Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Орталықтандырудың циклдік жүйелері
 

ЧДЦ-66 жүйесінің диспетчерлік орталықтандыруында ТУ және ТС сигналдарын берудің спорадикалық тәсілі пайдаланылады, ол беруші және қабылдаушы релелік-түйіспелік аппаратураның тозбауын қамтамасыз етеді және байланыс арнасының өткізу қабілетіне мен кодтық аппаратураның жыл-дамдығына аз талаптар қояды. Бірақ бұл ретте бақыланып отырған объектілер-дің күйінің өзгеруін анықтайтын арнайы сұлбалық тораптар қажет етіледі, ТУ және ТС сигналдарын беру трактін үздіксіз бақылау жоқ, жекелеген сигнал-дарды жоғалту немесе оларды бұрмалау арнайы уақыт шығындауды қажет етеді, кейде орны толтырылмайды. Түйіспесіз техниканың дамуымен спора-дикалық тәсілдің артықшылықтары өз маңызынан айырылды. Циклдік іс-әрекеттің кодтық жүйелері пайда болды, онда ақпарат бақыланып отырған объектілер күйінің өзгеруіне тәуелсіз қайталанатын циклдермен беріледі. Диспетчерлік орталықтандыру құрылғыларында циклдік тәсілді пайдалану ТС сигналдарын беру кезінде орынды. Осымен байланысты циклдік бақылауы бар жүйелер пайда болды, онда ТС сигналын кездейсоқ жоғалту немесе бұрмалау бақылаудың келесі циклінде автоматты түрде орны толып отырады. Сонымен қатар, байланыстың жалпы арнасы желілік пункттерге кезекпен тіркелген бірізділікпен берілуі мүмкін, осының арқасында байланыс арнасының пайдала-нылуын регламенттейтін, бастаушы және өзге де релелерде, сонымен қатар ТС сигналдарының таңдаулы бөлігінде бақыланатын объектілер күйінің өзгерген-дігін анықтайтын тораптарға деген қажеттілік өз күшін жояды, бұл оларды беру уақытын қысқартып, берілетін ақпарат көлемін ұлғайтуға мүмкіндік береді.

Осы жүйені жетілдіру нәтижесінде диспетчерлік орталықтандырудың жаңа «Нева» жүйесі жасалды, ол қазіргі уақытта КСРО жолдары желісіне кеңінен енгізілуде.

«Нева» жүйесінің өзге диспетчерлік орталықтандыру жүйелермен салыстырғандағы артықшылықтары жоғарыда аталғандардан басқа мыналар: қарапайым және жетілген желілік тізбекті пайдалану; жолдың тармақталған учаскелері мен тораптарында пайдалану мүмкіндігі; хабар беру каналдарының пойыз қозғалысы көлеміне тәуелсіз жүктелуі. «Нева» жүйесіндегі әрбір физикалық желілік тізбек бір басқарушы және үш хабар беруші каналдарды ұйымдастыру үшін қызмет ете алады, ал екі диспетчерлік учаскені басқару кезінде жиілігі жоғары бір телефондық кабельде төрт хабар беру каналы ұйымдастырылуы мүмкін. Басқарушы каналда төрт жиілік қарастырылған: 500; 600; 700; 800 Гц, «Нева» жүйесінде ТУ сигналын құру ЧДЦ-66 жүйесінде ТУ сигналын құрумен бірдей, бірақ осы сигналды беру уақыты 1,008 с дейін азай-тылған. Басқару бойынша жүйенің сыйымдылығы 1120 бұйрық.Хабар беру каналдарында 1025 және 1225 Гц (бірінші канал, қосымша), 1625 және 1825 Гц (екінші канал), 2225 және 2425 Гц (үшінші канал), 2825 және 3025 (төртінші канал) жиіліктер пайдаланылады. Әрбір каналдағы хабар беру бұйрықтары екі жиілікпен беріледі, біріншісі кодтық сигналдың нөліне (пассив-ті), ал екіншісі – бірге тең (белсенді). Бұл ЦП және ЛП бөлгіштерінің синхрон-ды жұмысы арқасында мүмкін болды, ол тұрақтылығы жоғары тактілік генера-торлар мен циклдік синхронизацияның арнайы сигналдарымен қамтамасыз етіледі.Бақыланатын объектілер 20 объектіден тұратын топтарға бөлінген. Әрбір хабар беру каналында 23 топқа бөлінген 460 объект қадағаланады. Бақылау циклының толық ұзақтығы 5,376 с. Әрбір топ объектілерінің күйі туралы ақпарат әрқайсысының ұзақтығы 8 мс 22 импульс арқылы беріледі, олардың біріншісі – бастапқы, 2-ден 21-ге дейінгілері – ақпараттық, 22 – ақырғы. Бастап-қы және ақырғы импульстер әрқашан белсенді жиіліктермен беріледі. Ақпарат-тың топтық блоктары арасында ұзақтығы 48 мс интервал бар. Жүйенің хабар беру бойынша максимум сыйымдылығы бір канал болған жағдайда 460 объект, екі канал жағдайында 920 объект, үш канал болғанда 1380 объект.

Бақылаудың әрбір циклінің басы ЦП-дан желіге ТУ каналы бойынша ЦС циклдік синхрондаудың ТУ импульсін жіберумен сипатталады, бір уақытта барлық ЛП-да циклді (көршілес екі ЦС импульстері арасындағы уақыт) әрқай-сысының ұзақтығы 224 мс 24 интервалға бөлетін уақытты нүктелік есептеу құрылғылары іске қосылады (34, а-сурет). Әрбір интервалда 23 топтың біріндегі объектілердің күйі туралы ТС сигналы беріледі. Соңғы, 24 интервал, ЦС импульсін береді, ол ұзақтығы 64 мс ТУ каналындағы f жиілігін fзу жиілігіне ауыстыру арқылы беріледі.

ТС сигналда (34, б-сурет) әрқайсысының ұзақтығы 8 мс 22 жиіліктік импульс бар. ТУ сигналы (34, в-сурет) 19 импульстен тұрады: ұзақтығы 144 мс нөлдік импульс f жиілігінде беріледі; ЛП таңдау алты импульсі, топты таңдау үш импульсі; сегіз ақпараттық импульстер және топты таңдау үшін пайдаланы-латын ақырғы, аяқтаушы импульс. 1-ден 18-ге дейінгі импульстердің ұзақтығы 48 мс.

«Нева» жүйесінің ортаңғы посты құрылғылары (34-сурет) екі типті стативтерде орналастырылған: Щ «Нева» - желілік тізбек аппаратурасы мен ТУ каналының кодтық құрылғылары; 2Ц «Нева» - ТС бір каналының кодтық аппаратурасы. Желілік пункттерде «Нева» Л типті бір статив орнатылады.

ТУ бұйрығын жіберу үшін диспетчер пульт-манипулятордағы қажетті батырмаларды басады және ол Г релесін қосатын ГН теру релелерінде тіркеледі. Бұл ретте ЦС импульсін беру тоқтатылады және орталық шифраторға ОШР такт импульстері түседі. ОШР-ға ГН теру релелері күйімен сәйкес басқарушы бұйрық генерацияланады. БДС блоктары айналмалы тізбектердің пайда болу ықтималдылығын жояды. Модуляторда М кодтық сигналдың тұрақты ток импульстері жиіліктік импульстерге түрленеді, олар Ф фильтрі арқылы желіге жетеді.

34-сурет - «Нева» жүйесінде ТУ және ТС сигналдарын құру

 

ЛП желілік пунктінде жиіліктік сигналдар желілік трансформатор 1ЛТр арқылы өтіп, желілік күшейткіште ЖК күшейеді және демодуляторда Ж ДМ тұрақты ток импульстеріне түрленеді. ТУ сигналдары ЛДШ релелік сұлбасы, РР бөлгіші мен 1ИГ-5ИГ таңдау релелерінің көмегімен дешифрленеді, нәтиже-сінде объектілердің сол тобының 1ГУ-7ГУ топтық таңдау релелерінің бірі қозады.

ТУ сигналдары ЛДШ реле сұлбасы, РР бөлгіші мен 1ИГ-5ИГ таңдаулы релелер көмегімен айырылып оқылады, осының нәтижесінде бұйрық арналған объектілер тобының 1ГУ-7ГУ топтық таңдаулы релелердің бірі мен бұйрықтың мәнін анықтайтын тіркеуші 1Р-8Р релелерінің бірі қозады. Осы релелер арқылы қабылданған бұйрықты орындайтын қажетті басқарушы реле У қосылады.

 

35-сурет - «Нева» жүйесінің құрылымдық сұлбасы

«Луч» жүйесін диспетчерлік орталықтандыру – ТС сигналдарын циклдік тәсілмен беретін кодтық жүйелерді әрі қарай жетілдіру нәтижесі. «Луч» жүйесінің «Нева» жүйесінің диспетчерлік орталықтандырудан негізгі айырма-шылықтары сенімді кремний транзисторларында түйіспесіз аппаратура құру; ТУ каналында қатыстың фазалық манипуляциялы бір тасымалдаушы жиілікті пайдалану; жүйе сыйымдылығын басқарушы және хабарлаушы бұйрықтар саны бойынша арттыру; жүйенің бұрмаланулардан қорғанысын жоғарылату; пойыз-дар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты жауапкерші-лікті бұйрықтарды беру мүмкіндігі. Сонымен қатар «Луч» жүйесінде релелер саны азайтылған, және ЖП-да ТУ сигналын қабылдау кезінде бір рет іске қосылатын релелер ғана сақталған. Жүйенің бұрмаланудан қорғалуын арттыру басқарушы бұйрықтағы кодтық қашықтықты төртке дейін ұлғайтып және әрбір аралық күшейту пунктінде ТУ сигналын қайта қабылдау мүмкіндігімен қол жеткізіледі.

«Луч» жүйесінің ТУ каналында қатыстық фазалық манипуляциясы ҚФМ 120° бір тасымалдаушы 500 Гц жиілік пайдаланылады, және 120° тасымал-даушы жиілік фазасының жылжуы сағат тілі бойынша белсенді белгі (логика-лық бірлік), ал фазаның сағат тіліне қарсы жылжуы – пассивті ретінде қабылданған (логикалық нөл). Осының арқасында ТУ каналы 400-600 Гц жолақты иеленеді, бұл жиілігі 1025 және 1225 Гц төртінші ТС каналын пайдалануға мүмкіндік береді, яғни хабар бойынша толық хабар беру циклін беру уақыты 5,376 с болған уақытта жүйе сыйымдылығын 1840 объектіге дейін арттыру.

«Луч» жүйесі 32 желілік пункттерде 16 топ объектілерін басқаруға мүмкіндік береді, және әрбір пунктте 210 бұйрық қабылдануы мүмкін, яғни басқару бойынша жүйенің жалпы сыйымдылығы 6720 бұйрық, ол екі диспетчерлік учаскені басқару үшін ЦП аппаратурасының бір жинағын пайдалануға мүмкіндік береді.

ТУ сигналын беру уақыты 0,48 с, әрбір импульс ұзақтығы 16 мс. Циклдік синхронизация сигналы белсенді сапалы әрқайсысының ұзақтығы 16 мс төрт импульстен тұрады. ТУ немес ЦС сигналы қабылданғаннан кейін ЛП-да тағы 34 мс ТУ каналындағы фазаның өзгермегендігі тексеріледі.

 


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал