Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Визначення основних геометричних параметрів черв’яка та черв’ячного колеса
Черв'ячні колеса. Особливістю геометрії черв'ячного колеса є те, що бічні поверхні його зубців утворюються інструментом (черв'ячною фрезою), різальні кромки якого у верстатному зачепленні відтворю­ють у просторі початковий твірний черв'як. Параметри початкового твірного черв'яка за ГОСТ 19036–81: кут профілю витків α = 20°; коефіцієнт висоти головки витка h* = h*a + с* = 1,2; коефіцієнт висоти ніжки витка h* не регламентується; коефіцієнт висо­ти головки витка до початку зак­руглення h*ako ≥ 1; коефіцієнт раді­уса закруглення кромки на верши­ні витка ρ = 0,3.

Для черв'ячного колеса розміри вінця і зубців задаються у його середньому перерізі площиною, що проходить через вісь черв'яка перпендикулярно до осі черв'ячного колеса. Тому модуль зубців чер­в'ячного колеса рівний модулю витків m в осьовому перерізі черв'яка, а кут нахилу зубців черв'ячного колеса дорівнює ділильному куту підйому у витків черв'яка.

Розміри вінця черв'ячного колеса з числом зубців z2 визначають за формулами (рис. 28.4):

ділильний діаметр d2 = m · z2; (28.7)

діаметр вершин зубців da2 = d2 + 2 · m;(28.8)

діаметр впадин df2 = d2 – 2,4 · m. (28.9)

Ширина вінця b2 та найбільший діаметр черв'ячного колеса daM2, які відповідають куту обхвату черв'яка 2δ = 90... 110°.

Черв'яки можуть виготовлятись із одним або кількома витками. Стандартом на силові черв'ячні передачі передбачається застосуван­ня черв'яків із числом витків

z1 = 1; 2; 4.

Відстань між відповідними бічними сторонами двох суміжних профілів, виміряна паралельно осі черв'яка (рис. 28.2), називається осьовим кроком витків і позначається Рx. Така ж відстань між су­міжними профілями одного і того ж витка називається ходом гвинто­вої лінії витка Рz. Якщо z1 = 1, то Рz = Рx, а в інших випадках Рz = z1Px

Відношення Px /π= mназивається модулем. Для черв'яка він є осьовим, а для колеса – коловим. Стандартні значення модулів mмм, вибираються з стандартного ряду.

Черв'ячні колеса нарізають черв'ячними фре­зами, які є аналогами черв'яка, Щоб зменшити номенклатуру черв'ячних фрез, введено понят­тя коефіцієнта діаметра черв'яка q = d1/m, де d1– ділильний діа­метр черв'яка. Стандартні значення qі відповідні їм модулі наведені в таблицях.

Із урахуванням стандартного значення q ділильний діаметр черв'яка (рис. 28.2) визначають за формулою d1 = qm (28.1)

Ділильний кут підйому у витка черв'яка (рис. 28.3, а) може бути встановленим шляхом розгортки витка на площину.

Тому можна записати tg γ = Px · (πd1) = z1 · π · m/(π · m · q) = z1/q (28.2)

Розміри елементів витків черв'яка при модулі 1≤m≤25 мм визначаються параметрами початкового черв'яка за ГОСТ 19036–81, які мають такі значення: кут профілю витків а = 20° (для черв'яків ZA– в осьовому перерізі; для черв'яків ZNта ZI – у нормально­му до витків перерізі); коефіцієнт висоти головки витка h*a = 1; коефіцієнт радіального зазора с* =0,2; коефіцієнт висоти ніжки витка h*f = h*a + с*=1,2; коефіцієнт радіуса кривини перехідної кривої витка ρ*f = 0,3; коефіцієнт розрахункової товщини витка s* = 0,5л.Згідно з параметрами стандартного початкового черв'яка розміри елементів

– витків (рис. 28.3, б) визначають за формулами:

– висота головки витка ha1 = h*a · m = m;

– висота ніжки витка hf1 = h*f m = 1,2m;

– радіус кривини перехідної кривої витка ρf = ρ*f · m = 0,3m;

– розрахункова товщина витка s = s*m = 0,5πm.

Інші розміри вінця черв'яка:

діаметр вершин витків da1 = d1 + 2hal = d1 + 2 · m; (28.3)

діаметр впадин df1 = d1 – 2hfl = d1 – 2,4 · m; (28.4)

довжина нарізуваної частини черв'яка (ГОСТ 19650–74)

b1 ≥ (11 +0,06z2) · m при z1 = 1 або 2; (28.5)

b1 ≥ (12,5+0,09z2) · m при z1 = І4. (28.6)

Тут z2 – число зубців черв'ячного колеса. Формули для визна­чення b1записані для випадку, коли коефіцієнти зміщення х = 0. Для черв'яків, робочі поверхні яких шліфують, знайдене за форму­лами (28 5) та (28.6) значення b1 треба збільшити на 25 мм при m < 10 мм і на (35...40) мм при m=(10...16) мм.

 


.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.006 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал