Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Причини появи та сутність товарного виробництва
Товарне виробництво, як уже зазначалося, зарод­жується з часу розпаду первіснообщинного ладу. Так, внаслідок першого великого суспільного поділу праці (відділення скотарських племен від землеробських) почав­ся регулярний обмін між общинами, який ще більше роз­ширився внаслідок другого великого поділу праці (відо­кремлення ремесла від сільського господарства). Отже, суспільний поділ праці є першою важливою причиною по­яви товарного виробництва.

Суспільний поділ праці існує у трьох основних формах: загальній, частковій та одиничній. Загальна форма — поділ суспільного виробництва на окремі сфери: промист ловість, сільське господарство, сфера матеріального і не­матеріального виробництва.

Часткова форма — розподіл сфер і родів виробництва на окремі галузі та види. Так, у сільському господарстві виділяють тваринництво, рослинництво тощо, у промис­ловості — важку, легку, харчову, текстильну. У США, наприклад, у промисловості існує майже 700 галузей.

Одинична форма — поділ праці всередині окремого підприємства на професії, види зайнятості (токар, слюсар, менеджер тощо).

Економічна відокремленість виробників — друга важлива причина виникнення товарного виробництва, що означає власність окремих товаровиробників на засоби вироб­ництва та результати праці, здатність самостійно вирішу­вати питання господарської діяльності (що й як виробля­ти та ін.) і виступає в умовах зародження товарного вироб­ництва у формі приватної власності (на засоби вироб­ництва, вироблений продукт).

З часу появи держави формується право приватної власності. Вона виступає удвох основних формах: приват­ної нетрудової (нею є власність рабовласників, феодалів, капіталістів) та трудової (власність ремісників, селян, дрібних торгівців, багатьох працівників сфери послуг то­що, які не наймають робочу силу).

Звідси випливає висновок про сутність товарного ви­робництва.

Товарне виробництво— організація суспільного госпо­дарства, за якої окремі продукти виготовляють відокрем­лені виробники і для задоволення суспільних потреб не­обхідні купівля-продаж на ринку цих продуктів, які внаслідок цього стають товаром.

Зародкові форми підприємництва, як уже зазначалося, нерозривно пов’язані з третім суспільним поділом праці (відокремленням торгівлі від землеробства) і появою купців. Цей процес відбувається в умовах рабовласницько­го ладу. Вперше з’являються гроші, лихварський капітал,

Терміни “підприємець” і “підприємництво” походять від понять “підприємливість”, “заповзятливість”, “діло­витість”, “енергійність”, “практичність”, а людина, яка має такі риси, щось створює, організовує.

За феодалізму зароджується банківська система, з’яв­ляється кредит. У XIII-XV ст. на зміну ремісничим об’єднанням приходить мануфактура — великі робітничі майстерні. Осіб, які організовували такі підприємства, ста­ли називати підприємцями.


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.004 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал