Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Зміст практичних занять
Назви змістових модулів і тем Кількість годин
Змістовий модуль І. Загальні положення цивільного права як галузі приватного права.
Практична робота 1 Тема:Учасники цивільних правовідносин. Мета: визначитися у відмежуванні понять «цивільна правоздатність» та «цивільна дієздатність». Засвоїти момент виникнення та припинення цивільної право- та дієздатності, встановити їх види, випадки та порядок їх обмеження. Встановити підстави та порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою; відмежування оголошення фізичної особи померлою від встановлення судом факту смерті та факту реєстрації смерті. Встановити значення інституту юридичної особи, її сутність та ознаки; з’ясувати критерії індивідуалізації юридичної особи, статус філій і представництв; встановити підстави виникнення та припинення юридичної особи. Хід роботи: 1. Фізичні особи як індивідуальний (приватний) суб’єкт цивільного права. 2. Вчення про фізичні особи як суб’єктів цивільного права. 3. Поняття та види правоздатності та дієздатності фізичних осіб. 4. Проблеми обмеження та позбавлення дієздатності фізичної особи. 5. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою. Відмежування оголошення фізичної особи померлою від встановлення судом факту смерті та факту реєстрації смерті. 6. Значення інституту юридичної особи. Сутність та ознаки юридичної особи. 7. Проблеми юридичної особи як учасника цивільних правовідносин. 8. Теорії юридичної особи. 9. Правоздатність та дієздатність юридичних осіб.
Практична робота 2 Тема:Об’єкти цивільних правовідносин та проблеми їх правового режиму. Мета: визначитися у суттєвих ознаках, якими наділені об’єкти цивільних правовідносин та виокремити проблематику їх правового режиму. Хід роботи:
 1. Поняття та види об’єктів цивільних прав. Термін «майно» в цивільному праві.
 2. Речі як об’єкт цивільних правовідносин.
 3. Класифікація речей та її правове значення.
Змістовий модуль ІІ. Проблеми речового права.
Практична робота 3 Тема: Право власності. Право спільної власності. Мета: здійснити загальну характеристику права власності; визначитися у підставах набуття та припинення права власності; встановити ознаки та види права спільної власності. Хід роботи: 1. Загальна характеристика права власності. 2. Набуття та припинення права власності. 3. Поняття та види права спільної власності. а) Право спільної часткової власності. б) Право спільної сумісної власності.
Змістовий модуль ІІІ. Договірні та недоговірні зобов’язання.
Практична робота 4 Тема: Проблеми договірного права. Мета: визначити загальну проблематику договірного права України та встановити окремі напрями його розвитку. Розглянути категорію договору та встановити його місце у категоріальному апараті. Хід роботи:
 1. Поняття «договірне право України».
 2. Поняття, місце і значення договору.
 3. Система цивільно-правових договорів. Загальна характеристика видів договорів.
 4. Поняття «зміст договору» та «умови договору».
 5. Суть і зміст свободи договору. Межі свободи договору.
 6. Підстави та порядок укладення, зміни і розірвання договору та їх правові наслідки.
Практична робота 5 Тема: Проблеми деліктного права. Мета: визначити поняття і правове значення зобов’язань із заподіяння шкоди. Засвоїти особливості відшкодування шкоди, що випливає із недоговірних зобов’язань. Хід роботи:
 1. Поняття та значення деліктного права.
 2. Зобов’язання із відшкодування шкоди. Співвідношення понять «деліктне зобов’язання» і «деліктна відповідальність».
 3. Принцип повного відшкодування. Врахування вини потерпілого і матеріального становища особи, що завдала шкоди.
 4. Поняття «моральна шкода». Випадки її компенсації. Чинники, що впливають на зміну розміру компенсації моральної шкоди..
 5. Поняття та види джерел підвищеної небезпеки. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.
Змістовий модуль ІV. Проблеми спадкового права.
Практична робота 6 Тема: Особливості спадкових правовідносин. Мета: Встановити поняття та значення спадкування як інституту цивільного права; засвоїти види спадкування. Хід роботи: 1. Поняття та значення спадкування. 2. Види спадкування. 3. Відкриття спадщини. 4. Спадкування за заповітом.
 1. Спадкування за законом.
Усього практичних занять

 

2.5. Зміст самостійної роботи

Назва питань Кількість годин
Змістовий модуль 1. Загальні положення цивільного права як галузі приватного права.
Тема 1. Актуальні проблеми визначення цивільного права як галузі права. Цивільне законодавство.
 1. Проблеми визначення цивільного права як приватного права.
 2. Критерії відмежування приватного права від публічного права.
 3. Наявність у цивільному праві публічних елементів.
 4. Проблеми визначення цивільного права як самостійної галузі права, відмежування його від інших галузей права.
 5. Предмет і метод правового регулювання при визначенні самостійної галузі права.
 6. Цивільні правовідносини.
 7. Неоднорідність предмета та методу цивільного права.
 8. Цивільне законодавство. Цивільний та Господарський кодекси України.
 9. Колізія норм. Проблеми розмежування використання норм ЦК і ГК.
 10. Значення ГК.
 11. Актуальність вирішення теоретико-правових проблем визначення цивільного права та господарського права для розв’язання суперечностей між ЦК та ГК і подальшого вдосконалення цивільного і господарського законодавства, кодифікації цих галузей права.
 
Тема 2. Учасники цивільних правовідносин.
1. Фізичні особи як індивідуальний (приватний) суб’єкт цивільного права. 2. Правосуб’єктність фізичних осіб. 3. Правосуб’єктність іноземних громадян і осіб без громадянства. 4. Рівність та невідчужуваність правоздатності фізичних осіб. 5. Співвідношення правоздатності і суб’єктивного цивільного права. 6. Зміст і межі правоздатності фізичних осіб. 7. Запобігання можливості фізичної особи мати цивільні права та обов’язки. 8. Особливості цивільної правосуб’єктності посадових осіб митних органів відповідно до Митного Кодексу України 9. Розвиток поняття юридичної особи. 10. Юридична особа у римському праві. 11. Теорії юридичної особи 12. Порядок створення та правовий статус юридичних осіб публічного права. 13. Порядок створення юридичних осіб публічного права – суб’єктів господарювання, закріплений у ГК. 14. Підприємницькі й непідприємницькі юридичні особи. 15. Товариства та установи. 16. Колізії норм ЦК і ГК стосовно юридичних осіб.  
Тема 3. Об’єкти цивільних правовідносин та проблеми їх правового режиму.
1. Майно як основний об’єкт цивільних правовідносин; багатозначність цього терміна в цивільному законодавстві. 2. Речі як об’єкт цивільних правовідносин. 3. Рухомі й нерухомі речі. 4. Речі, обмежені в цивільному обороті ті вилучені із цивільного обороту. 5. Гроші та валютні цінності як об’єкти цивільних правовідносин. 6. Поняття та особливості цінних паперів. 7. Групи та види цінних паперів за законодавством України. 8. Пайові цінні папери. 9. Боргові цінні папери. 10. Товаророзпорядчі цінні папери. 11. Іпотечні цінні папери. 12. Приватизаційні цінні папери. 13. Похідні цінні папери. 14. Передання прав та виконання за цінними паперами.
Тема 4. Проблеми укладення, виконання та недійсності правочинів. Строки в цивільному праві.
 1. Підстави (цілі) правочину.
 2. Умови дійсності правочинів.
 3. Презумпція правомірності правочину.
 4. Відповідність змісту правочинів вимогам закону.
 5. Воля й волевиявлення в правочині.
 6. Спрямованість правочину на реальне настання правових наслідків.
 7. Дотримання прав неповнолітніх дітей при укладенні правочинів.
 8. Правові наслідки недотримання сторонами простої письмової форми правочину.
 9. Укладення правочину шляхом мовчання та конклюдентних дій.
 10. Загальні та спеціальні наслідки недійсності правочинів.
 11. Строки захисту цивільних прав. Позовна давність.
 12. Вчення про позовну давність.
 13. Поняття й види строків позовної давності, їх роль у цивільному праві.
 14. Наслідки перебігу строків позовної давності.
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Проблеми речового права.
Тема 5. Право власності. Право спільної власності.
 1. Проблемні питання права власності на землю та права власності на житло.
 2. Абсолютний характер права власності.
 3. Здійснення права власності.
 4. Непорушність права власності.
 5. Власність українського народу.
 6. Право власності фізичних осіб.
 7. Право власності юридичних осіб.
 8. Право власності держави і адміністративно-територіальних утворень.
 9. Первісні та похідні, загальні та спеціальні підстави виникнення права власності.
 10. Момент виникнення права власності в набувача майна за договором.
 11. Ризик випадкової загибелі або псування майна.
 12. Припинення права власності.
 13. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності.
 14. Утримання майна, що є у спільній частковій власності.
 15. Право співвласника розпорядитися часткою у праві спільної часткової власності.
 16. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності.
 17. Виділ частки учасника спільної часткової власності.
 18. Припинення права на частку у спільному майні за вимогою інших співвласників.
 19. Право спільної сумісної власності подружжя.
Тема 6. Захист права власності. Речові права на чуже майно та їх захист.
1. Поняття захисту права власності. 2. Цивільно-правові засоби захисту права власності, їх класифікація. 3. Речово-правові засоби захисту права власності. 4. Витребування власником майна з чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). 5. Вимоги по усуненню порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння (негаторний позов). 6. Вимога про звільнення майна від арешту (виключення з опису). 7. Співвідношення права власності й інші речових прав. 8. Види інших речових прав, їх класифікація.
Разом за змістовим модулем 2
Змістовий модуль 3. Договірні та недоговірні зобов’язання.
Тема 7. Проблеми договірного права.
1. Загальні положення договірного права України. 2. Поняття, суть і значення цивільно-правового договору. 3. Договір як правочин та як правовідносини. 4. Прояв принципу свободи договору. 5. Правове регулювання договірних відносин у сфері приватного права. 6. Види цивільно-правових договорів. 7. Поіменовані та непоіменовані договори. 8. Попередній договір. 9. Істотні умови договору за Цивільним та Господарським кодексами України. 10. Стадії укладення цивільно-правового договору.
Тема 8. Проблеми деліктного права.
1. Зобов’язання із відшкодування шкоди. 2. Співвідношення понять «деліктне зобов’язання» і «деліктна відповідальність». 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). 4. Підстави відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг). 5. Особи, зобов’язані відшкодовувати шкоду та строки відшкодування.
Разом за змістовим модулем 3
Змістовий модуль 4. Проблеми спадкового права.
Тема 9. Особливості спадкових правовідносин.
 1. Склад спадщини.
 2. Права та обов’язки особи, які не входять до складу спадщини.
 3. Відкриття спадщини. Місце відкриття спадщини.
 4. Особливості спадкування деяких видів майна.
 5. Час відкриття спадщини.
 6. Поняття заповіту. Право на заповіт.
 7. Заповідальний відказ.
 8. Право на обов’язкову частку у спадщині.
 9. Заповіт з умовою.
 10. Заповіт подружжя.
 11. Підпризначення спадкоємця.
 12. Поняття секретного заповіту. Оголошення нотаріусом секретного заповіту.
 13. Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Зміна черговості одержання права на спадкування.
 14. Спадкування за правом представлення.
 15. Розмір частки у спадщині спадкоємців за законом.
 16. Обов’язки спадкоємців.
Тема 10. Проблеми здійснення права на спадкування.
 1. Прийняття спадщини.
 2. Подання заяви про прийняття спадщини.
 3. Строки для прийняття спадщини.
 4. Прийняття заповідального відказу.
 5. Наслідки пропущення строку для прийняття спадщини.
 6. Право на відмову від прийняття спадщини.
 7. Правові наслідки відмови від прийняття спадщини.
 8. Перехід права на прийняття спадщини.
 9. Відумерлість спадщини.
 10. Поділ спадщини між спадкоємцями.
 11. Переважне право окремих спадкоємців на виділення спадкового майна в натурі.
 12. Перерозподіл спадщини.
 13. Пред’явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців.
 14. Обов’язок спадкоємців задовольнити вимоги кредитора.
 15. Охорона спадкового майна.
 16. Управління спадщиною.
Разом за змістовим модулем 4
Змістовий модуль 5. Проблемні питання загальної частини цивільного процесу.
Тема 11. Теоретичні основи цивільного процесуального права України та проблемні питання реалізації принципів цивільного процесу.
1. Цивільно-процесуальне законодавство до і після судової реформи 1864 р. 2. Видатні представники науки цивільного процесуального права. 3. Розвиток науки цивільного процесуального права до і після кодифікації законодавства 1961-1963 р.
 1. Актуальні проблеми науки цивільного процесуального права.
5. Стадії і провадження як поняття, що визначають структуру цивільного процесу. 6. Характеристика джерел цивільного процесуального права. Аналогія права та аналогія закону.
 1. Сучасні тенденції розвитку цивільного процесуального права.
Тема 12. Суб’єкти цивільних процесуальних правовідносин: актуальні питання теорії та практики.
 1. Поняття і склад осіб, які беруть участь в справі: класифікація, характерні риси:актуальні питання теорії і практики.
 2. Особи, які сприяють суду у здійсненні правосуддя: законодавчі новели.
 3. Суб’єктивне цивільне процесуальне право, суб’єктивний цивільний процесуальний обов’язок. Класифікація цивільних процесуальних обов’язків.
4. Актуальні проблеми участі прокурора в сучасному цивільному процесі України. 5. Проблемні питання участі в процесі Уповноваженого Верховної Раді України з прав людини. 6. Проблемні питання участі в цивільному процесі експерта. 7. Спеціаліст як суб’єкт цивільних процесуальних правовідносин, його права і обов’язки.
 1. Представництво в цивільному процесі: актуальні проблеми теорії і практики
Тема 13. Актуальні питання інституту доказування в науці цивільного процесуального права.
1. Суб’єкти доказування: поняття і функції. 2. Проблеми формування предмету доказування при підготовці справи до судового розгляду. 3. Особливості доказування в суді першої інстанції. 4. Особливості доказування в суді апеляційної інстанції: нові законодавчі підходи. 5. Особливості доказування в суді касаційної інстанції.
 1. Проблеми доказування при перегляді справ у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Разом за змістовим модулем 5
Змістовий модуль 6. Проблемні питання особливої частини цивільного процесу.
Тема 14. Актуальні проблеми позовної форми захисту цивільних прав.
1. Матеріально-правові й процесуальні наслідки відкриття провадження у справі. 2. Особливості захисту прав відповідача в цивільному процесі. 3. Зустрічний позов в цивільному процесі. 4. Порядок забезпечення позову і його скасування.
 1. Відмова від позову і визнання позову. Процесуальний порядок визнання позову.
Тема 15. Судовий розгляд справи та провадження у справі до судового розгляду: актуальні проблеми теорії і практики.
1. Провадження у справі до судового розгляду - обов’язкова і самостійна стадія цивільного процесу. 2. Мета та зміст попереднього судового засідання. 3. Призначення справи до судового розгляду.
 1. Особливості підготовки справи до судового розгляду в провадженні по перегляду судових рішень.
   
Тема 16. Особливості апеляційного провадження в цивільному процесі: питання теорії і практики.
1. Апеляційна скарга, її форма, зміст, порядок подання. 2. Характеристика повноважень апеляційної інстанції. 3. Мотивувальна частина рішення суду апеляційної інстанції. 4. Ухвали апеляційної інстанції, їх класифікація. 5. Особливості участі прокурора у апеляційній інстанції.
 1. Особливості апеляційного оскарження ухвал суду першої інстанції.
Тема 17. Актуальні проблеми касаційного провадження в цивільному процесі.
 1. Особливості підстав відкриття касаційного провадження.
2. Вимоги, які пред’являються до касаційної скарги 3. Особливості підготовки справи до судового розгляду в касаційній інстанції 4. Реалізація принципів правосуддя в касаційній інстанції
 1. Попередній розгляд справи в касаційній інстанції.
Тема 18. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами: проблемні питання.
 1. Строк подання заяв про перегляд у зв’язку з нововиявленими обставинами: проблемні питання.
 2. Особливості відкриття провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами.
 3. Оскарження судових рішень за наслідками провадження за нововиявленими обставинами.
Разом за змістовим модулем 6
ВСЬОГО, ГОДДанная страница нарушает авторские права?


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал