Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організація практики
Мета і завдання практики

Практична підготовка студентів є обов'язковою складовою час­тиною навчального процесу у вищому навчальному закладі, під час якої здійснюється закріплення теоретичних знань майбутніх фахівців у галузі фінансів. Виробнича фінансово-аналітична практика студентів напряму підготовки 6.030508 "Фінанси і кредит" проводитьсяна IV курсі (VIII семестр) протягом 4 тижнів.

Метою практики є поглиблення теоретичних знань студентівтапридбання практичних навичок у сфері організації фінансової і інвестиційної діяльності підприємств всіх форм власності і галузей економіки; оволодіння навичками практичної роботи в фінансовій сфері; формування у студентів професійних умінь, здатності прийняття оптимальних управлінських рішень, виходячи з вимог господарювання в умовах трансформування економіки; виховання внутрішньої потреби постійного оновлення і збагачення професійних знань та творчого їх застосування в прак­тичній діяльності. Умовою виконання завдань виробничої фінансово-аналітичної практики є збір, обробка і підготовка фінансово-аналітичної та іншої економічної інформації для складання звіту про виробничу практику.

Бази практики і робочі місця

Виробничу фінансово-аналітичну практику студенти проходять на фінансово стійких, з достатньо високим рівнем організації фінансової роботи підприємствах усіх форм власності, сфер і організаційно-правових форм діяльності, а також у банківських, страхових та інших фінансово-кредитних установах, органах Державної податкової служби України тощо.

Термін проходження практики - 4 тижні. Робочий день прак­тиканта - 8 годин при п'ятиденному робочому тижні.

Робочі місця: заступник керівника підприємства з економічних питань, заступник головного бухгалтера з фінансів, начальник фінансового (фінансово-економічного, обліково-фінансового) управління (від­ділу), його заступник, економіст-фінансист, фінансовий менеджер, податковий інспектор, страховий агент, фінансовий-аналітик.

З метою якісного виконання виробничої фінансово-аналітичної практики студентами складається індивідуальний план (графік) проходження практики, який затверджується керівником практики від підприємства (установи, організації) і засвідчується печаткою. Студент повинен постійно заносити записи про виконану роботу в щоденник, який також засвідчується підписом і печаткою керівника практики та є обов'язковим документом у складі звітності про проходження практики.

Обов'язки студента

Студент повинен своєчасно розпочати проходження практики і завершити виконання її програми згідно з терміном, передбаченим графіком навчального процесу та індивідуальним планом (графіком) проходження практики. Обов'язковим для студента є суворе дотри­мання правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, протипо­жежної безпеки, які діють на підприємстві, де він проходить практику. Під час практики студент повинен виконувати всі роботи, передбачені програмою практики, а також при необхідності надавати допомогу у виконанні фінансової та іншої економічної роботи. При цьому адміністрація підприємства має право залучати студента до участі у наданні допомоги підприємству лише на тих робочих місцях, що передбачені програмою практики і відповідають фаховому спряму­ванню. Студент має право також брати активну участь у громадському житті підприємства (установ, організації), обговоренні питань його фінансової діяльності на зборах, нарадах.При виконанні програми виробничої фінансово-аналітичної практики студент по­винен вивчити чинне законодавство, нормативні та інструктивні ма­теріали з питань фінансування, кредитування, оподаткування господарської діяль­ності, організації безготівкових розрахунків, оцінки фінансового стану підприємств, фінансового планування і прогнозування, їх інвестиційної діяльності, а також набуття навичок та умінь щодо їх застосування у практичній діяльності.

Керівництво практикою

Загальне керівництво практикою студентів від підприємства здій­снює заступник керівника підприємства з фінансово-економічних пи­тань. Безпосередньо на робочих місцях керівництво та контроль за практикою студентів здійснює заступник головного бухгалтера з фінансів, начальник (заступник начальника) фінансового (фінансо­во-економічного, обліково-фінансового) управління (відділу), еконо­міст-фінансист.Керівник практики від підприємства (установи, організації) повинен:

- створити необхідні умови для якісного виконання студентами програми виробничої фінансово-аналітичної практики;

- здійснювати постійний контроль за ходом виконання програми практики студентами та дотриманням графіка проходження практики;

- забезпечувати нормальні умови праці та техніки безпеки;

- надавати студентам всебічну допомогу у виконанні оперативної, фінансової, аналітичної роботи, забезпечувати їх необхідною бухгалтерською, фінансовою, статистичною звітністю, фінансово-аналітичною та іншою інформацією, чинними інструктивними та нормативними документами;

- контролювати своєчасність та правильність записів у щоденнику проходження практики;

- ознайомитися зі змістом звіту про виконання виробничої фінансово-аналітичної практики, дати відгук про повноту проходжен­ня практики і ділові якості студента – практиканта.

Методичне керівництво практикою від університету здійснюють вик­ладачі кафедри фінансів, які звертають увагу на обсяг і якість виконаної студентами роботи, своєчасність і правильність ведення щоденника проходження практики, надають методичну допомогу щодо виконання програми практики, збору матеріалу для написання звіту та підготовці додатків до нього.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.005 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал