Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Список використаної літератури


1. Бакун Ю.В. Методологічні аспекти обліку запасів на під-стві / Ю.В. Бакун // Розвиток науки про бух. облік - 2010. - № 1 - С.101.

2. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: підруч. / М.Д. Білик. - К.: , КНЕУ, 2003. - С. - 628.

3. Білуха М.Т. Курс аудиту : Підручник, 2-ге вид.перероб / М.Т. Білуха // Київська Вища шк. “Знання”, 2010. - С. 514.

4. Бралатан В.П. Методологія аудиту сільськогосподарських підприємств / В. П. Бралатан, В.О. Білохатнюк // Збірник наукових праць ВНАУ 2012 р. № 2 (64) - С. - 15-19.

5. Варналій, З. С. Основи підприємництва : навч. посіб. для студ. вузів / З. С. Варналій. - 3-е вид., виправл. і допов. - К.: Знання - Прес, 2007. - 350 c.

6. Володимирська Е. В. Як підприємцеві працювати з дорученнями / Е. В. Володимирська // Податки й бухгалтерський облік. - 2011 року - № 29. - С. 36 - 42.

7. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. – № 436-IV – ВР.

8. Гриньова В.М. Фінанси підприємств: Навчальний посіб / В. М. Гриньова , В. О. Коюда - Знання Прес - 2006. - С.123-128.

9. Докунін М. Ю. Особливості аудиту запасів виробничого підприємства / М. Ю. Докунін // Управління розвитком. - 2011 - №19 (116). - С. 57-58.

10. Завгородній В. П. Автоматизація бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і аудиту / В. П. Завгородній // Наукові записи - 2010 р.- № 16 - С. 250-262.

11. Коваленко Г. В. Абетка складського обліку / Г. В. Коваленко // Бухгалтерія. - 2011 р.- № 9. - С. - 35-42.

12. Конституція України від 28.06.1996 р. №254 к/96 – ВР.

13. Кримінальний кодекс України від 17.01.2002 р. - ВВР, 2002 р, № 17.

14. Кудельський В. Е. Методика проведення внутрішнього аудиту запасів / В. Е. Кудельський // Вісник Хмельницького національного університету. - № 2. - 2009 - С. 43-46.

15. Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Л. П. Кулаковська, Ю. В. Піча - 3-є вид. - К. : Каравела, 2006 року. - С. - 560.

16. Кулаковська Л. П. Основи аудиту: навч. посіб. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. К.: Каравела, 2012 року. - С. - 302.

17. Лагута М. Удосконалення організації обліку і аудиту запасів на підприємстві / М. Лагута //Міжнародний збірник наукових праць. 2014. Випуск 3. С. 169-172.

18. Макаренко А. П. Організація зовні-нього аудиту складських запасів / А. П Макаренко // Вісник Запорізького національного університету № 2 (10) 2011 р. - С. 149-155.

19. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Наказ Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132.20. Мірошниченко І.О. Місце, роль і призначення аудиту виробничих запасів у сучасних умовах / І.О. Мірошниченко // Управління розвитком. - 2012. - №7 . - С. 99 - 100.

21. МСА (ISA) 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту»

22. МСА (ISA) 300 «Планування аудиту фінансової звітності».

23. МСА (ISA) 320 «Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту».

24. МСА (ISA) 402 «Аудиторські міркування стосовно суб’єктів господарювання, які звертаються до організацій, що надають послуги».

25. МСА (ISA) 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»

26. МСА (ISA) 800 «Особливі міркування - аудит фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення».

27. Набойченко К. А. Удосконалення методики аудиту запасів на великих під-вах / К. А. Набойченко // Управління розвитком: 2012 р. №7 (128).

28. Очеретько Л. М. Удосконалення програми проведення внутрішнього аудиту виробничих запасів на підприємстві / Л. М. Очеретько, А. В. Федоряк // Сталий розвиток економіки. - 2013 року. - № 2. - С. 233-239.

29. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року. №291.

30. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» - затверджене наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. №87.

32. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Наказ Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88.

33. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань Наказ Міністерства фінансів від 02.09.2014 року. № 879.34. Про аудиторську діяльність: Закон України від 22.04.93 року. №3125-ХІІ – ВР.

35. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-ХІV.

36. Про затвердження типових первинних облікових документів з обліку , сировини та матеріалів: Наказ Міністерства статистики України від 21.06.1996 p.№193.

37. Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення. Наказ Міністерства фінансів України 22.09.2014 № 958.

38. Сиротюк Г. Аудит аграрних підприємств : організаційний і методичний аспекти / Г. Сиротюк // Аграрна економіка. - 2012. - Т. 5, № 1-2. - С. 72-76.

39. Сметанко О. В. Внутрішній аудит операцій з виробничими запасами в акціонерних товариствах України / О. В. Сметанко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 2010 року. - Випуск 18, Ч.І - С. 146-152.

40. Сметанко О. В. Удосконалення проведення та до кументування аудиту запасів / О. В. Сметанко // Економічні науки. Випуск 9 - 2012 року. - С. 33-36.

41. Стасишен М. С. Методологія та організація обліку, аналізу та аудиту використання виробничих матеріальних запасів / М. С. Стасишен, А. М. Лисенко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер. : Економіка і управління. - 2014. - Вип. 28. - С. 250-254.

42. Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту: підруч. / Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. - К.: Знання, 2006. - С. 295.

43. Царенко І. М. Удосконалення методики аудиту запасів підприємства / І. М. Царенко // Управління розвитком: 2012 р. № 7(128) - С.120-121.

44. Царенко І.М. Удосконалення методики аудиту запасів підприємства / І.М. Царенко // Управління розвитком. - 2012. - № 7. - С. 120-121.

45. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р № 435-IV. – ВР.

46. Шмарівоз С. Г. Особливості технології аудиту запасів / С. Г. Шмарівоз // Управління розвитком. 2014. - № 12 (175). - С. 97-98.

 

 

Додатки

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.008 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал