Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ЛЬВІВ – 2005
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту

Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

 
 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни:

“Основи менеджменту”

на тему:

Розробка системи менеджменту

в ТзОВ Молокозавод»

Виконала:

Студентка групи МЕ-25

Гирило Адріана

Керівник:

Сай Л.П.

ЛЬВІВ – 2005

АНОТАЦІЯ

У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту організації ТзОВ “Корівка”, яке спеціалізується на виробництві молочної продукції, яка реалізується у Західній Україні. При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації , продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих проблем на підприємстві, охарактеризовано комунікації в організації, визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

 

 

ANNOTATION

In the course project the system of the management organization “Korivka” LTD is developed and rationalized according to changes of environment of functioning, which specializes on realization of its milk products in West Ukraine. Thus the technology of the management is developed in view of expected changes, that is the functions of the management in organization are generated; the applications and the role of methods of the management at the enterprise is characterized; the features of development and realization of the administrative decisions in organization are opened, the process of development of the rational administrative decisions is shown with the purpose of the decisions of the problems, existing at the enterprise, the communications in organization are characterized; the features of formation and functioning of the formal and informal groups in organization are determined; the application of the approaches to the management of the managers of organization is proved; the efficiency of the actual and rational system of management is determined.

ЗМІСТ

ВСТУП.. 4

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ. 5Розділ 2. ФОРМУВАННЯ ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 10

2.1. Планування. 10

2.2. Організування. 16

2.3. Мотивування. 18

2.4. Контролювання. 26

2.5. Регулювання. 28

Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації. 30

Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації. 32

Розділ 5. Проектування комунікацій на підприємстві. 37

Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації 40

Розділ 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва.. 42

Розділ 8. Оцінювання ефективності систем менеджменту.. 43

Висновки.. 43

Список використаної літератури.. 44

ВСТУП

 

На сучасному етапі харчова промисловість України потребує якісних перетворень. Метою діяльності ТзОВ “Корівка” є забезпечення потреб споживачів у молочній продукції. В Україні харчова промисловість приваблює до себе велику кількість приватних підприємців, які створюють на даному ринку конкурентне середовище, що впливає на невпинне підвищення якості продукції та зменшення її собівартості. Проте становище України як країни з перехідною економікою багато в чому визначає розвиток галузі. При цьому не слід забувати, що харчова промисловість традиційно в Україні була в державній власності.

Отже, об’єктом дослідження у курсовому проекті є ТзОВ “Корівка” , яке спеціалізується на виробництві молочної продукції. На сучасному етапі підприємство досить ефективно функціонує на ринку харчової промисловості і навіть планує розширення видів діяльності. На сьогодні на підприємстві працює 380 чоловік, воно виробляє 14 видів продукції, середня заробітня плата працівників становить 499 грн. Для забезпечення ефективної діяльності підприємства у галузі і підтримання необхідного рівня якості продукції необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем: (застарілість частини обладнання, застарілість системи пожежної безпеки та вимоги працівників щодо збільшення заробітньої плати. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту товариства.Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв’язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технології менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації, формування методів менеджменту на підприємстві, розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем, удосконалення системи комунікацій в організації, формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві, обґрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем, визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал