Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вимоги до виконання
Міністерство освіти і науки України

Херсонська державна морська академія

Кафедра технічної механіки, інженерної та комп'ютерної графіки

Шифр №_______________

Реєстр. №______________

Методичні рекомендації

До виконання розрахунково-графічних робіт

з дисципліни «Теоретична механіка»

підготовки бакалавра

галузей знань: 0701 – транспорт і транспортна інфраструктура

напрями: 6.070104 – «Морський та річковий транспорт»,

професійне спрямування: «Судноводіння»

курс 2-й – на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»,

Й – на базі повної загальної освіти

Форма навчання: денна

 

Херсон – 2014

Методичні рекомендації до проведення розрахунково-графічних робот

 

з дисципліни Теоретична механіка розробили у відповідності з навчальною програмою, к.т.н., доцент кафедри технічної механіки, інженерної і комп'ютерної графіки Івченко Т.І., к.п.н. доцент Васильченко Г.Ю.

 

Методичні рекомендації розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри технічної механіки, інженерної і комп’ютерної графіки

 

01.09.2014 р. протокол №1

 

 

Завідувач кафедри, доцент Знамеровська Н.П.

 

 

Завідувач навчально-методичного

відділу Черненко В.В.

 

 

Вимоги до виконання

 

Розрахунково - графічні роботи та контрольні завдання з теоретичної механіки виконуються в зошиті шкільного зразку, на обкладинці якого вказуються назва роботи, курс, група, прізвище та ініціали курсанта, варіант роботи. Виконання кожного завдання починається з його назви на новій сторінці. Номер варіанту завдань дає викладач.

Перед тим, як розв’язувати задачі необхідно знати та вміти те, що вимагається в цьому завданні.

Перед тим як проводити розрахунки треба добре розібратися в умовах задачі і схеми до неї. При цьому треба головну увагу звертати на механічний загальний зміст завдання ( рівновагу тіла, дію механізму, рух системи, тощо).

Рисунки схем мають бути виконані з допомогою креслярського приладдя, чітко і акуратно. На них мають бути показані всі атрибути, необхідні для виконання завдання (вектори, розміри, осі координат і все інше). Розрахунки слід супроводжувати короткими поясненнями, як це зроблено у відповідних прикладах.

При виконанні завдань треба звернути увагу на слідуюче. Механіка є наука природознавча , про взаємодію і рух реальних макротіл у просторі та часі. Тому головним, при практичному використанні теоретичної механіки, є математичне описання (формулювання) механічних умов задачі (її постановка). Якщо це зроблено у відповідності з законами механіки і за її правилами, тоді така задача завжди має розв’язок просто тому, що стан тіла, або тіл, який математично описується в задачі, відбувається насправді у природі. Це дає можливість контролювати правильність розв’язання задачі ще в процесі цього розв’язування. В першу чергу це робиться за розмірністю. Якщо в задачі виникла необхідність складати (віднімати) величини різних розмірностей (кілограми з метрами , ньютони з секундами і таке інше) це означає, що десь зроблена помилка і задача розв’язується неправильно. З другого боку, якщо при розв’язуванні задачі одержано від’ємний час, додатна робота сили опору, від’ємна кінетична енергія або ще якась фізична величина, яка не існує в природі макросвіту, це означає, що десь зроблено помилку і задача розв’язується неправильно. Наведені правила дають можливість контролювати хід розв’язання задач механіки на всіх етапах.

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал