Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


A) reset(f);
Rewrite(g);

While not eof (f) do

Begin

Read (f,n);

if (n mod 3=0) and (n mod 7 <> 0)

Then

Write (g,n);

End;

174. Файлдың компоненттерінің қосындысын және көбейтіндісін табу үшін программаның дұрыс фрагментін таңда: reset(f); s:=0; p:=1;

While not eof (f) do

Begin

Read(f,n);

s:=s+n;

p:=p*n;

End;

· Файлға 5 бүтін санды жазу үшін программаның дұрыс фрагментін таңда:

A) rewrite(f);

for i:=1 to 5 do

Begin

Read(n);

Write (f,n);

End;

· Функция RESET Файлды оқуға ашу үшін пайдаланады

· . Функция REWRITE Файлдық айнымалыны байланыстыру үшін пайдаланады

· Функция CLOSE Файлды жабу үшін пайдаланады

· Функция READ ақпаратты оқу үшін

· Келесі операторлар орындалғаннан кейін S айнымалысының мәнін анықтау керек.

S:=0; I:=1;

Repeat

S:=S+I;

I:=I+5;

Until I>10;7

 • A[17] массивінің жұп позицияларында орналасқан элементтерінің арасындағы ең үлкен элементті анықтаудың дұрыс вариантын таңдаңыз. MAX:=A[1];

FOR I:=2 TO 17 DO

IF A[I]>MAX THEN MAX:=A[I];

 • а1,...,аn тізбегінің өспелі екенін тексерудің дұрыс вариантын таңдаңыз (егер тізбек өспелі болса, PR-ге 1-ді меншіктеу керек, кері жағдайда PR-ге 0-ді меншіктеу керек).PR:=1; FOR I:=1 TO N-1 DO

IF A[I]>A[I+1] THEN break;

 • Егер массив элементтері келесі сандар (3, 14, -3,6, -9,5,12) болса, программа фрагментінің орындалу нәтижесінде не басылады?

FOR I:=1 TO 7 DO

IF (A[I] mod 3=0) AND (A[I]>0) THEN WRITELN( A[I] *2);6,12,24

 • Массивтегі жұп элементтердің саны мен қосындысын есептейтін программаның дұрыс фрагментін таңдаңыз

s:=0; k:=0;

for i:=1 to n do

if (A[i] mod 2 = 0) then begin

s:=s+A[i];

k:=k+1;

End;

 

 • Х=6 болғандағы программа фрагментінің орындалу нәтижесін көрсетіңіз.

Case X of

1,3 : y:=1;

4..7: y:=2*X;

2,8: y:=sqr(X);

Else

Y:=0;

End;

Writeln(‘y=’,y:5:3);12

 • Қолданушыдан айдың нөмірін сұрайтын және сәйкес жыл мезгілін шығаратын программаның дұрыс фрагментін таңдаңыз.Writeln(‘айдың нөмірін енгізіңіз’);

Readln(n);Case n of

12,1,2: writeln(‘қыс’);

3..5: writeln(‘көктем’);

6..8: writeln(‘жаз’);

9..11: writeln(‘күз’);

End;

 • . Программаның орындалу нәтижесін көрсетіңіз

Program pr;

Var a,b : integer; s:real;

Procedure Sr( x,y:integer;var S: real);

Begin

S:=(x+y)/2;

end;

begin

a=2, b=3;

sr(a, S, b);

writeln (S);

End. типтердің сәйкес келмеуі

 • Массивтің тақ бағандарында орналасқан оң жұп элементтердің қосындысын есептеудің процедурасын сипаттайтын программаның дұрыс фрагментін көрсетіңіз.

A) Procedure sum(x:mas; S:integer);

Begin

S:=0;

For i:=1 to n do

For j:=1 to n do

If j mod 2 <> 0 then

If (x[i,j] >0) and (x[i,j] mod 2 =0) then

S:=S+ x[i,j];

End;

 

219. Массивтің тақ бағандарында орналасқан оң жұп элементтердің қосындысын есептейтін функцияны сипаттайтын программаның дұрыс фрагментін көрсетіңіз.Function sum(x:mas):integer;

Begin

S:=0;

For i:=1 to n do

For j:=1 to n do

If j mod 2 <> 0 then

If (x[i,j] >0) and (x[i,j] mod 2 =0) then

S:=S+ x[i,j];

End;

· Программа орындалған кезде Привет сөзі неше рет қайталанып келеді?

Program primer;

Const n=10;

Var I:integer;

Begin

I:=0;

While I<N do

Writeln(‘Привет’);

I:=I+1

End.

A) 9 рет

B) 10 рет

C) 11 рет

D) бір да бір рет орындалмайдыE) шексіз ретті сан

 

 

· Программаның белгіленген жолында қате болуы мүмкін. Дұрыс жауапты таңдаңыз.

Programm ggg;

Begin

a b sum: integer;

a:=1;

b:=2;

sum:=a+b;

writeln(‘summa ravna’ sum);

end. Жол дұрыс жазылған. Программа денесі begin сөзінен басталуы керек, және бұл сөз айнымалылар сипатталу бөлімінен бұрын тұру керек

 

· Егер келесі командаларға жауап ретінде

Read(x,y);

readln(z); readln(q);

экранға мынаны терсек

-5 6

9 1

онда командалар орындалу нәтижесінде айнымалылар қай мәндерге ие болады: x=5 y=-5 z=6 q=7

· Программа орындалған кезде Привет сөзі неше рет қайталанып келеді?

Program primer;

Const n=10;

Var I:integer;

Begin

I:=0;

While I<N do

begin

Writeln(‘Привет’);

I:=I+1

end

End.10 рет

· ORD(A) функциясының жазылуында А аргументі – бұл кез келген символ

 

· Программа орындалғаннан кейін I айнымалысы қай мәнге ие болады?

Program pp;

Var I: integer;

Begin I:=3;

If I-3>0 then If i=3 then I:=1 else I:=2;

Writeln(‘I=’,I);

End.

C) 3

· Программа орындалған кезде Привет сөзі неше рет қайталанып келеді?

Program primer;

Const n=10;

Var I:word;

Begin

I:=0;

While I<N do

Begin

Writeln(‘Привет’);

I:=I-1

end

End.-1 рет

· PRED(7 div 3) өрнегінің мәні нешеге тең-1

· WRITELN(5/2:5:1) командасының орындалу барысында экранға қандай нәтиже шығады?-2.5

· Программа орындалғаннан кейін I айнымалысы қай мәнге ие болады?

Program pp;

Var I: integer;

Begin I:=0;

If I<0 then I:=1 else If I<0 then I:=2 else if I<0 then I:=3;

Writeln(‘I=’,I);

End.-0

· Программа орындалған кезде Привет сөзі неше рет қайталанып келеді?

Program primer;

Const n=10;

Var I: integer;

Begin

I:=1;

Repeat writeln(‘Привет’);

I:=I+1

Until I<n

End.-1 рет

· WRITELN(5 mod 2:5) командасының орындалу барысында экранға қандай нәтиже шығады?- 1

· Программа орындалғаннан кейін I айнымалысы қай мәнге ие болады?

Program pp;

Var I,k: integer;

Begin I:=10;

If I<0 then k:=I mod 2 else If I=0 then k:=I div 2 else I:=3*i;

Writeln(‘I=’,I);

End.-30

· Егер программада келесі сипатталулар болса, келесі меншіктеулер мүмкін бола ала ма?

Type

SEZON=(zima,vesna,leto,osen);

Var

X,Y:SEZON;

T:(TEPLO,HOLODNO);

6) X:=VESNA; Y:=X;

7) Y:=T;

8) T:=TEPLO;

9) T:=GARKO;

10)X:=Y+T-1, 3 меншіктеулері ммүкін

· Операторлар орындалғаннан кейін p және d айнымалыларының мәндері қандай болады?

Program pr;

Var p:Boolean; d,k:integer;

Begin

P:=true; d:=1; k:=71;

Case k mod 10 of

3,2,7,5: d:=k;

1: ;

4,8: begin p:=false; d:=2; end;

9,6: begin p:=false; d:=3; end;

end;

end.-P=true; d=1

· Программаның жұмыс істеу нәтижесінде қандай мән шығады?

Program primer;

Const exampl=’1014’;

Var i,num:integer;

Stg:string[20];

Begin

Stg:=exampl;

Num:=0;

For i:=0 to length(stg) do

if stg[i]<>’0’ then num:=num+1;

Writeln(‘num=’,num);

End.-Num=4

· «Привет» сөзі неше рет басылып шығады?

Program primer;

Var I:integer;

Procedure hellow(I:integer);

Begin

While I<2 do

Begin

writeln(‘Привет’);

I:=I+1;

End;

End;

Begin

For I:=0 to 2 do Hellow(i)

End.-3 рет

 

· «Привет» сөзі неше рет басылып шығады?

Program primer;

Var I:integer;

Procedure hellow;

Begin

While I<2 do

Begin

writeln(‘Привет’);

I:=I+1;

End;

End;

Begin

For I:=1 to 3 do Hellow

End.-1 рет

· Программаның жұмыс істеу нәтижесінде қандай мән шығады?

Program primer;

Const exampl=’1014’;

Var i,num:integer;

Stg:string[20];

Begin

Stg:=exampl;

Num:=0;

For i:=0 to length(stg) do

if stg[i]=’4’ then num:=num+1;

Writeln(‘num=’,num);

End.-Num=1

· Егер программада келесі сипатталулар болса, көрсетілген операторлардың қайсысы мүмкін емес?

Var a,b:array[1..15,0..9] of real;

T: Boolean;

1) A:=B

2) A:=A+B

3) T:=A[I,J]<>5

4) Read(A)

5)A[1,7]:=A[7,3]-1, 3, 5 операторлары мүмкін

· «Привет» сөзі неше рет басылып шығады?

Program primer;

Var I:integer;

Procedure hellow;

Var I:integer;

Begin

i:=0;

While I<2 do

Begin

writeln(‘Привет’);

I:=I+1;

End;

End;

Begin

For I:=1 to 3 do Hellow

End.-6 рет

· Белгіленген жолда қате болуы мүмкін. Дұрыс жауапты таңдаңыз.

Program primer;

Const exampl=’10145’;

Var i,num:integer;

Stg[20]:string;

Begin

Stg:=exampl;

Num:=0;

For i:=0 to length(stg) do

if stg[i]<>’0’ then num:=num+1;

Writeln(‘num=’,num);

End.-Жолда қате бар, мына түрде жазу керек: stg:string[20]

· Программаның жұмыс істеу нәтижесінде қандай мән шығады?

Program primer;

Const a=10;

Var I:integer;

Function calc(k:integer):integer;

Const a=2;

Begin

Calc:=k*a;

End;

Begin

I:=2;

Writeln(‘результат=’,calc(i));

End.-4

· Егер программада келесі сипатталулар болса, онда a,b,c,d массивтерінің әрқайсысы үшін, олардың ішіндегі элементтер санын көрсетіңіз

Type

Day=(yesterday,today,tomorrow);

Vector=array[1..30] of real;

Var

A: vector;

B: array[-2..2] of (x,y,z);

C: array[‘0’..’9’] of vector;

D: array[day] of 0..20 a массивы 30 элементтен, b – 4 элементтен, c – 10 элементтен, d – 3 элементтен тұрады

· Операторлар орындалғаннан кейін p және d айнымалыларының мәндері қандай болады?

Program pr;

Type

digit=’0’..’9’;

Var d: digit; p:integer;

Begin

P:=9; d:=’0’;

While d<’5’ do

Begin

p:=p-1;

d:=succ(d);

end;

end.-P=4, d=5

· «Привет» сөзі неше рет басылып шығады?

Program primer;

Var I:integer;

Procedure hellow(var I:integer);

Begin

While I<2 do

Begin

writeln(‘Привет’);

I:=I+1;

End;

End;

Begin

For I:=0 to 2 do Hellow(i)

End.-3 рет

· Тип сиппаттаудың қайсысы қатесіз жазылған?

Const n=100; pi=3.14159;

Type tsifra=’0’..’9’; bukva=a..z; ugol=-n..n; period=-pi..pi;

Nedelja=(vs,pn,vt,sr,cht,pt,sb);

Budni=pn..pt; Барлық сипатталулар дұрыс (jj)

· Программада келесі сипатталулар болса, көрсетілген операторлардың қайсысы мүмкін емес?

Var a,b:array[1..15,0..9] of real;

T: Boolean;

1) A:=B

2) A:=A+B

3) T:=A[I,J]<>5

4) Read(A)

5) A[1,7]:=A[7,3]-1, 3, 5 операторлары мүмкін

· «Привет» сөзі неше рет басылып шығады?

Program primer;

Var I:integer;

Procedure hellow;

Var I:integer;

Begin

i:=0;

While I<2 do

Begin

writeln(‘Привет’);

I:=I+1;

End;

End;

Begin

For I:=1 to 3 do Hellow

End.-6 рет

· I айнымалысы қандай мәнге ие болады?

Program primer;

Var I:integer;

Function calc(i:integer):integer;

Var temp:integer;

Begin

temp:=sqr(i)+10*i;

End;

Begin

I:=calc(2);

End.-0

· Егер программада келесі сипатталулар болса, келесі меншіктеулер мүмкін бола ала ма?

Type

SEZON=(zima,vesna,leto,osen);

Var

X,Y:SEZON;

T:(TEPLO,HOLODNO);

1) X:=VESNA; Y:=X;

2) Y:=T;

3) T:=TEPLO;

4) T:=GARKO;

5) X:=Y+T-1, 3 меншіктеулері мүмкін

· Программа орындалағаннан кейін, қандай нәтиже шығады?

Program primer;

Const exampl=’1014’;

Var i,num:integer;

Stg:string[20];

Begin

Stg:=exampl;

Num:=0;

For i:=0 to length(stg) do

if stg[i]<>’0’ then num:=num+1;

Writeln(‘num=’,num);

End.-Num=4

· «Привет» сөзі неше рет басылып шығады?

Program primer;

Var I:integer;

Procedure hellow(I:integer);

Begin

While I<2 do

Begin

writeln(‘Привет’);

I:=I+1;

End;

End;

Begin

For I:=0 to 2 do Hellow(i)

End.-3 рет

 

· «Привет» сөзі неше рет басылып шығады?

Program primer;

Var I:integer;

Procedure hellow;

Begin

While I<2 do

Begin

writeln(‘Привет’);

I:=I+1;

End;

End;

Begin

For I:=1 to 3 do Hellow

End.-1 рет

· Программа орындалағаннан кейін, қандай нәтиже шығады?

Program primer;

Const exampl=’1014’;

Var i,num:integer;

Stg:string[20];

Begin

Stg:=exampl;

Num:=0;

For i:=0 to length(stg) do

if stg[i]=’4’ then num:=num+1;

Writeln(‘num=’,num);

End.-Num=1

· Программа орындалағаннан кейін, қандай нәтиже шығады?

Program primer;

Const a=10;

Var I:integer;

Function calc(k:integer):integer;

Const a=2;

Begin

Calc:=k*a;

End;

Begin

I:=2;

Writeln(‘нәтиже=’,calc(i));

End.-4

 • Функцияның тағайындалуы қандай

Function Concat(S1,S2,…,Sn:string):string; -S1,S2,…,Sn жолдарын тізбектеп қосады да, нәтижені қайтарады

 • Паскаль тілінде жиын- бұл :-Бірдей типті элементтердің реттелген жиыны
 • Өрнектің мәнін есептеңіз :

[2..13]*[3,13..60]+[4..10]-[5..15]*[6];- [3..5,7..10,13]

 • var krug : record

radius : real;

centr : record

x,y:real

end

end;

krug айнымалысына, радиусы 5 центрі (0,8) нүктесінде жатқан шеңберге сәйкес мәнді меншікте with krug do

begin radius :=5; x:=0; y:=8 end;

· Паскальда файлдық типтің дұрыс хабарлануын көрсетіңіз:-type <файловый тип> : file of <тип>

· Паскальда қандай процедура арқылы мәтіндік файлды ашып, оны толықтыруғы болады:-append

· Паскальда файлды жазу үшін қайта ашқанда оның мәндері: өшіріледі

 • Паскальда EOLN функциясы қандай типті мәнді қайтарады-жолдық
 • Паскаль тілінде элементтің жиынға тиістісін қандай операция анықтайды -in

· Паскаль тілінде, қандай функция жолдын символдарын берілген символдың нөмірінен бастап көшіреді:-copy

· Паскаль тілінде қандай процедура сандарды жолға айналдырады:-str

 • Бөлімдердің қайсысында модульдің барлық глобальді объектілерінің сипатталулары бар? Unit;
 • Функцияның тағайындалуы қандай

function Copy (S:string; index:integer,count: integer): string;-S жолынан index нөмірлі символдан бастап, count нөмірлі символға дейін қосымша жол символдарын көшіреді

 • Паскальда жазу дегеніміз не?-Әр түрлі типті шектеулі санды мәліметтердің жиынтығы
 • Паскальда assign(f, 'c:\turbo\bp\exe.pas') функциясында f - бұл: файлдық айнымалы
 • Өрнектің нәтижесі қандай [ 1,2,3]*[4,5]:- [ ]

· Атап өту типі берілген:

DAY = (MO,TU,WE,TH,FR,SA,SU)

SUCC(WE) функциясының нәтижесі қандай? TH

· Қандай процедура файл құрамын ағымдағы сілтеуіштен кейін лақтырып тастайды? Truncate

 • Функцияның тағайындалуы қандай

function Length (S: string): integer;-S жолының ұзындығын қайтарады

 • Паскальда бүкіл файлдың соңын тексеруді қалай ұйымдастыруға болады?-while not eof (файл аты) do цикл операторын қолданып
 • Файлдан мәліметтерді енгізудің стандартты ағымы: input
 • Модуль структурасының қандай бөлімі Implementation сөзінен басталады:-жүзеге асыру бөлімі
 • Программаның интерфейстік бөлігі қай кілтті сөзден басталады? Interface
 • Инициализация бөлігі қай кілтті сөзден басталады? Initialization
 • Аяқтау бөлігі қай кілтті сөзден басталады? Finalization (jj)
 • Модуль қай кілтті сөзден басталады? Implementation

 

 • Жүзеге асыру бөлігі қай кілтті сөзден басталады?-Implementation
 • Массив элементері келесі ереже бойынша табылады а[i, j]= i + j . Екінші жолдағы элементердің косындысын табыңдар-12
 • Массив элементері келесі ереже бойынша табылады а[i, j]= i2 + j . Үшінші жолдағы элементердің косындысын табыңдар-33
 • Массив элементері келесі ереже бойынша табылады а[i, j]= i + j 2. Екінші жолдағы элементердің кобейтіндісін табыңдар-20

· m:=0; a:=10; b:=20; c:=20;

if (a>b) and (a>c) then m:=a;

if (b>a) and (b>c) then m:=b;

if (c>a) and (c>b) then m:=c;

Чему будет равна переменная m?-0

· m:=0; a:=10; b:=20; c:=15;

if (a>b) and (a>c) then m:=a;

if (b>a) and (b>c) then m:=b;

if (c>a) and (c>b) then m:=c;

Чему будет равна переменная m?-20

· Вычисление суммы элементов расположенных на четных позициях в одномерном массиве, состоящем их 15 элементов:

<variant> i:=2; while i<15 do begin s:=s+a[i]; i:=i+2 end;

<variant> i:=1; while i<15 do begin s:=s+a[i]; i:=i+2 end;

<variant> i:=2; while i>15 do begin s:=s+a[i]; i:=i+1 end;

<variant> i:=1; while i<15 do begin if i div 2=0 then s:=s+a[i]; i:=i+1 end;

<variant> i:=2; while i<15 do begin s:=s+a[2]; i:=i+2 end;

 

· for i:=1 to 10 do

begin

if a[i] mod 3=0 then writeln(i)

end;

Что делает фрагмент программы?-делит элементы массива а на 3

· в одномерном массиве а удвоить все отрицательные элементы и заменить нулями положительные-for i:=1 to n do

if a[i]<0 then a[i]:=a[i]*2 else a[i]:=0;

· Заполнить одномерный массив а [1..10] квадратами чисел от 1 до 10:

<variant> i:=1;

while i<=10 do

Begin

a[i]:=sqr(i);

Inc(i)


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.095 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал