Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Фінансовий аналіз
Становлення та розвиток ринкових відносин в Україні підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності та всебічності оцінювання фінансового стану підприємства. У зв’язку з цим аналітична підготовка майбутніх бакалаврів, важливою складовою якої є бакалаврська виробнича фінансово-аналітична практика, займає особливе місце у системі економічної освіти.

2.1. Організація та якість аналітичної роботи на підприємстві:

- дослідити постановку аналітичної роботи: склад і функ­ції аналітичного апарату (служби або сектора);

- ознайомитись зі посадовими інструкціями працівників відповідного відділу (служби);

- оцінити обсяги та якість проведення фінансово-аналітичних розрахунків;

- внести пропозиції щодо покращення змісту та напрямів аналітичної роботи на підприємстві;

- накреслити схему організації аналітичної роботи за напрямами здійснення та організаційну схему фінансово-аналітичної служби, якщо така має місце в загальній функціональній схемі діяльності підприємства.

2.2. Майновий стан підприємства та джерела його формування:

- оцінити стан, структуру, динаміку та структурну динаміку майна підприємства та джерел його формування;

- провести аналіз стану, забезпеченості та ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів;

- дослідити рух основних засобів та нематеріальних активів;

- проаналізувати стан, структуру, динаміку та структурну динаміку оборотних активів підприємства та джерел їх формування;

- оцінити ефективність використання оборотних активів підприємства.

2.3. Платоспроможність та ліквідність підприємства:

- здійснити аналіз ліквідності балансу підприємства щодо визнання ліквідності балансу абсолютною та структури балансу щодо визнання її задовільною, а підприємства платоспроможним;

- розрахувати показники платоспроможності (ліквідності), дослідити їх динаміку за ряд періодів, порівняти з загальноприйнятими оптимальними значеннями, зробити висновки;

- дослідити формування чистого руху грошових коштів в цілому по підприємству та за видами діяльності використовуючи прямий та непрямий методи аналізу руху грошових коштів;

- оцінити грошовий потік за ознаками наявності, достатності, ліквідності та ефективності;

- зробити висновки щодо якості управління рухом грошових коштів.

2.4. Фінансова сталість та ефективність використання капіталу:

- продіагностувати тип фінансової сталості за узагальнюючими її показниками;

- проаналізувати наявний рівень фінансової сталості, використовуючи коефіцієнтний метод;- оцінити стан, структуру, динаміку та структурну динаміку капіталу підприємства (з деталізацією щодо джерел його формування);

- оцінити ефективність використання капіталу підприємства за напрямами: прибутковість, швидкість обороту, капіталовіддача;

- розрахувати економічний ефект у результаті прискорення або уповільнення оборотності капіталу.

2.5. Ділова активність та інвестиційна привабливість:

- здійснити аналіз ділової активності підприємства;

- деталізувати напрям щодо оцінки результативності (структура фінансових результатів, її зміна) та прибутковості (рентабельність за видами) діяльності підприємства;

- дослідити інвестиційну активність та ефективність інвестиційної діяльності підприємства;

- оцінити фінансові результати за видами діяльності та розрахувати методом балансової ув’язки вплив факторів на зміну чистого прибутку підприємства.

- запропонувати рекомендації щодо підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства;

- здійснити рейтингову оцінку підприємства (наприклад, за квартальними даними).

Результати розрахунків студент подає в таблицях, графіках, діаг­рамах. У висновках звіту студент висловлює думки щодо покращення фінансово-господарської діяль­ності та шляхи зміцнення фінансового стану підприємства.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал