Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Ортадан тепкіш сорапты есептеу мысалдары


 

Теориялық есептеу. Негiзгi бастапқы деректер:

Айдалатын сұйық мөлшері: Q = 0,0416 м3/с = 150 м3/сағ;

Қажетті тегеурін мәні: Н=36 м;

Сорап білігінің айналу жиілігі: n=24,16 с-1;

Бұрыштық жылдамдық: =152 рад/с;

Айдалатын сұйықтың тығыздығы (әдетте, су тығыздығын қабылдайды): =1000 кг/м3.

Жұмыстық дөңгелектің ағын каналын есептеу.

 

1. Тезжүріс коэффициенті

 

ns = n /(gHст)3/4=24,16 /(9,81*36)3/4=0,0605.

 

Ортадан тепкіш сораптар үшін бұл коэффициенттің мәні рұқсат етілген аймақта жатыр, алайда ол сораптың ПӘК-ң аздығын көрсетеді.

 

2. Жұмыстық дөңгелек каналындағы сұйық мөлшері:

 

Qk = Q/ηоб = 0,0416/0.96 = 0,0433 м3/с,

 

мұндағы, ηоб= 1/(1+6*10-3(ns)-2/3) = 0,96 сораптың көлемдік ПӘК-і.

 

3. Жұмыстық дөңгелектің кіре берісіндегі келтірілген диаметрді есептейміз:

 

D1np = 0.95 =0.95 = 0.115м.

 

4. Сораптың жалпы ПӘК-і гидравликалық, көлемдік және механикалық ПӘК-терінің көбейтіндісінен тұрады:

Гидравликалық ПӘК ηг = 1– = 1– 0,117 = 0,88.

Сонда сораптың жалпы ПӘК-і η = ηг ηоб ηм= 0,88*0,96*0,95 0,8

Мұнда механикалық ПӘК-ті арнайы әдебиеттен ηм =0,95-ке тең етіп қабылдаймыз.

 

5. Сораптың өндіретін қуаты мына формуламен анықталады:

N = Qk gH/ η = 0,0433 *1000 * 9,81 * 36/0,8 = 19115Вт = 19,1кВт.

 

6. Білік диаметрінің мөлшері:

 

.

 

Сорап материалының рұқсат етілген кернеуі =16*106 Па-ға тең етіп алынған.

 

7. Төлкенің сыртқы диаметрі:

 

dвт = 1,2 dв= 1,2*0,037= 0,044м.

 

8. Дөңгелектің кіре берісіндегі диаметрі былай есептелінеді:

 

;

 

.

 

9. Қалақшаның шетіндегі дөңгелек радиусы:

 

D1= 0,85*D0 = 0,85*0,147 0.125м.

 

10. Ені

 

,

 

мұндағы, c0m=c0.

 

11. Қалақша жиегінің кіру бұрышы :

 

β = β1= δ=18°17´=25°17´; 

tg β1= ;

 

;

 

;

 

β1=18°17´.

 

12. Дөңгелектің сыртқы диаметрі:

 

м;

 


с= 2(1– ρк) = 2(1 – 0,75) = 0,5.

 

Қатынас =0,370/0,125=2,96.

қатынасының алынған мәні сорап типінің дұрыс таңдалмағанын көрсетеді. Әйтсе де бұл қатынас көп сатылы сорапты таңдауға ұсынылады. Сондықтан жоғарыда есептелген мөлшерлер осы типтегі сорапты есептеуге жаратылған.

Қайта есептеудiң нәтижелерi бойынша бiрiншi жуықтау мәндері төменде келтiрiлген.

Параметр N

Мәні . . . 0,102 0,97 0,0429 0,115 0,88 0,81 18,9

Параметр d,м

Мәні . . . . 0,037 0,044 2,78 0,147 0,125 0,039 1,12

Параметр . .

Мәні . . . . . . 3,11 9,5 0,263 20 1,04 2,1

 

қатынасы қолайлы шектерде болады және есептеуді жалғастыруға болады.

13. Дөңгелектің енін келесі формула бойынша анықтаймыз:

 

,

 

мұндағы, = 0,9с0m = 0.9*2.78 = 2,5 м/с.

 

14. Қалақша жиегінің шыға берісіндегі бұрышты есептейміз

 

,

бұдан β2 = 20°18´ тең екенін табамыз.

 

15. Қалақшалар саны

 

.

 

16. Теориялық тегеурін мәні:

 

,

 

;

;

.

 

17. Есептеулерді тексеру : 

;

 

;

 

;

 

;

 

;

 

;

 

;

.

 

Қалақшаның қалыңдығын кіре берісте 54 мм, шыға берісте S2 —3 мм-ге тең етіп қабылдаймыз.

k1 және k2 коэффициенттері алдында қабылданғаннан (1,12 и 1,04) айтарлықтай ерекшеленеді (3 % жоғары). D2, k1, k2, w1 және w2 параметрлерін қолданып, екінші жуықтап жақындауды есептеу үшін 11 пунктке ораламыз.

Екіншi жуықтаудың есептiк нәтижелерi төменде келтiрiлген:

 

Параметр . . . c1m, м/с β b2, мм β2 zл Нрт, м c2m, м/с

Мәні . . . . . 3,36 26°30´ 21 20°30´ 7 25.8 2.7

 

Параметр . . . . u2, м/с D2, м k1 k2 ω1, м/с ω2, м/с

Мәні . . . . . . . 20 0,263 1,19 1,08 8,37 8,32

 

k1 және k2 коэффициенттері алдында қабылданғандарға (1,12 и 1,04) жуықтайды (1,2 и 1,08). Сондықтан есептеуді аяқтауға болады.

 

Дөңгелектің геометриялық есептiк нәтижелерi төменде келтiрiлген.

 

Параметр . . D1, м b1 β D2, м b2, β2 S1,мм Ѕ2,мм zл

Мәні . . . .. 0,125 39 26°30´ 0,263 21 20°30´ 4 3 7

 

Жұмыстық дөңгелектің ағысты бөлігін есептеу ЭЕМ-нің көмегімен атқарылуы мүмкін. ЭЕМ-ге енгiзудiң бастапқы деректерi; Q — сораптың берілген беріліс мөлшері ; Н — сораппен туындайтын тегеурін; п — біліктің айналу жиілігі; ω— біліктің бұрыштық жылдамдығы; — сұйықтың тығыздығы; g — ауырлық күшiнiң үдеуi; — сораптың механикалық ПӘК-і; — бұру кезіндегі білік материалының рұқсат етілген кернеуі; l — бөлгіш, сорғы сатыларының санына тең; k1 және k2 — ығыстыру коэффициенті; S1 және S2 — кірердегі және шығардағы қалақша қалыңдығы; — реактивтік коэффициент; com — қалақшаға кiрердегі сұйықтың абсолюттi жылдамдығының меридиандық проекциясы; δ— шабуыл бұрышы.

Берілген мысалда сораптың бірінші сатысынан келесілеріне өту үшін болуы тиіс. Төлке диаметрінің мәні білік диаметрі арқылы және көмекші коэффициентінің т мәнін бүтін санға дейін дөңгелектеумен ( мм- де) анықталады.

Жұмыстық дөңгелек осінің координат нүктелерін есептеу. Негізгі берілген бастапқы деректер: r1 =138/2=69 мм; r2 =250/2=125 мм; =30°30'=0,532 рад. - =24°=0,4187 рад.

Тордың бөліну санын таңдайды z0 =20.

Есептеу алгоритммен жүргізіледі.

 

A= 0,532 — 0,4187 = 0,1133 рад; =0,125 — 0,059 = 0,066 м, = 0,66/20 = 0,0038 м;

 

 

;

 

;

 

;

 

.

 

H, R, және i-дің (0, 1, 2, 3,...., 20) мәндерін программаға қойып, қажетті hiмәндерін есептеп береді.

i . . . . . . . . 1 2 3 4 5 6 7

103hi . . . . . . . 4.6 4.6 4.7 4.7 4.8 4.8 4.9

i . . . . . . . . 8 9 10 11 12 13 14

103hi . . . . . . . 4.9 4.9 5.0 5.1 5.1 5.2 5.2

i . . . . . . . . . . 15 16 17 18 19 20

103hi . . . . . . . 5.3 5.3 5.4 5.44 5.51 5.58

Сызу hiмәнімен программа бойынша жүргізіледі.mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.041 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал