Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


студента-практиканта


Львівського інституту банківської справи

Університету банківської справи Національного банку України

 

Студент ______________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

проходив практику _______________________________________________

(повна назва банківської установи)

з ______________________ до ___________________ 20 р.

 

Повнота виконання завдань програми проходження практики відповідно до затвердженого календарно-тематичного плану___________________________________________________

За час проходження практики ознайомився з роботою таких структурних підрозділів підприємства, організації, установи _______________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Самостійно виконував такі фінансові операції _____________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Характеристика ділових якостей студента__________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Характеристика особистих рис студента ___________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Практику пройшов з оцінкою _________________.

 

 

Керівник практики від банку ___________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» __________________ 20 __ року


ВІДГУК

осіб, які перевіряли проходження практики від ЛІБС УБС НБУ__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

на звіт з виробничої практики студента ___________ групи

факультету банківської справи та інформаційних технологій

спеціальності ”Банківська справа”

____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

у ___________________________________________________________________

(повна назва банківської установи)

 

  1. Виконання завдань програми проходження практики відповідно до затвердженого календарно-тематичного плану_______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  1. Повнота і якість представлення тем програми виробничої практики в звіті ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  2. Правильність формування додатків до звіту та якість заповнення бланків документів___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  3. Дотримання виконання вимог оформлення звіту__________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(кількість балів) Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики  
 
 
 

 

Дата захисту практики „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

 

Керівник ________________________________________________

виробничої практики від інституту (підпис) (прізвище, ініціали)

 

Додаток Б

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

 

ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

 

у___________________________________________________

(повна назва банківської установи)

 

студента групи____________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові студента)

 

 

Керівники практики:

від ЛІБС УБС НБУ

______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

від установи банку

 

МП ______________________________

банківської установи (прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

Львів 201__

 

 

Львівський інститут банківської справи

Університету банківської справи

Національного банку України.

79005 м. Львів, просп. Т. Г. Шевченка, 9.

 

Підписано до друку 2012. Формат 60 ´ 84/16.

Папір офсетний № 1. Друк різограф.

 
Умовн. друк. арк. . Наклад . Зам. № .

 
 
 mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.017 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал