Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Організаційна стадія аудиторського процесу
Аудит – це підприємницька діяльність, яка здійснюється на підставі договору, який заключний між Аудиторською фірмою «Служба аудиту» в особі директора Якимчук В. І., яка діє відповідно до Статуту фірми та здійснює свою діяльність на підставі свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №1931 (виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26.01.2011р. №98) з однієї сторони, та підприємством СВК «Маяк» в особі голови кооперативу Сплодителя П. Т., який діє на підставі Статуту підприємства з другої сторони.

Клієнтами можуть бути як фізичні, так і юридичні особи, що функціонують на території України і потребують аудиторських послуг.

Процедура вибору клієнта та укладання договору полягає в наступних діях:

1. Проводиться попередня усна узгодженість між клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором);

2. Після цього клієнт надсилає на її (його) адресу листа з проханням про проведення аудиту, в якому зазначає:

а) мету проведення аудиту;

б) завдання, які необхідно вирішити в процесі аудиту;

в) бажаний масштаб аудиторської перевірки.

3. Розглянувши пропозиції щодо проведення аудиту, аудиторська фірма (аудитор) надсилає лист-відповідь, в якому дає згоду на проведення аудиту або відмовляється від запропонованої роботи.

4. Після обміну листами між аудитором та його клієнтом укладається договір на проведення аудиту.

Договір на проведення аудиторської перевірки є офіційним документом, який регламентує взаємовідносини "клієнт-аудитор", і в загальних рисах не відрізняється від звичайних договорів, що використовуються в підприємницькій діяльності.

Одна з основних відмінностей договору на проведення аудиту від інших договорів, які використовуються в підприємництві, це врахування інтересів третьої сторони (споживачів інформації фінансової звітності), яка не бере участі в укладанні договору та перед якою аудитор фактично несе відповідальність (в тому числі матеріальну) при завданні збитків в результаті неякісної перевірки.

Укладання договору регламентується міжнародним стандартом аудиту №300 «Планування аудиту фінансової звітності».

Спочатку у договорі зазначають його номер, місце і дату підписання, наводять назви сторін, які уклали договір (замовник та виконавець), а також прізвища посадових осіб, які підписали договір від імені кожної сторони.

1. Розділ «Предмет договору» містить назву аудиторської послуги («проведення аудиту» або «аудиторська перевірка»), мету аудиту та характеристику масштабу аудиту.

2. Розділ «Права і обов’язки аудиторської фірми» повинен містити перелік та характеристику зобов'язань, які бере на себе аудиторська фірма.Перелік зобов'язань аудитора повинен містити:

Ø дотримання умов конфіденційності інформації та інших принципів аудиту; опис форми, в якій замовнику буде видана інформація про результати проведеної аудитором роботи (обсяг та склад переданої замовнику документації);

Ø дотримання вимог до якості у відповідності до національних нормативів аудиту, законодавчих актів та інших критеріїв (вказати, яких саме);

Ø зобов'язання інформувати замовника у випадку, якщо в процесі роботи виявиться її недоцільність;

Ø інші зобов'язання.

3. Розділ «Права і обов’язки замовника» Перелік зобов'язань замовника повинен містити наступні положення:

Ø надання аудитору можливості доступу до будь-яких записів, документації та іншої інформації, необхідної у зв'язку з проведенням перевірки;

Ø відмова від будь-яких дій, які здійснюються з метою впливу на думку аудитора;

Ø зобов'язання щодо приймання та оплачування робіт;

Ø інші зобов'язання.

4. Розділ «Термін проведення аудиту» повинен містити тривалість виконання роботи, дати її початку і закінчення, а також терміни надання результатів виконаної роботи.

5. Розділ «Розміри та порядок оплати» містить відомості про розмір та порядок оплати виконаних робіт.

Для визначення вартості аудиторських послуг застосовуються діючі на даний час в Україні форми і види їх оцінки, а саме:

• акордна оплата – сума оплати за всю роботу визначається після ознайомлення аудитора з особливостями діяльності клієнта, оцінки орієнтовного аудиторського ризику і приблизної трудомісткості роботи;• погодинна оплата – базується на оцінці вартості однієї години (дня) роботи аудитора і залежить від його кваліфікації. Найбільш розповсюджена на ринку аудиторських послуг у всіх країнах.;

• відрядна оплата – розрахунок проводиться, виходячи із визначення вартості однієї операції, виконаної аудитором, або вартості однієї операції звітності. Застосовується, як правило, при відновлюванні бухгалтерського обліку.;

• оплата за результатами – аудитор відмовляється від раніше визначеної суми за надану послугу, а встановлює оплату у вигляді частки від зекономлених для клієнта фінансових ресурсів, що були виявлені в результаті визначення помилок і неточностей при веденні бухгалтерського обліку, оформленні документації, сплати податків тощо. Як правило, встановлюється визначений відсоток від економії;

• комбінована оплата – це будь-які комбінації із вищенаведених форм і видів оплати аудиторських послуг. Наприклад, в угоді, крім акордної оплати визначений відсоток від економії або резерв на непередбачені обставини тощо.

Також даний розділ повинен містити перелік, характеристику та послідовність процедур, які виконуються сторонами при передачі результатів роботи, а також умови та порядок оформлення відмови замовника від приймання виконаної роботи.

Ø Розділ "Відповідальність сторін" містить умови відповідальності кожної сторони (які саме випадки тягнуть настання відповідальності і в якому вигляді передбачена відповідальність).

Під відповідальністю аудитора розуміють моральні і матеріальні зобов'язання аудитора перед клієнтом у відповідності з чинним законодавством та договором сторін. Аудитор несе відповідальність за свій висновок про повноту і достовірність фінансової звітності.

Під відповідальністю клієнта розуміють його зобов'язання надавати повну інформацію для аудиторської перевірки, складати фінансову звітність, що відповідає чинному законодавству і нормативним документам, та використовувати аудиторський висновок за призначенням.

В цьому розділі обумовлюється відповідальність за початкові залишки при першому проведенні аудиту або якщо попередні перевірки виконувались іншим аудитором. У даному розділі також повинно міститись зауваження щодо терміну дії відповідальності.

7. Розділ «Термін дії договору» містить дати початку та закінчення дії договору.

8. Розділ «Реквізити сторін» містить юридичні адреси та платіжні реквізити кожної сторони.

9. Розділ «Особливі умови» містить положення, які сторони вважають за необхідне обумовити та які не знайшли відображення в попередніх розділах договору. Тут, зокрема, подається: зауваження про те, що будь-які, навіть суттєві помилки, можуть залишитись невиявленими; умови відмови виконавця від продовження робіт на будь-якому етапі; умови продовження терміну виконання робіт; посилання на будь-які додаткові угоди до даного договору, а також на додатки до договору; порядок розв'язання спорів за даним договором та інші умови.

Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами.

Отже, під час прийняття рішення про проведення аудиторської перевірки виробничих запасів укладається договір на проведення аудиту, який в загальних рисах практично не відрізняється від будь – якого договору, який заключається при здійсненні фінансово – господарських операцій.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.018 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал