере и всех святы́ х Твои́ х. Ами́ нь.

Молитва ко Пресвятой Богородице

Пресвята́ я Богоро́ дице, спаси́ нас.

Цари́ це моя́ преблага́ я, / наде́ ждо моя́ Богоро́ дице, / прия́ телище си́ рых / и стра́ нных предста́ тельнице, / скорбя́ щих ра́ досте, / оби́ димых покрови́ тельнице! / Зри́ ши мою́ беду́, / зри́ ши мою́ скорбь, / помози́ ми я́ ко не́ мощну, / окорми́ мя я́ ко стра́ нна. / Оби́ ду мою́ ве́ си, / разреши́ ту, я́ ко во́ лиши: / я́ ко не и́ мам ины́ я по́ мощи ра́ зве Тебе́, / ни ины́ я предста́ тельницы, / ни благи́ я уте́ шительницы, / то́ кмо Тебе́, о Богома́ ти, / я́ ко да сохрани́ ши мя // и покры́ еши во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.

Молитва ко Ангелу хранителю

 

Святы́ й А́ нгеле Бо́ жий, храни́ телю мой, моли́ Бо́ га о мне.

О святы́ й А́ нгеле, храни́ телю и покрови́ телю мой благи́ й! С сокруше́ нным се́ рдцем и боле́ зненною душе́ ю предстою́ ти, моля́ ся: услы́ ши мя, гре́ шнаго раба́ твоего́ (имя), с во́ плем кре́ пким и пла́ чем го́ рьким вопию́ щаго: не помяни́ мои́ х беззако́ ний и непра́ вд, и́ миже аз окая́ нный прогневля́ ю тя по вся дни и часы́, и ме́ рзостна себе́ творю́ пред Созда́ телем на́ шим Го́ сподем; яви́ ся мне милосе́ рд и не отлуча́ йся мене́ скве́ рнаго да́ же до кончи́ ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́ внаго и посо́ бствуй твои́ ми моли́ твами про́ чее время живота́ моего́ без поро́ ка прейти́ и сотвори́ ти плоды́ досто́ йны покая́ ния, па́ че же от сме́ ртных паде́ ний грехо́ вных соблюди́ мя, да не поги́ бну во отча́ янии и да не пора́ дуется враг о поги́ бели мое́ й. Вем вои́ стину и усты́ испове́ дую, я́ ко никто́ же тако́ в друг и предста́ тель, защи́ титель и побо́ рник, я́ коже ты, святы́ й А́ нгеле: предстоя́ бо Престо́ лу Госпо́ дню, мо́ лишися о мне непотре́ бнем и па́ че всех гре́ шнейшем, да не изы́ мет Преблаги́ й души́ моея́ в день неча́ яния моего́ и в день творе́ ния зло́ бы. Не преста́ й у́ бо умилостивля́ я премилосе́ рдаго Го́ спода и Бо́ га моего́, да отпу́ стит согреше́ ния моя́, я́ же сотвори́ х во все́ м житии́ мое́ м, де́ лом, сло́ вом и все́ ми мои́ ми чу́ вствы, и и́ миже весть судьба́ ми, да спасе́ т мя: да нака́ жет мя зде по Свое́ й неизрече́ нней ми́ лости, но да не обличи́ т и не истя́ жет мя она́ мо по Своему́ нелицеприя́ тному правосу́ дию; да сподо́ бит мя покая́ ние принести́, с покая́ нием же Боже́ ственное Причаще́ ние досто́ йне прия́ ти, о сем па́ че молю́, и такова́ го да́ ра всеусе́ рдно жела́ ю. В стра́ шный же час сме́ рти неотсту́ пен бу́ ди ми, благи́ й храни́ телю мой, прогоня́ я мра́ чныя де́ моны, иму́ щия устраши́ ти притре́ петную ду́ шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ ния, егда́ и́ мам преходи́ ти возду́ шная мыта́ рства, да храни́ мь тобо́ ю, безбе́ дно дости́ гну рая́ ми вожделе́ ннаго, иде́ же ли́ цы святы́ х и го́ рних Сил непреста́ нно восхваля́ ют всечестно́ е и великоле́ пое и́ мя в Тро́ ице сла́ вимаго Бо́ га, Отца́, и Сы́ на, и Свята́ го Ду́ ха, Ему́ же подоба́ ет честь и поклоне́ ние во ве́ ки веко́ в. Ами́ нь.


© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.