Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Студента(ки) групи _________________ _____Шимчук Наталя Валерiївна__________


Перелік зауважень нормо контролера щодо оформлення дипломної роботи

 

Студента(ки) групи _________________ _____Шимчук Наталя Валерiївна__________

(шифр групи) (п.і.п/б)

Шифр документу Найменування документу Умовна відмітка Зміст зауваження

Нормоконтролер___________________ (___________________)

(підпис) (П.І.Б.)

Дата “____” _______________ 20___ р.

ДОДАТОК Б

 

                      Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)
                          Коди
Дата (рік, місяць, число) 2011| 1| 6
Підприємство ТОВ "Донгазбудінвест" за ЄДРПОУ
Територія   за КОАТУУ
Форма власностi   колективна за КФВ
Орган державного управлiння   за СПОДУ
Галузь (вид дiяльностi)   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 51.64.1
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума
Адреса:
Б А Л А Н С
на 31 Грудня 2010 р.
                           
                        Форма №1 за ДКУД
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи:      
залишкова вартiсть 0,4 3,8
первiсна вартiсть 0,4 3,9
знос   -0,1
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартiсть 142,6 135,7
первiсна вартiсть 161,0 163,8
знос -18,4 -28,1
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Iншi необоротнi активи    
Усього за роздiлом I 143,0 139,5
II. Оборотні активи  
Запаси :      
виробничi запаси 0,4 0,4
тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi    
незавершене виробництво    
готова продукцiя    
товари 41,3 23,0
Векселі одержані    
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :      
чиста реалізаційна вартість 14,4 33,5
первісна вартість 14,4 33,5
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками      
з бюджетом 42,4 48,0
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 10,8 13,6
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті   0,1
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за роздiлом II 109,3 118,6
III.Витрати майбутніх періодів 1,0 2,2
БАЛАНС 253,3 260,3
ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
   
I. Власний капітал  
Статутний капiтал 6,0 6,0
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капiтал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -47,2 -103,7
Неоплачений капітал -6,0  
Вилучений капітал    
Усього за роздiлом I -47,2 -97,7
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів  
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Довгостроковi забов'язання  
Довгострокові кредити банкiв    
Інші довгостроковi фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгостроковi зобов'язання    
Усього за роздiлом IІІ
ІV. Поточні зобов'язання  
Короткострокові кредити банкiв    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 102,2 31,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом 2,0 9,9
з позабюджетних платежів    
зі страхування 0,8 0,8
з оплати праці 1,8 1,7
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання 193,7 314,6
Усього за роздiлом ІV 300,5 358,0
V. Доходи майбутніх періодів
БАЛАНС 253,3 260,3
                           
Керівник                   /      
  (підпис)          
Гол.бухгалтер                 /    
    (підпис)          

 

 

                      Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)
                          Коди
Дата (рік, місяць, число) 2012| 1| 12
Підприємство ТОВ "Донгазбудінвест" за ЄДРПОУ
Територія   за КОАТУУ
Форма власностi   колективна за КФВ
Орган державного управлiння   за СПОДУ
Галузь (вид дiяльностi)   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 51.64.1
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума
Адреса:
Б А Л А Н С
на 31 Грудня 2011 р.
                           
                        Форма №1 за ДКУД
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи:      
залишкова вартiсть 3,8 3,6
первiсна вартiсть 3,9 3,9
знос -0,1 -0,3
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартiсть 135,7 128,3
первiсна вартiсть 163,8 166,3
знос -28,1 -38,0
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Iншi необоротнi активи    
Усього за роздiлом I 139,5 131,9
II. Оборотні активи  
Запаси :      
виробничi запаси 0,4 0,6
тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi    
незавершене виробництво    
готова продукцiя    
товари 23,0 73,2
Векселі одержані   5,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :      
чиста реалізаційна вартість 33,5 29,9
первісна вартість 33,5 29,9
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками      
з бюджетом 48,0 42,4
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 13,6 1,5
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 0,1 30,7
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за роздiлом II 118,6 183,7
III.Витрати майбутніх періодів 2,2 0,9
БАЛАНС 260,3 316,5
ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
   
I. Власний капітал  
Статутний капiтал 6,0 6,0
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капiтал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -103,7 -90,9
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за роздiлом I -97,7 -84,9
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів  
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Довгостроковi забов'язання  
Довгострокові кредити банкiв    
Інші довгостроковi фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгостроковi зобов'язання    
Усього за роздiлом IІІ
ІV. Поточні зобов'язання  
Короткострокові кредити банкiв    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 31,0 180,0
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом 9,9 0,2
з позабюджетних платежів    
зі страхування 0,8  
з оплати праці 1,7  
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання 314,6 221,2
Усього за роздiлом ІV 358,0 401,4
V. Доходи майбутніх періодів
БАЛАНС 260,3 316,5
                           
Керівник                   /      
  (підпис)          
Гол.бухгалтер                 /    
    (підпис)          

 

                      Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерского обліку 2 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)
                          Коди
Дата (рік, місяць, число) 2013| 1| 10
Підприємство ТОВ "Донгазбудінвест" за ЄДРПОУ
Територія   за КОАТУУ
Форма власностi   колективна за КФВ
Орган державного управлiння   за СПОДУ
Галузь (вид дiяльностi)   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності   за КВЕД 51.64.1
Одиниця вимiру: тис.грн. Контрольна сума
Адреса:
Б А Л А Н С
на 31 Грудня 2012 р.
                           
                        Форма №1 за ДКУД
АКТИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи  
Нематеріальні активи:      
залишкова вартiсть 3,6 5,2
первiсна вартiсть 3,9 5,8
знос -0,3 -0,6
Незавершене будівництво    
Основні засоби:      
залишкова вартiсть 128,3 96,2
первiсна вартiсть 166,3 137,9
знос -38,0 -41,7
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:      
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств    
інші фінансові інвестиції    
Довгострокова дебіторська заборгованість    
Відстрочені податкові активи    
Iншi необоротнi активи    
Усього за роздiлом I 131,9 101,4
II. Оборотні активи  
Запаси :      
виробничi запаси 0,6 1,4
тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi    
незавершене виробництво    
готова продукцiя    
товари 73,2 14,7
Векселі одержані 5,4 11,6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :      
чиста реалізаційна вартість 29,9 93,9
первісна вартість 29,9 93,9
резерв сумнівних боргів    
Дебіторська заборгованість за розрахунками      
з бюджетом 42,4 9,3
за виданими авансами    
з нарахованих доходів    
із внутрішніх розрахунків    
Інша поточна дебіторська заборгованість 1,5 91,9
Поточні фінансові інвестиції    
Грошові кошти та їх еквіваленти:      
в національній валюті 30,7 9,4
в іноземній валюті    
Інші оборотні активи    
Усього за роздiлом II 183,7 232,2
III.Витрати майбутніх періодів 0,9 2,5
БАЛАНС 316,5 336,1
ПАСИВ Код рядка На початок року На кінець звітного періоду
   
I. Власний капітал  
Статутний капiтал 6,0 6,0
Пайовий капітал    
Додатковий вкладений капiтал    
Інший додатковий капітал    
Резервний капітал    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -90,9 -83,8
Неоплачений капітал    
Вилучений капітал    
Усього за роздiлом I -84,9 -77,8
ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів  
Забезпечення виплат персоналу    
Інші забезпечення    
Цільове фінансування    
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Довгостроковi забов'язання  
Довгострокові кредити банкiв    
Інші довгостроковi фінансові зобов'язання    
Відстрочені податкові зобов'язання    
Інші довгостроковi зобов'язання    
Усього за роздiлом IІІ
ІV. Поточні зобов'язання  
Короткострокові кредити банкiв    
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями    
Векселі видані    
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 180,0 227,9
Поточні зобов'язання за розрахунками:      
з одержаних авансів    
з бюджетом 0,2 4,1
з позабюджетних платежів    
зі страхування    
з оплати праці    
з учасниками    
із внутрішніх розрахунків    
Інші поточні зобов'язання 221,2 181,9
Усього за роздiлом ІV 401,4 413,9
V. Доходи майбутніх періодів
БАЛАНС 316,5 336,1
                           
Керівник                   /      
  (підпис)          
Гол.бухгалтер                 /    
    (підпис)          

 

          Додаток до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)
             
            КОДИ
          Дата(рік, місяць, число) 2011|1| 6
Пiдприємство ТОВ "Донгазбудінвест" за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Орган державного управлiння     за СПОДУ
Галузь   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД 51.64.1
Одиниця вимiру: тис.грн.       Контрольна сума  
             
Звіт про фінансові результати
за 2010 р.  
        Форма №2 Код за ДКУД
I. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 660,80 566,90
Податок на додану вартiсть -110,10 -94,50
Акцизний збiр    
     
Інші вирахування з доходу 0,00 0,20
Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 550,70 472,60
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -505,90 -442,60
Валовий :  
прибуток 44,80 30,00
збиток    
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати -81,90 -33,80
Витрати на збут -19,50 -5,10
Інші операційні витрати    
Фінансові результати від операційної діяльності :  
прибуток    
збиток -56,60 -8,90
Доход від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати    
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати    
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  
прибуток    
збиток -56,60 -8,90
Податок на прибуток від звичайної діяльності -0,30 0,00
Фінансові результати від звичайної діяльності :  
прибуток    
збиток -56,90 -8,90
Надзвичайні :  
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий :  
прибуток    
збиток -56,90 -8,90
             
II. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
Матеріальні затрати 4,50 3,10
Витрати на оплату праці 6,20 6,20
Відрахування на соціальні заходи 2,30 2,40
Амортизація 9,80 9,60
Інші операційні витрати 78,60 17,60
Разом 101,40 38,90
             
III.Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
Середньорічна кількість простих акцій    
Скоригована середньорічна кількість простих акцій    
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію    
Дивіденди на одну просту акцію    
             
  Директор _________________________ / Зак О. Ю. /
        (підпис)    
  Бухгалтер _________________________ / Миронова Т. Г. /
        (підпис)    
             
             

 

 

          Додаток до Положення ( стандарту) бухгалтерського обліку 3 (Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)
             
            КОДИ
          Дата(рік, місяць, число) 2012| 1| 12
Пiдприємство ТОВ "Донгазбудінвест" за ЄДРПОУ
Територія за КОАТУУ
Орган державного управлiння     за СПОДУ
Галузь   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності вир-во електро та теплової енергії за КВЕД 51.64.1
Одиниця вимiру: тис.грн.       Контрольна сума  
             
Звіт про фінансові результати
за 2011 р.  
        Форма №2 Код за ДКУД
I. Фінансові результати
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 792,70 660,80
Податок на додану вартiсть -132,10 -110,10
Акцизний збiр    
     
Інші вирахування з доходу 0,00 0,00
Чистий доход (виручка) від реалізації продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 660,60 550,70
Собівартість реалізованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) -604,60 -505,90
Валовий :  
прибуток 56,00 44,80
збиток    
Інші операційні доходи    
Адміністративні витрати -41,30 -81,90
Витрати на збут -6,90 -19,50
Інші операційні витрати    
Фінансові результати від операційної діяльності :  
прибуток 7,80  
збиток   -56,60
Доход від участі в капіталі    
Інші фінансові доходи    
Інші доходи    
Фінансові витрати    
Втрати від участі в капіталі    
Інші витрати -0,1  
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:  
прибуток 7,70  
збиток   -56,60
Податок на прибуток від звичайної діяльності -4,30 -0,30
Фінансові результати від звичайної діяльності :  
прибуток 3,40  
збиток   -56,90
Надзвичайні :  
доходи    
витрати    
Податки з надзвичайного прибутку    
Чистий :  
прибуток 3,40  
збиток   -56,90
 

mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2020 год. (0.011 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал