Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Шкала нарахування підсумкових балів
Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за бальною шкалою, що використовується в ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ» Оцінка за 4-бальною шкалою
F 0-34 балів 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним проходженням практики
FX 35-59 балів 2 (незадовільно) з можливістю повторної перездачі звіту з практики
E 60-65 балів 3 (достатньо) виконання задовольняє мінімальним критеріям
D 66-70 балів 3 (задовільно) – непогано, але зі значною кількістю недоліків
C 71-78 балів 4 (добре) – в загальному правильна робота з певною кількістю значних помилок
B 79-85 балів 4 (дуже добре) вище середнього рівня з кількома помилками
A 86-100 балів 5 (відмінно)

Оцінку «відмінно» отримують звіти, в яких якісно виконано всі етапи проходження практики, що передбачені програмою, проведено еконо­мічний та фінансовий аналіз фактичного матеріалу, глибоко розкриті економічні проблеми, цифрові дані підтверджені розрахунками, які наведені в додатках, і на захисті студент вільно володіє цими матеріалами, вміє викласти суть проблеми та підтвердити рівень знань, вміння вести наукові дослідження.

Оцінку «добре» отримують звіти, які виконані на достатньому теоретичному рівні, повно і всебічно висвітлені питання, передбачені програмою та при захисті студент дає конкретні відповіді на питання членів комісії по захисту.

Оцінку «задовільно» отримують студенти, які виконали звіт з практики, але на захисті не відповіли на питання членів комісії. Також на «задовільно» оцінюється робота з великою кількістю різного роду помилок, що не мають принципового характеру.

Оцінку «незадовільно» отримують звіти, які не відповідають вищенаведеним вимогам (принципові помилки, нерозкриті основні питання, передбачені Програмою та ін). Такі звіти повертаються на доопрацювання.

Студент, який не має в індивідуальному плані оцінки за проходження виробничої бакалаврської фінансово-аналітичної практики, не допускається до складання бакалаврського іспиту.

Список рекомендованої літератури

1.Бечко П.К. Мiсцевi фінанси: [навч. посіб.] / П. К. Бечко, О. В. Ролiнський. - К. : Центр учбової літератури , 2007. - 192 с.

2.Бюджетний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України від 01.01.2011, № 2456-VI. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua

3.Вівчар О.Й. та ін. Місцеві фінанси / О.Й. Вівчар, О.Я. Лобурко, О.Б. Курило, Т.О. Смирнова. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 132 с.

4.Василик О.Д. Бюджетна система України: [пiдручник] / О. Д. Василик, К. В. Павлюк. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 544 с.5.Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України від 16.01. 2003 року № 435-IV. – Режим доступу: http: //www.zakon.rada.gov.ua

6.Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: Постанова Кабінету Міністрів України від від 8 грудня 2010 р. №1149, редакція вiд 15.01.2011. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua

7.Карлін М.І. Бюджетна система України: [навч.посіб.] – К.: Знання, 2008. – 428с. – Вища освіта ХХІ століття.

8.Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: [навч. посібник] / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. – К.: ЦУЛ, 2010. – 504 с.

9.Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз: [підручник] / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 392 с.

10. Місцеві фінанси: [підручник] / За ред. О.П. Кириленко. – К.: Знання, 2006. – 677с.

11. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua

12. Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.dfp.gov.ua.

13. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

14. Подольська В. О. Фінансовий аналіз: [навч. посібник] / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 466 с.

15. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банктрутом [Електронний ресурс]: Закон України від 14.05.1992 року № 2343-XII. – Режим доступу: http: //www.zakon.rada.gov.ua16. Про місцеве самоврядування в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 21 травня 1997р. із змінами і доповненнями від 16.03.2010р. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua

17. Про страхування [Електронний ресурс]: Закон України від 7 березня 1996 р. №85/96-вр, редакцiя вiд 30 липня 2010 р.– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgiin/laws/main.

18. Про внесення змін до Закону України «Про страхування» [Електронний ресурс]: Закон України від 4.10.2001 р. № 2745-14 – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.

19. Про внесення змін до Закону України «Про страхування» [Електронний ресурс]: Закон України від 7 липня 2005 р.– Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.

20. Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг [Електронний ресурс]: Закон України від 6.02.2003 р. № 485 – ІV. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

21. Про акціонерні товариства [Електронний ресурс]: Закон України від 17.09.2008 р. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

22. Про Положення про державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України: Указ Президента України від 4.04.2003 р. № 292/2003 // Українська Інвестиційна Газета. – 2003. – № 50. – С. 15–19.

23. Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів [Електронний ресурс]: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. – Режим доступу: http: // zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg = 1211-2002%EF.

24. Про затвердження Ліцензійних умов провадження страхової діяльності [Електронний ресурс]: Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 р. № 40. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi .

25. Про організацію роботи органів праці та соціального захисту населення з питань призначення населенню житлових субсидій [Електронний ресурс]: Наказ Міністерства праці України від 22 липня 2010 року. – Режим доступу: http: // zakon.rada.gov.ua

26. Рева Т.М. Місцеві фінанси: [навч.посіб.] / Т. М. Рева, К. Ф. Ковальчук, Н. В. Кучкова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

27. Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами: [навч. посіб.] / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 264с.

28. Сидоренко-Мельник Г. М. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / Г. М. Сидоренко-Мельник, О. М. Семенова. – Полтава, РВЦ ПУСКУ, 2009. – 204 с.

29. Старостенко Г.Г. Бюджетна система: [навч. посіб.] / Г. Г. Старостенко, Ю. В. Булгаков. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 240 с.

30. Страхування: підручник / [кер. авт. кол. і наук. ред. В.Д. Базилевич] – К.: Знання, 2008. – 1019 с.

31. Страхування: підручник / [кер. авт. кол. і наук.ред. С.С. Осадець] – К.: КНЕУ, 2006. – 599c.

32. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посібник] / Г. І. Філіна. – К.: ЦУЛ, 2007. – 320 с.

33. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: [навч. посіб.] /За ред.. О. О. Терещенко. – К.: КНЕУ, 2003. - 554 с.

34. Фінансовий аналіз: [навч. посіб] / М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька. – К.: КНЕУ, 2007. – 592 с.

35. Фисун І.В. Страхування: [навч. посібник] / І.В. Фисун, Г.М. Ярова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 232 с.

36. Цивільний кодекс України [Електронний ресурс]: Кодекс України від 16.01. 2003 року № 435-IV. – Режим доступу: http: //www.zakon.rada.gov.ua


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал