Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Соціальна відповідальність в менеджменті


Під терміном "соціальна відповідальність" розуміють ті зобов'язання, які фірма несе перед суспільством, в якому вона працює. Деталізовані інтер­претації соціальної відповідальності відрізняються трактуванням ряду суттє­вих положень. Так, Р.М.Ходжеттс вказує, що найчастіше організації вважа­ють складовими частинами соціальної відповідальності такі галузі, як забез­печення рівних можливостей (зокрема, законодавство, працевлаштування національних меншин та інвалідів, дискримінація жінок), вирішення еколо­гічних проблем, розвиток конс'юмеризму.

Оригінальним є тлумачення соціальної відповідальності як трирівневого по­няття: соціальне зобов'язання, соціальне реагування, соціальна чутливість2.

Соціальна відповідальність як соціальне зобов'язання вбачає ос­новним акцентом поведінки організації її економічну та правову відпо­відальність перед суспільством. Лауреат Нобелівської премії Мілтон Фрідмен вважає, що істинна роль бізнесу полягає "у ви­користанні його енергії та ресурсів у діяльності, спрямованій на збільшення прибутку за умови, що він дотримується правил гри...(і) бере участь у відкритій конкурентній боротьбі, не вдаючись до шахрайства та обману"3.

Відповідно до такого погляду інша діяльність (неприбуткова) може привести до нестатків суспільства. Хоча багато фахівців не погоджуються з таким трактуванням соціальної відповідальності, вказуючи на обмеженість даної інтерпретації, подане визначення можна вважати нижчим, початковим акцентом при формуванні соціальної відповідальності організації.

Соціальна відповідальність як реагування на соціальні норми та очікування визначає соціальну відповідальність як реакцію організації на очікування суспільства. Цей розповсюджений погляд передбачає формуван­ня поведінки організації у сферах, не зв'язаних з виробництвом товарів та послуг. Як мінімум, бізнес повинен зважати на екологічну ситуацію, соці­альні витрати; як максимум — добровільно вносити свою частку у вирішення соціальних проблем, прямо не зв'язаних з даним бізнесом. Ця інтерпретація розділяє діяльність організації на таку, що необхідно здійсню­вати відповідно до вимог закону, і таку, що ініціюється добровільно. Соціальна відповідальність як соціальна чутливість розглядає по­ведінку організації як попереджувальну, профілактичну, запобіжну. За цією точкою зору соціальне відповідальна організація, крім перерахованих вище дій, обов'язків, активно шукає шляхи вирішення соціальних проблем (будів­ництво житла, розвиток інфраструктури, зайнятість молоді тощо). Така поведінка організації отримує суттєву підтримку громадськості.

Отже, подані три визначення належать до різних рівнів розуміння відповідальності організації перед суспільством, в якому вона працює. Крім того, для розуміння суті і значення соціальної відповідальності необхідно усвідомити, що вона змінюється з часом та в залежно від обставин.М.Х. Мескон, М.Альберт та Ф.Хедоурі наводять такі аргументи на користь і проти соціальної відповідальності:

1. Аргументи на користь соціальної відповідальності:

^ сприятливі для бізнесу довготривалі перспективи;

^ зміна потреб і очікувань широкого загалу (громадськості)',

^ наявність ресурсів для надання допомоги у вирішенні соціальних

проблем,

^ моральне зобов'язання поводити себе соціальна відповідально.

2. Аргументи проти соціальної відповідальності:

^ порушення принципу максимізації прибутку;

^ витрати на соціальні потреби перекладаються на споживачів під­вищенням. цін;

^ недостатній рівень інформації для громадськості;

^ недостатнє уміння вирішувати соціальні проблеми.

Формування соціальної відповідальності організацій в Україні має ряд суттєвих особливостей. По-перше, розвиток підприємництва та бізнесу в Україні відбувається в умовах недосконалого законодавства, відсутності ряду нормативних актів, що впливає на формування принципів діяльності підприємств. В умовах інфляції та інших негативних явищ головною про­блемою підприємців є забезпечення елементарного виживання організацій. При цьому часто ігнорується соціальна відповідальність підприємницьких структур. Як наслідок, у громадській думці часто спостерігається опозиція світу бізнесу. По-друге, відбувається зміна поглядів на роль бізнесу в сус­пільстві. В умовах централізованого планового керівництва з боку держав­них органів в соціалістичній економіці роль підприємств зводилася до забезпечення виробництва передбаченої планом продукції. Сучасний етап переходу України до ринкової економіки стимулює зміну поглядів на роль бізнесу в суспільстві і вимагає від кожної організації визначення свого рівня соціальної відповідальності. 

Питання для самоконтролю:

1. Назвіть чотири найвідоміші школи управління.

2. Чим відомий Фредерік Тейлор?

3. Дайте характеристику "теорії адміністрації".

4. Які основні особливості школи людських стосунків?

5. На чому ґрунтується японська школа менеджменту?

6. Які риси та характеристики притаманні американській школі менеджменту?

7. Маркетинговий менеджмент. Який він? Як Ви розумієте термін "вивчення попиту"?

8. Що таке "соціальна відповідальність" у менеджменті? У чому, на думку Мілтона Фрідмена, полягає істинна роль бізнесу?

 

Нові категорії та поняття:Тейлоризм. Класична школа менеджменту. Теорія адміністрацій. Біхевіористика. "Хоторнські експерименти". Школа людських стосунків. Кількісна школа. Американська та японська моделі менеджменту.Соціальна відповідальність.

 

Рекомендована література:

Основна:

[2],[3],[19],[20],[23],[25],[59].

Додаткова:

[13],[19],[24],[26],[29],[40],[43],[47],[50],[55],[57],[68],[71],[86].

 

Тема 6. Планування як функція управління

1. Види планів, стратегічне планування

2. Місія організації, визначення цілей

3. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації

4. Стратегія фірми

А) типи стратегій бізнесуmylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал