Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Створення проекту
Після створення нового файлу-проекту і заповнення діалогового вікна Заголовок введемо в діалоговому вікні Продукты/Услуги початок виробництва автопричепів з 01.06.03 р., у діалоговому вікні Отображение данных - показ результатів по місяцях до 2003 р. включно і по кварталах до 2005 р. включно, а в діалоговому вікні Настройка расчета - ставки дисконтування для гривни - 25 % і для доларів - 10 % із кроком дисконтування 1 місяць. У розділі Окружение в діалоговому вікні Валюта варто ввести курс 5,3 грн./дол. і курсову інфляцію за 3 роки проекту - 8, 6 і 5 % відповідно - і в діалоговому вікні Інфляція установити прапорець Використовувати для всіх об'єктів і ввести рівні інфляції за 3 роки проекту - 10, 9 і 8 % відповідно.

У розділі Компанія в модулі Стартовий балансвведемо в картці Активи в поле Кошти 8 160 грн., а в картці Пасиви в таблиці Рахунок до оплати - кредиторську заборгованість 4930 грн., а в поле Нерозподілений прибуток - 3230 грн.

У діалоговому вікні Календарний план введемо 4 основних етапи:

1. Оренда і підготовка приміщення тривалістю 30 днів з 01.01.2003 і вартістю 34 000 грн.;

2. Придбання, монтаж і налагодження устаткування тривалістю 74 дня з 15.01.2003 вартістю 20 400 грн. і 8 000 дол.;

3. Виготовлення штампів і пристосувань тривалістю 16 днів з 15.03.2003 вартістю 8500 грн.;

4. Виробництво з датою початку виробництва 01.04.2003 (з установкою прапорця Прив'язати дату початку продажів до дати початку виробництва).

Для другого і третього етапів установлюються прапорці Етап є активом.

Потім у модулі Список активівварто ввести в діалоговому вікні Характеристики активу тип активу - Устаткування - і лінійну амортизацію з періодом до ліквідації 60 місяців для другого етапу і 12 місяців для третього етапу. Вид цього діалогового вікна представлений на мал. 4.1.


Рисунок 4.1 - Діалогове вікно “Характеристики активу”

У діалоговому вікні План збуту введемо ціну автопричепа 4600 грн. і обсяг збуту в 6-му місяці проекту - 15 шт. автопричепів, з 7-го по 18-й місяць проекту - по 30 шт., з 19-го по 35-й місяць проекту - по 40 шт. і в 36-м місяці проекту - 30 шт. У картці Умови оплати введемо затримку платежів - 3 дні - і продаж авансом з терміном 30 днів з передоплатою 50 %. У картці Умови постачання установимо час на збут - 1 день, рівномірні постачання протягом місяця і запас готової продукції - 10 % від місячного обсягу продажів.

Одним з найбільш важливих етапів створення імітаційної моделі фінансово-економічної діяльності підприємства є етап формування плану виробництва. У діалоговому вікні План виробництва введемо тривалість виробничого циклу - 30 днів. У картці Матеріали уведемо величину сумарних прямих витрат - 995 грн. У картці Сдельная зарплата вкажемо список операцій: лазерне різання - 323 грн., токарські роботи - 136 грн., складальні роботи - 595 грн. і фарбування -68 грн., при цьому у вікні сумарних прямих витрат з'явиться автоматично підрахована сума - 1122 грн. У картці Інші витрати введемо сумарні прямі витрати - 765 грн., а в картці Графік виробництва установимо перемикач Необмежене виробництво.У модулі Сировина, матеріали і комплектуючівведемо Метал в асортименті - 1 комплект вартістю 400 грн. - таКомплектуючі вироби - 1 комплект вартістю 595 грн. У картці Общие данные введемо для кожного з зазначених елементів передоплату 2 дні.

Дані про кадровий склад підрозділів служб керування, виробництва і маркетингу підприємства вкажемо в діалоговому вікні План персоналу. У картці Управление введемо: директор (1) із зарплатою 1700 грн./міс., головний бухгалтер (1) із зарплатою 1 530 грн. і начальник відділу (1) із зарплатою 1190 грн.; у картці Виробництво - начальник цеху (1) із зарплатою 1190 грн. і технологи (2) із зарплатою 850 грн., а в картці Маркетинг - начальник відділу (1) із зарплатою 1190 грн. Для усіх установлюється режим щомісячних періодичних виплат протягом періоду виробництва, лише для начальника відділу маркетингу встановлюється режим щомісячних виплат на період з 1-го по 8-й місяць проекту.

І нарешті, у модулі Общие издержкидля усіх трьох карток (Керування, Виробництво і Маркетинг) варто ввести "Комунальні послуги" із щомісячною оплатою 102, 119 і 85 грн. відповідно протягом усього проекту.Таким чином, імітаційна модель фінансово-економічної діяльності підприємства взагалі створена - залишилося тільки вирішити питання фінансування проекту. Приймемо, що при формуванні акціонерного товариства випущені акції з номінальною вартістю 17 грн. і що пани Іванов, Петров і Сидоренко придбали 01.1.2003 по 1000, 700 і 500 акцій відповідно. Привілейовані акції не використовувалися. Введення цих даних виконується в модулі Акціонерний капітал,а вид отриманого діалогового вікна показаний на мал. 4.2.


Рисунок 4.2 - Діалогове вікно “Акціонерний капітал”

Потім необхідно установити розмір і порядок виплати дивідендів акціонерам. Для цього варто скористатися модулем Розподіл прибутку,введіть частку прибутку, що йде на виплату дивідендів, - по 20 % щорічно наприкінці року. Вид відповідного діалогового вікна показаний на мал. 4.3.

Після проведення розрахунку проекту за допомогою процедури Дефіцит можна одержати величини дефіциту наявних засобів, представлені в графічному виді на мал. 4.4.

Потім підберемо необхідне фінансування позиковими коштами за допомогою процедури автоматичного підбора (кнопка Підбор у діалоговому вікні Кредити). У діалоговому вікні Підбор кредиту введемо вимогу підбора кредиту для періоду з 1-го по 21-й місяць із забезпеченням залишку на рахунку 5100 грн. із процентною ставкою кредиту 20 % і з відстрочкою першої виплати 6 місяців. У результаті автоматичного розрахунку необхідних позикових коштів отримано, що розмір кредиту складає 157 927 грн., що надходять і повертаються по пропонованих раціональних схемах. Графік одержання позики і
виплат по поверненню позики і відсотків по позиці знайдіть у відповідних таблицях.

Рисунок 4.3 - Діалогове вікно Розподіл прибутку


Рисунок 4.5 - Баланс обігових коштів

 

 


Рисунок 4.4 - Графік дефіциту обігових коштів

Одержаний в процесі реалізації цього проекту чистий прибуток показано графічно на мал. 4.6. Видно, що починаючи з 21-го місяця має місце стійкий чистий прибуток, що досягає значення близько 11000 грн. на місяць.

4.3 Аналіз результатів та створення звітів

Деякі результати проведеного аналізу чутливості проекту до змін основних факторів (обсягу збуту, ціни збуту, прямих витрат і зарплати персоналу) показані на мал. 4.7. Більш докладно отримані результати розрахунків по розробленій моделі й аналізу результатів дивіться в звітах. Можна переглянути всі складові стандартних фінансових звітів про очікувані результати діяльності підприємства, що модернізується, за час реалізації проекту. Найважливішими фінансовими звітами є звіт про прибутки і збитки (таблиця Прибутки-збитки), звіт про рух коштів (Кеш-фло), бухгалтерський баланс (таблиця Баланс) і звіт про використання прибутку.

 


Рисунок 4.6 - Графік чистого прибутку

 


Рисунок 4.7 - Аналіз чутливості проекту

У цьому розділу також приведені таблиці фінансових показників для кожного періоду часу реалізації проекту, що включають показники ліквідності, показники рентабельності, показники ділової активності, показники структури капіталу й інвестиційні показники. Ці показники для даного проекту мають прийнятні значення.

Отримані для даного інвестиційного проекту показники ефективності інвестицій (для розрахункового періоду 36 місяців) показані на рис. 4.8. Ці показники свідчать про високу економічну привабливість цього проекту.

Видно, що на показники ефективності інвестицій найбільший вплив роблять ціна збуту і прямі витрати. При зменшенні ціни збуту на 3-5 % чи при збільшенні прямих витрат на 5-10 % проект стає не вигідним. Дуже помітний вплив на показники ефективності інвестицій роблять також прямі витрати і зарплата персоналу. Для підвищення стійкості проекту варто провести додаткові роботи по зниженню витрат виробництва, а також по підвищенню якості автопричепа, що дозволило б збільшити його ціну збуту і (чи) обсяг збуту. Варто також дуже обережно підходити до росту кількості персоналу і до зарплати персоналу.


Рисунок 4.8 - Показники ефективності інвестицій

4.4 Контрольні запитання

1. Назвіть складові проекту, з якими ви ознайомились в цій роботі.

2. Які стандартні фінансові звіти ви знаєте?

3. Які фінансові показники для кожного періоду часу реалізації проекту отримані? Охарактеризуйте їх.

4. Які фактори найбільш впливають на ефективність?

 

5 Література

1. Цисарь И.Ф., Нейман В.Г. Компьютерное моделирование экономики. – М.: «Диалог-МИФИ», 2002. – 304с.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал