Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення (боргових цінних паперів)відображаються на дату балансу за амортизаційною собівартістю.
Сума перевищення вартості придбання цінного паперу над вартістю їх погашення (премії),чи навпаки,вартості погашення над вартістю придбання(дисконт) рівномірно протягом періоду від моменту придбання до моменту погашення амортизації обліковується за методом ефективної ставки відсотку.

Сума амортизаційної премії або дисконту нараховується одночасно з визначенням доходу одержаного у вигляді відсотків від володінням цінними паперами і відображається у складі інших фінансових витрат чи доходів одночасно із зменшенням, чи збільшенням фінансової інвестиційної відповідальності.

Ефективна ставка відсотку- це ставка, що визначається діленням суми річного відсотку та дисконту(або різниці рівного відсотку і премії) на середню величину собівартості інвестиції та вартості їх погашення .

Сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотку і добутком ефективної ставки та амортизованої (балансової)вартості на початок періоду за яким нараховуються відсотки.

Таблиця кореспонденції рахунків з обліку довгострокових фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотку

№ п/п Зміст операції Кореспонденція
Дебет Кредит
1. Придбано довгострокові боргові цінні папери
3. Нараховані проценти
4. Отримано проценти
5. Відображено сума амортизації дисконту
6. Відображено сума амортизації премії

Приклади визначення суми амортизації дисконту, премії та амортизаційної собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка розглянуто у практичній роботі № 5.

Облік інвестицій, що надають право власності залежить від ступеня впливу інвестора.

v У разі придбання акцій іншого підприємства які є ранковими цінними паперами і частка яких становить менше 15% випущених в обіг акцій, інвестор має незначний вплив і це значить, що балансовою вартістю такої фін інвестиції буде справедлива вартість на момент складання фінансової звітності. Справедлива вартість цінних паперів згідно з П(с)Б012, це поточна ринкова вартість на фондовому ринку, а за відсутності такої оцінки - експертна оцінка, якщо не можна визначити справедливу вартість інвестицій, то вона оцінюється за її собівартістю з врахуванням втрати корисності.

Зменшення або збільшення балансової вартості таких фінансових інвестицій відображається у складі відповідно інших витрат або інших доходів.

Таблиця кореспонденції рахунків з обліку довгострокових фінансових інвестицій за їх справедливою вартістю

№ п/п Зміст операції Кореспонденція
Дебет Кредит
1. Придбано довгострокові цінні папери (акції)
3. Нараховані дивіденди
5. Відображено збільшення балансової вартості інвестицій
6. Відображено зменшення балансової вартості інвестицій

 v Облік інвестицій в асоційованім дочірній і спільній підприємства ведеться за методом участі в капіталі, який передбачає збільшення(зменшення) балансової вартості фінансових інвестицій, які оцінюються з початку за собівартістю, а потім їх вартість змінюється на величину зміни власного капіталу об'єктів інвестування і на величину одержання дивідендів.

Таблиця кореспонденції рахунків з обліку довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі

№ п/п Зміст операції Кореспонденція
Дебет Кредит
1. Придбано довгострокові цінні папери (акції)
2. Отримання частини прибутку, що належать підприємству відповідно його частки у статутному капіталі інвестованого підприємства.
Нараховуються дивіденди, що належать підприємству
4. Відображаються витрати від інвестиції

 

ІІ. Структурно-логічні схеми

 

 

Рис. 5. Класифікація фінансових інвестицій

Рис. 6. Складові собівартості фінансових інвестицій

 

Рис. 7. Способи оцінки фінансових інвестицій,які засвідчують відносини позики

 

 

Рис. 8. Способи оцінки фінансових інвестицій, які засвідчують право власності

 

Рис. 9. Види фінансових інвестиційРис. 10. Класифікація фінансових інвестицій

Рис. 11. Визначення первісної вартості фінансових інвестицій

ІІІ. Дискусійні питання для обговорення студентами

1. Дайте визначення фінансовим інвестиціям як об’єктам обліку.

2. Як формується собівартість фінансових інвестицій?

3. Як оцінюються фінансові інвестиції, придбані шляхом обміну на цінні папери?

4. Як оцінюються фінансові інвестиції, придбані шляхом обміну на інші активи?

5. Як відображаються на дату балансу фінансові інвестиції, що утримуються до їх погашення?

6. Як визначається сума амортизації дисконту, премії та амортизованої собівартості фінансових інвестицій за методом ефективної ставки процента?

7. Як відображаються на дату балансу фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі?

8. Як обліковуються фінансові інвестиції від провадження спільної діяльності без створення та зі створенням юридичної особи?

9. Як відображаються у фінансовій звітності придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства?

10. Як обліковуються внесення (продаж) активів дочірньому, спільному або асоційованому підприємству?

11. Як обліковуються придбання активів у дочірнього, спіль­ного або асоційованого підприємства?

IV. Практичні завдання для самостійного вирішення

4.1. Нижче наведені деякі поняття та визначення, які асоціюються з фінансовими інвестиціями. Які з термінів, наведених в частині А, відповідають визначенням, поданим у частині В? Підберіть відповідні пари.

Частина А Частина В
контроль над діяльністю А Нарахування амортизації премії або дисконту фінансових інвестицій, які утримуються до їх погашення
дочірнє підприємство Б Частина активів та прибутку (збитку) дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству
метод участі в капіталі В Активи, які утримуються з метою збільшення прибутків
злиття підприємств Г Підприємство, в якому інвестору належить більше ніж 25 % акцій (голосів), процентів або дивідендів
дивіденди Д Повноваження брати участь у прийнятті рішень з фінансово-господарської та комерційної політики іншого підприємства
частка меншості Е Підприємство, яке перебуває під контролем іншого підприємства
фінансові інвестиції Є Частка прибутку, розподілена між власниками відповідно до їх частки у власному капіталі
метод ефективної ставки процента Ж Вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику іншого підприємства з метою одержання вигоди від його діяльності
асоційоване підприємство З Об’єднання підприємств, при якому жодне з них не може бути визначене як покупець
суттєвий вплив І Збільшення (зменшення) балансової вартості інвестиції на суму збільшення (зменшення) частки інвестора у власному капіталі об’єкта інвестування

 

Тема. ОБЛІК ПОТОЧНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

План лекції

1. Облік короткострокових кредитів банків.

2. Векселі видані.

3. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.

4. Облік зобов’язань за розрахунками з учасниками.

5. Розрахунки з оплати праці і страхування.

6. Облік розрахунків з бюджетом по податкам і платежам.

Домашнє завдання: О.В. Лишиленко «Бухгалтерський облік» с. 521 - 567,

1. підготуватись до опитування за питаннями теми,

2. вивчити конспект

3. опрацювати питання теми, яка виноситься на СРС:

- Загальні положення по обліку зобов’язань ( СРС № 11,12);

І. Основні категорій і поняття, короткий виклад теми

Поточними (короткостроковими) вважаються зобов’язання, строк погашення яких був початково встановлений протягом поточного року.

До них належать:

ü зобов’язання перед постачальниками за одержані матеріальні цінності, перед підрядчиками за виконані роботи і послуги,

ü зобов’язання перед працюючими за нарахованою заробітною платою,

ü зобов’язання перед бюджетом,

ü зобов’язання соціальними фондами;

ü зобов’язання перед іншими кредиторами.

Для обліку поточних зобов’язань призначені рахунки класу 6 «Поточні зобов’язання». Усі ці рахунки є пасивними, розрахунковими. За кредитом цих рахунків відображається збільшення зобов’язань і сум короткострокової кредиторської заборгованості , за дебетом - зменшення зобов’язань (погашення, сплата поточно кредиторської заборгованості).

Кредит - це надання підприємствам банками у тимчасове користування грошових коштів, які є акумульованими вільними коштами підприємств, організацій, бюджету та населення.

Кредит видається на умовах повернення, строковості, забезпеченості і сплачення процентів за користування.

За терміном надання кредити поділяють на :

- Короткострокові (на строк до одного року),

- Середньострокові (від одного до трьох років),

- Довгострокові (на строк більше трьох років)

Для поповнення нестачі власних коштів для операційної діяль­ності підприємство оформляє в банку позику строком до одного року. Для її одержання з банком укладається договір, в якому передбачається: цільове використання позикових коштів, строк користування позикою, сума і плата за позику (процент, що сплачується підприємством). Після оформлення кредитного договору банк відкриває для підприємства кредитний рахунок, на якому і обліковуються надані та погашені кредити.

Синтетичний облік розрахунків за короткостроковими позиками ведеться на рахунку 60 «Короткострокові позики». Сальдо по рахунку 60 «Короткострокові позики» відображається у 4-му розділі пасиву Балансу.

По Кредиту відображається отримання, збільшення зобов’язань, по Дебету - зменшення, погашення зобов’язань.

Аналітичний облік короткострокових позик організується окре­мо за кожною позикою. Аналітичні рахунки об’єднуються в такі субрахунки:

601 «Короткострокові позики банків у національній валюті»

602 «Короткострокові позики банків в іноземних валютах»

603 «Відстрочені короткострокові позики банків в національній валюті»

604 «Відстрочені короткострокові позики банків в іноземній валюті»

605 «Прострочені позики в національній валюті»

606 «Прострочені позики в іноземній валюті».

Таблиця кореспонденції рахунків з обліку короткострокових кредитів банку

№ п/п Зміст операції Кореспонденція
Дебет Кредит
1. Одержано короткостроковий кредит банку в національній валюті    
2. Погашення короткострокового кредиту банку
3. Сплачено постачальнику за рахунок короткострокового кредиту банку  
4. Сплачено заборгованість перед бюджетом за рахунок короткострокового кредиту банку
5. Нараховано відсотки за користування кредитом
6. Сплачено відсотки за користування кредитом
7. Переведено короткострокову позику у довгострокову у зв’язку зі змінами умов кредитування

Вексель — це боргове і кредитне зобов’язання, яке виникає між постачальником і покупцем. Комерційний вексель , зобов’язання за яким виникає у процесі товарообігу є поточним або короткостроковим векселем.

Синтетичний облік короткострокових векселів виданих ведеться на пасивному рахунку 62 «Короткострокові векселі видані». За кредитом цього рахунка відображається сума виданих век­селів в оплату заборгованості перед постачальниками, підряд­никами та іншими кредиторами. За дебетом - оплата підприємством векселів по мірі їх подання до обслуговуючого банку.

Кредитове сальдо за цим рахунком свідчить про суму виданих, але ще не оплачених підприємством векселів.

Аналітичний облік виданих векселів організується за кожним векселем зокрема.

Таблиця кореспонденції рахунків з обліку короткострокових векселів виданих

№ п/п Зміст операції Кореспонденція
Дебет Кредит
1. Відображається сума виданих век­селів в оплату заборгованості перед постачальниками, підряд­никами та іншими кредиторами  
2. Погашення короткострокового векселя виданого
3. Нараховано відсотки за векселем виданим
4. Сплачено відсотки за векселем

Постачальники — це юридичні і фізичні особи, які здійснили для підприємства поставку виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, необоротних активів чи інших цінностей. За поставку виникли зобов’язання, які підлягають оплаті.

Підрядчики — це юридичні та фізичні особи, які виконали для підприємства будівельні, ремонтні чи інші роботи.

Взаємовідносини підприємства з постачальниками та підрядчиками регулюються раніше укладеними договорами.

Облік договорів та їх виконання ведеться відділом постачання або окремою особою за призначенням керівника. Для цього відкривається книга (журнал) обліку вантажів, що надійшли.

Для бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками передбачений рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками». За кредитом цього рахунка обліковується виникнення зобов’язання перед постачальниками і підрядчиками за одержані від них матеріальні цінності, виконані роботи чи надані послуги; а за дебетом — погашення заборгованості перерахуванням із поточного рахунка чи готівкою з каси.

Аналітичний облік розрахунків організується щодо кожної юридичної чи фізичної особи, що є постачальником чи підрядчиком. Аналітичні рахунки об’єднуються в субрахунки:

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»

632 «Розрахунки з іноземними постачальниками».

Кредитове сальдо означає заборгованість перед постачальниками (4-й розділ пасиву)

Записи по рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками” проводяться на підставі відповідних документів.

1) по оприбуткуванню матеріальних цінностей, робіт та послуг :

- накладні,

- товарно-транспортні накладні,

- акти виконаних робіт,

- вантажні митні декларації

2) по оплаті :

- випискам банку

- Квитанції прибуткових ордерів

- Векселі видані

Таблиця кореспонденції рахунків з обліку кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги з постачальниками і підрядчиками

№ п/п Зміст операції Кореспонденція
Дебет Кредит
1. Одержано товари від постачальника
2. Одержано матеріали
3. Сплачено постачальнику з поточного рахунку за раніше отримані товари    
4. Сплачено постачальнику за рахунок підзвітних сум
5. Видано вексель постачальнику

Для бухгалтерського обліку розрахунків з учасниками та засновниками підприємства передбачений рахунок 67 «Розрахунки з учасниками». За кредитом цього рахунка обліковується виникнення зобов’язання перед засновниками та учасниками товариства; а за дебетом — її зменшення (погашення).

Аналітичний облік розрахунків організується за кожним засновником, учасником та за видами виплат. Аналітичні рахунки об’єднуються в субрахунки:

671 «Розрахунки за нарахованими дивідендами»

672 «Розрахунки за іншими виплатами».

Кредитове сальдо означає заборгованість перед засновниками або учасниками повязане з розподілом прибутку (дивіденди).(4-й розділ пасиву)

Дивідендице частина прибутку, що розподіляється підприємством. Заборгованості по дивідендах не існує до тих пір, поки рада не оголосила про намір їх виплатити. Зазвичай між датою оголошення і датою виплати дивідендів проходить деякий час протягом якого дивіденди являються короткостроковою заборгованістю підприємства.

Таблиця кореспонденції рахунків з обліку зобов’язань за розрахунками з учасниками

№ п/п Зміст операції Кореспонденція
Дебет Кредит
1. Нараховано дивіденди
2. Сплачено дивіденди 30,31
3. Зменшено статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій    
4. Реінвестовано дивіденди на збільшення номінальної вартості акцій
5. За рахунок дивідендів збільшено пайовий внесок
6. Внесено до статутного капіталу отримані акціонером дивіденди
7. Нараховано прибутковий податок на дивіденди

Одним із важливих поточних зобов’язань, що систематично виникають у процесі господарської діяльності, є зобов’язання перед працюючими по заробітній платі.

Синтетичний облік використання фонду оплати праці і розрахунків з працюючими ведеться на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці», який має два субрахунки:

661 «Розрахунки за заробітною платою»

662 «Розрахунки з депонентами».

За кредитом відображаються всі види нарахувань (основна, додаткова, надбавки, доплати, допомога за тимчасовою непрацездатністю та ін.)

За дебетом - виплата заробітної плати, суми утриманих податків з заробітної плати. Із нарахованих зарплат проводяться обов’язкові утримання, утримання для відшкодування заподіяних підприємству збитків з вини працюючих і добровільні утримання.

Кредитове сальдо - сума зобов’язань підприємства робітникам з оплати праці

Аналітичний облік розрахунків з персоналом ведеться за кожним працівником (в особових рахунках), видах виплат та утримань.

Для соціального забезпечення працюючих створюються на підприємствах соціальні фонди: пенсійний, страховий, фонд страхування по безробіттю та страхування від нещасних випадків.

Пенсійний фонд створюється за рахунок двох джерел:

а) за рахунок підприємства шляхом відрахувань, встановлених у процентах до нарахованої зарплати;

б) утримань з індивідуально нарахованої зарплати.

Державний страховий фонд також створюється за рахунок аналогічних джерел.


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.028 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал