Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Станом на 1 січня 200Х року форма № 1


Код за ДКУД 18010

АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Необоротні активи      
Нематеріальні активи:      
Залишкова вартість 2,2 5,8
Первісна вартість 4,2 8,9
знос (2,0) (3.1)
Незавершене будівництво   3,7
Основні засоби:      
Залишкова вартість 211,0 188.8
Первісна вартість 453,0 449,1
знос (242,0) (260,3)
Довгострокові фінансові інвестиції:      
в капіталі інших підприємств    
інші Фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість 10,3 8,2
Відстрочені податкові активи    
Інші необоротні активи    
Усього по розділу І 223.5 206,5
II. Оборотні активи      
Запаси:      
Виробничі запаси 5,6 4.1
Незавершене виробництво    
готова продукція    
товари 308,2 290.0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи,послуги      
Чиста реалізаційна вартість 0,9 0,2
первісна вартість 0,9 0.2
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборг. за розрахунками:      
з бюджетом 0,1 -
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна деб. заборгованість 10,3 4,1
Поточні Фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 14,9 41,3
Інші оборотні активи 4,9 0,8
Усього по розділу II 344,9 340,5
III. Витрати майбутніх періодів    
Баланс 568,4 547.0

Продовження додатка 6

ПАСИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
І. Власний капітал      
Статутний капітал 317.7 317,7
Пайовий капітал    
Додатковий «кладений капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 22.1 14,3
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього по розділу І 339,8 332.0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів      
Забезпечення виплат персоналу 1.8 -
Інші забезпечення 14,2 11,4
Цільове фіансування    
Усього по розділу II 16,0 11.4
III. Довгострокові зобов’язання      
Довгострокові кредити банків    
Інші довгострокові фінансові зобов’язання    
Відстрочені податкові зобов’язання 5,8 5.8
Інші довгострокові зобов’язання    
Усього по розділу III 5,8 5.8
IV. Поточні зобов’язання      
Короткострокові кредити банків    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, ПОСЛУГИ 172,0 176,4
Поточні зобов’язання за розрах.:      
з одержаних авансів    
з бюджетом 4.6 2,4
з позабюджетних платежів    
зі страхування 8,5 3,8
з оплати прані 21.1 13,4
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов’язання 0.6 1.8
Усього по розділу IV 206,8 197,8
V. Доходи майбутніх періодів    
Баланс 568,4 547.0

Продовження додатка 6 Форма № 2Звіт про фінансові результати за 200Х р.І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Дохід (виторг) від реалізації товарів 2256,9 2313,7
Податок на додану вартість 25,1 23,5
Акцизний збір    
Інші вирахування з доходу    
Чистий дохід (виторг) від реалізації товарів 2231,8 2290,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів) 1749,9 1827,9
Валовий:      
прибуток 481,9 462,3
збиток    
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати 170,7 92,1
Витрати на збут 266,4 261,2
Інші операційні витрати 41,3 99,1
Фінансові результати від операційної діяльності:      
прибуток 3,5 9,9
збиток    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати    
Інші витрати    
Фін. результати від зв. діяльності до оподаткування:      
прибуток 3,5 9,9
збиток    
Податок на прибуток від звичайної діяльності 0,9 2,5
Фінансові результати від звичайної діяльності:      
прибуток 2,6 7,4
збиток    
Надзвичайні:      
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий:      
прибуток 2,6 7,4
збиток    

Продовження додатка 6

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 43,7 45,8
Витрати на оплату праці 269,3 209,1
Відрахування на соціальні заходи 96,8 78,0
Амортизація 27,3 20,4
Інші операційні витрати 41,3 99,1
Разом 478,4 452,4


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.007 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал