Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Оцінка запасів при їх вибутті
№ з/п Метод оцінки запасів Характеристика методу
Іденти­ фікована собівар­ тість Передбачає особливе маркування кожної одиниці запасів, що дозволяє в будь-який момент часу визначити вартість, а також встановити дату витрачання кожної одиниці запасу певного виду, собівартість витраченого запасу та вартість запасів, що залишилися
Середньо­ зважена собівар­ тість Проводиться за кожною одиницею запасів діленням сумарної вартості залишку таких запасів на початок звітного місяця та вартості одержаних у звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного місяця й одержаних у звітному місяці запасів (п. 18 П(С)БО 9)
ФІФО Базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, в якій вони надходили на підприємство відображені в бухгалтерському обліку, тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів (п. 19,20 П(С)БО 9)
Норма­ тивні затрати Полягає у застосуванні юрм витрат на одиницю продукції (робіт, послуг), які встановлені підприємством з урахуванням Нормальних рівнів використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для забезпечення максимального наближення нормативних витрат до фактичних юрм витрат і ціни у нормативній базі повинні регулярно перевірятися та переглядатися (п. 21 П(С)БО 9)
Ціни продаж Базується на застосуванні підприємствами роздрібної торгівлі середнього відсотку торговельної націнки товарів. Цей метод можуть застосовувати (якщо інші методи оцінки вибуття запасів не виправдані) підприємства, що мають значну та змінну номенклатуру товарів з приблизно од наковим рівнем торговельної націнки. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки на ці товари

Для одиниць запасів, які мають однакове призначення й однакові умови використання, застосовується тільки один із наведених методів.
Особлива увага приділяється дослідженню операцій зі списання запасів.
Списання запасів із балансу згідно з П(С)БО 9 може відбуватись у таких випадках: відпуск у виробництво; реалізація за грошові кошти; передавання до статутного капіталу іншого підприємства; безплатне передання; списання у зв'язку з невідповідністю критерію активу; списання через втрати від стихійного лиха; списання нестач у межах норм і понад норми природного убутку.

Отже, важливу роль у підвищенні ефективності роботи підприємств відіграє раціональне використання матеріальних цінностей, які є основою виробничої діяльності та займають більш ніж 70 % у собівартості продукції.
У бухгалтерському обліку під терміном "запаси" розуміють активи, які:· утримуються для подальшого продажу за умов звичайної господарської діяльності;

· перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва;

· утримуються для споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг, а також управління підприємством.

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена.

Важливим етапом аудиту запасів є також перевірка достовірності документування та обліку руху запасів.

Отже, основними завданнями аудиту запасів у СВК «Маяк» були:

· перевірка збереження цінностей;

· контроль за дотриманням норм витрат матеріалів і встановлених норм запасів;

· перевірка правильності оцінки і раціонального використання матеріалів у виробництві;

· аналіз стану обліку і внутрішнього контролю за рухом матеріалів.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал