Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список літературних джерел


3.1.ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1. Андріїв В. Соціальне страхування: історія проблеми / В. Андріїв // Соціальний захист. – 1999. – № 2. – С. 43-51.

2. Архангельський Ю. Дієві чинники зменшення бідності в Україні /
Ю. Архангельський, Ю. Мотиченко // Україна: аспекти праці. – 2005. – №1. –
С. 35-40.

3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Учеб пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000.

4. Беликова Елена Юрьевна. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Макеевский экономико-гуманитарный ин-т. — Донецк : Норд-Пресс-МЭГИ, 2007. — 358c.

5. Бланк Игорь Александрович. Управление денежными потоками. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — К. : Эльга; Ника-Центр, 2007. — 752с.

6. Бланк Игорь Александрович. Управление прибылью. — Изд. 3-е, перераб. и доп. — К. : Ника-Центр, 2007. — 766с.

7. Бланк И.А. Управление использованием капитала. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2000.

8. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2002.

9. Бланк И.А. Уравление финансовой стабилизацией предприятия. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003.

10. Бочаров В.В. Финансовый анализ: Учеб. пособие. – СПб.: Питер, 2001.

11. Бригхэм Юджин Ф., Эрхардт Майкл С. Финансовый менеджмент: пер. с англ.. — 10-е изд. — СПб.; М.; Нижний Новгород; Воронеж : Питер, 2007. — 959с.

12. Буряк Леонід Дмитрович. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібник / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 432с.

13. Бюджетний кодекс України. – Урядовий кур’єр. – 25.07.2001 р. – №131.

14. Багнюк І. Хто і коли має право на пенсію за вислугу років / І. Багнюк // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 18. – С. 33-35.

15. Базилевич В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – К.: Знання, 1998.

16. Бандур С.І. Система соціального страхування в Україні: сучасний стан та шляхи розвитку / С.І. Бандур, О.О. Кучинська // В кн. Стоян О.М. Україна: утвердження незалежної держави: 1991–2001. – К., 2001.

17. Банях В. Механізм соціального страхування населення / В. Банях. – Видання Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. Економіка. – 2007. – №94-95. – С. 60-63.

18. Березіна С. Пенсійна реформа в Швеції різноманітна як шведський стіл / С. Березіна // Вісник Пенсійного фонду України. – 2002. – № 5-6. – С. 61-67.

19. Бечко П. К. Місцеві фінанси : навч. посіб. / П. К. Бечко,
О. В. Ролінський. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с.

20. Благун І. Г. Фінанси : навч. посіб. / І. Г. Благун, Р. С. Сорока, І. В. Бюджетний менеджмент : підруч. / [В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.]; за заг. ред. В. Федосова. – К. : КНЕУ, 2004. – 864 с.21. Бессараб В. Реформа солідарної пенсійної системи: надто дорога непослідовність / В. Бессараб, Л. Грушко // Україна: аспекти праці. – 2008. – №1. – С. 12-20.

22. Білик М. Соціальний захист найманих працівників і напрями його поліпшення / М. Білик // Україна: аспекти праці. – 1998. – №4. – С. 25-28.

23. Бюджетний менеджмент: Підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. Сафонова та ін.; За заг. ред. В. Федосова. – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с.

24. Василик О. Д., Павлюк К. В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС, 2004. – 608 с.

25. Владимиров К. М. Місцеві фінанси : навч. посіб. / К. М. Владимиров, Н. Г. Чуйко, О. Ф. Рогальський. – Херсон : «Олді-плюс», 2006. – 352 с.

26. Ван Хорн Джеймс К., Вахович Джон М. (мл.) Основы финансового менеджмента / О.Л. Пелявский (пер.). — 12-е изд. — М. ; СПб. ; К. : Вильямс, 2007.

27. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2000.

28. Воробьев Ю.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. – Симферополь: Таврия, 2007. – 632 с.

29. Галицкая Светлана Викторовна. Финансовый менеджмент; Финансовый анализ; Финансы предприятий: учеб. пособие. — М. : Эксмо, 2008. — 650с.

30. Гапонюк М. А. Місцеві фінанси: навч.-метод. посіб. [для самост. вивч. дисц.] / М. А. Гапонюк, В. П. Яцюта, А. Є. Буряченко, А. А.Славкова. – К. : КНЕУ, 2002. – 184 с.

31. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2003. – 240 с.

32. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. – 2003. – 14 березня.33. Герасимчук Зоряна Вікторівна, Вахович Ірина Михайлівна. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Луцький держ. технічний ун- т; Київський національний торговельно-економічний ун-т. — Вид. 2-е, переробл. і доп. — Луцьк : Надстир`я, 2007.

34. Губар О.Є. Соціальне страхування у забезпеченні суспільного добробуту / О.Є. Губар // Фінанси України. – 2002. – № 8. – С. 130-136.

35. Губар О.Є. Організаційні та правові засади соціального страхування в Україні / О.Є. Губар // Формування ринкових відносин в Україні. – 2003. – №7-8. – С. 155-162.

36. Демченко О. Проблеми страхування від нещасних випадків /
О. Демченко // Соціальний захист. – 2002. – №3. – С. 25-27.

37. Дрозд І. Втрати держави внаслідок виробничого травматизму зі смертельними наслідками / І. Дрозд, М. Дрозд, О. Семко // Україна: аспекти праці. – 2006. – №5. – С. 3-8.

38. Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 204 с.

39. Закон України "Про інвестиційну діяльність" №1560-ХІІ від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 47 (із змінами і доповненнями від 25.12.2008).

40. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" №1202-ХІІ від 18 липня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №38 (із змінами і доповненнями від 05.02.2004).

41. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 01.07.2004 № 1957-IV.

42. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” // Голос України. – 1999. – 30 липня.

43. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення: Статистичний збірник. – Київ, 2005. – 49 с.

44. Зайчук Б.О. Загальнообов’язкове державне пенсійне страхування / Б.О. Зайчук, О.Б. Зарудний, С.Б. Березіна, В.Т. Александров, С.М. Недбаєва. – Київ: НВП „АВТ”, 2004. – 256 с.

45. Зайчук Б.О. Система пенсійного забезпечення: сьогодні і завтра /
Б.О. Зайчук, В.С. Никитенко, В.І. Семендяєва. – К.: Формат ВПД, 2004. – 352 с.

46. Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” № 400/97-ВР від 26.06.1997р. // Все про бухгалтерський облік. – 2002. – № 12-1.

47. Закон України “Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” № 2213-ІІІ від 11.01.2001р. // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – № 35. – С. 20-22.

48. Закон України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” № 1058-IV від 09.07.2003р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – № 70.

49. Закон України “Про недержавне пенсійне забезпечення” № 1057-IV від 09.07.2003р. // Податки та бухгалтерський облік. – 2003. – № 75.

50. 22.Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про пенсійне забезпечення” № 854-IV від 22.05.2003р. // Соціальний захист. – 2003. – № 6.

51. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань” №1105-ХII від 23.09.1999р. // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – №35. – С. 51-68.

52. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття” №2213-Ш від 02.03.2000р. // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – №35. – С. 35-47.

53. Закон України “Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням” №2240-Ш від 18.01.2001р. // Все про бухгалтерський облік. – 2003. – №35. – С.4-20.

54. Зеленко В.А. Сучасні пенсійні системи країн пострадянського простору і досвід України / В.А. Зеленко // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №8. – С. 159-166.

55. Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України. Затверджена постановою правління Пенсійного фонду України № 16-6 від 19.10.2001р. // Все про бухгалтерський облік. –
2002. – № 12-1.

56. Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Затв. Наказом Міністерства праці та соціальної політики України №339 від 18.12.200р. // Фінансова справа. – 2009. – №4. – С. 2-10.

57. Інструкція про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України. Затв. постановою правління Фонду №12 від 20.04.2001р. – К., 2001.

58. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я.Карпова В.В. Податковий менеджмент: Підручник.- К.: Знання, 2008.-525с.

59. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: навч.посібник. – К.: ЦУЛ, 2003. – 260 с.

60. Каламбет Світлана Валеріївна, Якимова Алла Михайлівна. Управління операційними грошовими потоками підприємства: монографія / Дніпропетровський національний ун-т залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. — Д. : Видавництво Дніпропетровського національного ун-ту залізничного транспорту ім. В.Лазаряна, 2009. — 122c.

61. Карпунь Іван Назарович. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник. — Л. : Магнолія-2006, 2007. — 418с.

62. Катан Людмила Ігорівна, Бровко Лариса Іванівна, Дуброва Наталя Володимирівна, Бондарчук Наталія Володимирівна. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб. під час підгот. спеціалістів і магістрів із спец. 7-8.050104 "Фінанси" у ВНЗ II-IV рівнів акредитації — Суми : Довкілля, 2007. — 243с.

63. Кірейцев Г.Г. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 531 с.

64. Кнейслер О.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – Тернопіль: “Вектор”, 2008. – 322 с.

65. Коваленко Л.О., Ремньова Л.М. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 485 с.

66. Конджер Джей, Дональдсон Гордон, Файнгольд Дэвид, Хурана Ракеш, Лолер Эдвард. Корпоративное управление: Пер. с англ.. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. — 221с.

67. Копилюк Оксана Іванівна, Медведєв Віктор Павлович. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посібник / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2007. — 447c.

68. Кірян Т. Насущні проблеми соціальної політики і шляхи їх вирішення / Т. Кірян, М. Шаповал // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 6. – С. 4-7.

69. Кірян Т. Підвищення стимулюючої ролі пенсійної системи в Україні / Т. Кірян, Н. Михайленко // Україна: аспекти праці. – 2006. – № 8. – С. 17-21.

70. Кірян Т. Актуарні розрахунки в системі загальнообов’язкового пенсійного страхування першого рівня / Т. Кірян, В. Лукович // Україна: аспекти праці. – 2007. – №7. – С. 9-12.

71. Кичко І. Страхування як елемент фінансового механізму соціального захисту / І. Кичко // Фінанси України. – 2005. – № 4. – С. 148-153.

72. Колбун В. Росія і Казахстан: різні аспекти реформованої моделі /
В. Колбун // Вісник Пенсійного фонду України. – 2002. – № 5-6. – С. 56-60.

73. Карлін М. І. Бюджетна система України : навч. посіб. / М. І. Карлін. – К. : «Знання», 2008. – 428 с.

74. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України (історія, теорія, практика) : монограф. / О. П. Кириленко. – К. : НІОС, 2000. – 381 с.

75. Кириленко О. П. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О. П. Кириленко. – Тернопіль : Астон, 2004. – 192 с.

76. Кириленко О. П. Теорія і практика бюджетних інвестицій : монограф. / О. П. Кириленко, Б. С. Малиняк. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 286 с.

77. Карп М.В. Налоговый менеджмент: учебник для вузов. – М.: Юнити-Дана, 2001. – 477 с.

78. Кізима А.Я. Податковий менеджмент – Навчально-методичний посібник. – Тернопіль: СМП Астон.- 2002.-166с.

79. Крисоватий А. І., Кізима А. Я. Податковий менеджмент. – Тернопіль, Карт-бланш, 2004.

80. Кравченко В. І. Місцеві фінанси України : навч. посіб. / В. І. Кравченко. – К. : Знання, 1999. – 487 с.

81. Левін П. Удосконалення соціального страхування від нещасних випадків – умова збереження трудового потенціалу / П. Левін // Україна: аспекти праці. – 2006. – №2. – С. 21-27.

82. Місцеві фінанси : підруч. / За ред. О. П. Кириленко. – К. : Знання, 2006. – 677 с.

83. Михайлов А.В. Недержавні пенсійні фонди: сьогоднішній погляд у майбутнє / А.В. Михайлов, О.Й. Ткач. – К.: В-во СПД Савчина, 2001. – 244 с.

84. Мних М.В. Страхування та його роль у забезпеченні соціального захисту населення / М.В. Мних // Фінанси України. – 2007. – №6. – ­­­­­С. 39-45.

85. Мних М.В. Медичне страхування за кордоном та можливості його реалізації в Україні / М.В. Мних // Економіка та держава. – 2006. – №11. –
С. 39-41.

86. Могілевцев М. Система соціального страхування в Швеції /
М. Могілевцев // Соціальний захист. – 1999. – № 5. – С. 55-59.

87. Мойсеєнко Т. Бюджет-2008. Соціальна сфера / Т. Мойсеєнко // Дебет-кредит. – 2008. – № 3. – С. 8-15.

88. Мельник Д.Ю. Налоговый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 1999.– 352 с.

89. Модернізція місцевих фінансів України в умовах економічних і соціальних трансформаціях : монограф. / за ред. проф. О. П. Кириленко. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 376 с.

90. Музика О. А. Доходи місцевих бюджетів за українським законодавством: монограф. – К. : Атіка, 2004. – 344 с.

91. Муниципальный менеджмент : учеб. пособ. / Под ред. Т. Т. Морозовой. – М. : ЮНИТИ, 1997. – 263 с.

92. Павлюк К. В. Бюджет і бюджетний процес в умовах транзитивної економіки України : монограф. – К. : НДФІ, 2006. – 584 с.

93. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg= 2755-17.

94. Рева Т. Місцеві фінанси : навч. посіб. / Т. Рева, К. Ковальчук, Н. Кучкова. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с.

95. Сазонець І. Л. , Управління місцевими фінансами : навч. посіб. / І. Л. Сазонець, Т. В. Гринько, Г. Ю. Придатко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 264 с.

96. Сазонець І. Л. Управління місцевими фінансами : навч. посіб. / І. Сазонець, Т. Гринько, Г. Придатко. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 264 с.

97. Старостенко Н. В. Методологія формування міжбюджетних трансфертів / Н. В. Старостенко // Фінанси України. – 2005. – № 7. – С. 39–44.

98. Тимченко О.М. Податковий менеджмент. Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.- К.: КНЕУ, 2001. – 150с.

99. Фінанси : підруч. / За ред. Юрія С. І. , Федосова В. М. – К. : «Знання», 2008. – 611 с.

100. Фінанси: Підручник / [С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, І. В. Зятковський, О. П. Кириленко та ін.]; за ред. С. І. Юрія, В. М. Федосова. – К.: Знання, 2008. – 611 с.

101. Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение. Учебник.– М.: Инфра-М, 1999.– 429 с.

102. Юрій С. І., Стоян В. І., Даневич О. С. Казначейська система: Підручник. – 2-ге вид. змін. й доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2006. – 818 с.

3.2.ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

1. Дадалко В.А. и др. Налогообложение в системе международных экономических отношений: Учеб. пособие / В.А Дадалко, Е.Е. Румянцева, Н.Н. Демчук.- Мн: Армита – Маркетинг, Менеджмент, 2000.- 359 с.

2. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий менеджмент: Підручник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.

3. Микитенко Неля Володимирівна. Операційний менеджмент. Практикум: навчальний посібник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2009. — 197с.

4. Михайловська Оксана Володимирівна. Операційний менеджмент: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни:навч. посіб. для студ. ВНЗ — К. : Кондор, 2008. — 549с.

5. Нікіфоров П.О. Фінансово-економічні аспекти розвитку ринку праці та боротьби з безробіттям / П.О.Нікіфоров, А.О.Вольська // Фінанси України. – 2008. – №10. – С. 22-31.

6. Партин Галина Остапівна. Управління витратами підприємства: концептуальні засади, методи та інструментарій: монографія / Національний банк України; Університет банківської справи. — К. : УБС НБУ, 2008. — 219с.

7. Партин Г.О. Пенсійні фонди як учасники фінансового ринку /
Г.О. Партин, О.І. Тивончук // Фінанси України. – 2002. – № 9. – С. 143-150.

8. Папієв М. Міжнародний досвід реформування пенсійного забезпечення / М. Папієв // Україна: аспекти праці. – 2005. – № 1. – С. 3-7.

9. Перспективи роботи недержавних пенсійних фондів // Цінні папери України. – 2002. – № 18. – С. 8-9.

10. Плаксій М. Система соціального страхування Республіки Польща / Марія Плаксій // Вісник Пенсійного фонду України. – 2009. – №3. – С. 14-17.

11. Передерієнко Надія Іванівна, Котляревський Ярослав Вікторович, Дем'яненко Оксана Миколаївна. Фінансовий менеджмент: підручник для студ. вищих навч. закл.. — Л. : Українська академія друкарства, 2008. — 200c.

12. Птащенко Ліана Олександрівна. Управління корпоративними фінансами: навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Центр учбової літератури, 2008. — 296с.

13. Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту. Навчальний посібник. – К: Скарби, 2003. – 238 с.

14. Рудинская Елена Владимировна, Яромич Светлана Анатольевна. Корпоративный менеджмент: учебное пособие / Одесский региональный ин-т гос. управления Национальной академии гос. управления при Президенте Украины; Одесский национальный ун-т им. И.Мечникова. Экономико-правовой факультет. — К. : КНТ ; Эльга-Н, 2008. — 416с.

15. Савчук Владимир Павлович. Финансовий менеджмент: практическая энциклопедия. — 3-е изд. — К. : Companion Group, 2008. — 880с.

16. Скворцов Н.Н. Налоговый менеджмент: статегия и тактика: в 10 кн. Кн. 1. От стагнации к стабилизации. Практ. Рук./ Под.ред. Давыдовой В.П. – К.: Висшая школа, 2002. – 222 с.

17. Сутырин С.Ф.. Погорлецкий А.И. Налоги и налоговое планирование в мировой экономике / Под. ред. Сутырина С.Ф.– СПб: Издательство “Полиус”, 1998.-577 с.

18. Сандлер Д.М. Сучасні принципи організації й регулювання пенсійного забезпечення / Д.М. Сандлер // Економіка та держава. – 2007. -№1. – С. 98-100.

19. Скрипник А.В. Фінансові ризики в контексті пенсійної реформи /
А.В. Скрипник, Л.А. Ліхтенштейн // Фінанси України. – 2007. – №2. – С. 138-153.

20. Скуратівський В.А. Основи соціальної політики / В.А. Скуратівський, О. М. Палій. – К.: МАУП, 2002. 200 с.

21. Соколик М. Сценарії та наслідки підвищення мінімальних соціальних стандартів у 2007-2009 рр. в Україні / М.Соколик, М. Півень // Україна: аспекти праці. – 2008. – №1. – 21-28.

 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.025 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал