Студопедия

Главная страница Случайная страница

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ
ПІДПРИЄМСТВА

План

1. Поняття інноваційного потенціалу підприємств (ІПП)

2. Значення розвитку інноваційного потенціалу підприємств

3. Складові інноваційного потенціалу

4. Оцінка інноваційного потенціалу

Термін “потенціал” походить від латинського слова “potentia” і означає “потужність, сила, приховані можливості”

Терміни “потенціал”, “потенційний” означають наявність у кого-небудь (людина, первинний робочий колектив, суспільство) прихованих можливостей, які ще не виявилися, або здатності діяти у відповідних сферах

Потенціал -

це засоби, запаси, джерела, що є в наявності й можуть бути використані, приведені в дію для досягнення певної мети, виконання плану, розв’язання завдань

Інноваційний потенціал держави

сукупність засобів і можливостей у галузі освіти та виробництва, які втілюють найновіші досягнення НТП

Інноваційний потенціал включає

• особисті й ділові якості керівників, професійну й економічну підготовку, професійні досягнення, матеріально-технічне і фінансове забезпечення

• сукупність різних видів ресурсів (матеріальні, фінансові, інтелектуальні, інформаційні), необхідних для здійснення інноваційної діяльності

• невикористані, приховані можливості накопичених ресурсів, що можуть бути задіяні для досягнення цілей економічних суб’єктів

Інноваційний потенціал

це сукупність наявних ресурсів та потенційних можливостей підприємства необхідних для забезпечення інноваційного розвитку через систему управління інноваціями

Під ресурсами розуміють людські, нематеріальні (інтелектуальний капітал та інтелектуальна власність), матеріально-технічні, фінансово-економічні та інформаційні

Потенційні можливості -

сукупність факторів та методів, що роблять впровадження інноваційної діяльності можливим

Інноваційний потенціал

сукупні можливості підприємства щодо генерації, сприйняття та впровадження нових (радикальних і модифікованих) ідей для його системного технічного, організаційного та управлінського оновлення

Інноваційний потенціал підприємства -

сукупність організованих у певних соціально-економічних формах ресурсів, що можуть за певних діючих внутрішніх і зовнішніх чинників інноваційного середовища бути спрямовані на реалізацію інноваційної діяльності, метою якої є задоволення нових потреб суспільства

Індикатори інноваційного потенціалу:

• обсяг нагромаджених теоретичних та практичних знань у різних галузях суспільної діяльності

• здатність використовувати та поширювати знання

• наявність підготовлених кадрів високої кваліфікації в галузі науково-технічної та практичної діяльності• наявність матеріально-технічної, фінансової бази для проведення дослідів, експериментів з упровадження ідей нової техніки, продуктів, технологій, організаційно-управлінських форм та методів з підготовки кадрів, розробки та поширення інновацій

Інноваційний потенціал підприємства складається з наступних блоків:

Ø управлінський блок– загальне керівництво організацією, система управління і стиль управління;

Ø ресурсний блок– комплекс матеріально-технічних, кадрових, фінансових, інтелектуальних та інформаційних ресурсів;

Ø організаційних блок– організаційна структура, технологія процесів за всіма функціями та проектами;

Ø функціональний блок– оператор перетворення ресурсів і управління в продукти та послуги в процесі трудової діяльності працівників підприємства.

До управлінського блоку включено:

• управління персоналом

• управління знаннями працівників

• управління інтелектуальним капіталом

«Управлінням» - вплив з боку керівництва на персонал з метою спрямувати дії у потрібному напрямку та отримати бажані результати

Ефективне управління персоналом стимулює появу нових знань, які перетворюються в інтелектуальний капітал

Ресурсний блок(складові)–

• Матеріально-технічні

• Кадрові

• Нематеріальні

• Інформаційні

• Фінансові

Матеріально-технічні ресурси

це засоби та предмети праці, які розподіляються на три елементи:

• сировина, матеріали, паливо та енергія, комплектуючі

• площі та робочі місця

• устаткування та інструменти

Кадрові ресурси –

це наявність персоналу відповідних професій та кваліфікацій, які розподілені на професійну кваліфікацію та рівень знаньПрофесійна кваліфікація характеризує ступінь засвоєння професії, а рівень знань – це здатність генерувати ідеї у межах своєї професії

Інформаційні ресурси

це накопичення знань, що формують інформацію, комунікації підприємства. Інформація розподіляється на науково-технічну, економічну та комерційну

Науково-технічна інформація –

це дані, які є об’єктами охорони, обробки та передачі, що використовуються для проектування та розробки продуктів

Економічна інформація –

інформація про процеси виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ

Комерційна інформація –

інформація, розповсюдження якої здатне негативно вплинути на діяльність підприємства

Нематеріальні ресурси:

Інтелектуальна власність – це власність на інтелектуальний продукт, який входить до складу об’єктів авторського та винахідницького права

Інтелектуальний капітал – це капітал, який втілений у людей у вигляді їх освіти, кваліфікації, знань та досвіду

Фінансові ресурси

складаються з можливості рефінансування, інвестування, забезпеченості обіговими коштами і коштами на задоволення потреб працівників

Організаційний блок:

Організаційна структура – розподіл підприємства на підрозділи з метою упорядкування управління, налагодження взаємодії ланцюгів, встановлення підпорядкованості та відповідальності

Технологія процесів :прогресивність технологій, рівень автоматизації

Корпоративна культура – спосіб дій, характерних для підприємства: комунікативна система, мова спілкування, традиції, досвід, трудова етика, мотивація

Функціональний блок

це розробка та апробація зразків, безпосередньо виробництво продукції, збут та подальший сервіс

Складові:

• НДДКР, дослідно-експериментальні та випробувальні роботи

• виробництво головне та допоміжне

• маркетинг та збут (продаж)

• сервісні роботи для споживачів.

2. Значення розвитку інноваційного потенціалу підприємств

Об’єктивні стимули формування ІПП:

1. Виготовлення нових предметів споживання, які мають платоспроможний попит

2. Перехід до виготовлення товарів на основі матеріало - енергозберігаючих технологій, економії витрат енергії, води та інших ресурсів у споживача

3. Існуючі в українській економіці диспропорції роблять необхідними проведення структурних перетворень

4. Аварійний стан виробничої бази підприємств України обумовлює необхідність проведення корінної реконструкції на основі техніки нових поколінь

5. Ринкова конкуренція вимагає диверсифікації. Освоєння виробництва нових для підприємства продуктів, які можуть бути затребувані ринком, обумовлює необхідність формування інноваційного потенціалу

6. Посилення вимог до охорони навколишнього середовища вимушують підприємства випускати продукцію за жорстокими стандартами

7. Обмежені можливості придбання інновацій на стороні як з причин відсутності фінансових ресурсів, так і відсутності доступу до існуючих інновацій буде спонукати підприємства орієнтуватися на активізацію власної інноваційної діяльності

 

8. За відсутності власних розробок, держава, не буде запобігати проникненню високотехнологічної продукції зарубіжних фірм на національний ринок

9. Процеси реструктуризації підприємств зобов’язують їх формувати власний потенціал

10. Постійна зміна податкового, інвестиційного, митного та інших розділів законодавства змушують вітчизняні підприємства впроваджувати новинки

11. Суб’єктивні фактори, що підштовхують формувати інноваційний потенціал: прагнення талановитих вчених, інженерів, конструкторів самореалізуватися в розробці та впровадженні винаходів, раціональних пропозицій, „ноу-хау”

Класифікація стратегій розвитку ІПП

Класифікація побудована з урахуванням характерних рис стратегії:

• спосіб досягнення мети розвитку ІПП

• орієнтація на певний напрям розвитку підприємства;

• розробка стратегії розвитку ІПП із застосуванням пошукових методів

• перехід до іншої стратегії у разі досягнення очікуваних цілей

• обов'язкове використання зворотного зв'язку

3. Складові інноваційного потенціалу

Сутність процесів, явищ, об’єктів розкривається через його функції та структуру

Структура інноваційного потенціалу представлена складовими :

Ресурсна

Внутрішня

Результативна

Ресурсна

включає у себе матеріально-технічні, інформаційні, фінансові, людські ресурси

Внутрішня -

представлена суб’єктами інноваційної діяльності, які забезпечують:

• внутрішні процеси інноваційної діяльності (винахід і виробництво нового продукту)

• безпосереднє впровадження нових технологій

• взаємозв’язок об’єкта дослідження з наукою, ринком, а також методами, засобами організації управління інноваційним процесом

Результативна

віддзеркалює результат реалізації існуючої можливості - фактичний інноваційний продукт, отриманий в інноваційному процесі,

тобто досягнутий рівень потенціалу

4. Критерії оцінки інноваційного потенціалу:

1) енергійне, гнучке керівництво, здатне йти на ризик

2) організаційна структура управління, зорієнтовану на роботу в ринкових умовах

3) репутація підприємства та його продукції у споживачів та ділових партнерів

4) наявність інформації про тенденції змін потреб і попиту споживачів, уміння виявляти й прогнозувати майбутні потреби та попит

5) добре знання можливостей та потенціалу конкурентів

6) наявність патентів на технічні рішення і технології в обраній галузі діяльності

7) доступ до останніх досягнень науки та техніки в обраній галузі діяльності та суміжних

8) кадровий потенціал (науковий, інженерний, робітничий)

9) висока якість продукції та висока культура виробництва

10) резерви виробничих площ та потужностей

Підходи до оцінювання інноваційного потенціалу підприємства:

- прогностичний (для оцінки стану ІПП необхідно порівняти фактичний стан ІП об’єкта, що аналізується, з концептуальною моделлю ІПП з метою виявлення невикористаних можливостей та причин, що зумовлюють невідповідність бажаного і фактичного стану інноваційного потенціалу підприємства)

- діагностичний (головна риса – виявлення зв’язку «причина – наслідок», «часткове – ціле»; розглядає об’єкт в статиці і просторово-поелементному розрізі; досліджується синергетичний ефект від заходів, що реалізуються в системі управління інноваційним потенціалом)

- міжгосподарський порівняльний підхід - оцінка інноваційного потенціалу на порівняних підприємствах та при порівнянні з нормативами

Чинники, що стримують активність інноваційної діяльності(ефективне використання інноваційного потенціалу):

- дефіцит фінансових ресурсів

- масова еміграція кваліфікованої робочої сили

- погіршення МТБ наукових та дослідницьких центрів

- недосконалість законодавства, яке регулює інноваційну діяльність

- відсутність механізму трансферу технологій

- високий ступінь фізичного та морального зносів основного обладнання

- недосконалість методики з оцінки ефективності інноваційних проектів

- небажання банків надавати пільгові кредити для фінансування інноваційних проектів

- нерозвиненість інститутів венчурного бізнесу

- відсутність цільового і регіональних фондів підтримки інноваційного підприємництва

- зниження престижу наукової діяльності в суспільстві

- зниження обсягів фінансування освіти та науки

• Рекомендації щодо раціонального використання ІПП:

• стимулювати НТП, розповсюджувати прогресивно науково-технічні тенденції та процеси

• формувати організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком на основі принципів системності, комплексності, виправданого ризику, альтернативності варіантів розвитку

• розвивати та підтримувати фундаментальні та прикладні науки, науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки

• раціонально використовувати науково-технічний потенціал організації та країни загалом

• проводити оцінку результатів інноваційної діяльності за комплексом різних показників

Дякую за увагу!!!


mylektsii.ru - Мои Лекции - 2015-2019 год. (0.012 сек.)Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав Пожаловаться на материал